profil

Izotopy wodoru

poleca 83% 1082 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Izotopy wodoru, deuteru oraz trytu (proporcje: 1 :1,5-10-4:10-18). Jądro deuteru składa się z protonu i neutronu, natomiast tryt posiada oprócz protonu także dwa neutrony. W roku 1973 radzieckim naukowcom udało się uzyskać metaliczny, stały wodór przy ciśnieniu 2,8 Mbar. Substancja ta wykazuje właściwości nadprzewodzące.

Deuter


Stabilny, nieradioaktywny izotop wodoru o masie atomowej 2. Oznaczany czasem symbolem O i często nazywany ciężkim wodorem. Występujący w naturze wodór zawiera około 0,02% deuteru. Woda zawierająca deuter nazywana jest ciężką wodą, a jej właściwości fizycznochemiczne różnią się od odpowiednich własności zwykłej wody. Wrze ona w temperaturze 101,42C, a zamarza w 3,81 C. Jej gęstość w temperaturze pokojowej jest około 10% większa od gęstości zwykłej wody. Deuter został odkryty przez zespół amerykańskich uczonych kierowanych przez Harolda Urey'a w 1932. Był on pierwszym w historii izotopem, który udało się całkowicie odizolować w czystej postaci.

Jądra deuteru (deuterony) wykorzystywane są często w fizyce atomowej jako tzw. atomowe pociski. W akceleratorach bombarduje się nimi różne pierwiastki w celu ich promieniotwórczej przemiany. Znalazł zastosowanie również jako substancja oznaczająca w biologii metabolizm. W czasie drugiej wojny światowej ciężka woda używana była jako moderator w pierwszych stosach atomowych. Później została wyparta przez inne substancje (m.in. przez grafit). Deuter jest obok trytu podstawowym składnikiem bomby wodorowej.

Tryt


Radioaktywny, nietrwały izotop wodom o masie atomowej równej 3. izotop ten samorzutnie ulega promieniotwórczej przemianie beta, której produktem są atomu helu. Połowiczny czas rozpadu wynosi około 12,26 roku. Tryt można wytwarzać wieloma rabami; min, poprzez bombardowanie związków deuteru deuteronami lub pochłonięcie neutronów przez jądra izotopu litu J). Niewielkie ilości trytu powstają w sposób naturalny w górnych warstwach atmosfery jako produkt bombardowania neutronami promieniowania kosmicznego.

Izotop ten wykorzystuje się przede wszystkim jako składnik bomb wodorowych, a także jako znacznik w naukach biologicznych.

Występowanie


Na Ziemi wolny wodór można spotkać tylko w małych ilościach w atmosferze. Związki wodoru pełnią ważną rołę w wielu procesach chemicznych, woda i substancje organiczne są jednym z podstawowych budulców matem ożywionej. We wszechświecie jest on najbardziej rozpowszechnionym pierwiastkiem, stanowi podstawowy budulec gwiazd. W wierzchniej warstwie skorupy ziemskiej (litosfera, hydrosfera, atmosfera) zajmuje pod względem występowania 10 miejsce (procenty wagowe).

Otrzymywanie


Na skałę przemysłową wodór otrzymywany jest głównie z ropy naftowej, gazu ziemnego, lub dzięki rozkładowi wody w reakcji z rozżarzonym koksem. Stosuje się również metody elektrolityczne (elektroliza chlorku sodowego) lub proces rozkładu wody za pomocą energii słonecznej.

Laboratoryjnie produkuje się go w procesie elektrolizy wody, lub poprzez działanie kwasów na metale (np. cynk).

Reaktywność


Wodór jest bardzo reaktywnym pierwiastkiem, reaguje z wieloma niemetalami. Z azotem tworzy amoniak przy obecności katalizatora, w reakcji z starką i chlorem powstaje siarko- i chlorowodór. Wraz z węglem tworzy on wielką rodzinę związków organicznych. Zmieszany z powietrzem lub tlenem daje mieszaninę, która zainicjowana iskrą lub płomieniem wybucha, tworząc wodę. Wodór wchodzi także w reakcje z metalami. Na tlenki metali działa często jako czynnik redukujący usuwając tlen i pozostawiając metal w czystej postaci.

Zastosowanie


Duże ilości wodoru wykorzystuje się do produkcji amoniaku oraz w procesie syntezy alkoholu metylowego. Wodór jest także często stosowany do uszlachetniania różnego rodzaju paliw. Używa się go również do utwardzania tłuszczów oraz jako paliwo dla wysokotemperaturowych palników. Jako najlżejszy z gazów wykorzystywany był dawniej do wypełniania batonów. Jednakże niebezpieczeństwo wybuchu takiego balonu spowodowało wyparcie wodoru przez hel. Coraz większe nadzieje wiąże się z tym pierwiastkiem jako potencjalnym paliwem przyszłości. Będzie się je wytwarzać dzięki rozkładowi wody przy wykorzystaniu energii słonecznej. Główną wadą tego rozwiązania jest wyjątkowa wybuchowość wodoru.

Podoba się? Tak Nie
(0) Brak komentarzy

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Czas czytania: 3 minuty