profil

Kredyt pomostowy służący realizacji przedsięwzięć programu SAPARD

drukuj
poleca 85% 138 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Kredyt pomostowy służący realizacji przedsięwzięć programu SAPARD ?Support for Pre ? accession Measures for Agriculture and Rural Development czyli Specjalny Program Akcesyjny Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich wspierający rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w 10 krajach Europy Środkowo ? Wschodniej ubiegających się o członkostwo w UE.


Kredyt pomostowy może być udzielany podmiotom posiadającym zdolność kredytową, ubiegającym się o dofinansowanie planowanego przedsięwzięcia (pomoc finansową) ze środków z funduszy Unii Europejskiej i z funduszy krajowych programu SAPARD w Działaniach 1,2,3 i 4.

Kredyty mogą być udzielone:
1) W Działaniu 1 ? Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych i rybnych:
a) Przedsiębiorcom działającym w sektorze rolno ? spożywczym
b) Grupom producentów rolnych albo związkom, o ile są oni przedsiębiorcami.
2) W Działaniu 2 ? Inwestycje w gospodarstwach rolnych :
Osobom fizycznym ? rolnikom, prowadzącym gospodarstwo rolne
3) W Działaniu 3 ? Rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich :
Jednostkom samorządu terytorialnego tj. gminom i związkom międzygminnym, powiatom
4) W Działaniu 4 ? Różnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich :
a) Osobom fizycznym ? rolnikom prowadzącym gospodarstwo rolne lub domownikom
b) Przedsiębiorcom
c) Gminom i związkom międzygminnym, stowarzyszeniom zarejestrowanym, izbom rolniczym, izbom gospodarczym, społeczno- zawodowym organizacjom rolników, związkom zawodowym, fundacjom z wyłączeniem fundacji utworzonych przez partie polityczne lub Skarb Państwa.
Kredyt pomostowy udzielany jest w celu umożliwienia realizacji całości planowanego przez Wnioskodawcę przedsięwzięcia przed uzyskaniem dofinansowania z programu SAPARD.

1. Wnioskowana kwota kredytu pomostowego nie powinna przekroczyć kwoty 80 % całkowitej wartości planowanego przedsięwzięcia.
2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się skredytowanie całości przedsięwzięcia 100 %.
3. Ustalając wysokość kredytu Bank bierze pod uwagę:
a) Aktualną i przewidywaną sytuację ekonomiczno ? finansową wnioskodawcy, poziom zdolności kredytowej,
b) Rodzaj planowanego przedsięwzięcia i jego zgodność z zasadami programu SAPARD
c) Rodzaj i wartość proponowanych zabezpieczeń spłaty kredytu.
Kredyty udzielane są na okres do momentu zrealizowania płatności środków pomocowych przez Agencję w części dotyczącej kosztów refundowanych przez Agencję oraz okres określony w umowie w przypadku pozostałej części kredytu. Okres kredytowania nie powinien być dłuższy niż 5 lat. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość wydłużenia okresu kredytowania powyżej 5 lat.
Wniosek o udzielenie kredytu
Wnioskodawca składa wniosek na obowiązującym w Banku wzorze. Wniosek, po stwierdzeniu kompletności dokumentacji, podlega ewidencji poprzez nadanie numeru w prowadzonym w Banku Rejestrze Wniosków Kredytowych Kredytów Pomostowych.
Wniosek wypełnia i podpisuje wnioskodawca lub osoba przez niego upoważniona.
Wskazanym jest, aby zawierał on następujące dane:
1. Pełną nazwę wnioskodawcy, adres siedziby, numer statystyczny (REGON) i numer identyfikacji podatkowej (NIP), a w przypadkach, gdy wnioskodawcą jest osoba fizyczna również dane osobowe oraz numer ewidencyjny PESEL.
2. Wnioskowaną kwotę kredytu,
3. Przeznaczenie kredytu,
4. Proponowany okres wykorzystania i spłaty kredytu,
5. Proponowane zabezpieczenie spłaty kredytu,
6. Określenie banku prowadzącego rachunek wnioskodawcy.

Wraz z wnioskiem wnioskodawca składa dokumenty wymagane przez Bank konieczne dla oceny planowanego przedsięwzięcia, dolności kredytowej Wnioskodawcy oraz wartości proponowanych zabezpieczeń. W szczególności zobowiązany dostarczyć :
1. Biznesplan sporządzony zgodnie z wymaganiami programu SAPARD dla Działania 1,2 i 4, kosztorys dla Działania 3
2. Kserokopię wniosku składanego w ARiMR wraz z załącznikami do wniosku i biznesplanu (kosztorysu).
Wniosek powinien być rozpatrzony w terminie nie dłuższym niż 30 dni roboczych od daty jego założenia wraz z kompletną dokumentacją.
Bank przyjmując wniosek zobowiązany jest do sprawdzenia złożonych dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym a w szczególności do sprawdzenia ważności, prawidłowości, wiarygodności, czytelności i kompletności przedstawionych dokumentów.

Ocena planowanego przedsięwzięcia i zdolności kredytowej oraz decyzja kredytowa.

W pierwszej kolejności po otrzymaniu kompletu dokumentów Bank ocenia, zgodność planowanej inwestycji z założeniami programu SAPARD w danym Działaniu a tym samym szanse zaklasyfikowania przedsięwzięcia i zwrotu kosztów.
Brak zgodności planowanego przedsięwzięcia z zakresem i zasadami udzielenia pomocy w danym Działaniu programu SAPARD uniemożliwia udzielenie wnioskodawcy kredytu pomostowego.
Pozytywna ocena planowanego przedsięwzięcia upoważnia Bank do oceny zdolności kredytowej i potrzeb kredytowych wnioskodawcy na ogólnych zasadach obowiązujących w Banku.
Ocena zdolności kredytowej dokonywana jest przy złożeniu, że wnioskodawca nie otrzyma pomocy finansowej ze środków SAPARD i całość kredytu będzie spłacał z własnych dochodów z planowanego przedsięwzięcia.

O podjęciu przez Bank decyzji kredytowej niezwłocznie zawiadamiany jest wnioskodawca.
Na podstawie pozytywnej decyzji kredytowej Bank wystawia wnioskodawcy promesę udzielenia kredytu.
Po zakwalifikowaniu kosztów przedsięwzięcia przez Agencję, stwierdzonym na podstawie umowy zawartej na tę okoliczność pomiędzy Agencją a Beneficjentem, Bank podpisuje z Wnioskodawcą umowę kredytową. W przypadku obniżenia przez Agencję kosztów kwalifikowanych planowanych w biznesplanie, różnica pokryta będzie ze środków własnych wnioskodawcy lub Bank uwzględni ten fakt w umowie, przy rozterminowaniu kredytu. Bank nie ma obowiązku uzasadnienia wnioskodawcy przyczyn negatywnej decyzji kredytowej.

Umowa kredytowa

Udzielenie kredytu następuje na podstawie umowy zawartej na piśmie między kredytobiorcą a Bankiem. Umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Umowę kredytową podpisują za kredytobiorcę (jeśli nie dokonuje czynności osobiście) i Bank osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych. Nie podpisanie umowy przez kredytobiorcę w terminie uzgodnionym, bez podania istotnych przyczyn, Bank uznaje za rezygnację z jej zawarcia.
W okresie obowiązywania umowy kredytowej, w uzasadnionych wypadkach, na wniosek kredytobiorcy lub Banku, mogą być zmienione, za zgodą obu stron, warunki umowy kredytowej.
Kredytobiorca zobowiązuje się do wykorzystania kredytu zgodnie z przeznaczeniem i na warunkach określonych w umowie o kredyt oraz do zapłaty prowizji od przyznanego kredytu, w kwocie określonej w umowie o kredytowej, na podstawie obowiązujących w Banku przepisów wewnętrznych i zwrotu wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w umownym terminie spłaty.

Oprocentowanie kredytu może być zróżnicowane w zależności od oceny wiarygodności kredytobiorcy, rodzaju i celu kredytu, ryzyka kredytowego, okresu kredytowania.
Podstawa oprocentowania kredytu, wysokość stawek procentowych są ustalane w toku negocjacji między przedstawicielami Banku i kredytobiorcą w granicach wyznaczonych obowiązującymi w Banku przepisami.

Monitoring kredytu

Przez cały okres realizacji kredytu Bank prowadzi bieżącą kontrolę wykorzystania kredytu i postępów w realizacji przedsięwzięcia (inwestycji) na podstawie przedstawianych faktur i innych dokumentów oraz bezpośrednich lustracji w miejscu prowadzenia inwestycji. W okresie realizacji przedsięwzięcia Bank powinien kontrolować zgodność postępów w realizacji przedsięwzięcia z zatwierdzonym przez ARiMR biznesplanem (kosztorysem) a przez okres 5 lat po jego zakończeniu (w przypadku trwania umowy kredytowej) sprawdzać czy działalność jest prowadzona zgodnie z założeniami przeprowadzonego przedsięwzięcia.
Kredyt pomostowy może być wypowiedziany przez Bank w całości lub części w przypadku :
a) Wykorzystania kredytu na inny cel niż określony w umowie,
b) Nie dotrzymania warunków umowy podpisanej z Agencją,
c) Zagrożenia lub utraty przez Kredytobiorcę zdolności kredytowej, a także zagrożenia terminowej spłaty kredytu lub odsetek,
d) Nie umożliwienia pracownikom Banku bezpośredniej lustracji miejsca przedsięwzięcia czy też siedziby kredytobiorcy,
e) Nie poinformowania Banku o decyzjach czy faktach mających istotny wpływ na jego sytuację ekonomiczno ? finansową,
f) Nie wypełnienia innych zobowiązań wynikających z umowy kredytowej.


Polecasz? Tak Nie
(0) Brak komentarzy