profil

Stan wyjątkowy - podział kompetencji

poleca 85% 128 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

(Zobacz załącznik, gdzie wszystko jest w tabelce)

kompetencje Wojt ;burmistrz,prezydent miasta Starosta Wojewoda
Kierowanie dzialaniami w czasie kleski zywiolowej 1) wójt (burmistrz, prezydent miasta) - jeżeli stan klęski żywiołowej wprowadzono tylko na obszarze gminy,
starosta - jeżeli stan klęski żywiołowej wprowadzono na obszarze więcej niż jednej gminy wchodzącej w skład powiatu wojewoda - jeżeli stan klęski żywiołowej wprowadzono na obszarze więcej niż jednego powiatu wchodzącego w skład województwa
kompetencje wójt (burmistrz, prezydent miasta) może wydawać polecenia wiążące organom jednostek pomocniczych, kierownikom jednostek organizacyjnych utworzonych przez gminę, kierownikom jednostek ochrony przeciwpożarowej działających na obszarze gminy oraz kierownikom jednostek organizacyjnych czasowo przekazanych przez właściwe organy do jego dyspozycji i skierowanych do wykonywania zadań na obszarze gminy.
wójt (burmistrz, prezydent miasta) może występować do kierowników innych jednostek organizacyjnych niż określone w ust. 2, działających na obszarze gminy, z wnioskami o wykonanie czynności niezbędnych w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ic starosta może wydawać polecenia wiążące wójtom (burmistrzom, prezydentom miast niebędących miastami na prawach powiatu), kierownikom jednostek organizacyjnych utworzonych przez powiat, kierownikom powiatowych służb, inspekcji i straży, kierownikom jednostek ochrony przeciwpożarowej działających na obszarze powiatu oraz kierownikom jednostek organizacyjnych czasowo przekazanych przez właściwe organy do jego dyspozycji i skierowanych do wykonywania zadań na obszarze powiatustarosta może występować do kierowników innych jednostek organizacyjnych działających na obszarze powiatu, z wnioskami o wykonanie czynności niezbędnych w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia. , wojewodzie są podporządkowane organy i jednostki organizacyjne administracji rządowej i samorządu województwa działające na obszarze województwa oraz inne siły i środki wydzielone do jego dyspozycji i skierowane do wykonywania tych działań na obszarze województwa, w tym pododdziały i oddziały Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Niezdolnosc lub niewlasciwe postepowanie wojewoda z inicjatywy własnej lub na wniosek starosty może zawiesić uprawnienia wójta (burmistrza, prezydenta miasta), wojewoda może zawiesić uprawnienia starosty Wlasciwy minister moze zawiesic wojewode
Organ zwierzchni starosta wojewoda Wlasciwy minister
Organ pomocniczy Gminny zespol reagowania Powiatowy zespol reagowania kryzysowego Wojewodzki zespol reagowania kryzysowego
Sposob powolania , sklad organu pomocniczego 5. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określi sposób tworzenia zespołów i ich funkcjonowania, uwzględniając w szczególności:
1) usytuowanie i sposób finansowania zespołów,
2) warunki techniczne i standardy ich wyposażenia,
3) tryb pracy zespołów,
4) sposób dokumentowania działań i prac zespołów. 5. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określi sposób tworzenia zespołów i ich funkcjonowania, uwzględniając w szczególności:
1) usytuowanie i sposób finansowania zespołów,
2) warunki techniczne i standardy ich wyposażenia,
3) tryb pracy zespołów,
4) sposób dokumentowania działań i prac zespołów. 5. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określi sposób tworzenia zespołów i ich funkcjonowania, uwzględniając w szczególności:
1) usytuowanie i sposób finansowania zespołów,
2) warunki techniczne i standardy ich wyposażenia,
3) tryb pracy zespołów,
4) sposób dokumentowania działań i prac zespołów.
Zadania organu pomocniczego monitorowanie występujących klęsk żywiołowych i prognozowanie rozwoju sytuacji,
2) realizowanie procedur i programów reagowania w czasie stanu klęski żywiołowej,
3) (1) opracowywanie i aktualizowanie co najmniej raz na 3 lata planów reagowania kryzysowego, z uwzględnieniem zewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych w części dotyczącej zakładów o dużym ryzyku wystąpienia awarii w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska,
4) planowanie wsparcia organów kierujących działaniami na niższym szczeblu administracji publicznej,
5) przygotowywanie warunków umożliwiających koordynację pomocy humanitarnej,
6) realizowanie polityki informacyjnej związanej ze stanem klęski żywiołowej monitorowanie występujących klęsk żywiołowych i prognozowanie rozwoju sytuacji,
2) realizowanie procedur i programów reagowania w czasie stanu klęski żywiołowej,
3) (1) opracowywanie i aktualizowanie co najmniej raz na 3 lata planów reagowania kryzysowego, z uwzględnieniem zewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych w części dotyczącej zakładów o dużym ryzyku wystąpienia awarii w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska,
4) planowanie wsparcia organów kierujących działaniami na niższym szczeblu administracji publicznej,
5) przygotowywanie warunków umożliwiających koordynację pomocy humanitarnej,
6) realizowanie polityki informacyjnej związanej ze stanem klęski żywiołowej monitorowanie występujących klęsk żywiołowych i prognozowanie rozwoju sytuacji,
2) realizowanie procedur i programów reagowania w czasie stanu klęski żywiołowej,
3) (1) opracowywanie i aktualizowanie co najmniej raz na 3 lata planów reagowania kryzysowego, z uwzględnieniem zewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych w części dotyczącej zakładów o dużym ryzyku wystąpienia awarii w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska,
4) planowanie wsparcia organów kierujących działaniami na niższym szczeblu administracji publicznej,
5) przygotowywanie warunków umożliwiających koordynację pomocy humanitarnej,
6) realizowanie polityki informacyjnej związanej ze stanem klęski żywiołowej
Sklad zespolow Okresla wojt starosta wojewoda
Sposoby finansowania Funkcjonowanie zespołów finansowane jest odpowiednio z budżetu jednostek samorzdu terytorialnego
Funkcjonowanie zespołów finansowane jest odpowiednio z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, .
Z budzetu wojewody
Ograniczenia wolnosci praw czlowieka i obywatela wójt (burmistrz, prezydent miasta) albo pełnomocnik, w drodze zarządzenia albo decyzji starosta albo pełnomocnik, w drodze zarządzenia albo decyzji wojewoda albo pełnomocnik, o którym mowa w drodze rozporządzenia albo decyzji
Sposob ogloszenia podlegają ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych lub w inny sposób miejscowo przyjęty, a także przez ogłoszenie w lokalnej prasie.
podlegają ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych lub w inny sposób miejscowo przyjęty, a także przez ogłoszenie w lokalnej prasie.
podlegają ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych lub w inny sposób miejscowo przyjęty, a także przez ogłoszenie w lokalnej prasie.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 5 minut