profil

Prawo Rzymskie - skrypt

poleca 85% 1370 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Pojęcie prawa:
• Ius – prawo ludzkie; fas – prawo boskie
• Prawo przedmiotowe, a podmiotowe
• Intuicyjne pojmowanie – sztuka stosowania tego, co dobre i słuszne
• Kazuistyka – przyczyny (indywidualne sytuacje konfliktowe), skutki (ustawodawstwo Justyniana), próby przezwyciężenia – usiłowania systematyzacyjne

Podziały prawa:
• Prawo publiczne – dotyczy społeczeństwa
• Prawo prywatne – interesów klasy panującej:
o Wszelkie prawo, którym się posługujemy dotyczy albo rzeczy, albo osób, albo powództw – Gaius.
o System pandektowy - prawo prywatne materialne (rodzinne i majątkowe – rzeczowe, zobowiązania, spadkowe) i część ogólna (podmioty stosunków prawnych, pojęcie rzeczy, czynności prawne).

Periodyzacja dziejów prawa rzymskiego:
• Państwo typu niewolniczego. Formy państwa:
o Królestwo (753 – 509 p.n.e.)
o Republika (509 – 27 p.n.e.)
o Pryncypat (27 p.n.e. – 284 n.e.)
o Dominat (284 – 476 na zachodzie, 565 na wschodzie)
• Etapy rozwoju prawa prywatnego – wpływ rozwoju sił wytwórczych:
o Okres prawa starorzymskiego (archaicznego) – od założenia Rzymu do połowy III w. p.n.e. (początek wojen punickich – 264 – 146 p.n.e.)
o Okres rozwoju i prawa klasycznego – od połowy III w. p.n.e. do końca dynastii Sewerów (235 n.e.)
 Prawa przedklasycznego (do schyłku republiki)
 Prawa klasycznego (pryncypat)
o Okres schyłkowy (prawa poklasycznego) – 235 – do śmierci Justyniana
 Prawa justyniańskiego (527 – 565)

Źródła prawa rzymskiego:
• Źródła powstania prawa – czynniki prawotwórcze
• Źródła poznania prawa – efekty ich działania
• Prawa ludu rzymskiego składają się z ustaw, uchwał plebsu, uchwał senatu, konstytucji cesarskich, edyktów tych osób, które mają prawo ich ogłaszania, odpowiedzi uczonych.

Ustawa XII tablic:
• Lex duocendim tabularum – 451 – 450 p.n.e. – uściślenie prawa zwyczajowego w interesie plebejuszy. Dwie dziesięcioosobowe komisje, każda powołana na rok.
• Prawo prywatne, proces, postępowanie egzekucyjne – społeczno –ekonomiczne stosunki drobnych rolników.
• Brak systematyki, nigdy formalnie nie uchylono

Ustawodawstwo zgromadzeń ludowych:
• Komicja pod przewodnictwem magistratur (dyktatorów, konsulów, pretorów): contiones  rogatio  leges rogatae
• Plebiscitia – uchwały plebsu, obowiązywały ogól obywateli od 286 p.n.e. (lex Hortensia de plebiscitis)
• Prawo prywatne, ostatnia za Nerwy, nazwisko wnioskodawcy

Uchwały senatu:
• Senatus consulta – moc ustawy
• Republika (300, od I w. p.n.e. – 600) – konserwatywny wykładnik interesów możnowładztwa, pośredni wpływ na ustawodawstwo
• Pryncypat – II w. n.e. – przejęcie funkcji ustawodawczych. Uchwały na wniosek cesarski (oratio principis)

Konstytucje cesarskie:
• Dekret, edykt, lub list mający moc ustawy
• Dekrety – rozstrzygnięcia spraw spornych – cechy rozstrzygnięć wzorcowych
• Edykty – normy obowiązujące za życia, czasem po śmierci autorów
• Reskrypty – odpowiedzi, wyjaśnienia wątpliwych kwestii prawnych  proces reskryptowi
• Mandaty – pisemne instrukcje dla urzędników, namiestników prowincji – sprawy administracyjne
• Cechy charakterystyczne:
o Bezpośrednia działalność prawotwórcza (szczególnie prawo publiczne)
o Prawo prywatne – wyzyskanie tradycyjnych czynników prawotwórczych
o Indywidualne, doraźne rozstrzygnięcia konkretne, lecz stosowane analogicznie

Pretor i jego edykt:
• Wymiar sprawiedliwości – iurisdictio częścią najwyższej władzy państwowej – imperium
• Najpierw konsulowie, od 367 p.n.e. – pretorowie. Jurysdykcja karna – edylowie kurulni (targi niewolników, bydło), na prowincjach – namiestnicy, odpowiednikiem edylów – kwestorowi.
o Pretor miejski – praetor urbanus
o Pretor peregrynów – praetor peregrinus (od 242 p.n.e.)
• Ius edicendi – prawo ogłaszania zapowiedzi, w jaki sposób magistratura będzie korzystała z władzy (ochrona w procesie i poza nim, formularze)
• Ustawa roczna, następca mógł przejąć treść edyktu – edictum translaticium + edicta nova
• Ok. 130 Hadrian polecił Julianowi ujednolicenie edyktów  edictum perpetuum (edykt wieczysty)
• Ius honorarium

Jurysprudencja okresu przedklasycznego:
• Odpowiedzi uczonych prawników, zgodne – moc ustawy. Interpretacja prawa zwyczajowego, doradcy magistratur, współpracownicy cesarzy.
• Republika – monopol kapłanów – układanie formularzy. Kolegium pontyfików (6,9,15) – pontifex maximus. Patrycjusze – narzędzie władzy
• 300 p.n.e. – ujawnienie kalendarza sądowego i zbioru formuł prawniczych. Plebejski pontifex maximus – Tiberius Coruncanius – nauczanie prawa
• Opiniowanie w konkretnych przypadkach, układanie formularzy aktów prawnych
• Pod wpływem nauki greckiej – próby definicyjne. Veteres – dawni:
o Quintus Mucius Scaevola – podręcznik prawa cywilnego
o Servius Sulpicius Rufus – komentator edyktu pretorskiego

Jurysprudencja okresu klasycznego:
• August, lub Tyberiusz – przywilej do udzielania opinii prawnych „pod autorytetem cesarza”
• Ścisłość sformułowań, jasność konstrukcji, obróbka szczegółów, oszczędność środków wyrazu
• Formy literackie:
o Zbiory rozstrzygnięć: responsa, quaestiones, disputationes, epistulae, digesta
o Komentarze do ustaw, edyktów, dzieł dawniejszych jurystów
o Podręczniki i zbiory zwięzłych zasad: sententiae, regulae, definitiones, differentiae
o Opracowania monograficzne
• Autorytatywny, dogmatyczny charakter wypowiedzi, brak zainteresowania nauką, nieprzejrzystość systematyki, osłabienie rozmachu twórczego
• 30 – ius publice respondendi, 33 – włączenie do Digestów
• Prywatne szkoły prawa – stationes, zakłady nauczania – Sabinianie i Prokulianie
• Przedstawiciele z I i II w. n.e.:
o Marcus Antistius Labeo - założyciel Prokulianów, zwolennik republiki
o Massarius Sabinus – ius publice respondendi jako pierwszy ekwita
o Publius Iuventius Celsus, filius – Prokulianin, doradca Hadriana
o Julian (Salvus Iulianus) – wygaśniecie sporów między szkołami, Digesta
• Przedstawiciele późnego klasycyzmu:
o Papinian (Aemilius Papinianus) – książe jurystów rzymskich, w 212 stracony na rozkaz Karakalli, po zabójstwie Gety, oszczędność słowa
o Iulius Paulus – zbiory przypadków praktycznych
o Ulpian (Domitius Ulpianus) – rywal Paulusa, zginął w 223 jako dowódca gwardii pretoriańskiej.
o Gaius – II w. n.e., zajmował się nauczaniem prawa, Instytucje – ok. 160 r. – wykład prawa prywatnego w 4 księgach: 1816 – palimpsest w Weronie, 1927 i 1933 – Egipt

Charakterystyka prawa okresu klasycznego:
• Tendencja do redukcji wielości czynników prawotwórczych  cesarz
• Efekty działania dawnych czynników trwały nadal
• Jurysprudencja – pośrednik pomiędzy systemem prawnym, a potrzebami obywateli

Systemy prawa rzymskiego:
• Ius civile:
o Na początku jedyny, później zasadniczy zespół norm prawnych, obowiązujących w państwie rzymskim
o Formowało się jako prawo zwyczajowe, rozwijało się poprzez ustawodawstwa i działalność jurysprudencji
o Obowiązywało obywateli rzymskich (wyjątki)
o Od II w. p.n.e. - prywatne
• Ius honorarium:
o Działalność prawotwórcza magistratury, ius praetorium - pretorowie
• Ius civile – ius honorarium:
o Te same sytuacje uregulowane podwójnie
o Nowości ius honorarium przechodziły do ius civile
o Prawo pretorskie – wspomaga, uzupełnia, lub poprawia prawo cywilne (przepisy zdezaktualizowane, niesłuszne – desuetudo)
• Ius gentium:
o Prawo własne każdego narodu – ius civile, prawo wspólne – ius gentium (wszyscy mieszkańcy państwa)
o Kolizje – ludy podbite – własne prawo prywatne, zasada personalności prawa – częstsze w miarę rozwoju gospodarki
o Prawa lokalne – brak równości, jedynie tolerowane
o Przydatne w nieformalnym obrocie gospodarczym, opartym na zaufaniu
o Zespół norm formowanych i stosowanych w praktyce pretora peregrynów
• Ius gentium – ius civile
o Ius gentium – nawarstwienie historyczne – świeckie, swobodniejsze w formie, ograniczone do stosunków majątkowych, dostępnym nie tylko dla obywateli.
o Ius civile – surowość i rygoryzm (ius strictum), ius gentium – prawo słuszne (ius aequum)
• Ius gentium – ius honorarium
o Część ius gentium formowała się poprzez ius honorarium
• Ius gentium – ius naturale

Ustawodawstwo cesarskie i jego opracowania:
• W dominacie – nieomal jedyne źródło prawa, najważniejsze – edicta: leges edictales, leges generales – rozpowszechniane niedbale.
• Codex Gregorianus – uporządkowany zbiór konstytucji cesarskich od Hadriana do 291 r.
• Codex Hermogenianus – uzupełnienie poprzedniego (Dioklecjan do 295, Konstantyn do 314)
• Codex Theodosianus – projekt Teodozjusz II – prace przygotowawcze (429 – 437) – 16 osobowa komisja – konstytucje cesarskie od Konstantyna – podzielone na księgi i tytuły w porządku chronologicznym. Prawo publiczne, zbiór oficjalny. Zachodniorzymskie konstytucje – nowele poteodozjańskie.

Prawo rzymskie okresu poklasycznego:
• Jurysprudencja:
o Dostosowanie prawa do sytuacji po wielkim kryzysie III w.
o Okres biurokratyczny – autorytet cesarza, literatura prawnicza
o Uproszczenie spuścizny historycznej, formułowanie ogólnych zasad, opracowania anonimowe
• Nauczanie prawa:
o Szkoły prawnicze: Rzym, Bejrut, Konstantynopol
o Programy nauczania:

Rok: Program: Studenci: Po Justynianie:
I Instytucje Gaiusa Dupondii/ Iustiniani novi Instytucje, 4 księgi Digestów
II Komentarze do edyktu Edictales Digesta
III Responsa Papiniana Papiniaistae Digesta
IV Responsa Paulusa Lytae Digesta
V Konstytucje cesarskie Prolytae Kodeks

• Zbiory „dawnego prawa”:
o Ius – obfitsze, bardziej skomplikowane, niż leges, nadal obowiązywało
o Pauli Sententiae – zbiór zwięzłych zasad prawnych, uznane przez Konstantyna W.
o Regulae Ulpiani – elementarne opracowanie
o Fragmenta vaticana – obfity prywatny zbiór o charakterze pionierskim.
• „Ustawy o cytowaniu”
o Konstytucje Konstantyna Wielkiego:
 321 – pozbawienie znaczenia uwag krytycznych Paulusa i Ulpiana do dzieł Papiniana
 327 – 328 – wyjaśniała wątpliwości co do dzieł Paulusa
o Konstytucja raweńska z 426 – ogłosił ją Walentynian III w Rawennie. Obowiązywały pisma 5 jurystów: Gaiusa, Papiniana (autorytet czołowy), Paulusa, Ulpiana, Modestyna.
o Zmiana z 438 – klauzula o obowiązywaniu pism innych jurystów, porównaniu rękopisów uprzywilejowanych.
• Wulgaryzacja
o Prawo uczone – elita państwa rzymskiego. Ustawodawstwo cesarskie było nieznane i nierozumiane
o Prawo zwyczajowe obowiązywało na podstawie dawności, ogólnej aprobaty, słuszności, niekiedy – zgodności z ustawami.
o Wulgaryzacja formy – język rozwlekły i niejasny
o Wulgaryzacja treści – zacieranie pojęć
o Prawo wulgarne – od Konstantyna W. do Justyniana – przeciwstawianie pojęciowe prawa klasycznego
Kodyfikacja Justyniana:
• Ogólna koncepcja
o Chaos – leges i ius. Celem Justyniana – odbudowa świetności imperium, środkiem – uporządkowanie systemu prawnego
o Plany – 8 konstytucji cesarskich, Trybonian, 7 lat
o 529 – Kodeks, wątpliwości  50 rozstrzygnięć
o Grudzień 533 – Digesta (3 zamiast 10)
o Listopad 533 – Instytucje
o 534 – druga redakcja Kodeksu
• Instytucje
o Wstępny podręcznik do nauki prawa, obowiązująca ustawa
o Komisja: Trybonian, Teofil z Konstantynopola, Doroteus z Bejrutu
o Wykład prawa obowiązującego, odwołania do nieaktualnego
o Wykład dogmatyczny, abstrakcyjny, anonimowy, wystylizowany autorytatywnie, systematyka wzorowana na Instytucjach Gaiusa
• Digesta
o Dokonany urzędowo wybór z dawnego prawa
o 17 – osobowa komisja (Trybonian) – 2 dygnitarzy, 4 profesorów, 11 adwokatów z Konstantynopola. Podkomisje – „masy” materiałów:
 Masa sabiniańska
 Masa edyktalna
 Masa papiniańska
 Masa luźna - appendix
o 5 % materiału, 38 jurystów, 5 uprawnionych – 2/3 dzieła, odległość – ok. 300 lat
o Przekształcenia tekstów klasycznych (interpolacje) – dwoista postawa
o Prawo prywatne, postępowanie cywilne, duo terribles libri
o 50 ksiąg, 429 tytułów
• Kodeks
o Kodeks z 529 – po 5 latach uchylony, 534 – Codex Iustinianus – Trybonian, Doroteus, 3 adwokatów
o Zbiór konstytucji cesarskich
o Prawo „nowe”, głównie prywatne
o 12 ksiąg, 4600 konstytucji
• Nowele
o Novellae constitutiones (535 – 565) – kompilacja w porządku chronologicznym, 90 % w języku greckim
• Corpus iuris civilis
o Ustawodawstwo Justyniana wraz z nowelami
o Kompilacja/ kodyfikacja – redukcja, systematyzacja.
o Romantyzm prawniczy – trudności w stosowaniu (egzegeza harmonistyczna)
• Prawo rzymsko – bizantyjskie
o Zakaz komentowania Digestów – tłumaczenia, streszczenia, zestawienia
o Parafraza Teofila – grecki przekład Instytucji (Teophilus)
o Ekloga – 726 na polecenie Leona III – prawo cywilne i karne o przeznaczeniu praktycznym
o Bazyliki – Bazyli I, Leon VI Filozof – obszerny (60 ksiąg) wyciąg z Digestów, Kodeksu i Nowel + komentarze (scholie)
o Heksabiblos – 1345 – małe kompendium prawa cywilnego i karnego – Konstanty Hermenopolus (sędzia z Thesalonik). Zwięzła forma
o Stan po upadku Cesarstwa Zachodniego – Leges Romanae Barbarorum
o Szkoła glosatorów
o Szkoła komentatorów
o Ekspansja prawa rzymskiego w praktyce – kameraliści, praktycy, pandektyści
o Humanizm – gallicus mos docendi, holenderska szkoła „jurysprudencji eleganckiej”
o Szkoła historyczna – odkrycie Instytucji Gaiusa
o Krytyczny kierunek badań

Pojęcie procesu cywilnego:
• Prawo procesowe – prawo, które dotyczy powództw
• Ochrona była zindywidualizowana, pozostawiona do uznania pretorów
• Podział postępowania na dwie fazy: przygotowawczą (in iure) i rozstrzygającą (apud iudicem) – podział pracy, urządzenie o charakterze demokratycznym – dostępne dla obywateli
• Organy ochrony prawnej:
o Magistratury jurysdykcyjne – konsulowie (niesporna), pretorowie (sporna), namiestnicy. Consilium – rada przyboczna. Personel wykonawczy – pisarze, woźni, strażnicy przyboczni, posłańcy
o Sędziowie prywatni – sędzia jednostkowy (iudex unus) wybierany z listy
o Sąd centumwiralny – sąd stu mężów – sprawy spadkowe, własności gruntów, stwierdzenie stanu
o Zmiany w okresie pryncypatu – cognito extra ordinem – nadzwyczajna droga rozpoznawania sporów w oparciu o autorytet cesarza. Nowe urzędy: prefekt pretorianów, prefekt miasta, urzędnicy sądowi – iuridici.
o Zmiany w okresie dominatu – zwierzchnicy jednostek terytorialnych – organem ochrony praw prywatnych. Jurysdykcyjne przywileje stanowe. IV w. – defensor plebis. Od Konstantyna – sądownictwo biskupów.
• Strony procesowe
o Actor (powód), reus (pozwany) – najczęściej pojedyncze osoby.
o Rola stron w procesie prywatnym – współdziałanie z magistraturą i sędzią w decydujących momentach.
o Zdolność procesowa – zdolność do występowania w procesie
o Legitymacja procesowa – czynna, lub bierna
o Zastępstwo procesowe: kognitor, prokurator
o Pomocnicy stron: kapłani, świeccy juryści, mówcy sądowi, adwokaci.
• Ramy organizacyjne procesu
o Czas – dni dozwolone (dies fasti). 321 – wyłączenie niedzieli z obrotu sądowego.
o Miejsce – place publiczne (jawność). Cesarze – pomieszczenia zamknięte
o Właściwość sądowa – forum:
 Właściwość rzeczowa – sprawy większe i mniejsze
 Właściwość miejscowa – miejsce zamieszkania pozwanego, odchylenia (umowa, nieruchomość)
o Dokumentacja – ustność, później protokołowanie
o Koszty – Republika i pryncypat – bezpłatność (ryzyko procesowe – kary pieniężne). IV – VI w. – wysokie opłaty (zaliczka – wnioskodawca)
• Actio – powództwo, roszczenie

Rozwój historyczny procesu rzymskiego:
• Proces legisakcyjny – dominuje w republice
• Proces formułkowy – od II w. p.n.e. Na przełomie republiki i pryncypatu - jedyny
• Proces kognicyjny – okres pryncypatu/ prawa klasycznego, pozostaje w okresie dominatu.

Pomoc własna i jej ograniczenia:
• Realizowana siłami jednostki, lub grupy społecznej – zaczepna (ofensywna) i obronna (defensywna)
• Granice obrony koniecznej – stosowana nie dla zemsty, lecz dla ochrony przed siłą poważną, bezpośrednią i bezprawną.
• Pomoc własna o charakterze zaczepnym (samopomoc) – problem państwowy – wydanie osobnych ustaw julijskich (Cezara, lub Augusta) – „w sprawie przemocy w życiu publicznym i prywatnym). Pryncypat – dekret boskiego Marka (wierzyciele). Digesta – ochrona prawa należy do władzy, nie do poszczególnych osób
• Polubowne rozwiązywanie sporów – kompromis, arbiter

Charakterystyka procesu legisakcyjnego:
• Najstarsza postać, od lex i actio  postępowanie związane z ustawami
• Formalizm – symboliczne gesty, formułki słowne (staranne przemyślenie)
• Ograniczony krąg zastosowania – obywatele rzymscy, oparty na ustawach, ograniczenia faktyczne (ryzykowność)
• Lex Aebutia z II w. p.n.e. – ograniczenie; ustawy julijskie z 17r. p.n.e. – usunięcie. Do III w przed sądem centumwiralnym

Rodzaje legis actiones:
• Legis actio sacramento:
o Normalny sposób postępowania w sprawach spornych
o Sacramentum – przysięga, piaculum – ofiara przebłagalna
o W prawie świeckim – suma pieniężna  50 asów (wartość poniżej 1000, wolność), 500 asów (powyżej 1000)
o Legis actio sacramento in rem – forma dochodzenia praw do władztwa nad rzeczami – obydwie strony i rzecz sporna  windykcja i kontrawindykacja (formułki, dotknięcie laską), wezwanie do zapłacenia sacramentum – sędzia orzekał o jego losach.
o Legis actio sacramento in personam – środek procesowy służący do dochodzenia należności o charakterze osobistym.
• Legis actio per iudicis postulationem
• Legis actio per condictionem
• Legis actio per manus iniectionem
o Egzekwowanie prywatnych należności o charakterze osobistym – należności niewątpliwe, określone w pieniądzach, stwierdzone w wyroku.
o Egzekucja bez uruchamiania postępowania sądowego – furtum manifestum, należność poręczyciela, dochodzenie odsetek od lichwiarzy.
o Skierowana przeciw osobie dłużnika – po 30 dniach – manus iniectio (manus depellere – vindex). 60 dni na wykup, układy stron  swoboda wierzyciela. Złagodzona w lex Poetelia z 326 p.n.e.
• Legis actio per pignoris capionem

Charakterystyka procesu formułkowego:
• Normalna forma ochrony praw prywatnych w ostatnim stuleciu republiki i pryncypacie (do 342)
• Przekształcony wewnętrznie proces legisakcyjny, bądź wykształcony w praktyce pretora peregrynów

Postępowanie in iure w procesie formułkowym. Obrona pozwanego:
• Początek postępowania:
o Wymóg obecności stron – obowiązek stawienia się przed sądem – wezwanie prywatne i ustne
o W okresie republiki ograniczenia in ius vocatio kategorie osób, których nie można było pozywać. W przypadku braku reakcji na wezwanie – kara prywatna.
o Vadimonium – przyrzeczenie stawienia się przed sądem pod rygorem zapłaty (maks. 100 000 sesterców). Jej zapłacenie nie zwalniało z zapłacenia samej należności.
o Editio actionis (zapowiedź powództwa) – obowiązek pozasądowego uprzedzenia kandydata na pozwanego o zamiarze wytoczenia mu procesu.
• Możliwości zakończenia sporu in iure:
o Postulatio actionis – wniosek powoda o udzielenie ochrony procesowej
o Denegatio actionis – odmowa ochrony procesowej (walka z pieniactwem, narzędzie dyskryminacji)
o Confessio in iure – uznanie powództwa przez pozwanego
o Iusiurandum – przysięga (pozwanego – odmowa ochrony; powoda – zwycięstwo). Krzywoprzysięstwo – karane.
o Transactio – ugoda (nacisk pretora na strony)
o Eliminacja sporów bagatelnych
• Stanowisko pozwanego
o Indefensio – gdy pozwany zachowywał się biernie. Przy actiones in rem – swoboda wdania się w spór (obowiązek wydania rzeczy), przy actiones in personam – obowiązek (dopuszczenie do egzekucji osobistej, lub majątkowej).
o Zaprzeczenie (negatio) – przeciwstawienie twierdzeniom powoda. Zaprzeczenie bezpodstawne (infitiatio) – zasądzenie w podwójnej wysokości.
o Exceptio – podniesienie zarzutu procesowego – nowa okoliczność.
• Zakończenie postępowania in iure
o Ustalenie treści formułki – decyzja pretora po rozważeniu postulatów stron, ustalenie sędziego.
o Litis contensatio – utwierdzenie sporu – akt dokonywany między pretorem, a stronami. Konsumpcja uprawnienia do wniesienia powództwa, moment decydujący – stan faktyczny.

Budowa formułki pretorskiej:
• Charakterystyka - formula, iudicium, actio - owoc pierwszej fazy postępowania, instrukcja dla sędziego – zasądzenie lub uwolnienie pozwanego w zależności od wyników postępowania dowodowego. Tabulae ceratae.
• Zwyczajne części składowe:
o Treść poprzedzało wyznaczenie sędziego
o Intentio – żądanie powoda (formułki prejudycjalne – jedyna część)
o Condemnatio – udzielenie sędziemu władzy uwolnienia, lub zasądzenia (incertum – określenie należności)
o Demonstratio – opis stanu faktycznego, przed intentio.
o Adiudicatio – pozwolenie przysądzenia rzeczy, lub prawa własności któremuś z uczestników sporu – tylko w powództwach działowych:
 Actio familae erciscundae – podział spadku pomiędzy współspadkobierców
 Actio communi dividundo – wspólnej rzeczy pomiędzy współwłaścicieli
 Actio finium regundorum – uregulowanie granic między sąsiadami
• Nadzwyczajne części składowe:
o Praescriptio – dodatkowe klauzule
o Praescriptio pro actore – klauzula w interesie powoda (nie obejmowanie w całości przedmiotu powództwa)
o Exceptio – klauzula w interesie pozwanego – nowa okoliczność pomiędzy intentio, a condemnatio – postęp w rozwoju kultury prawniczej i zasad słuszności. Exceptio doli – zarzut podstępu. Klasyfikacja ekscepcji:
 Niweczące – skutki trwałe
 Odraczające – tymczasowe
 Peremptoryjne
 Dylatoryjne
o Replicatio – ekscepcja przeciwna  duplicatio  triplicatio
Pojęcie i rodzaje powództw – actiones:
• Klasyfikacja powództw
o Actiones in rem (vindicationes) – ochrona władztwa nad rzeczami, kierowały się przeciwko wszystkim nieuprawnionym. Actiones in personam (conditiones) – sankcjonowały osobiste uprawnienia wierzyciela przeciw dłużnikom.
o Actiones perpetuae – wieczyste; actiones temporales - czasowe
• Powództwa prawa pretorskiego:
o Formulae in ius conceptae – formułki oparte na prawie – intentio (prawo Kwirytów, oportere)
o Actiones utiles – powództwa analogiczne – podstawową actio przyznawaną większym kategoriom osób
o Powództwa ze zmianą podmiotów – umieszczano różne osoby w intentio i condemnatio
o Formulae fictiae – formułki z elementem fikcji – zasady słuszności (przyjęcie brakującego elementu za istniejący)
o Formulae in factum conceptae – formułki osnute na faktach – opis tego, co się zdarzyło
• Powództwa konkurujące:
o Eliminacja – przedmiot sporu identyczny, cel – jednakowy – jedna actio (wybór – litis contensatio)
o Kumulacja – różne cele (wyrównanie szkody, kara prywatna, mieszane) i powództwa karne

Postępowanie apud iudicem:
• Ogólny charakter
o Brak formalistyki, pewne zasady
o Zaoczność – post meridiem praesenti litem addictio
o Postępowanie dowodowe – ustalenie stanu faktycznego
o Ciężar przeprowadzenia dowodu – powód (intentio, demonstratio), pozwany (exceptio).
o Świadkowie – dobrowolni, strona procesowa, dowód z biegłych, dokumentów
• Granice władzy sędziego
o Upoważnienie zawarte w condemnatio: zasądzenie, lub uwolnienie pozwanego. Przedmiot nie określony – górna granica
o Iudicia stricti iuris – uwolnienie, lub zasądzenie w całości
o Pluris petitio – nadmierne żądanie:
 Re (przedmiot
 Tempore (czas)
 Loco (miejsce)
 Causa (przyczyna prawna)

o Iudicia bonae fidei - rozsądne uregulowanie sporu (cokolwiek się będzie należało na podstawie dobrej wiary):
 Zarzut podstępu, groźby
 Potrącenie – compensatio
 Uwolnienie w przypadku zapłaty dokonanej po litis contestatio
• Wymóg kondemnacji pieniężnej i jej złagodzenie
o Condemnatio pecuniaria – zasądzenie tylko na zapłacenie kwoty pieniężne
o Formula arbitraria – wezwanie pozwanego do spełnienia żądania podnoszonego przez powoda  dopuszczenie powoda do oszacowania wartości przedmiotu sporu
o Actiones arbitrariae – uniknięcie infamii

Wyrok i jego prawomocność:
• Obowiązek sędziego – wymuszenie poprzez karę pieniężną (multa), chyba że sprawa nie była dla sędziego jasna
• Sententia, iudicatum – nie wymagano pisemnej formy, ani uzasadnienia.
o Treść – najczęściej zasądzenie, lub uwolnienie.
o Sędzia, ani inny organ nie mógł zmienić orzeczenia.
• Problem wyroku nieprawidłowego:
o Nieważny – nie wywierał skutków prawnych, chyba że został wykonany
o Formalna poprawność – namiastki apelacji
• Obrona przeciw powództwu egzekucyjnemu:
o Revocatio in duplum
o Intercessio – sprzeciw magistratury wyższej, lub równej
o Restitutio in integrum – anulowanie skutków postępowania i wyroku
o Osobista odpowiedzialność sędziego

Egzekucja osobista:
• Actio iudicati – do rozpoczęcia egzekucji prowadziło powództwo na podstawie wyroku (30 dni  ecictio actionis i in ius vocatio). Zakwestionowanie wyroku (bezpodstawne – nadużycie obrony)
• Więzienie prywatne, lub egzekucja majątkowa

Egzekucja majątkowa:
• Missio in bona – wprowadzenie wierzyciela w posiadanie majątku dłużnika. Publiczne ogłoszenie egzekucji (proscriptio)  cały majątek.
• Venditio bonorum – 30 dni – żyjący/ 15 – zmarli  infamia, decydująca faza egzekucji  magister bonorum  prywatna licytacja
• Bonorum emptor – nabywca majątku dłużnika
• Cessio bonorum – ograniczenie egzekucji dla dłużników, którzy popadli w trudności bez swojej winy – dobrowolne odstąpienie majątku (Cezar, lub August)
• Beneficium competentiae – konieczne środki do życia
• Distractio bonorum – przywilej egzekucyjny dla senatorów, uchwalony w pryncypacie. Egzekucja majątkowa syngularna – części składowe majątku.

Charakterystyka procesu formułkowego:
• Postęp na tle procesu legisakcyjnego – mniej formalistyczny, szerzej dostępny.
• Zakres zastosowania – w Rzymie i Italii. Niewolnicy – brak dostępu
• Pozostałości formalizmu – skrępowanie sędziego treścią formułki, skutki litis contestatio.
• Niedomagania funkcjonalne – wpływy na sędziów

Charakterystyka procesu kognicyjnego:
• Pryncypat – postępowanie nadzwyczajne (od Augusta do Justyniana)
• Struktura
o Proces jednolity
o Aparat jurysdykcyjny w całości państwowy – sędziami byli urzędnicy
o Sędzia kierował postępowaniem z urzędu na zasadzie autorytetu
o Brak jawności – pisemność, wysokie koszty
• Proces reskryptowy:
o Potrzeba angażowania autorytetu cesarskiego – odsyłanie spraw przez sędziów, osoby prywatne – rozstrzygnięcia hipotetyczne
o Postępowanie na podstawie reskryptu – okazanie przeciwnikowi proces – sędzia sprawdzał stan faktyczny
• Znaczenie i funkcja procesu kognicyjnego:
o Państwowy, powszechny, materiał do ukształtowania procesu rzymsko – kanonicznego
o Prostszy w konstrukcji, mniej formalistyczny, bardziej autorytatywny, niż formułkowy
o Przewlekłość, niska jakość aparatu sądowego – matactwa procesowe, asocjalność.

Przebieg postępowania w procesie kognicyjnym:
• In ius vocatio – akt pisemny i urzędowy. Pismo procesowe  odpowiedź na pismo powoda (gwarancja stawiennictwa – przysięga, poręczycielstwo, więzienie sądowe)
• Zaoczność – proces kontumacjalny – postępowanie bez udziału jednej strony.
• Litis contestatio – na początku sprawy po narratio i contradictio – punkt orientacyjny, bez konsumpcji.
• Dowody – dokumenty. 334 – testis unus, testis nullus – pozycja społeczna, obowiązek świadectwa, przysięga. Ustawowe wskazówki – domniemania, ciężar przeprowadzenia dowodu.
• Swoboda orzeczenia sędziowskiego – podlegał tylko ustawom, mógł zasądzić powoda
• Egzekucja – sądowy organ wykonawczy, egzekucja syngularna (ruchomości, nieruchomości, wierzytelności). 388, 486, 529 – publiczne więzienia za długi.

Apelacja:
• Autorytet cesarza – zwracano się doń o ponowne rozpatrzenie spraw
• W okresie dynastii Sewerów na żądanie jednej ze stron sąd rozpatrywał sprawę od nowa – poprawianie niesprawiedliwości
• Często nadużywana. 331 – konstytucja Konstantyna W. – relegacja na 2 lata, pozbawienie połowy majątku. Justynian – kary pieniężne, 2 apelacje, powyżej 10 funtów złota.

Środki ochrony pozaprocesowej:
• Ogólna charakterystyka: uzupełniające środki ochrony prawnej – zapobieganie sporom, przygotowanie postępowań sądowych, zapewnienie wykonania wyroków, likwidowanie skutków nieprawidłowych orzeczeń
• Stypulacje pretorskie – pretorowie przymuszali do składania zobowiązań stymulacyjnych – gwarancyjne (cautio) – np. szkoda niedokonana
• Missiones – uprawnienie do wprowadzenia zainteresowanej osoby w posiadanie majątku drugiej osoby
• Interdykty:
o Autorytatywne nakazy, lub zakazy  zakazy warunkowe
o Utrzymanie ładu wewnętrznego, ochrona interesów jednostek
o Znaczenie psychologiczne, działanie profilaktyczne
• Restitutio in intregrum
o Summum ius, summa iniuria  przywrócenie stanu poprzedniego
o II w. p.n.e. – warunki i granice zastosowania (środek ostateczny)
o Poza procesem:
 Z powodu wieku
 Nieobecności w sprawach państwowych
 Groźby, czy błędu przy zawieraniu czynności prawnych
o W procesie:
 Odwrócenie skutków pluris petitio
 Odwrócenie skutków niesłusznego wyroku

Początek i koniec osobowości fizycznej:
• Osoba fizyczna – od momentu urodzenia (żywego). Wątpliwości – żywotność (7 miesięcy), ludzki kształt  zdolność prawna osób wolnych
• Nasciturus – płód poczęty, ale nie urodzony – korzyści majątkowe poprzez zastosowanie fikcji
• Koniec osobowości – śmierć, utrata wolności

Zdolność prawna i jej wymogi:
• Zdolność do tego, aby być podmiotem praw i obowiązków

Zdolność do czynności prawnych:
• Zdolność do tego, aby za pomocą czynności prawnych kształtować sytuację prawną własną, albo innych osób

Status libertatis:
• Sytuacja prawna osoby (persona) – caput. Status:
o Libertatis – stan wolności, czy niewoli
o Civitatis – stanowisko w państwie
o Familiae – stanowisko w rodzinie

Cześć obywatelska i jej uszczuplenie:
• Wolni (liberi) – wolnourodzeni (ingenui) i wyzwoleńcy
• Cześć obywatelska (existimatio)
o Niesława (infamia, ignominia) – popełnienie czynu hańbiącego, bądź zasądzenie
o Turpitudo – ocena sędziego
• Capitis deminutio – zmiana stanowiska prawnego (maxima – utrata wolności)
• Postliminium – niewola nieprzyjacielska:
o Ius postliminii – prawo powrotu (zawieszenie)
o Śmierć w niewoli  lex Cornelia (80 r. p.n.e. – Sulla)  dziedziczenie

Powstanie niewoli:
• Jeńcy wojenni, lub dzieci urodzone w niewoli (stan dziedziczny poprzez matkę)
• Płód niewolnicy (partus ancillae) przypadał właścicielowi
• SC Claudianum (52) – kobieta wolna, utrzymująca stosunki z niewolnikiem bez zgody właściciela, stawała się niewolnicą (zgoda – dziecko – do Hadriana)

Położenie prawne niewolników:
• Vitae necisque potestas
• Związki pomiędzy niewolnikami – contubernium (zależały od przyzwolenia właściciela)
• Nabycie – dla pana, przestępstwa – odpowiedzialność noksalna
• Brak praw publicznych, odpowiedzialność zbiorowa (SC Silanianum – 10)
• Tendencje do zmian:
o III w. p.n.e. – peculium, możliwość likwidacji – ademptio peculii  wyznaczone zadania gospodarcze
o Zobowiązania naturalne, peculium – ograniczona odpowiedzialność właściciela
o Favor libertatis – rozstrzyganie na rzecz wolności (np. dzieci)
o Cesarze – sfera władzy nad niewolnikami (półśrodki)
o Zakończenie niewoli – przepis państwowy, lub wola właściciela. Porzucenie – rzecz niczyja

Sposoby wyzwalania niewolników:
• Przyczyny wyzwalania:
o Kryzys ustroju niewolniczego (pobudzanie do wysiłku)
o Względy prestiżowe
o Względy humanitarne
• Sposoby:
o Wyzwolenia według prawa cywilnego
 Manumissio vindicta – wyzwolenie przed organem władzy
 Manumissio censu – wpis na listę obywateli
 Manumissio testamento – bezpośrednie (patronem – zmarły), warunkowe, powiernicze.
 Za Konstantyna – przed biskupem i gminą wyznaniową
o Wyzwolenia według prawa pretorskiego
 Nieformalne – w gronie przyjaciół, liście  Latynowie juniańscy (lex Iunia Norbana – 19)
• Rozmiary wyzwoleń i ich ograniczenia:
o Lex Fufia Canina (2 p.n.e.) – ograniczenia wyzwoleń testamentowych
o Lex Aelia Sentia (4) – ograniczenia merytoryczne (wyzwalający – 20 lat, wyzwalany – 30/ słuszna przyczyna). Niewolnicy karani, używani do igrzysk – peregrini dediticii – niemożność osiedlenia w Rzymie. Pozbawienie skutków wyzwolenia na szkodę wierzycieli (Justynian), lub patrona.

Położenie prawne wyzwoleńców:
• Obywatelem stawał się tylko wyzwolony przez obywatela
• Brak dostępu do urzędów republikańskich
• Prawo patronatu – opieka i władza
• Przyrzeczenie świadczenia bezpłatnych usług – przed wyzwoleniem
• Lex Papia Poppea (9) – dopuszczenie patrona do dziedziczenia.
• 326 – prawo do odwołania wyzwolenia (Konstantyn)
• Ius aureorum anulorum – nie znosiło prawa spadkowego patrona. Natalium restitutio – zrównanie z wolnourodzonymi
• Osoby półwolne:
o Dłużnicy poddani egzekucji osobistej, gladiatorzy, osoby wykupione z niewoli nieprzyjacielskiej
o Personae in mancipio – dzieci sprzedane w specyficzny stan zależności
o Coloni – dzierżawcy gruntów rolnych trwale przytwierdzeni do ziemi (IV w. – niemożność opuszczenia uprawianych gruntów)

Stanowisko prawne obywateli rzymskich (status civitatis):
• Sprawowanie urzędów (ius honorum), głosowanie na zgromadzeniach ludowych (ius suffragii), służba w legionach, zwolnienie z podatków.
• Urodzenie z rodziców obywateli, dla Latynów – osiedlenie w Rzymie
• Nadanie obywatelstwa przez organy państwowe (weterani, gminy).
• Latynowie juniańscy – nagroda za działalność populacyjną, porządkową, gospodarczą
• Lex Iulia i lex Plautia Papiria (90 i 89 p.n.e.) – obywatelstwo dla Latynów
• 212 – peregryni
• Capitis deminutio media – utrata obywatelstwa z zachowaniem wolności (obywatelstwo innego państwa, banicja)

Stanowisko prawne Latynów:
• Latyni - 338 p.n.e. – podbój Lacjum, od III w. p.n.e. – mieszkańcy kolonii latyńskich (Latini coloniarii).
• Peregryni:
o Wolni mieszkańcy, cudzoziemcy
o Peregrini certae civitatis – zwierzchnictwo Rzymu
o Peregrini dediticii – obszary podbite i niepożądani wyzwoleńcy
Status familiae:
• Familia – zespół osób i wartości majątkowych należących do tego samego domu.
• Agnatio – organizm monokratyczny i patriarchalny (pater familias) – akt prawny, urodzenie. Gentiles – osoby, które łączyła wspólnota nazwiska.
• Cognatio – pokrewieństwo naturalne. W linii prostej – wstępni (ascendenci) i zstępni (descendenci). Stopnie – liczba urodzeń.
• Personae sui iuris – osoby nie podlegające władzy familijnej, o pełnej zdolności prawnej (alieni iuris – ograniczona). Filius familias – bierna zdolność majątkowa (SC Macedonianum)
• Capitis deminutio minima – zmiana przynależności familijnej

Osoby prawne:
• Związki osób – korporacje:
o Cesarze – fiscus
o Związki osób – gminy, stowarzyszenia (zespoły osób związanych ze sobą).
• Masy majątkowe – fundacje:
o Fundacje niesamodzielne – wartości majątkowe przeznaczone do określonych celów
o Fundacje samodzielne (V i VI) – majątki odrębne zarządzane przez specjalne organy
• Stan prawny według ustawodawstwa Justyniana – dopuszczenie gmin, stowarzyszeń do udziału w procesie formułkowym przez przedstawicieli.

Zdolność do czynności prawnych:
• Płeć – ograniczenia dla kobiet
• Wiek:
o Infantes – dzieci (do 7 lat)
o Impuberes – niedojrzali (12, 14) – możność przyjmowania przysporzeń
o Puberes, minores viginti quinque annis – dojrzali poniżej 25 roku życia – chronieni przed ujemnymi skutkami swobody działania
o Puberes – dojrzali i minorzy po uzyskaniu przywileju cesarskiego (18, 20)
• Stan umysłowy i marnotrawstwo:
o Furiosus – umysłowo chorzy (oprócz przerw w chorobie)
o Prodigus – marnotrawcy

Pojęcie i rodzaje czynności prawnych:
• Pojęcie:
o Zdarzenia prawne – zdarzenia, z którymi łączą się skutki prawne
o Czynności prawne – działania ludzkie, zmierzające do wywołania skutków prawnych
• Rodzaje:
o Jednostronne i dwustronne
o Inter vivos i mortis causa
o Rozporządzające i zobowiązujące
o Odpłatne i nieodpłatne

Elementy składowe czynności prawnych:
• Forma – wymogi co do formy, lub dowolność (objawienie woli, lub czynności dorozumiane)
• Treść – typowa lub nietypowa (zgodna z prawem i dobrymi obyczajami). Minimum treści i dodatki niekonieczne

Pojęcie i rodzaje warunków:
• Warunek – zdarzenie przyszłe i niepewne (charakter losowy, uzależnione od woli osoby, pośrednie):
o Zawieszający
o Rozwiązujący
o Niemożliwy do spełnienia (niemożliwość fizyczna, lub prawna)
• Termin – zdarzenie przyszłe i pewne.
• Polecenie – obowiązki, zobowiązania moralne (cele socjalne, sakralne)

Oświadczenie woli i jego wady:
• Wola, a oświadczenie – wola (element wewnętrzny)  oświadczenie (element zewnętrzny). Causa Curiana – 92 r. p.n.e.
• Oświadczenie złożone nie na serio
• Pozorność – obchodzenie zakazów. Czynności desymulowane.

Błąd (error):
• Rozbieżność nie zamierzona:
o Identyczność osoby, lub przedmiotu
o Istotne właściwości rzeczy
o Jakość rzeczy
o Oznaczenie rzeczy
• Nieznajomość prawa – kobiety i żołnierze
• Dolus (podstęp) – rozmyślne wprowadzenie w błąd
• Metus – bojaźń spowodowana groźbą (vis) – bezprawna, poważna

Skutki czynności prawnych. Nieważność czynności prawnych:
• Czynności ważne – wywierały skutki prawne (np. nabycie prawa)
• Czynności nieważne – bezskuteczne, brak możliwości uzdrowienia:
o Konwalidacja
o Konwersja
o Zatwierdzenie
• Czynności wzruszalne – pozbawiane skutków przez prawne działanie osób zainteresowanych.

Zastępstwo przy czynnościach prawnych:
• Potrzeby i środki zaradcze – osoby alieni iuris naturalnymi przedstawicielami.
• Zastępstwo pośrednie – we własnym imieniu – skutki w drodze wtórnej czynności
• Zastępstwo bezpośrednie (przedstawicielstwo) – działanie w cudzym imieniu

Konkubinat:
• Pojęcie – związek jednego mężczyzny z jedną kobietą – trwała wola i rzeczywiste utrzymywanie wspólnoty
• Odmiany małżeństwa i związki podobne
o Cum manu – zmiana przynależności agnacyjnej kobiety – sine manu
o Iustum matrimonium – obywatele
o Matrimonium iuris gentium
• Konkubinat:
o Trwały związek dwojga wolnych osób zawiązany i utrzymywany celowo jako związek pozamałżeński (ustawy Augusta)
o Dogodniejszy dla mężczyzn (honorowe stanowisko, majątek, darowizny)
o Cesarstwo chrześcijańskie – przekształcanie w małżeństwo

Zawarcie małżeństwa – wymogi ważności i przeszkody. Wejście żony pod władzę męża:
• Conubium – zdolność dwojga osób do zawarcia między sobą pełnoprawnego małżeństwa rzymskiego (plebejusze – lex Canuleia z 445 p.n.e., wyzwoleńcy – za Augusta)
• Wymogi i ograniczenia – dojrzałość stron i zgoda zainteresowanych (lub zwierzchników familijnych). Inne przeszkody: choroba umysłowa, pokrewieństwo (w linii prostej i bocznej do 6 – 3 stopnia), powinowactwo, adopcja.
• Ustawodawstwo małżeńskie Augusta:
o Lex Iulia de maritandis ordinibus i lex Iulia de adulteriis z 18 p.n.e., lex Papia Poppaea
o Rozwój populacji – obowiązek małżeński, posiadania dzieci (bezżenni nie mogli otrzymać nic z testamentu, bezdzietni – połowę)
• Zaręczyny (sponsalia) – wzajemne przyrzeczenie przyszłego małżeństwa. W prawie poklasycznym – zadatek (arra sponsalicia) – poczwórna, od 472 – podwójna wysokość
• Sposób zawarcia małżeństwa – czynność prywatna i nieformalna (zewnętrzne objawy)
• Conventio in magnum – włączenie żony do familii agnacyjnej męża:
o Confarreatio – akt sakralny – 2 najwyższych kapłanów, 10 świadków – patrycjusze
o Comptio – mancypacja – dawna plebejska forma
o Usus – przemiana małżeństwa sine manu w cum manu po nieprzerwanym, jednorocznym pobycie żony w domu męża

Ustanie małżeństwa:
• Powody:
o Śmierć
o Przerwanie faktycznej wspólnoty
o Długotrwałe zaginięcie (5 lat)
o Popadnięcie w niewolę u wrogów
o Iustum matrimonium – utrata obywatelstwa, wolności
• Rozwód:
o Wolność rozwiązywania małżeństw (223 – Aleksander Sewer)
o Czynność prywatna
o Divortium – rozejście za porozumieniem
o Repudium – odtrącenie małżonka (cum manu – tylko mąż)
o Zwierzchnik familijny żony – do Antoninusa Piusa (małżeństwo harmonijne)
o Od Konstantyna W. do Justyniana – konstytucje przeciw rozwodom jednostronnym (katalogi przyczyn i kar – majątkowych, przeciw osobie)
• Zniesienie manus
o Confarreatio  diffareatio (akt przeciwny)
o Comptio, lub usus  remancipatio
• Ponowne małżeństwo:
o Kobiety – odczekanie określonych terminów (10 – 12 miesięcy)

Stosunki osobiste i majątkowe między małżonkami:
• Stosunki osobiste – ogólna charakterystyka:
o Powinowactwo
o Honorowe stanowisko żony – brak równouprawnienia
• Małżeństwo cum manu:
o Żona – stanowisko agnacyjnej córki (lub wnuczki) – władza osobista mniej rozległa, niż nad dziećmi
o Mater familias – domina – niemożność sprzedaży trans Tiberim, czy w mancipium – sąd domowy
o Usurpatio trinoctii – niezależność materialna
• Małżeństwo sine manu
o Mąż decydował o istotnych sprawach rodziny
o Od Dioklecjana – interdictum de uxore exhibenda ac ducenda
• Małżeńskie prawo majątkowe – ogólne zasady:
o Cum manu – zupełna wspólnota majątkowa:
 Sui iuris – majątek przypadał mężowi
 Nabytki przypadały mężowi
 Ciężar utrzymania domu
o Sine manu – zupełna rozdzielczość majątkowa:
 Sui iuris – majątek parafernalny
 Dochody – własne uznanie
 Ciężar utrzymania – mąż
• Zakaz darowizn – zapora przeciw presjom moralnym i materialnym między małżonkami. Dozwolone – podarunki, pomoc w utrzymaniu domu. Oratio Severi – 206.

Posag – pojęcie, sposoby ustanowienia i rodzaje:
• Istota, funkcja i znaczenie:
o Majątek wniesiony mężowi ze strony kobiety w związku z zawarciem małżeństwa – przysporzenie bezpłatne
o Ciężary małżeństwa
o Zabezpieczenie trwałości małżeństwa
• Rodzaje i sposoby ustanowienia:
o A patre profecta – zwierzchnik agnacyjny (obowiązek – za Justyniana)
o Dos adventica – od kogokolwiek
o Przedmiot posagu – wszystko, co przedstawiało wartość majątkową
o Przed, przy zawarciu, lub w trakcie trwania małżeństwa
o Dotis datio – realne przysporzenie
o Dotis dictio – jednostronne przyrzeczenie ustanowienia posagu.
o Dotis promissio – przyrzeczenie dwustronne, stypulacja
o Pollicitatio dotis – nieformalne przyrzeczenie
• Ewolucja obowiązku zwrotu posagu:
o Republika – obowiązek moralny (śmierć – część spadkowa, lub zapis posagowy) – dług honorowy
o Actio ex stipulatu – zastrzeżenie zwrotu – stypulacja (substancja posagowa – posag zwrotny).
o Actio rei uxoriae – obowiązek zwrotu (protorowie). Powództwo bonae fidei – substancja, prawo zatrzymania – dzieci, naganne prowadzenie żony.
• Reforma Justyniana:
o 530 – reforma prawa posagowego
o Rozszerzenie zakresu obowiązku zwrotu (mąż – użytkownikiem)
o wzmocnienie gwarancji zwrotu – zakaz pozbywania i obciążania gruntów, zastaw hipoteczny na majątku męża
• Darowizna z powodu małżeństwa - ekonomiczna przeciwwaga posagu

Powstanie i zgaśnięcie władzy ojcowskiej:
• Znaczenie wejścia pod władzę – społeczne i ekonomiczne stanowisko ojca.
• Urodzenie w małżeństwie – dzieci z iustum matrimonium, jeśli zostały uznane za małżeńskie. W prawie klasycznym dwa domniemania:
o Najrychlej – 182 dzień od zawarcia małżeństwa i 300 dzień po jego rozwiązaniu
o Ojcem jest mąż matki
• Przysposobienie – włączenie do familii osób z zewnątrz, przybranie dziecka (adoptujący starszy o „pełną dojrzałość”, potem – 18 lat). Uzupełnianie familii na niższych szczeblach. Dwa rodzaje:
o Arogacja – przyjęcie do familii osoby sui iuris – kontrola społeczna – zgromadzenia ludowe, reskrypt cesarski
o Adopcja właściwa – osoby alieni iuris – akt prywatny, dokonywany przez strony zainteresowane w oparciu o władzę magistratury – szereg formalności (zwolnienie z władzy, wprowadzenie pod nową). Pod koniec okresu klasycznego – prywatne umowa (zgoda adoptowanego). W prawie justyniańskim – rozróżnienie skutków przy adopcji przez osobę obcą, lub ascendenta.
• Legitimatio – nadanie dzieciom urodzonym w konkubinacie stanowiska dzieci urodzonych w małżeństwie
• Władza dożywotnia – zgaśniecie przez:
o Śmierć
o Utratę obywatelstwa
o Osiągnięcie wysokich stanowisk kapłańskich (kobiety – Westalki). Nowele – biskupi.
o Zmiana przynależność familijnej
o W prawie poklasycznym – porzucenie dziecka
• Emancypacja:
o Zwolnienie z podległości władzy ojcowskiej:
 Wydziedziczenie za życia
 Majątek familijny – jeden syn
 Dążenie synów do samodzielności
o Peculium – wyposażenie; część majątku (1/3) – wynagrodzenie za dokonanie emancypacji.
o Akt prywatny, od VI w. – rejestracja (zgoda dojrzałego emancypowanego)

Treść władzy ojcowskiej. Peculium:
• Władza nad osobami – ogólna charakterystyka:
o Pierwotnie – nieograniczona władza (ograniczenia pozaprawne)
o Od schyłku republiki – obowiązki ojca
• Ius vitae necisque:
o Jurysdykcja karna za najcięższe przestępstwa (sąd domowy).
o IV – zniesienie władzy życia i śmierci (karcenie dzieci)
o Los noworodków – zabicie, porzucenie
• Ius vendendi - sprzedaż dzieci (w obrębie państwa – synowie – 2 razy, córki, wnukowie – raz). 294 – Dioklecjan zakazał alienowania dzieci; 329 – Konstantyn W. – w razie ubóstwa sprzedaż noworodków z prawem odkupu
• Małżeństwo dzieci
• Środki ochrony – wewnątrz familii – dozwolona samopomoc, na zewnątrz – powództwo windykacyjne, interdykty pretorskie
• Jedność majątku familijnego – pater familias właścicielem, zarządcą i dysponentem  ewolucja w kierunku dezintegracji majątkowej.
• Peculium – wydzielanie z majątku poszczególnych elementów i powierzanie ich w odrębny zarząd. Syn nie mógł umniejszać substancji peculium przez darowizny. Ojciec – rozszerzał zakres możliwości nabywczych familii, syn – samodzielność w gospodarowaniu.
• Peculium castrense – peculium quasi castrense – peculium obozowe, odrębny majątek syna – żołnierza. Dominat – nabytki uzyskane w służbie publicznej, świeckiej i duchownej.
• Bona materna i inne nabytki dzieci – dobra pochodzące ze spadku po matce, elementy pochodzące z innych źródeł – zarząd i pobieranie pożytków, bez możności dysponowania.

Opieka nad niedojrzałymi:
• Sposoby powołania opiekuna:
o Tutela legityma – opieka ustawowa (agnaci, gentylowie). Niebezpieczne dla pupila – opiekun spadkobiercą, niepraktyczne.
o Tutela testamentaria – powołanie w testamencie (sposób uprzywilejowany)
o Tutela dativa – od 200r. p.n.e. – zarządzenie władzy – wniosek (ktokolwiek, matka)  decyzja (pretor, namiestnik). II – pretor do spraw opiekuńczych. Opiekun mianowany przez urzędnika – obowiązek obywatelski – mógł ubiegać się o zwolnienie.
o Do Justyniana – opieka agnatów zastąpiona ustawową opieką kognatów męskich w Noweli 118 z roku 543. Prawo poklasyczne – najbliższe kobiety
• Władza opiekuna - surogat władzy ojcowskiej – władza nad majątkiem – początkowa swobodna, później – nadzór urzędowy. Pupil powyżej 7 roku życia mógł powiększać majątek samodzielnie.
• Odpowiedzialność opiekuna:
o Actio suspecti tutoris – każdy obywatel w czasie sprawowania opieki  usunięcie
o Actio rationibus distrahendis - powództwo w sprawie rozdzielenia rachunków – pupil po zakończeniu opieki
o Actio tutelae – pupil – rozliczenie ze sprawowanej opieki – pozytywne działania, niedbalstwo  infamia. Opiekun mógł wytoczyć powództwo wzajemne o zwrot nakładów poczynionych w interesie pupila. Cautio rem pupilli salam fore – stypulacja pretorska – gwarancja nieuszczuplania majątku pupila. Od Konstantyna W. – hipoteka generalna.

Opieka nad kobietami:
• Republika – proces usamodzielniania się kobiet
• Powołanie w testamencie – mężowie pozostawiali możliwość wyboru opiekuna.
• Comptio – czynność powiernicza w celu uniknięcia opieki  mancipium
• Dojrzałe kobiety sui iuris – współudział opiekuna przy ważniejszych czynnościach prawnych (w pryncypacie – formalność)
• August zniósł opiekę nad kobietami wielodzietnymi, Klaudiusz – ustawową opiekę agnatów, instytucja przetrwała do Dioklecjana.

Kuratela:
• Różnice w stosunku do opieki:
o Sytuacje wyjątkowe, przejściowe
o Piecza nad majątkiem, nie osobą
o Kurator działał sam
o Zasady odpowiedzialności – jak przy prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia, Justynian wprowadził powództwa analogiczne do opieki.
• Cura furiosi – zarząd majątku umysłowo chorego – agnaci, gentyle – zabezpieczenie interesów familijnych i kuranda. Później – kuratela z nominacji urzędnika, w testamencie – wniosek.
• Cura prodigi – analogiczne cele.
• Cura minorum – umożliwienie minorom udziału w obrocie prawnym (początkowo – każda czynność osobno, potem – zarząd całym majątkiem)
• Inne przypadki: kurator majątku dłużnika, dziecka poczętego, ale nie urodzonego.
Pojęcie i rodzaje rzeczy:
• Res corporales (rzeczy materialne) – res incorporales (rzeczy abstrakcyjne – uprawnienia majątkowe).
• Res in patrimonio – res extra patrimonium (wyjęte z majątku i obrotu prawnego):
o Divini iuris:
 Rzeczy poświęcone kultowi religijnemu
 Rzeczy poświęcone kultowi zmarłych
 Rzeczy oddane pod szczególną opiekę bogów (mury, bramy Rzymy, znaki graniczne)
o Humani iuris:
 Rzeczy służące do powszechnego użytku
 Rzeczy przeznaczone do użytku publicznego
• Res mancipi (rzeczy szczególnie wartościowe – grunty położone w Italii, niewolnicy, woły, konie, osły, muły, służebności gruntów wiejskich) – res nec mancipi (pieniądze, sprzęty domowe, wielbłądy, słonie). Obrót res mancipi – utrudniony przez wymóg stosowania aktów do pewnego stopnia publicznych.
• Res immobiles (nieruchomości – grunty i wszystko, co gruntem stale złączone), res mobiles (niewolnicy).
• Rzeczy oznaczone według cech indywidualnych (species), albo według przynależności do gatunku (genus)  zamienne, zużywalne
• Rzeczy podzielne (na części fizyczne bez uszczerbku dla ich istoty i wartości) i niepodzielne (części idealne).
• Pożytki (fructus) – płody naturalne. Pożytki połączone z rzeczą macierzystą były jej częścią składową

Istota posiadania. Rodzaje posiadania. Skutki prawne posiadania:
• Posiadanie a prawo własności:
o Władztwo faktyczne – ochraniane siłami zainteresowanego
o Władztwo prawne – uznanie i ochrona państwa
• Elementy posiadania:
o Element zewnętrzny (corpus) – fizyczne władanie
o Element wewnętrzny (animus) – wola, zamiar
• Natura i skutki prawne:
o Władztwo faktyczne – sprawowane fizycznie w określonym zamiarze (animo). Skutki:
 Możliwość nabycia – poprzez posiadanie – prawa własności
 Ochrona posesoryjna
• Possessio civilis - władztwo faktyczne sprawowane corpore z wolą podobną do woli właściciela  zasiedzenie.
• Possessio naturalis (detentio) – władztwo faktyczne sprawowane corpore, ale nie wywierające skutków w sferze prawa (detencja, dzierżenie) – władztwo w cudzym imieniu.
• Possessio ad interdicta:
o Posiadanie uznane i chronione według prawa pretorskiego – posiadacze w swoim imieniu z wolą zatrzymania rzeczy dla siebie:
 Właściciel posiadający
 Posiadacz w dobrej wierze
 Posiadacz w złej wierze
o Samodzielna ochrona posesoryjna – 4 kategorie detentorów:
 Zastawnik
 Prekarzysta
 Depozytariusz sekwestrowy
 Emfiteuta – dzierżawca wieczysty (superficjariusz)
• Quasi possessio – posiadanie prawa (np. spadku, ochrona posesoryjna służebności).

Ochrona posiadania:
• Nabycie i utrata posiadania – znaczenie: łączyło się z nabyciem i utratą prawa własności.
• Nabycie normalne: corpore et animo – dematerializacja wymogów:
o Corpus:
 Nabycie pierwotne – akt objęcia w fizyczne władanie musiał być wyraźny – użycie siły.
 Przeniesienie posiadania – „z ręki do ręki”, nieruchomości – obejście, pokazanie.
o Animus:
 Nabycie pierwotne – sam akt fizycznego zawładnięcia rzeczą.
 Przeniesienie – charakter osiągniętego porozumienia.
o „Podstawy posiadania” nie można było zmienić wewnętrznym aktem woli.
• Nabycie wyjątkowe: solo animo – zmiana podstawy władania:
o Traditio brevi manu – przeniesienie posiadania na dzierżyciela.
o Constitutum possessiorum – przeniesienie posiadania na mocy samej umowy z nabywcą, przy czym dotychczasowy posiadacz pozostaje nadal dzierżycielem.
• Utrata posiadania – brak corpus, lub animus – porzucenie, ucieczka zwierzęcia, zgubienie rzeczy. Wyjątki – letnie pastwiska, niewola, zbiegostwo, śmierć.
• Ochrona posiadania – interdykty posesoryjne:
o Ochrona posesoryjna – posiadania (użycie siły)
o Ochrona petytoryjna - własności
• Possessio vitiosa (posiadanie wadliwe) – nabyte od przeciwnika siłą, albo potajemnie, albo w sposób prekaryjny. Tylko wadliwe nabycie od przeciwnika, wobec osób postronnych nie miało znaczenia  dozwolona pomoc własna o charakterze aktywnym.
• Interdicta retinendae possessionis – ustalenie, który z przeciwników utrzyma się przy posiadaniu rzeczy spornej:
o Uti possidetis – nieruchomości (posiadacz niewadliwy w chwili wydania)
o Utrubi – ruchomości (poprzedni rok – dłużej niewadliwy + poprzednik)
• Interdicta recuperandae possessionis – służyły do odzyskania posiadania utraconego:
o Unde vi –niewadliwy posiadacz, którego wyzuto z posiadania siłą – rok.
o De vi armata – użycie siły zbrojnej – odrzucenie rocznego terminu, posiadacze wadliwi
o De precario – przeciw prekarzyście, który nie zwrócił rzeczy otrzymanej w precarium.
• Ochrona posesoryjna w prawie poklasycznym i justyniańskim – zaostrzenie kontroli nad aktywną pomocą własną i rozszerzenie ochrony posesoryjnej (dopuszczenie dzierżycieli i posiadaczy wadliwych):
o Wymogi utrubi zrównane z uti possidetis
o Wyzucie siłą – rok, wadliwość
o Ochrona posesoryjna stała się ochroną sądową
• Funkcja ochrony posesoryjnej:
o Stosowane szerzej, niż ochrona prawa cywilnego
o Szybka likwidacja samopomocy i samowoli – wszyscy posiadacze suo nomie
o Wzmocnienie ochrony prawa własności
o Funkcja porządkowa i przygotowawcza przed procesem petytoryjnym.

Pojęcie własności. Rodzaje własności rzymskiej:
• Ogólna charakterystyka rozwoju - wzrost wartości niewolników.
• Własność kwirytarna – uznana i chroniona według prawa cywilnego.
o Dostępna tylko dla obywateli.
o Tylko grunty położone w Italii
o Res mancipi – formalne akty pozbywcze, res nec macnipi – nieformalne wydanie rzeczy.
o Uprawnienia – nadanie niewolnikowi stanowiska obywatela, legat windykacyjny.
o Cywilne środki ochrony petytoryjnej.
• Własność bonitarna – uznana i chroniona według prawa pretorskiego:
o Pomijanie formalności prawa cywilnego – potrzeby obrotu gospodarczego  zasiedzenie (ochrona pretorska)
o Podwójna własność – gołe prawo kwirytarne
• Quasi – własność gruntów prowincjonalnych:
o Władanie – posiadanie i użytkowanie (obowiązek płacenia daniny)
o W rzeczywistości – prawdziwi właściciele – nabywanie przez zasiedzenie wprowadzone w III w. przez longi temporis praescriptio (Dioklecjan zniósł przywilej gruntów italskich)
• Własność peregrynów – osobne prawo, własność pojedyncza, urządzenie z zakresu ius gentium, środki procesowe stosowane analogicznie.
• Własność w prawie wulgarnym – IV i V w. na Zachodzie – rozchwianie terminologii.
• Własność w prawie justyniańskim – likwidacja historycznych nawarstwień.
• Cechy charakterystyczne – najważniejsze i najpełniejsze co do treści prawo rzeczowe:
o Wąski krąg dopuszczalnych podmiotów – uprawnienia zindywidualizowane
o Szeroki krąg przedmiotów
o Swoboda właściciela w korzystaniu ze swego prawa
o Ochrona stanowiska właściciela wobec osób postronnych

Współwłasność:
• Własność indywidualna – podwójna własność nie stanowiła wyjątku
• Współwłasność – podział prawa do rzeczy (każdy współwłaściciel mógł dysponować swoim udziałem, łącznie – całą rzeczą, zniesienie wspólnoty – powództwo działowe)

Treść prawa własności:
• Przedmiot – rozciągnięty jak najszerzej (nieruchomości – słup powietrza, wnętrze ziemi z kopalinami, bez znaków granicznych).
• Zakres uprawnień właściciela:
o Prawo po posiadania rzeczy własnej
o Prawo do używania, a nawet zużycia
o Prawo pobierania pożytków (prawo połowu ryb i polowania)
o Prawo do rozporządzania rzeczą własną – sprzedaż, alienacja, także po śmierci

Ograniczenia prawa własności:
• Ograniczenia w sferze obyczajowej np. niegospodarność, rozrzutność, piętnowane notą cenzorską
• Ograniczenia w sferze prawa publicznego – wywłaszczenia dla dobra publicznego, ograniczenia o charakterze sanitarnym, komunikacyjnym, czy budowlanym.
• Ograniczenia w sferze prawa prywatnego wynikały z prawa sąsiedzkiego:
o Owoce spadające na grunt sąsiedni
o Kierowanie naturalnego spływu wody
o Szkodliwe oddziaływania na grunt sąsiedni
• Ograniczenia przyjęte przez samych właścicieli – prawa na rzeczach cudzych, stosunki obligacyjne (elastyczność prawa własności).

Pochodne sposoby nabycia własności:
• Sposoby nabycia i ich rodzaje
o Według prawa cywilnego, lub naturalnego
o W sposób pochodny (od poprzedniego właściciela), lub pierwotny (niezależnie od uprawnień poprzednich).
• Utrata prawa własności:
o Porzucenie rzeczy (oprócz ratowania statku, wypadnięcia z wozu)
o Zniszczenie rzeczy
o Utrata władzy nad dzikim zwierzęciem
• Przeniesienie prawa własności – zasady ogólne:
o Nikt nie może przenieść na drugiego więcej prawa, aniżeli sam ma – ochrona właścicieli.
o Własność na rzeczach przenosi się przez wręczenia i zasiedzenia, a nie gołe umowy (wymagany widoczny akt przejścia władzy) – do 293
o W prawie poklasycznym i justyniańskim  czynność zobowiązująca i rozporządzająca

Mancypacja:
• Pierwotnie – bezpośrednia wymiana, po rozpowszechnieniu w III w. p.n.e. pieniądza bitego straciła sens  wtórna postać – pozorna sprzedaż
• Publiczny akt prawny, w którym następowało formalne stwierdzenie przejścia władzy z jednej osoby na drugą.
• Obywatele rzymscy – 5 świadków i libripens
• Stanowiła etap drugi, gdy wszystko zostało uregulowane  akt abstrakcyjny, oderwany od swej przyczyny prawnej

In iure cessio:
• Wywodzi się z procesu w formie legis actio sacramento in rem, gdzie nabywca występował jako pozorny powód  odstąpienie jakiegoś prawa przed sądem.
• Akt abstrakcyjny dla res mancipi i nec mancipi.

Tradycja:
• Przenoszenie władzy nad rzeczami przez wydawanie z ręki do ręki rzeczy materialnych.
• Wymogi:
o Zbywca musiał być właścicielem
o Zgodna wola stron
o Podstawą wydania – przyczyna prawna (akt kazualny) najczęściej akt kupna – sprzedaży  gwarancja legalności.
• W prawie justyniańskim także wręczenie pisemnego oświadczenia zbywcy.

Zasiedzenie:
• Pojęcie – nabycie własności na skutek ciągłości posiadania przez czas określony prawem.
• Funkcja i znaczenie – uproszczenie i uporządkowanie stosunków prawnych, zapobieżenie niepewności – kończyła przejściowy stan własności bonitarnej, przy nabyciu rzeczy w sposób formalny od niewłaściciela – zmiana właściciela.
• Ograniczenia:
o Wyłączenie rzeczy wyjętych z obrotu, w pewnych okresach – należących do fiskusa, gruntów prowincjonalnych.
o Zasiedzenie ukształtowane liberalnie, by umożliwić możnym zabór ziemi  później zagrożenie – nowe ograniczenia (słuszny tytuł, dobra wiara).
o Tylko dla obywateli
o Wyłączenie rzeczy skradzionych i sprzeniewierzonych (łatwiej było zasiedzieć nieruchomości)
• Usucapio:
o Na ruchomościach – 1 rok, nieruchomościach – 2 lata nieprzerwanego posiadania.
o Wyłączenie rzeczy skradzionych – Ustawa XII tablic, lex Atina z II w. p.n.e. Rzeczy nabyte siłą – ostatni wiek republiki.
• Longi temporis praescriptio:
o Grunty prowincjonalne – ochrona długotrwałych posiadaczy.
o 200 – zarzut procesowy – 10 lat (ta sama prowincja), 20 lat (różne).
o III w – instytucja prawa materialnego, III/IV – sposób nabycia prawa własności
• Zasiedzenie w prawie justyniańskim
o Usucapio – ruchomości, longi temporis praescriptio – nieruchomości
o Res habilis – rzecz podatna. Niepodatne były:
 Rzeczy wyjęte z obrotu
 Skradzione i nabyte siłą
 Posagowe
 Należące do skarbu państwa, lub instytucji kościelnych
o Titulus – tytuł słuszny i prawdziwy (legalny i rzeczywisty):
 Kupno
 Dziedziczenie
 Dozwolona darowizna
 Objęcie w posiadanie rzeczy porzuconej
 Zapis w testamencie
 Ustanowienie posagu
o Bona fides – nabycie rzeczy w przekonaniu, że nie narusza się niczyich uprawnień (tylko przy rozpoczęciu zasiedzenia).
o Possessio – posiadanie we własnym imieniu – nieprzerwane
o Tempus – wydłużenie terminów:
 Ruchomości – 3 lata
 Nieruchomości – 10, lub 20 (możliwość doliczenia poprzednika)
• Longissimi temporis praescriptio: zasiedzenie nadzwyczajne, kształtowane od Konstantyna W. 528 – Justynian – wydłużenie terminów (30 lat, dla gruntów kościelnych – 40), odrzucenie wymogu słusznego tytułu, dopuszczenie rzeczy skradzionych.

Zawłaszczenie:
• Occupatio – objęcie w posiadanie rzeczy niczyjej. Zawłaszczeniu podlegały:
o Dzikie zwierzęta, ryby i ptactwo, rzeczy wyrzucone przez morze.
o Mienie należące do nieprzyjaciela i znajdujące się na terenie państwa rzymskiego (inaczej – łupy wojenne)
o Rzeczy porzucone świadomie przez właścicieli (oprócz rzeczy porzuconych z konieczności, zgubionych).
o Skarb – wartości majątkowe tak dawno ukryte, że zatraciła się pamięć o ich właścicielu

Nabycie owoców:
• Posiadacz w dobrej wierze – premia za „uprawę i troskę”
• Właściciel, posiadacz w dobrej wierze, emfiteuta – chwila odłączenia
• Użytkownik i dzierżawca – objęcie w posiadanie

Połączenie i zmieszanie:
• Eliminowanie wspólnot – hierarchia znaczenia rzeczy połączonych – przyrost rzeczy mniej ważnej:
o Połączenie nieruchomości z nieruchomościami:
 Alluvio (przymulisko) – powiększenie gruntu przez łagodne działanie rzeki
 Avulsio (oderwisko) – gwałtowne oderwanie gruntu (trwałe)
o Połączenie nieruchomości z ruchomościami – to, co jest na powierzchni przypada gruntowi.
o Połączenie ruchomości z ruchomościami:
 Akcesja – połączenie trwałe, nierówność rzeczy (spawanie)
 Zlanie płynów, stopienie metali, zmieszanie – współwłasność (oprócz pieniędzy).

Przerobienie rzeczy:
• Tak daleko idąca obróbka cudzego materiału, że powstała nowa rzecz: jeśli da się przywrócić do poprzedniego stanu właścicielem pozostaje właściciel materiału, jeśli nie – przetwórca.
• Problem odszkodowania byłego właściciela, lub wynagrodzenia przetwórcy: zatrzymanie rzeczy, zarzut podstępu, powództwa in personam z tytułun kradzieży, lub bezpodstawnego wzbogacenia.

Ochrona prawa własności:
• Ogólna ochrona każdego właściciela i ogółu właścicieli. Prawo sakralne – nietykalność granic.
• Specjalne środki ochrony przed doraźnymi zagrożeniami ze strony sąsiadów:
o Powództwo o uregulowanie zatartych granic
o Usunięcie urządzeń kierujących spływem wody
o Bezprawnej budowie na gruncie sąsiednim
o Żądanie zabezpieczenia przed szkodą grożącą z gruntu sąsiedniego

Powództwo windykacyjne:
• Charakterystyka – służyło kwirytarnemu właścicielowi do wydobycia rzeczy od osoby nieuprawnionej.
• Legitymacja czynna i bierna:
o Powód – nie był posiadaczem, twierdził, że jest właścicielem kwirytarnym
o Justynian usankcjonował rei vindicatio przeciw „fikcyjnym posiadaczom”:
 Ten, kto bezpodstawnie wdawał się w spór
 Ten, kto podstępnie wyzbył się posiadania
o Swoboda wdawania się w spór – powództwo o okazanie rzeczy
• Ciężar przeprowadzenia dowodu spoczywał na powodzie (trzeba było wykazać uprawnienia poprzedników – dowód diabelski). Pozwany – zazwyczaj posiadacz spokojny i niewadliwy.
• Przedmiot i cele – zwrot rzeczy materialnych, indywidualnie oznaczonych (także – wyraźnie oddzielone pieniądze, stado zwierząt) – dopiero w procesie kognicyjnym posiadanie rzeczy spornej.
• Pożytki i nakłady:
o Pożytki:
 Posiadacz w dobrej wierze – zatrzymywał pożytki dla siebie (do litis contestatio. Od Justyniana – pożytki nie zużyte.
 Posiadacz w złej wierze – wszystkie pożytki, lub odszkodowanie.
o Nakłady:
 Konieczne – by rzecz zachowała się, lub nie uległa pogorszeniu (posiadacz w złej wierze)
 Użyteczne – podnosiły wartość rzeczy (posiadacz w dobrej wierze)
 Zbytkowne – ozdabiały rzecz główną (posiadacz mógł je zabrać bez uszkodzenia rzeczy – zarzut podstępu – retentio)

Powództwo negatoryjne:
• Właściciel posiadający – przeszkody w wykonywaniu swojego prawa – powództwo, którego treścią było zaprzeczenie, jakoby pozwanemu przysługiwało prawo do naruszania jego własności (pozwany – prawo naruszenia).

Powództwo publicjańskie:
• Ekscepcje przeciw właścicielowi kwirytarnemu:
o Rei vindicatio – zarzut podstępu, lub zarzut rzeczy sprzedanej i wydanej.
o Rei vindicatio nowego właściciela - zarzut rzeczy sprzedanej i wydanej, chyba że nabył rzecz od niewłaściciela.
• Actio Publiciana (Publicius z I w. p.n.e) – kopia rei vindicatio z inaczej ukształtowaną legitymacją czynną. Posiadacz znajdujący się na drodze do zasiedzenia traktowany, jak gdyby już go dokonał – środek ochrony petytoryjnej dla:
o Właścicieli bonitarnych, jeśli utracili posiadanie przed dokonaniem zasiedzenia skuteczna wobec każdego.
o Posiadacza, który w dobrej wierze i na podstawie słusznego tytułu nabył rzecz podatną do zasiedzenia od nieuprawnionego – skuteczna wobec przeciwnika gorzej uprawnionego.
o Właściciela kwirytarnego
Służebności gruntowe:
• Konstrukcja prawna:
o Zwiększenie użyteczności jednego gruntu.
o Trwała potrzeba i możliwość jej zaspokojenia.
o Jeden grunt był gruntem władnącym, drugi – obciążonym, albo służebnym.
• Służebności gruntów wiejskich:
o Iter – prawo przechodu
o Actus – przechodu i przepędzania zwierząt
o Via – przechodu, przepędzania zwierząt i przejazdu
o Aquae ductus – prowadzenie dopływu wody
o Aquae haustus – czerpanie wody
• Służebności gruntów miejskich:
o Servitus onerus ferendi – oparcie się o istniejącą ścianę sąsiada
o Servitus tigni immitendi – wpuszczenie belki w budynek sąsiada
o Servitus stillicidii – prawo kierowania wody deszczowej na grunt sąsiada
o Servitus altius non tollendi – ograniczenie budowy na swoim gruncie do określonej wysokości

Służebności osobiste:
• Potrzeby – cele alimentacyjne.
• Konstrukcja prawna – dwoisty charakter: uprawnienie wiązało się z osobą fizyczną, obciążona była rzecz – każdoczesny właściciel.
• Ususfructus (użytkowanie):
o Prawo używania cudzych rzeczy i pobierania z nich pożytków z zachowaniem substancji rzeczy.
o Właściciel – goła własność
o Ściśle określone w czasie – najwyżej dożywotnie (zrzeczenie się prawa, odstąpienie wykonywania)
o Stypulacja zabezpieczająca (cautio usufructuaria) – w razie zniszczenia
o Rzeczy przeznaczone do zużycia – na początku pryncypatu.
• Inne służebności:
o Usus – używanie rzeczy cudzej z pobieraniem części pożytków
o Habitatio – odmiana usus bez pobierania pożytków
o Operae servorum et animalium – korzystanie z cudzych zwierząt i niewolników

Zasady dotyczące służebności:
• Służebności – prawa na rzeczy cudzej ściśle ograniczone co do treści i chronione za pomocą actiones in rem.
• Wymóg trwałości przy służebnościach gruntowych, ograniczenia czasowe przy osobistych
• Servitus in faciendo consistere neguit – służebność nie może polegać na działaniu (znoszenie czyjegoś działania)
• Servitus servitutis esse non potest – nie może istnieć służebność na służebności
• Servitus civiliter utendum est – należy je wykonywać jak najmniej uciążliwie.
• Nemini res sua servit – nie można mieć służebności na własnej rzeczy.

Powstanie i zgaśnięcie służebności:
• Powstawały najczęściej z woli zainteresowanych przez czynności prawne (gruntów wiejskich – mancypacja, lub in iure cessio, inne – in iure cessio, osobiste – w testamencie)
• Przenoszenie własności – wyłączenie z zakresu zbywalnego prawa
• Grunty prowincjonalne – umowy obligacyjne
• Ustanawiano je odpłatnie, chyba że wola stron była odmienna
• Ustanowienie przez sędziego
• Lex Scribonia – zniosła możliwość zasiedzenia, odżyło na prowincjach
• Zgaśnięcie:
o Zniszczenie rzeczy
o Zbieg z prawem własności
o Zrzeczenie się
o Non usus
o Śmierć i capitus deminutio uprawnionego
• Ochrona: vindicatio servitutis  actio confessaria (przeciwne actio negotaria)

Dzierżawa wieczysta. Prawo powierzchni:
• Potrzeby i środki zaradcze: trudności eksploatowania, przeżycie się ustroju niewolniczego, grunty opuszczone. Zwykła dzierżawa – proletariusze.
• Emfiteuza:
o Dziedziczna i zbywalna dzierżawa cudzych gruntów, prawo rzeczowe o treści zbliżonej do prawa własności.
o Praktyka gmin rzymskich – dzierżawa wieczysta – vectigal
o Zeno (480) – kontrakt emfituetyczny
o Powstanie na podstawie nieformalnej umowy, lub testamentu.
o Dziedziczna i niezbywalna – w przypadku zbycia emfiteuzy właściciel miał prawo pierwokupu, lub otrzymania 2% ceny sprzedaży (laudemium)
o Emfiteuta – pożytki, zmiany w uprawach, nie mógł tylko pogarszać rzeczy  subemfitueci, lub koloni.
o Środki ochrony prawa rzeczowego: powództwa petytoryjne i interdykty posesoryjne.
o Obowiązkiem opłacanie czynszu (po 3 latach – odebranie emfiteuzy), ponoszenie ciężarów publicznych.
o Zgaśniecie w przypadku zniszczenia gruntu, zrzeczenia, pierwokupu, połączeniu własności.
• Superficies - prawo powierzchni – dziedziczne i zbywalne - do odpłatnego korzystania z budynku wzniesionego na cudzym gruncie (czynsz, ochrona posesoryjna).

Zastaw powierniczy. Zastaw ręczny. Zastaw umowny:
• Realne zabezpieczenie kredytu:
o Prawo akcesoryjne – dodatkowe (ma na celu zabezpieczenie istniejącego zobowiązania). Zastawcą może być osoba postronna.
o To ograniczone prawo rzeczowe przysługujące wierzycielowi na cudzej rzeczy w celu uzyskania z niej zaspokojenia należności nie pokrytej przez dłużnika.
• Historyczny rozwój:
o Fiducia – dłużnik przenosił na wierzyciela własność rzeczy, do aktu przeniesienia dołączał umowę powierniczą, w której zastrzegał przeniesienie zwrotne  actio fiduciae.
o Pignus – wydanie rzeczy wierzycielowi, ale bez przeniesienia własności.
o Hipoteka – zastawca był nadal właścicielem i posiadaczem rzeczy obciążonej, możliwość uzyskania dalszych kredytów pod zastaw tej samej rzeczy.
• Powstanie i zgaśnięcie:
o Prywatna i nieformalna umowa (przy zastawie ręcznym – kontrakt realny).
o Czasami uchodził za „ustanowiony milcząco” na podstawie zwyczaju, czy przepisu prawa.
o Zastaw sądowy – dla celów egzekucyjnych.
o Gasł, gdy spełnił swoje zadanie – zaspokojenie całości należności, lub w przypadku zrzeczenia, zniszczenia, bądź nabycia przez wierzyciela.
• Przedmiot zastawu:
o Rzeczy materialne, ruchome i nieruchome
o Hipoteka generalna – cały majątek dłużnika – cesarstwo.
o Zastaw wierzytelności i innych praw majątkowych, nawet zastawu (podzastaw).
• Realizacja zastawu:
o Zastaw ręczny – ochrona posesoryjna.
o Zastaw umowny – najpierw rzecz obciążona (interdictum Salvianum – przeciw dzierżawcy, actio Serviana – przeciw każdemu).
o Vindicatio pignoris – powództwo o wydanie rzeczy obciążonej skuteczne przeciw każdemu.
o Uprawnienia niezaspokojonego wierzyciela:
 Lex commissoria – klauzula przepadku (326 – Konstantyn W. zabronił jej stosowania)
 Pactum de vendendo – upoważnienie wierzyciela do sprzedaży rzeczy.
 Antichresis – upoważnienie wierzyciela do pobierania pożytków z rzeczy oddanej w zastaw.
o Wierzyciel miał obowiązek sprzedać rzecz jak najkorzystniej, a nadwyżkę wydać dłużnikowi.
• Wielość zastawów:
o Prior tempore, potior iure – niżej stojący mogli zaspokoić stojących wyżej i zająć ich miejsce.
o Z normalnej kolejności wyłamywały się zastawy uprzywilejowane (fiskus, posag).
• Brak jawności zastawu (472 – Leon – dokumenty publiczne).

Pojęcie zobowiązania:
• Definicje:
o Węzeł obligacyjny istniał tylko pomiędzy wierzycielem, a dłużnikiem i polegał na uprawnieniu wierzyciela do żądania od dłużnika, ażeby spełnił na jego rzecz obowiązek polegający na dare, facere albo praestare (świadczeniu).
o Actio in personam – środek procesowej ochrony zobowiązania
• Rozwój historyczny:
o Impulsem do rozwoju - wojny punickie.
o Magistratura i jurysprudencja – odrzucenie formalizmu.
o Stałe rozszerzanie się źródeł powstawania zobowiązań.
o Zobowiązania – rzeczy niematerialne.
• Funkcja i znaczenie:
o Ogólne ukształtowanie – różne osoby i różne cele.
o Regulowanie obrotu handlowego.
o Wyraz stosunków kredytowych.
o Chroniły interesy wierzycieli (ostrze socjalne i klasowe)

Źródła zobowiązań:
• Każde zobowiązanie rodzi się albo z kontraktu, albo z deliktu.
• Justyniański czwórpodział:
o Ex contractu – z umów zaskarżalnych według prawa cywilnego
o Quasi ex contractu – ze zdarzeń podobnych do kontraktów
o Ex delicto (maleficio) – z deliktów prawa prywatnego
o Quasi ex delicto – ze zdarzeń podobnych do deliktów.

Zobowiązania jednostronne i dwustronne:
• Zobowiązanie jednostronnie zobowiązujące – jedna strona była tylko wierzycielem, a druga tylko dłużnikiem (jedno powództwo).
• Zobowiązanie dwustronnie zobowiązujące – każda ze stron byłą jednocześnie wierzycielem i dłużnikiem:
o Zupełne – obydwa świadczenia są formalnie równorzędne, osobne środki procesowe (sprzedający – actio venditi, kupujący – actio empti).
o Niezupełne – powstaje najpierw jedno zobowiązanie, dodatkowo może powstać roszczenie po stronie dłużnika, ten wtórny węzeł ma znaczenie uboczne, nie było dla niego osobnego powództwa.

Zobowiązania prawa ścisłego i dobrej wiary:
• Stricti iuris – zobowiązania jednostronnie zobowiązujące z kontraktów i quasi – kontraktów – conditiones.
• Bonae fidei – zobowiązania dwustronnie zobowiązujące – sędzia mógł:
o Zasądzić uboczne należności.
o Uwzględnić klauzule dodane do zobowiązania głównego.
o W razie naruszenia obowiązku odpowiedniej staranności zasądzić dłużnika na zapłacenie odszkodowania.

Zobowiązania cywilne i naturalne:
• Zobowiązania cywilne – zaskarżalne i możliwe do egzekucji
• Zobowiązania naturalne – pozbawione ochrony procesowej. Zobowiązania osób alieni iuris – odpowiadały istotnym potrzebom, wywierały skutki prawne:
o W przypadku wykonania zobowiązania dłużnik nie mógł się ubiegać o jego zwrot.
o Jego wykonanie można było zagwarantować przez ustanowienie zastawu, lub poręczenia.
o Zwierzchnik odpowiadający wobec osób trzecich z tytułu peculium, mógł pokryć naturalną należność w pierwszej kolejności.

Zobowiązania solidarne:
• Zobowiązania jednostkowe i osobiste – najczęściej pojedyncze osoby, przenoszenie wierzytelności i długów – uciążliwe urządzenia pośrednie.
• Wielość podmiotów zobowiązania – gdy po jednej ze stron występowało równocześnie więcej osób np. współdziedziczenie, stypulacja.
• Zobowiązania podzielne – jeżeli świadczenie było podzielne następowała indywidualizacja zobowiązania – nomina ipso iure divisa. Kwoty przypadające na poszczególnych współuczestników były w zasadzie równe, chyba że odmienne proporcje wynikały ze stosunku prawnego  osobne dochodzenie w procesie.
• Zobowiązania kumulatywne – współsprawcy deliktu odpowiadali wobec poszkodowanego indywidualnie, ale każdy musiał zapłacić karę w pełnej wysokości.
• Zobowiązania solidarne :
o Pomimo wielości podmiotów świadczenie jest tylko jedno, a uprawnienia czy obowiązki współuczestników dotyczą go w całości.
o Solidarność czynna częstsza niż bierna.
o Współwierzyciele wyręczali się w ściąganiu należności, solidarność dłużników dawała możliwość wyboru najpewniejszego (ryzykiem – litis contestatio).
o Justynian z Noweli 99 z 539 rozciągnął na współdłużników solidarnych „dobrodziejstwo podziału” (pomijane w praktyce).
o Stypulacja, testament, świadczenia niepodzielne.
• Prawo regresu przy zobowiązaniach solidarnych – problem rozdziału otrzymanej korzyści czy poniesionego ciężaru po zgaśnięciu zobowiązania solidarnego.

Przedmiot zobowiązania:
• Dare – przeniesienie własności, lub ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego.
• Facere – wydanie rzeczy wierzycielowi w posiadanie lub dzierżenie, a także wykonywanie innych czynności faktycznej, czy prawnej natury (także non facere).
• Praestare – dare, facere i wszystko to, co mogło być treścią zobowiązania – nadzwyczajne zobowiązania gwarancyjne i odszkodowawcze, odpowiedzialność za dług cudzy.
• Świadczenie musiało być:
o Możliwe do wykonania.
o Zgodne z prawem i dobrymi obyczajami.
o Wystarczająco określone.
o Przedstawiające wartość majątkową, możliwą do wyrażenia w pieniądzach.

Zobowiązania specyficzne i gatunkowe:
• Przy kontrakcie sprzedaży – zniszczenie rzeczy indywidualnie oznaczonej bez winy dłużnika  zwolnienie ze zobowiązania.
• Podmiot określony gatunkowo – ryzyko ciążyło na dłużniku, możliwość sukcesywnego wykonania (raty).
• Odsetki – wynagrodzenie za korzystanie z cudzego kapitału:
o Przepis decemwirów – ograniczenie do 100% rocznie
o 342 – lex Genucia – zakaz pobierania odsetek.
o Pod koniec republiki – maksymalnie 12%, oprócz pożyczki morskiej.
o 528 – Justynian – 6% rocznie (4% dla najwyższych stanów, 8% dla bankierów), 12% dla pożyczki morskiej. Zakaz anatocyzmu – odsetek od odsetek. Odsetki nie mogły przewyższać kapitału.

Zobowiązania przemienne i upoważnienia przemienne:
• Zobowiązania przemienne – ustala się z góry dwa lub więcej świadczeń do wyboru – umorzenie przez spełnienie jednego. Prawo wyboru – w praktyce strona ekonomicznie silniejsza (niemożliwość – inne).
• Upoważnienia przemienne – jedno świadczenie, ale dłużnik otrzymuje z góry upoważnienie do zwolnienia się także przez spełnienie innego świadczenia (niemożliwość – zwolnienie).

Szkoda i sposoby jej naprawienia:
• Szkoda – umniejszenie majątku.
• Zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotu świadczenia  modyfikacja zobowiązania  umorzenie, lub odszkodowanie.
• Siła wyższa – zdarzenia, którym ludzka słabość nie może się oprzeć – właściciel (przedmioty indywidualnie oznaczone).

Wina i jej stopnie – zasady odpowiedzialności zawinionej:
• Związek przyczynowy i wina – szkoda wyrządzona przez ludzkie działanie, lub zaniechanie.
• Stopnie winy:
o Dolus – świadome i dobrowolne działanie lub zaniechanie na szkodę drugiego.
o Culpa – wszelka wina, w węższym znaczeniu – nieumyślna, niedbalstwo:
 Culpa lata – grube niedbalstwo – zaniedbanie staranności, jakiego można oczekiwać od przeciętnego człowieka
 Culpa levis – lżejsze niedbalstwo według stopnia abstrakcyjnego (ojciec rodziny) i konkretnego (sam dłużnik).
• Zasady odpowiedzialności zawinionej:
o Dolus – wszyscy zobowiązani.
o Magna culpa dolus est – prawo justyniańskie
o Dobra wiara – zasada korzyści
• Obowiązek strzeżenia (custodia)
o Dłużnik, mający u siebie rzecz wierzyciela ponosił odpowiedzialność za zwykły przypadek (casus) – od Labeona nie obejmował siły wyższej.
o Krąg osób, którego dotyczyła:
 Komodatariusz
 Właściciel magazyny, czy spichrza
 Statku zarobkowego
 Gospody
 Stajni zajezdnej
 Rzemieślnicy czyszczący lub naprawiający odzież
o Odpowiedzialność obiektywna – oparta na ryzyku
o Szczególna staranność w strzeżeniu rzeczy – jej zaniedbanie – wina.
• Naprawienie szkody:
o Odszkodowanie pieniężne, lub przywrócenie do stanu poprzedniego (proces kognicyjny).
o Wybór środka procesowego – w powództwach bonae fidei – rzeczywisty uszczerbek majątkowy i utracony zysk
o Justynian wyznaczył górną granice odszkodowania – podwójna wartość świadczenia.
• Odszkodowawczy charakter kar prywatnych – przypadały poszkodowanym, a dochodzono ich w procesie cywilnym – namiastka, lub uzupełnienie odszkodowania (delikty – kara, lub kara i rzecz).
• Kara umowna – warunkowe przyrzeczenie spełnienia w przyszłości określonego świadczenia – warunek zawieszający i negatywny (stypulacja, lub zwykłe porozumienie). Służyły do umacniania istniejących zobowiązań – funkcja represyjna i zryczałtowanego odszkodowania.

Zwłoka i jej skutki:
• Zwłoka (mora) – niewykonanie zobowiązania w terminie z przyczyn zależnych od stron:
o Zwłoka dłużnika – gdy należność była wymagalna, a opóźnienie świadczenia nie usprawiedliwione  interpellatio. Rzecz indywidualnie oznaczone – uwiecznienie zobowiązania. Zobowiązania dobrej wiary – wierzyciel mógł domagać się rozliczenia z pożytków, odsetek zwłoki, wynagrodzenia. Usunięcie skutków zwłoki – zaoferowanie opóźnionego świadczenia.
o Zwłoka wierzyciela – odmowa przyjęcia świadczenia bez słusznej przyczyny, jego zwłoka nie zwalniała dłużnika ze zobowiązania, ale mógł domagać się zwrotu kosztów (porzucenie, sprzedaż rzeczy).

Pojęcie i rodzaje kontraktów realnych:
• Ogólna charakterystyka zobowiązań kontraktowych – zobowiązania, które zawiązywały się przez czynność prawną. W okresie klasycznym – umowa zawiązująca zobowiązanie uznane i zaskarżalne według ius civile.
• Podział według sposobu zawarcia:
o Realne (re – przez rzecz) – przesunięcie majątkowe w postaci wydania rzeczy.
o Werbalne (verbis – przez słowa) – wypowiedzenie określonych słów pomiędzy równocześnie obecnymi.
o Literalne (litteris – przez pismo) – formalny wpis do księgi rachunkowej.
o Konsensualne (consensu – przez porozumienie) – objawione na zewnątrz – sprzedaż, najem, spółka i zlecenie.
• Inne podziały:
o Jedno- i dwustronnie zobowiązujące.
o Stricti iuris (pożyczka, kontrakty werbalne i literalne) i bonae fidei (kontrakty realne i konsensualne).
• Rozszerzenie systemu kontraktowego:
o Kontrakty realne – użyczenie, przechowanie i kontrakt zastawniczy powstały jako urządzenia prawa pretorskiego. Kontrakty realne nienazwane – prawo poklasyczne.
o Kontrakty konsensualne – pacta vestita.
• Funkcja i znaczenie – kontrakty ułatwiały wymianę dóbr ekonomicznych i organizację produkcji.

Pożyczka (mutuum):
• Nexum – per aes et libram przy świadkach  egzekucja.
• Pojęcie mutuum:
o Kontrakt, w którym dłużnik otrzymywał od wierzyciela określoną ilość rzeczy zamiennych na własność, z obowiązkiem zwrotu takiej samej ilości rzeczy tej samej jakości.
o Jej przedmiot – rzeczy, które się waży, liczy, lub mierzy.
• Konstrukcja i jej praktyczne następstwa:
o Zobowiązanie powstawało przez wręczenie przedmiotu pożyczki (wcześniejsze rokowania – stypulacja).
o Wręczenie i zwrot – tradycja, później – jej złagodzone formy. Contractus mohatrae.
o Zobowiązanie jednostronnie zobowiązujące.
o Zobowiązanie ścisłego prawa (odsetki – stypulacja procesowa).
o Termin zwrotu, lub bezterminowe.
• Ochrona procesowa:
o Pożyczka pieniężna – actio certae creditae pecuniae.
o Inne rzeczy zamienne – condictio triticaria.
o Odsetki – actio ex stipulatu.
• Senatus consultum Macedonianum:
o Wespazjan odebrał wierzycielom, udzielającym pożyczek pieniężnych synom pozostającym pod władzą, ochronę procesową.
o Denegatio actionis lub exceptio SC Macedoniani
o Nie dotyczyło peculium castrense, uznanie poprzez ojca lub syna, inne rzeczy zamienne.
• Pożyczka morska - znaczna część ryzyka – wierzyciel (wyznaczanie tras i terminów, zastaw). Wysokie odsetki.
• Funkcja i znaczenie – korzystanie z cudzego kapitału i organizowanie kredytu. Pomoc, charakter przyjacielski i handlowy.

Użyczenie (commodatum):
• Początki – powiernicze przeniesienie własności – rzeczy wysokiej wartości (uciążliwe, niebezpieczne) – w kręgu bliskich – fiducia com amico contracta.
• Konstrukcja i treść:
o Dwustronnie zobowiązujący niezupełny, oceniany według wymogów dobrej wiary.
o Bezpłatne korzystanie z cudzych rzeczy w zakresie ustalonym przez strony, bez prawa do pobierania pożytków.
o Rzeczy zużywalne – na pokaz.
• Uprawnienia i obowiązki stron:
o Komodant – dolus i culpa lata, nie mógł domagać się wcześniej zwrotu rzeczy użyczonej.
o Komodatariusz – dzierżyciel, odpowiadał za omnis culpa i custodia, odpowiedzialność za „kradzież używania”, ponosił zwyczajne koszty utrzymania rzeczy.
• Ochrona procesowa:
o Komodant – actio commodati
o Komodatariusz – contrarium commodati iudicium i retentio.
• Funkcja i znaczenie – wykorzystanie zbędnych dla właściciela środków produkcji.
• Precarium:
o Na prośbę prekarzysty druga osoba zezwalała mu na używanie swojej rzeczy, ale tylko w granicach własnego upodobania.
o Możliwość pobierania pożytków.
o Pozbawione ochrony procesowej – ochrona posesoryjna.
o Stosunki wiejskie – lafundyści, uelastycznianie instytucji sprzedaży i zastawu (lepsza eksploatacja środków produkcji).

Przechowanie (depositum):
• Początki – fiducia cum amico contracta w interesie oddającego  windykacja.
• Konstrukcja i treść:
o Kontrakt dwustronnie zobowiązujący niezupełny, bonae fidei.
o Bezpłatne przechowanie cudzej rzeczy ruchomej.
• Uprawnienia i obowiązki stron:
o Deponent – nie musiał być właścicielem, mógł żądać zwrotu w każdej chwili, odpowiadał za omnis culpa.
o Depozytariusz – dzierżyciel, dolus i culpa lata, nie mógł korzystać z rzeczy, ani pobierać pożytków – furtum rei, albo furtum usus  custodia.
• Ochrona procesowa:
o Deponent – actio depositi – pojedyncza wartość, infamia.
o Depozytariusz – contrarium depositi iudicium (wydatki i szkody).
• Szczególne rodzaje depozytu:
o Depozyt konieczny – w wyjątkowych okolicznościach – zasądzenie in duplum.
o Depozyt nieprawidłowy – pieniądze (możliwość używania przez depozytariusza).
 Interes obydwu stron, albo deponenta.
 Kontrakt bonae fidei – odsetki.
 Zasądzenie pociągało infamię.
 W stosunku do depozytu regularnego – zmiana ryzyka przypadkowej utraty.
o Depozyt sekwestrowy – dotyczył rzeczy spornej. Zwycięzca – actio depositi (sequestraria).

Kontrakt zastawniczy (pignus):
• Pojęcie i konstrukcja:
o Ograniczone prawo rzeczowe – ochrona posesoryjna.
o Kontrakt, w którym zastawca wydawał zastawnikowi jakąś rzecz w posiadanie na zabezpieczenie istniejącego długu, a zastawnik zobowiązywał się zwrócić ją w razie spłaty długu, lub wydać zastawcy nadwyżkę ponad ten dług, uzyskaną ze sprzedaży rzeczy zastawionej.
• Uprawnienia i obowiązki stron:
o Równa miara odpowiedzialności za dolus i omnis culpa.
o Zastawnik – możliwe, że odpowiadał za custodia, nie mógł używać rzeczy, ani pobierać pożytków ( z wyjątkiem zastawu antychretycznego).
o Zastawca – zwrot nakładów i wydatków, wyrównanie szkód.
• Ochrona procesowa:
o Zastawca – actio pigneratica.
o Zastawnik – iudicium contrarium i retentio.

Istota i rodzaje kontraktów werbalnych. Stypulacja:
• Istota. Uczestnicy.
o Ustne przyrzeczenie spełnienia świadczenia, złożone w formie bezpośredniej wymiany pytania i odpowiedzi między wierzycielem, a dłużnikiem.
o Przyjmujący przyrzeczenie (stipulator) i składający (promissor)
o Alteri stipulari nemo potest (oprócz alieni iuris)
o Stypulacje post mortem dopuścił w pełni Justynian.
o Mnożenie osób:
 Adstipulator – wierzyciel uboczny, nie mógł działać na własną rękę.
 Solutionis causa adiectus – uprawnienie do przyjęcia świadczenia od dłużnika np. bankier.
 Adpromissor – poręczyciel dłużnika.
• Forma:
o Stypulacja ustna – bezpośrednia wymiana pytania i odpowiedzi (bez świadków i dokumentacji.) Wykluczenie głuchych i niemych. Najstarsza formuła – Dari spondes? Spondeo – tylko dla obywateli. Inne – peregryni (język grecki).472 – Leon – dowolne słowa, wspólny zamiar.
o Stypulacja poświadczona na piśmie – wzmianka o stypulacji ustnej.
• Treść świadczenia:
o Przyrzeczenie zapłacenia określonej sumy pieniędzy.
o Dostarczenie rzeczy.
o Działanie lub zaniechanie.
• Ochrona procesowa:
o Zobowiązanie jednostronnie zobowiązujące, stricti iuris.
o Wierzyciel – actio certae creditae (pieniądze), actio certae rei (rzeczy), actio ex stipulatu (świadczenia).
• Abstrakcyjny charakter stypulacji, jego skutki i przemiana:
o Zawierana ze względu na konkretną przyczynę – stypulacja kauzalna.
o Powództwa bez realnego pokrycia – exceptio doli, skuteczniejsze środki w konstytucjach cesarskich z II i III w:
 Exceptio non numeratae pecuniae – zarzut z powodu nie wypłaconych pieniędzy.
 Querela non numeratae pecuniae – skarga z powodu nie wypłaconych pieniędzy – środek ofensywny. Konkretne terminy.
o Prawo justyniańskie – wykazanie podstawy żądania.
• Funkcja:
o Stypulacje gwarancyjne
o Zobowiązania solidarne
o Ustanawianie odsetek i kary umownej.
o Obowiązki poręczyciela za cudzy dług.
o Zawiązywanie, umarzanie i zmiana węzłów obligacyjnych.
• Inne kontrakty werbalne:
o Dotis dictio – do V w.
o Iusirandum liberti – zaprzysiężone przyrzeczenie wyzwoleńca do pełnienia usług na rzecz patrona (przysięga sakralna)  iudicium operarum.
Kontrakty literalne:
• Wpisy do ksiąg rachunkowych:
o Powstanie nowych zobowiązań – nomina transcriptica – przeksięgowanie zobowiązań nie zrealizowanych:
 Transcriptio a re in personam – wierzyciel, któremu należało się świadczenie wpisywał w swojej księdze fikcyjną wypłatę dłużnikowi, przekształcając należność w dług literalny.
 Transcriptio a persona in personam – gdy dotychczasowy dłużnik podstawiał w swoje miejsce drugiego (udokumentowana wierzytelność, dla dłużnika – odroczenie terminu).
o Nomina arcaria – istotnie udzielone pożyczki – potwierdzenie zobowiązań istniejących
• Skrypty dłużne – peregryni – dłużnik wystawiał akt pisemny (chirographum), w którym uznawał, że jest coś winien drugiemu – każda strona otrzymywała egzemplarz.

Kupno – sprzedaż (emptio – venditio):
• Rys historyczny:
o Zamiana – permutatio
o Sprzedaż gotówkowa – postać wymiany bezpośredniej.
o Sprzedaż kredytowa – odroczenie zapłaty (fides, stypulacja, kontrakt literalny). Odroczenie wydania rzeczy.
o Kontrakt konsensualny – proces formułkowy, pretor peregrynów.
• Pojęcie i sposób zawarcia kontraktu:
o Osiągnięcia porozumienia co do ceny i rzeczy sprzedanej.
o Zobowiązanie dwustronnie zobowiązujące zupełnie według wymogów dobrej wiary
o Sprzedawca zobowiązywał się dostarczyć kupującemu umówioną rzecz, a kupujący zobowiązywał się zapłacić ustaloną cenę.
• Przedmiot - rzeczy dopuszczone do obrotu, albo jeszcze nie istniejące – spodziewane – charakter warunkowy. Możliwe też było bezwarunkowe kupno szansy majątkowej „nadziei”. Można było sprzedać rzecz cudzą, kupno rzeczy własnej nie wywierało skutków prawnych.
• Cena (pretium):
o Musiała być ściśle oznaczona (powierzenie osobie trzeciej)
o Oznaczona w „pieniądzach liczonych”
o Rzeczywista
o Nie było pojęcia ceny słusznej, niedostępny był podstęp
o 301 – Dioklecjan – taryfa cen maksymalnych na ważniejsze towary i usługi. Justynian – nadmierny uszczerbek (cena niższa od połowy rzeczywistej wartości nieruchomości)
• Porozumienie. Rola zadatku i pisma:
o Zadatek (arra) – dowód zawarcia kontraktu, przy wykonaniu podlegał zwrotowi, lub zaliczeniu na rzecz kupna (odstąpienie – przepadek, po stronie sprzedającego – zwrot + równowartość)
o Forma pisemna – za Konstantyna W. – dokumentacja obowiązkowa; Justynian – kontrakty pisemne i „bez użycia pisma”.
• Zawarcie a wykonanie kontraktu - wykonanie po obydwu stronach (inny sposób – obopólne porozumienie). Jednostronne wycofanie – upoważnienie w umowie.
• Obowiązki sprzedawcy. Przeniesienie własności:
o Sprzedawca – omnis culpa i custodia, jeśli tę odpowiedzialność osobno przyjął.
o Wydanie (facere)– przeniesienie posiadania (spokojnego).
o Przeniesienie własności – przy res mancipi nawet bez umowy.
• Obowiązki kupującego:
o Zapłata ceny (dare)– przejście własności.
o Odpowiadał za omnis culpa
o Mógł popaść w zwłokę jako dłużnik i jako wierzyciel
• Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy:
o Rzecz sprzedana, ale nie wydana – ryzyko ponosi kupujący (rzeczy indywidualnie oznaczone, gatunkowo – odliczenie, odważenie, lub odmierzenie).
o Warunek zawieszający – ryzyko ponosił sprzedawca.
• Ochrona procesowa:
o Sprzedawca – actio venditi (cena, nakłady konieczne)
o Kupujący – actio empti (rzecz, odszkodowanie)
o Skuteczne po spełnieniu warunku, lub nadejściu terminu – gotowość spełnienia własnego świadczenia.
o Nieuczciwy kontrahent – exceptio rei venditae et traditae.
• Rękojmia za wady prawne:
o Wada prawna – ograniczone prawo rzeczowe:
o Ewikcja – następowała, gdy osoba trzecia zrealizowała swoje prawo rzeczowe w procesie przeciw nabywcy i odebrała mu rzecz obciążoną wadą:
 Mancypacja – pozwany powiadamiał o procesie sprzedawcę, mógł domagać się od niego podwójnej wysokości (actio auctoritatis).
 Kupno konsensualne – stypulacje gwarancyjne (podwójna cena, utrzymanie rzeczy) – w prawie klasycznym – dodatek oczywisty.
 Odpowiedzialność z tytułu ewikcji została włączona do kontraktu sprzedaży.
• Rękojmia za wady fizyczne – rzeczy oznaczone indywidualnie – wady ukryte – osobno ius civile i ius honorarium:
o Actio de modo agri – zapłata podwójnej wartości brakującej powierzchni. Inne przypadki – stypulacja. Actio empti – odpowiedzialność zawiniona.
o Edylowie kurulni – sprzedawca powinien znać rzecz sprzedawaną i ujawnić jej wady – nie tylko choroby niewolników, ale także pewne właściwości charakteru. Sprzedawca, który ich nie ujawnił odpowiadał za nie, niezależnie od tego, czy o nich wiedział:
 Actio redhibitoria – odzyskanie ceny za zwrotem rzeczy(6 miesięcy)
 Actio quanti minoris – obniżenie ceny (rok)
o Justynian - edykt edylów + actio empti.
• Umowy dodatkowe – dodawane przy zawarciu kontraktu (np. jednostronne wycofanie):
o In diem addictio – zastrzeżenie lepszej oferty (termin – wyższa cena).
o Lex commissaria – zapłata ceny, lub jej części do konkretnego terminu.
o Pactum displicentiae – sprzedaż na próbę.
o Osobne klauzule umowne w celu kształtowania sytuacji niewolników.

Najem rzeczy. Najem usług. Najem dzieła:
• Warunki powstania i rozwoju - prawna forma korzystania z cudzych rzeczy i usług.
• Locatio conductio – konstrukcja, ochrona procesowa i treść:
o Kontrakt konsensualny, dwustronnie zobowiązujący zupełny.
o Obie strony odpowiadały za omnis culpa.
o Należność – czynsz, wynagrodzenie – ustalana w pieniądzach.
o Tymczasowe przesunięcia majątkowe (w przeciwieństwie do sprzedaży).
o Oparte na dobrej wierze – actio locati i actio conducti.
• Locatio conductio rei:
o Wynajmujący zobowiązywał się wydać najemcy określoną rzecz do czasowego używania (ewentualnie z prawem do pobierania pożytków), a najemca zobowiązywał się do płacenia umówionego czynszu.
o Rzeczy materialne, nieużywalne, rzeczy zużywalne – na pokaz. W prawie justyniańskim – najem rzeczy własnej.
o Używanie – najem, używanie i pobieranie pożytków – dzierżawa.
o Czynsz – także wtedy, gdy dzierżawca mógł korzystać, ale nie korzystał z własnej winy. W okresie dynastii Sewerów – żądanie obniżki czynszu. Colonia partiaria – czynsz dzierżawny w naturze, w proporcji do zbiorów.
o Czas z góry oznaczony (grunty – przeważnie 5 lat). Jeśli termin upłynął, a żadna ze stron się nie wycofała – kontrakt przedłużał się milcząco.
o Locator – niekoniecznie właściciel (podnajem) – ryzyko utraty lub uszkodzenia z powodu siły wyższej, prawo zastawu na rzeczach wynajmującego  interdykt „migracyjny”
o Conductor – najemca, dzierżawca – najczęściej proletariusze  dzierżenie. Actio conductio – tylko odszkodowanie. Pożytki – przez percepcję.
• Locatio conductio operarum:
o Najemnik zobowiązywał się do wykonania dla pracodawcy określonych prac, a pracodawca do zapłacenia wynagrodzenia.
o Wąskie zastosowanie – wolni najemnicy.
o Wynagrodzenie nie tylko za pracę efektywnie wykonaną, także za czas gotowości. Nie należało się wynagrodzenie za przerwy niezależne od pracodawcy.
• Locatio conductio operis:
o Wykonawca zobowiązywał się wykonać dla zamawiającego określone dzieło, a zamawiający do zapłacenia wynagrodzenia.
o Wykonawcy o wyższych kwalifikacjach.
o Zamawiający składał u wykonawcy materiał, lub osobę do obróbki.
o Wykonawca – omnis culpa i nieumiejętność, odpowiadał też za pomocników i podwykonawców i custodia. Ryzyko otrzymania zapłaty.
• Prawo rodyjskie o zrzucie morskim - zasada podziału ryzyka przy zrzucie – proporcjonalnie pomiędzy właścicieli ładunków i przewoźnika.
• Funkcja i znaczenie – forma organizowania produkcji. Ostrze socjalne.

Spółka (societas):
• Consortium – wspólnota spadkobierców – każdy z uczestników mógł dokonywać dyspozycji majątkowych ze skutkiem dla wszystkich.
• Konstrukcja, treść i rodzaje:
o Związek dwóch lub więcej wspólników, którzy zobowiązali się dążyć do osiągnięcia wspólnych celów, z reguły zarobkowych, przy użyciu połączonych środków personalnych i rzeczowych.
o Zobowiązanie dwustronnie zobowiązujące zupełne
o Cele spółki musiały być godziwe i dopuszczalne.
o Połączenie całych majątków wspólników – udziały wyraźnie oznaczone.
o Cele ograniczone np. do jednej transakcji.
• Zawiązanie i rozwiązanie:
o Zawiązanie – nieformalny, trwały konsens.
o Rozwiązanie – wycofanie się, śmierć, capitis deminutio, bankructwo. Za Justyniana – spółka po śmierci jednego ze wspólników trwała nadal.
• Obowiązki i uprawnienia wspólników:
o Wniesienie umówionego wkładu (mogły być różne i nierówne). Majątek spółki – współwłasność wspólników w proporcji do wniesionych składów.
o Udział w zyskach i stratach (niedopuszczalna była lwia spółka).
• Ochrona procesowa:
o Rozliczenie ze spraw spółki – actio pro socio (infamia).
o Iudicia bonae fidei – dolus, od Justyniana – culpa in concreto.
o Societas omnium bonorum – podstawowe środki utrzymania.
o Actio communi dividundo – zniesienie wspólnego majątku (bez infamii).
• Spółka a korporacja – korporacje nie prowadziły działalności zarobkowej, istniały bez względu na liczbę członków. Korporację reprezentował organ, spółkę – poszczególni wspólnicy. Spółka nie była osobą prawną.
• Funkcja i znaczenie – szersza i skuteczniejsza działalność gospodarcza. Wojny punickie – zaopatrzenie armii.

Zlecenie (mandatum):
• Początki – wojny punickie (rozszerzenie granic państwa).
• Konstrukcja i treść:
o Przyjmujący zlecenie zobowiązywał się wobec dającego zlecenie do bezpłatnego wykonania określonych czynności.
o Zobowiązanie dwustronnie zobowiązujące niezupełnie.
o Usługi rozmaitego rodzaju np. zarząd całego majątku, prowadzenie procesu, przyjęcie poręczenia za dług, prace wyzwolone i fizyczne  jasno określone, nie mogły być sprzeczne z prawem i dobrymi obyczajami.
o Zlecenie ze skutkiem po śmierci mandanta – Justynian, mandat w interesie osoby trzeciej, w interesie mandatariusza – rada.
o Wymóg bezpłatności – niedopuszczalne dochodzenie zapłaty.
• Zawiązanie i rozwiązanie:
o Zawiązanie – osiągnięcie konsensu, rozpoczęcie realizacji. Jego przyjęcie nie było obowiązkiem prawnym.
o Rozwiązanie – wykonanie zlecenia, śmierć (rozliczenie ze spadkobiercami).
o Wycofanie – przed przystąpieniem do wykonania, mandatariusz – gdy nie utrudniał sytuacji mandanta.
• Obowiązki stron:
o Mandatariusz – nie przekraczanie granic mandatu.
o Mandant – zwrot wydatków, za straty spowodowane siła wyższą nie odpowiadał.
• Ochrona procesowa:
o Bonae fidei iudicia
o Mandant – actio mandati (zlecenie, obrachunek). Odpowiadał za dolus, od Justyniana – culpa levis.
o Mandatariusz – contrarium mandati iudicium (zwolnienie, zwrot wydatków)
• Zlecenie kredytowe - mandator zlecał mandatariuszowi, ażeby udzielił kredytu osobie trzeciej. Nieformalne porozumienie, poręczenie – odwołalne do chwili udzielenia kredytu.
• Zlecenie a pełnomocnictwo – wewnętrzne stosunki – mandatariusz występował na zewnątrz we własnym imieniu.
• Funkcja i znaczenie – możliwość działania za pośrednictwem innych osób (wpływy, pokrewieństwo, przyjaźń).

Kontrakty nienazwane. Kontrakt estymatoryjny:
• Nowe potrzeby:
o Kontrakty nazwane – podstawowe stosunki ekonomiczne
o III – załamanie systemu gospodarki towarowo – pieniężnej.
o Dominat – powrót do prostych form gospodarki.
o Prawo justyniańskie – nowa kategoria kontraktów.
• Konstrukcja i treść:
o Jedna ze stron musiała spełnić swoje świadczenie – zawiązanie węzła obligacyjnego.
o Dare, facere – wymiana rzeczy, lub usług:
 Do ut des – przeniesienie własności rzeczy w zamian za przyrzeczenie przeniesienia własności innej rzeczy (zamiana)
 Do ut facias – rzecz w zamian za usługę.
 Facio ut des – wykonanie usługi w zamian za rzecz.
 Facio ut facias – usługa za usługę.
o Brak osobnej ochrony procesowej
• Kontrakt estymatoryjny:
o Jedna strona oddawała drugiej do sprzedaży rzecz oszacowaną, odbiorca zobowiązywał się albo zapłacić sumę wynikająca z oszacowania, albo zwrócić rzecz.
o Actio praescriptis verbis
• Zamiana – dwie osoby wymieniają bezpośrednio jedną rzecz na inną rzecz. Realny sposób zawarcia, kredytowy charakter po jednej stronie, wymóg przeniesienia własności po obu stronach.
• Ugoda – jedna stron rezygnowała z prowadzenia wątpliwego procesu w zamian za przyrzeczenie ustępstwa z drugiej strony (likwidowanie sporów w zarodku).
• Ochrona procesowa:
o Prawo klasyczne – actiones in factum (ochrona doraźna). Kontrakt estymatoryjny – actio de aestimato. Brak świadczenia wzajemnego – odpowiednia condictio.
o Prawo poklasyczne – actio praescriptis verbis (wypełnienie świadczenia wzajemnego) – oparty na dobrej wierze (wyrównanie strat). Condictio – zwrot świadczenia własnego (wierzyciel miał prawo wyboru).
• Funkcja i znaczenie – dowolna umowa poparta jednostronnym spełnieniem świadczenia, powoduje powstanie zaskarżalnego zobowiązania.

Pacta i ich rodzaje:
• Kontrakty a pacta – pacta – umowy, nie będące kontraktami (kontrakt – stypulacja). Umowy nieformalne, solo consensu, pozbawione ochrony procesowej.
• Pacta nuda – pacta vestita:
o Wykonywane w oparciu o rzymską wierność przyrzeczeniom.
o Pretorowie udzielali ochrony procesowej o charakterze ofensywnym (actiones) i defensywnym (ekscepcje).
o Pacta nuda dawały podstawę tylko do ekscepcji w przeciwieństwie do umów „ubranych”.

Pacta adiecta:
• Przy zawarciu kontraktu treść pactum mogła zwiększać i zmniejszać zakres obowiązków dłużnika.
• Pacta dodane w pewnym odstępie czasu – tylko zmniejszać
• Wspólne dzieło pretorów, jurysprudencji i cesarzy.

Pacta praetoria:
• Nieformalne umowy uznane i chronione według prawa pretorskiego.
• Sankcjonowały umowy, w których przyrzeczenie składała tylko jedna strona:
o Pactum w sprawie dobrowolnej przysięgi – prywatne rozstrzygnięcie sporu przez przysięgę (kandydat na powoda przysięgał, że nie wytoczy procesu, jeśli przeciwnik stwierdzi przysięga nieistnienie długu, kandydat na pozwanego, że zapłaci należność, jeśli przeciwnik stwierdzi jej istnienie) – ochrona przez exceptio iurisiurandi lub actio de iureiurendo.
o Constitutum debiti – przyrzeczenie wypełnienia w określonym terminie zobowiązania już istniejącego  actio de pecunia constituta (stypulacja – odpowiedzialność zaostrzona). Dług własny – przedłużanie terminów, cudzy – umacnianie zobowiązań.
o Recepta – zobowiązanie gwarancyjne przyjmowane tylko przez jednego z uczestników porozumienia:
 Receptum argentarii – gwarancja bankiera spłacenia cudzych długów  actio receptica (Justynian – połączenie z constitutum debiti).
 Receptum nautarum, cauponum, stabulariorum – właściciel statku, gospody, czy stajni zajezdnej odpowiadał za rozmyślną lub zawinioną utratę lub uszkodzenie rzeczy klientów. Przedsiębiorców pomawiano o niegodziwość  zobowiązania gwarancyjne tej treści, że rzeczy klientów pozostaną nietknięte  actio de recepto (custodia).

Pacta legitima:
• Ochrona w oparciu o indywidualne decyzje cesarzy (dominat).
• Condictio ex lege (stricti iuris):
o Kompromis – umowa stron o poddanie ich sporu pod rozstrzygnięcie prywatnego arbitra (przysięga, lub stypulacje karne)  receptum arbitri (pretorskie środki nacisku).
o Nieformalne przyrzeczenie posagu
o Nieformalne przyrzeczenie darowizny.
• Darowizna (donatio):
o Pojęcie i sposoby dokonania:
 Jednostronne przesunięcie majątkowe – dwustronna czynność prawna (konieczne jest przyjęcie darowizny).
 Mancypacja, in iure cessio, tradycja, zwolnienie dłużnika ze zobowiązania.
o Ograniczenia:
 Zakaz darowizn między małżonkami.
 204 p.n.e. – lex Cincia de donis et muneribus – zabraniał darowizn większych na rzecz obcych osób (lex imperfecta).
 Cesarstwo – darowizna na cele pobożne.
 Wymóg rejestracji większych darowizn a aktach publicznych – insinuatio.
o Darowizna w prawie justyniańskim:
 531 – nieformalna umowa darowizny zobowiązuje do wydania rzeczy darowanej obdarowanemu.
 Insynuacja – ponad 500 solidów.
 Uregulowano sprawę odwołania darowizny, darowizny między małżonkami, z poleceniem, warunkowe i terminowe, na wypadek śmierci.

Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia (negotiorum gesto):
• Początki – prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia (załatwianie spraw nieobecnych i zmarłych).
• Zawiązanie węzła obligacyjnego. Konstrukcja i treść:
o Podjęcie czynności przez jedną osobę, bez porozumienia stron (bezpłatne).
o Zobowiązanie dwustronnie zobowiązujące, niezupełne.
o Czynności gestora dotyczyły spraw nie wynikających z jego obowiązków.
• Obowiązki stron:
o Gestor – doprowadzenie sprawy do końca, złożenie rozliczenia, wydanie korzyści, najwyższa staranność.
o Zainteresowany – zwrot wydatków, zwolnienie ze zobowiązań wobec osób postronnych (czynności rozpoczęte przynajmniej w sposób użyteczny)
• Ochrona procesowa:
o Oparte na dobrej wierze.
o Dominus negotii – actio negotiorum gestorum directa.
o Gestor - actio negotiorum gestorum contraria (zwrot wydatków), actio funeraria.
• Funkcja i znaczenie – solidarność ludzi majętnych, utrzymanie w ryzach niewolników.

Bezpodstawne wzbogacenie:
• Problem bezpodstawnego wzbogacenia – condictiones – jak gdyby pożyczki niezamierzone (powództwa prawa ścisłego).
• Condictio indebiti - nienależne świadczenie – omyłkowe zapłaty długów nieistniejących. Condictio była skuteczna, gdy:
o Nastąpiło przesunięcie majątkowe
o Rzekomy dług nie istniał, nawet jako zobowiązanie naturalne.
o Strony były błędnie przekonane o istnieniu długu.
• Condictio ob rem dati – dochodzenie zwrotu rzeczy, którą oddano na własność, na podstawie umowy o świadczenie wzajemne, jeśli kontrahent nie dotrzymał przyrzeczenia (w prawie poklasycznym – facere  condictio causa data causa non secuta).
• Condictio ob turpem vel iniustam causam – zwrot świadczenia dokonanego dla osiągnięcia celu niemoralnego (gdy niemoralne było przyjęcie świadczenia).
• Condictio sine causa – żądanie zwrotu wzbogacenia uzyskanego „bez przyczyny” – przypadki nietypowe.
• Funkcja i znaczenie – słuszność przesunięć majątkowych.
• Inne zobowiązania jak gdyby z kontaktu:
o Zobowiązania z tytułu opieki.
o Pomiędzy uczestnikami przypadkowej wspólnoty majątkowej – commutio.
o Spadkobiercy wobec legatariuszy.

Przestępstwa prawa prywatnego:
• Przestępstwa publiczne i prywatne:
o Przestępstwa publiczne – godziły w interesy ogółu (śmierć, wygnanie, grzywny)
o Delikty prywatne – przeciw interesom jednostkowym, majątkowym i osobistym (poszkodowani, w dominacie – państwo).
• Odpowiedzialność sprawcy deliktu prywatnego – odpowiedzialność zindywidualizowana – zemsta prywatna  kara prywatna (poena) – funkcja odszkodowawcza.
• Procesowa ochrona poszkodowanego - powództwa karne, odszkodowawcze i mieszane. Powództwa karne:
o Przeciw samemu sprawcy, dziedziczne dopiero po litis contestatio.
o Szkoda majątkowa – także spadkobiercy poszkodowanego.
o Osoba fizyczna – nie miało tu znaczenia capitis deminutio, podległość władzy, niewola.
o Powództwa karne – kumulatywne. Mieszane – nie dopuszczały kumulacji. Osobisty charakter, surowe sankcje, kary pieniężne.
• Systematyka zobowiązań z deliktu – kazuistyka.
o Prawo cywilne: furtum, rapina, damnum iniuria datum, iniuria.
o Prawo pretorskie: metus, dolus, fraus creditorum, servi corruptio.
• Funkcja i znaczenie – ochrona osobistych i majątkowych interesów klasy panującej.

Kradzież (furtum):
• Pojęcie:
o Umyślny zabór rzeczy dla osiągnięcia korzyści, i to bądź rzeczy samej, bądź jej używania lub posiadania.
o Zabór w celu przywłaszczenia, lub samo przywłaszczenie.
o Złodziejem był także fałszywy wierzyciel, poplecznik i paser (pomocnicy i podżegacze).
o Rozmyślne działanie wbrew woli właściciela i chęć zysku.
o Przedmiotem – rzeczy ruchome, osoby.
o Kradzież rzeczy własnej – gdy właściciel zabierał rzecz samowolnie uprawnionemu posiadaczowi.
o Kradzież pomiędzy małżonkami – rzeczy zabrane (actio rerum amotarum).
• Furtum manifestum i nec manifestum:
o Fur manifestus – złodziej przyłapany na gorącym uczynku, w trakcie odnoszenia łupu. Znalezienie rzeczy u sprawcy. Kradzież w nocy, lub z bronią w ręku – możliwość zabicia na miejscu.
o Magistratura – człowieka wolnego przysądzano poszkodowanemu jako niewolnika, niewolnika strącano ze Skały Tarpejskiej – rózgi. Niedojrzały sprawca – chłosta, wyrównanie szkody.
o Pretor – furtum manifestum – poczwórna wysokość rzeczy skradzionej, nec manifestum – podwójna.
• Procesowa ochrona poszkodowanego:
o Powództwa penalne – odpowiedzialność kumulatywna.
o Actio furti – każdy, kto ponosi odpowiedzialność z tytułu custodia.
o Zasądzenie, a nawet ugoda  infamia.
o Odszkodowawczy charakter miał obowiązek zwrotu rzeczy skradzionej – rei vindicatio, actio Publiciana oraz condictio furtiva ( nawet gdy rzecz nie znajdowała się u złodzieja, lub zaginęła)
• Znaczenie – korzystne dla ludzi zamożnych. Cesarstwo – środki prawa publicznego w przypadku kradzieży bydła i koni, kradzieży w łaźniach i rzeczy należących do nieobjętego jeszcze spadku.

Rabunek (rapina):
• Kradzież gwałtowna, dokonana połączonymi siłami uzbrojonej bandy.
• Poczwórna wartość rzeczy zrabowanych, a ciągu roku, potem – pojedyncza.
• Także – pożar, zawalenie budynku, awaria morska.
• Actio vi bonorum raptorum (charakter mieszany od Justyniana) – infamia w przypadku zasądzenia, lub ugody.

Bezprawne uszkodzenie cudzej rzeczy (damnum iniuria datum):
• Lex Aquilia – 286 – ochrona plebejuszy:
o Zabicie niewolnika lub zwierzęcia stadnego – najwyższa wartość w ciągu ostatniego roku.
o Zranienie niewolnika, zwierzęcia stadnego, lub innego – 30 dni.
• Rozszerzenie zastosowania ustawy:
o Bardziej elastyczne pojmowanie związku przyczynowego.
o Sposób działania sprawcy – działanie pozytywne, lub zaniechanie.
o Nie obiektywna bezprawność, lecz subiektywna wina sprawcy – nieumiejętność, niedbalstwo.
o Uelastycznienie stawki należności np. spadek.
o Podmiotowy i przedmiotowy krąg zastosowania ustawy.
• Procesowa ochrona poszkodowanego – actio legis Aquiliae – charakter karny (przy zaprzeczeniu – infitiatio  duplum)
• Funkcja i znaczenie – interesy majątkowe klasy posiadającej. Formowanie pojęcia związku przyczynowego, winy i odszkodowania.

Zniewaga (iniuria):
• Pojęcie – bezprawne naruszenie osobowości człowieka wolnego (fizycznej, godności i dobrego imienia), także osób alieni iuris.
• Stan według Ustawy XII tablic:
o Ciężkie i trwałe okaleczenie – talion lub odwet.
o Złamanie kości - 300 asów (człowiek wolny), 150 asów (niewolnik)
o Naruszenia cielesne bez trwałych śladów – 25 asów.
• Reformy pretorskie:
o Actio iniuriarum aestiminatoria – pretor dopuszczał poszkodowanego do oszacowania zniewagi – sędzia mógł tę kwotę obniżyć. W przypadku ciężkiej zniewagi – sam pretor dokonywał oszacowania i sędzia nie śmiał obniżyć kwoty. Zasądzenie i ugoda  infamia. Charakter osobisty.
o Powód – 1/10, jeśli nie doprowadził do zasądzenia.
• Funkcja i znaczenie – osobista nietykalność, likwidowanie konfliktów.

Przestępstwa prawa pretorskiego:
• Dolus:
o Rozmyślne wyrządzenie szkody majątkowej innej osobie poprzez podstępne wprowadzenie jej w błąd – oszustwo.
o Actio doli – charakter penalny  infamia (w ciągu roku i subsydiarnie, actio arbitraria, niedopuszczalna przeciw niektórym osobom).
• Metus:
o Bezprawne przymuszenie innej osoby do niekorzystnej czynności prawnej.
o Actio quod metus causa (charakter penalny, actio arbitraria, przeciw każdej osobie, która uzyskała korzyść, quadruplum w ciągu roku).
• Działanie na szkodę wierzycieli:
o Czynności fraudacyjne – dokonywane z osobami postronnymi (często fikcyjne).
o I w. p.n.e. – restitutio in integrum i interdictum fraudatorium. Lex Aelia Sentia.
o Actio Pauliana – roczny termin, osoby, korzystające z czynności fraudacyjnych  zwrot dokonanego umniejszenia.
• „Gorszenie niewolnika”:
o Osoby postronne – podsycanie w niewolnikach tendencji do zbiegostwa, oporu.
o Actio servi corrupti – podwójna wartość poniesionej szkody, powództwo karne, charakter wieczysty.

Zobowiązania jak gdyby z deliktów (quasi ex delicto):
• Pochodzenie i charakterystyka:
o Uformowane w prawie justyniańskim
o Odpowiedzialność materialna o charakterze penalnym.
• Odpowiedzialność sędziego – sędzia, prowadzący proces niewłaściwe odpowiadał za szkodę wobec osoby pokrzywdzonej, nawet gdyby dział
• Wyrzucenie lub wylanie z budynku:
o Actio de deiectis vel effusis przeciw osobie zajmującej pomieszczenie, z którego działał sprawca. Powództwo popularne. Śmierć człowieka wolnego – 50 aurei, zniszczenie rzeczy – duplum.
• Zagrożenie bezpieczeństwa ruchu – actio de positio aut suspenso – przeciw osobom, które umieszczały, lub zawieszały coś, co mogło zaszkodzić przechodniom – 10 000 sesterców na rzecz jakiegokolwiek obywatela  samo stworzenie zagrożenia.
• Odpowiedzialność właścicieli statków, gospód i stajen zajezdnych za szkody wyrządzone klientom przez personel – duplum.
Zobowiązania zaciągnięte przez osoby alieni iuris. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta.
• Zobowiązania z kontraktu i quasi – kontraktu:
o Odpowiedzialność zwierzchnika familijnego – wyzyskanie możliwości zarobkowych przy pomocy osób alieni iuris.
o Actiones adiecticiae qualitatis – powództwa prawa pretorskiego, które umożliwiały dochodzenie zobowiązań, zaciągniętych przez osoby alieni iuris od ich zwierzchników familijnych (formułki ze zmianą podmiotów).
o Actio de peculio – powództwo przeciw zwierzchnikowi ograniczone do wartości peculium  kolejność zgłoszeń (przywilej dedukcji – najpierw własne wierzytelności wobec prowadzącego peculium) – zobowiązania naturalne.
o Actio de in rem verso – w przypadku kontraktu z osobą postronną z korzyścią dla zwierzchnika  osoba ta mogła dochodzić należności wprost od niego.
o Actio tributoria – jeżeli cele handlowe przewyższały wartość peculium zwierzchnik musiał uwzględnić wszystkich wierzycieli i rozdzielić peculium proporcjonalnie do poszczególnych wierzytelności (nieprawidłowość – dopłata).
o Actio quod iussu – dochodzenie kredytu udzielonego w granicach upoważnienia zwierzchnika od niego samego.
o Actio exercitoria – za zobowiązania zaciągnięte przez kapitana w związku z żeglugą i prowadzoną działalnością zarobkową odpowiadał właściciel statku w pełnej wysokości.
o Actio istititoria – za zobowiązania zaciągnięte przez zarządcę placówki zarobkowej odpowiadał przedsiębiorca.
o Funkcja i znaczenie – kredyt dla osób alieni iuris – lepsza eksploatacja.
• Zobowiązania z deliktów – odpowiedzialność noksalna:
o Delikty popełnione za wiedzą, lub na zlecenie zwierzchnika odpowiadał on sam.
o Zwierzchnik mógł zapłacić należności z tytułu deliktu, lub wydać sprawce poszkodowanemu  mancypacja.
o Odpowiedzialność postępowała za głową sprawcy – sprzedaż niewolników (wada).
o Prawo klasyczne – nie stosowano jej do córek. Justynian – tylko niewolnicy.
• Szkody wyrządzone przez zwierzęta
o Actio de pauperie – właściciel zwierzęcia odpowiadał tylko wtedy, gdy wyrządziło szkodę w sposób przeciwny swojej naturze – ograniczenie do wartości.
o Edylowie kurulni – zakaz utrzymywania w pobliżu dróg  powództwo karne – pojedyncza, lub podwójna wartość wyrządzonej szkody.

Umocnienie zobowiązań. Poręczenie stypulacyjne:
• Sposoby: zastaw, kara umowna, wręczenie zadatku, ponowne przyrzeczenie zapłaty długu własnego, poręczenie za dług cudzy, poręczenie stymulacyjne.
• Poręczenie stymulacyjne (adpromissio):
o Przyjęcie odpowiedzialności za cudzy dług poprzez stypulację dokonaną między wierzycielem, a poręczycielem.
o Forma i rodzaje – pytanie i odpowiedź:
 Sponsio – dostępna dla obywateli.
 Fidepromisso – także dla peregrynów. Obie zabezpieczały tylko długi zaciągnięte w formie stypulacji, nie przechodziły na dziedziców poręczycieli i wygasały po upływie dwóch lat.
 Fideiussio – powszechnie dostępna, utrzymana przez Justyniana.
o Akcesoryjny charakter poręczenia – dodatkowy, zależny od zobowiązania dłużnika.
o Odpowiedzialność współporęczycieli – od Hadriana – równomierny ciężar odpowiedzialności (beneficium divisionis).
o Posiłkowy charakter – w razie zwłoki – możliwość poszukiwania zaspokojenia wprost od poręczycieli (litis contestatio). 535 (Nov. 4) – beneficium excussionis – żądanie od wierzyciela, by najpierw próbował procesu wobec dłużnika głównego.
o Prawo regresu – sponsio – duplum. Fideiussio – osobna podstawa prawna. Justynian – beneficium cedendarum actionum – poręczyciel mógł uzależnić zapłatę długu do rąk wierzyciela od odstąpienia mu jego actiones przeciw dłużnikowi.
• Intercesja – przyjęcie odpowiedzialności za dług cudzy. Przed ryzykiem ponoszenia odpowiedzialności majątkowej starał się ustawodawca ochronić kobiety, a zwłaszcza mężatki (46 – SC Velleianum – uchylenie się od skutków własnych aktów intercesyjnych, od Justyniana – nieważne).

Zmiana podmiotów zobowiązania:
• Namiastka cesji – przeniesienie wierzytelności na inną osobę przez czynność prawną.
• Zastosowanie nowacji:
o Odnowienie istniejącego zobowiązania – nowy wierzyciel przyjmował od dłużnika stymulacyjne przyrzeczenie spełnienia tego samego świadczenia, które należało się dawnemu wierzycielowi – kontrakt literalny.
o Wymagała zgody dłużnika, odpadnięcie środków zabezpieczających dawną wierzytelność.
• Zastępstwo procesowe in rem suam – dotychczasowy wierzyciel udzielał nowemu zlecenia do ściągnięcia należności od dłużnika i w tym celu ustanawiał go swoim zastępca procesowym  zatrzymanie świadczenia dla siebie.
• Actio utilis cesjonariusza – Antonin Pius przyznał nabywcy spadku osobne powództwo dla umożliwienia mu dochodzenia wierzytelności spadkowych  kupno pojedynczej wierzytelności, darowizna.
• Ograniczenie obrotu wierzytelnościami – 506 – lex Anastasiana – jeśli cesjonariusz nabywał wierzytelność za cenę niższą od jej wartości nominalnej, dłużnik był zobowiązany zapłacić tylko tę niższą sumę.
• Zmiana dłużnika – wymagała zgody wierzyciela – nowacja. Bez zgody dłużnika – expromissio.

Umorzenie zobowiązań według prawa cywilnego:
• Charakterystyka problemu - dokonywane z mocy samego prawa ze skutkiem dla wszystkich zainteresowanych.
• Wykonanie zobowiązania – prawidłowe:
o Wykonawca – sam dłużnik, lub osoba postronna.
o Przyjmujący – wierzyciel, lub osoba upoważniona.
o Treść – świadczenie częściowe – pretor. Za zgodą wierzyciela – zastępcze świadczenie innego rodzaju. W przypadku ewikcji – trwało nadal.
o Czas – zwłoka dłużnika powodowała powstanie dalszych zobowiązań, wcześniejsze świadczenie z jego strony było dopuszczalne.
o Miejsce – zamieszkania dłużnika (pretorowie – różnica wartości świadczenia w innym miejscu).
• Zwolnienie z zobowiązania – czynności prawne – obok lub zamiast wykonania. Formalne akty przeciwne, również bez spełnienia świadczenia:
o Acceptilatio – akt przeciwny do stypulacji, odwrócone role. Zobowiązania literalne – odwrotny wpis. Stypulacja akwiliańska – zobowiązania z różnych tytułów sprowadzano do jednego, a potem umarzano.
o Pisemne pokwitowanie wierzyciela co do otrzymanej zapłaty.
o Solutio per aes et libram – symboliczna zapłata – należności pieniężne orzeczone w wyrokach sądowych.
o Contrarius consensus – akt nieformalny – umorzenie przez zgodne porozumienie stron.
• Nowacja – dotychczasowe zobowiązanie ulegało umorzeniu, ale na jego miejsce powstawało inne z jakimś nowym elementem – przeważnie stypulacja o charakterze kazualnym np. podniesienie do rangi kontraktu zobowiązania naturalnego. Warunki:
o Musiało istnieć poprzednie zobowiązanie
o Nowe zobowiązanie musiało powstać zamiast, a nie obok dawnego.
o Nowe zobowiązanie musiało wnosić „cos nowego”. W prawie justyniańskim – także nowacja ze zmianą przedmiotu.
• Inne przypadki:
o Confusio – zejście się wierzytelności i długu w jednej osobie.
o Concursus causarum lucrativarum – zbieg tytułów nieodpłatnych.
o Niektóre – śmierć jednej ze stron.

Umorzenie zobowiązań według prawa pretorskiego:
• Pactum de non petendo – nieformalna umowa, w której wierzyciel rezygnował wobec dłużnika z dochodzenia swojej należności. Dłużnik – exceptio pacti de non petendo – niwecząca, lub odraczająca.
• Potrącenie (compensatio):
o Pojęcie i rozwój historyczny – wzajemne zaliczenie długu i wierzytelności.
o Kompensacja dobrowolna – nieformalne pacta i przymusowa:
o Iudicia bonae fidei – zasądzenie na różnicę.
o Iudicia stricti iuris – dochodzenie całkowicie izolowanych roszczeń. Wyjątki:
 Bankier – tylko cum compensatione – saldo na swoją korzyść (w przeciwnym razie – nadmierne żądanie).
 Nabywca majątku z licytacji – wierzytelności bankruta cum deductione z potrąceniem należności dłużnika (nie groziło nadmierne żądanie). Marek Aureliusz – exceptio doli.
o Kompensacja w prawie justyniańskim – wszystkie powództwa in rem i in personam, oprócz powództwa o zwrot depozytu. Ipso iure – roszczenia tego samego rodzaju, wymagalne i płynne.

Pojęcie i rodzaje dziedziczenia (hereditas – bonorum possessio):
• Sukcesja uniwersalna – dziedzic nabywał rzeczy zmarłego per universitatem, wchodził „w miejsce zmarłego” – w ogół jego praw
• Spadek (hereditas, bona) – trzonem masy spadkowej były rzeczy materialne (wierzytelności zmarłego i długi spadkowe). Nie przechodziły na dziedziców uprawnienia ściśle osobiste.
• Funkcja i znaczenie – utrwalenie nierówności majątkowych, zjednanie przychylności protektorów dla swojego potomstwa.
• Rozwój historyczny:
o Kierunki i zakres przeobrażeń – ograniczenie agnacji jako podstawy dziedziczenia beztestamentowego na rzecz kognacji. Kształtowanie swobody jednostki w organizowaniu spraw pośmiertnych i jej ograniczenie. Niska ranga dziedziczenia małżonków sine manu.
o Czynniki rozwoju – ustawodawstwo, jurysprudencja, pretorowie.
• Hereditas i bonorum possessio:
o Geneza i zastosowanie bonorum possessio – w prawie pretorskim – dylemat komu przyznać posiadanie spadku na czas sporu.
o Charakter prawny bonorum possessio – krótkie terminy – pretor i magistratury sądowe – był tylko „w miejscu dziedzica”, chroniony formułkami z użyciem fikcji  po roku faktycznego władania stawał się pełnoprawnym właścicielem. Bonorum possessio cum re – zapewniała stanowisko dziedzica na zawsze, sine re – prowizoryczne władanie spadkiem.

Sposoby powołania do dziedziczenia:
• Ex testamento i ab intestato, contra tabulus, dziedziczenie na podstawie umowy – niemoralne
• Powołanie – wola spadkodawcy, ustawa lub edykt pretorski
• Dziedziczenie testamentowe i beztestamentowe wykluczały się (wyjątkiem – testament żołnierza).

Pojęcie i formy testamentów:
• Testament – czynność prawna jednostronna, akt ostatniej woli, odwołalny aż do śmierci i skuteczny dopiero po śmierci. W jego treści musiało być zawarte ustanowienie ogólnego spadkobiercy – dziedzica.
• Forma:
o Najstarsze testamenty według ius civile – w czasie pokoju przed zgromadzeniem ludowym, dwa razy w roku, w czasie wojny – przed gotowym do boju oddziałem.
o Testament mancypacyjny – 5 świadków i libripens – testator emancypował majątek zaufanej osobie  tabliczki woskowe
o Testament prawa pretorskiego – I w. p.n.e. – testament pisemny opatrzony pieczęciami co najmniej 7 świadków (Antonin Pius – bezwzględna ochrona).
o Testamenty prawa poklasycznego i justyniańskiego:
 Formy publiczne – wpisanie do akt sądowych lub gminnych, złożenie u cesarza.
 Formy prywatne – pisemne .
 439 – Teodozjusz II i Walentynian III – testamentum tripartitum.
 446 – Walentynian III – testament holograficzny.
o Testamenty szczególne:
 Testament żołnierza – jakakolwiek forma (Trajan). Ułatwienia podczas zarazy.
 Utrudnienia – niewidomi i niepiśmienni (dodatkowy świadek).
• Funkcja i znaczenie – eliminowanie sukcesji beztestamentowej, utrwalenie znaczenia familii, lub przerzucenie długów na niewolnika – zwierciadło obyczajów.

Treść testamentu. Podstawienie testamentowe:
• Ustanowienie dziedzica – na początku (Titius heres esto). IV – jakiekolwiek słowa. Udziały współspadkobierców – części ułamkowe (całość spadku – 12 uncji).
• Ustanowienie dziedzica z terminem, lub warunkiem  ograniczanie nie dodane. Dopuszczalny – warunek zawieszający (trudności, gdy był potestatywny i negatywny  stymulacyjne zobowiązanie zwrotu w razie niedotrzymania warunku – cautio Muciana).
• Podstawienie (substitutio) – powołanie dziedzica „podstawionego”:
o Podstawienie pospolite – substytut, lub szereg substytutów. Na końcu – niewolnik.
o Podstawienie pupilarne – ojciec ustanawiał, kto będzie dziedziczył po dziecku, gdyby zmarło jako osoba sui iuris.
o Podstawienie jak gdyby pupilarne – Justynian zezwolił ascendentom na ustanowienie spadkobierców dla swoich descendentów chorych umysłowo.
• Wydziedziczenie – musiało być dokonane w przepisanej formie.
• Dalsza treść – cząstkowe przysporzenia majątkowe – zapisy, wyzwolenia niewolników, powołanie opiekunów i rozmaite polecenia.

Zdolność testamentowa:
• Zdolność do sporządzenia testamentu – kwalifikowana odmiana zdolności do czynności prawnych. Później – Latyni i peregryni z commercium, osoby podległe władzy, kobiety, niewolnicy państwowi – do połowy peculium.
• Zdolność dziedziczenia z testamentu – zdolność prawna, a ponadto: niewolnicy (własnego trzeba było wyzwolić). Instytucje kościelne – IV (Konstantyn W.)
• Testament nieważny i bezskuteczny:
o Nieważność – niewłaściwa forma, nieuprawniona osoba. Testament tracił znaczenie przy capitis deminutio testatora, urodzeniu pogrobowca, czy adopcji.
o Bezskuteczność – testament, na podstawie którego nikt nie dziedziczył.
o Odwołanie testamentu – sporządzenie nowego, w prawie pretorskim – zniszczenie dokumentu. Prawo justyniańskie – po 10 latach, wobec 3 świadków, lub przez oświadczenie złożone do akt publicznych.

Kodycyl:
• Dyspozycje pośmiertne w listach (dopuszczone przez Augusta). W kodycylu nie można było ustanowić dziedzica, ani dokonać wydziedziczenia. Kodycyl niepotwierdzony – tylko fideikomisy. Klauzula kodycylarna w testamentach.

Dziedziczenie beztestamentowe w Ustawie XII tablic:
• Dziedziczenie beztestamentowe – charakterystyka – po kimś, kto nie pozostawił testamentu, albo pozostawił testament nieważny lub bezskuteczny.
• Sui heredes – osoby wolne, podlegające bezpośrednio władzy ojcowskiej spadkodawcy, „dziedzice domowi”. Sui heredes tego samego stopnia dzielili się według głów, przy nierówności – według szczepów.
• Proximi agnati – agnaci najbliższego stopnia.
• Gentiles – współrodowcy, noszący to samo nazwisko. Krewni w linii żeńskiej nie wchodzili w rachubę, powołanie do spadku było jednorazowe.

Dziedziczenie beztestamentowe w edykcie pretorskim:
• Unde liberi - potomstwo agnacyjne, emancypowane, uxor in manu. Dzieci – według głów, dalsi potomkowie – według szczepów. Na emancypowanego nałożono obowiązek wprowadzenie zdobytego majątku do obrachunku spadkowego.
• Unde legitimi – dziedzice według ius civile.
• Unde cognati – kognaci do 6 stopnia – wszyscy, z 7 stopnia – prawnucy rodzeństwa. Bliżsi stopniem wykluczali dalszych, równi – dziedziczyli według głów.
• Unde vir et uxor – małżonkowie.

Dziedziczenie beztestamentowe w prawie justyniańskim :
• II – SC Tertullianum i SC Orfitianum – prawo dziedziczenia matki po dzieciach i dzieci po matce.
• Justynian – Nowela 118 z 543 i 127 z 548  kognacja i równouprawnienie płci. Cztery klasy, z których każda następna wykluczała poprzednią:
• Zstępni – podlegli władzy i emancypowani po ojcu, czy po matce. Żyjący wykluczali swoich zstępnych, w miejsce zmarłych wstępowali ich następcy – podział według szczepów.
• Wstępni, rodzeństwo rodzone, dzieci po zmarłych braciach i siostrach.
• Rodzeństwo przyrodnie i dzieci.
• Krewni boczni
• Nowela 53 z 537 i 117 z 542 – kwarta ubogiej wdowy.
• Spadki nie objęte przez nikogo przypadały państwu, po duchownym – kościołowi, po żołnierzu – jednostce wojskowej.

Formalne dziedziczenie przeciwtestamentowe:
• Ochrona rodziny:
o Na mocy prawa ogólnie obowiązującego powoływano do spadku najbliższe osoby spadkodawcy – wbrew jego odmiennej woli wyrażonej w testamencie.
o Wymóg zdecydowania o sukcesji w sensie pozytywnym lub negatywnym, pod koniec republiki – minimalnego zaopatrzenia.
o Najbliżsi członkowie rodziny agnacyjnej i kognicyjnej.
• Ochrona przed pominięciem:
o Sui – powołanie do spadku lub wydziedziczenie (synowie – imiennie, pozostali – formuła ogólna, objęcie przyszłych członków familii).
o Skutki pominięcia – w przypadku syna lub nowego członka familii – testament tracił znaczenie
o Pretorowie – wszyscy liberi – imienne wydziedziczenie – wszyscy męscy potomkowie.
o Justynian – imienne wydziedziczenie wszystkich do Noweli 115.
• Querela inofficiosi testamenti. Zachowek (pars legitima):
o Testament ważny, ale niezgodny z powinnością  obalenie
o Formalnie przeciw dziedzicom ustanowionym w testamencie (w rzeczywistości – woli testatora) – 5 lat:
 Zaczepić testament mogli zstępni, rodzice i rodzeństwo, gdy testator odsunął je od dziedziczenia na rzecz „osoby bezecnej”. Konkretne prawo – dziedziczący ab intestato, przy braku innego środka. Sąd oceniał powody wydziedziczenia.
 Uprawniony, który nie otrzymał nawet minimalnego udziału w spadku. Zachowek – w stosunku do części, jaką otrzymałby uprawniony przy dziedziczeniu beztestamentowym – do Justyniana – 1/4. Jeżeli sąd uwzględnił skargę testament upadał. W przypadku umniejszenia majątku – dochodzenie strat obdarowanych za pomocą querela inofficiosae donationis i querela inofficiosae dotis.
• Reformy justyniańskie:
o Querela inofficiosi testamenti – tylko dla dziedziców koniecznych zupełnie pominiętych. Przysporzenie mniejsze od zachowku – actio ad supplendam legitimam.
o Wysokość zachowku dla zstępnych – 1/3 części należnej ab intestato, więcej, niż 4 dzieci – 1/2.
o Nowela 115 z 542 – możliwość pomijania i wydziedziczania krewnych w linii prostej ograniczona do przypadków niewdzięczności i niegodności.

Nabycie spadku i jego skutki:
• Nabycie ipso iure – sui heredes – z chwilą śmierci spadkodawcy (długi spadkowe – beneficium abstinendi)
• Nabycie przez oświadczenie woli:
o Cretio – formalne oświadczenie dziedzica o przyjęciu spadku, składane ustnie wobec świadków – oznaczony termin pod rygorem wydziedziczenia.
o Nuda voluntas – jakiekolwiek nieformalne oświadczenie lub
o Podjęcie funkcji dziedzica
o Przeciąganie decyzji o przyjęciu spadku – pretor wyznaczał „czas do namysłu”. Możliwość odrzucenia spadku.
o Prawo pretorskie – ścisłe terminy (krewni w linii prostej – rok, inni – 100 dni).
• Spadek leżący – usucapio pro herede – możliwość zawłaszczenia spadku bez popełnienia furtum, cesarze II w zlikwidowali niepożądane działanie instytucji.
• Transmisja powołania – dziedziczenie samego powołania do spadku. Jeśli powołany do spadku zmarł przed objawieniem woli przyjęcia, powołanie nie przechodziło na jego dziedziców. Justynian – roczny termin.
• Niegodność – przewinienia wobec spadkodawcy, lub naruszenia ostatniej woli  extra ordinem (fiskus).

Ochrona prawna spadkobierców:
• Kontynuacja osobowości spadkodawcy:
o Majątek spadkowy zlewał się z majątkiem dziedzica – podmiot praw rzeczowych, wierzyciel i dłużnik.
o Odstąpienie spadku – in iure cessio hereditatis zanikło w III w., sprzedaż spadku.
• Ochrona prawa do spadku:
o Hereditas petitio – actio in rem podobna do rei vindicatio  dziedzic zmierzał nie do uzyskania pojedynczych rzeczy spadkowych, ale spadku jako całości. Legitymacja czynna – heres prawa cywilnego, ex testamento, czy ab intestato. Legitymacja bierna – pro herede possessor, pro possessore possessor, od Justyniana – posiadacze fikcyjni  zakres restytucji uzależniony od dobrej czy złej wiary pozwanego.
o Interdictum quorum bonorum – interdykt z kategorii interdicta adipiscendae possessionis – nabycie nowego posiadania
• Wielość dziedziców:
o Wspólnota dziedziców – consortium  actio familae erciscundae.
o Przyrost – jeżeli jeden uczestnik odpadł, zwolniony udział przyrastał do pozostałych, proporcjonalnie do ich wielkości.
o Zaliczenie na dział spadkowy (collatio) – emancypowani, córki z tytułu posagu – wniesienie majątku do podziału spadkowego. V i VI – bezpłatne przysporzenia, darowizny. Justynian – descendenci ex testamento.
• Odpowiedzialność za długi spadkowe:
o Separatio bonorum – oddzielenie majątków – odrębny zarząd spadku – tylko dla wierzycieli spadkowych.
o Beneficium inventarii – 531 – Justynian – odpowiedzialność za długi spadkowe tylko zinwentaryzowanym majątkiem.

Zapisy testamentowe (legata):
• Pojęcie:
o Cząstkowe przysporzenia ze spadku bez odpowiedzialności za długi spadkowe – instytucja ius civile.
o Ustanowienie legatu – w testamencie – 4 rodzaje:
 Legat windykacyjny – testator przenosił własność kwirytarną jakiejś rzeczy własnej wprost na legatariusza (rei vindicatio).
 Legat damnacyjny – zawiązanie stosunku obligacyjnego o charakterze jak gdyby kontraktowym pomiędzy legatariuszem jako wierzycielem a dziedzicem jako dłużnikiem (actio ex testamento).
• Ograniczenia legatów. Lex Falcidia:
o Sukcesja beztestamentowa, rozdrobnienie majątków.
o 40 p.n.e. – kwarta falcydyjska wolna od obciążeń – zachęta dla dziedzica do przyjęcia spadku (od wartości spadku w chwili śmierci odliczano długi spadkowe, koszty pogrzebu, wartość wyzwolonych niewolników). Ograniczenie przez Justyniana.
• Funkcja i znaczenie – alimentacja wydziedziczonych – legat corocznej renty, legat służebności osobistej, legat posagu zwrotnego na rzecz żony, legat peculium, legat alimentacyjny, legat polegający na darowaniu długu.

Fideikomisy
• Pojęcie:
o Twór prawa cesarskiego
o Prośba do dziedzica lub legatariusza o wydanie przysporzenia majątkowego wskazanej osobie (August – extraordinaria cognito).
o Praetor fideicommissarius – sprawy o fideikomisy, namiestnik.
o Nie wymagały żadnej określonej formy – IV zrównanie z legatami
• Fideikomis uniwersalny – spadkodawca zwracał się do dziedzica z prośbą o wydanie całego spadku wskazanej osobie  powiernik, wykonawca, lub dziedzic tymczasowy. Fideikomisariusz uniwersalny – odpowiedzialność za długi (hereditatis petitio fideicommissaria).
• Funkcja i znaczenie – zacierał przeciwieństwa między sukcesją testamentową i beztestamentową, uniwersalną i syngularną.

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty:

Czas czytania: 108 minut

Ciekawostki ze świata
Nauki
Typ pracy