profil

Produkt turystyczny

poleca 90% 101 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

PRODUKT TURYSTYCZNY:

ZAMEK KRZYŻACKI W
MALBORKU

Justyna Wilchowska
Katarzyna Marmurowicz
Justyna Walczak
??? HOT B

WSTĘP
Rozdział I
TURYSTYKA KRAJOZNAWCZA JAKO PRODUKT W ROZUMIENIU MARKETINGOWYM
1.1. POJĘCIE i KLASYFIKACJA TURYSTYKI
1.2. POJĘCIE TURYSTYKI KRAJOZNAWCZEJ
1.3. PRODUKT TURYSTYCZNY i JEGO SKŁADNIKI
Rozdział II
ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYCZNA WYBRANYCH ZAMKÓW KRZYŻACKICH
2.1. ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYCZNA MIEJSCOWOŚCI MALBORK
2.1.1. Położenie geograficzne i infrastruktura
2.1.2. Rys historyczny miasta i zamku
2.1.3 Zamek krzyżacki jako rdzeń produktu turystycznego Malborka
2.1.4. Baza noclegowa i żywieniowa
2.1.5. Oferta kulturalna
KONKURENCJA
2.2. ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYCZNA MIEJSCOWOŚCI NIDZICA
2.2.1. Położenie geograficzne i infrastruktura
2.2.2. Rys historyczny miasta i zamku
2.2.3 Zamek krzyżacki jako rdzeń produktu turystycznego Nidzicy
2.2.4. Baza noclegowa i żywieniowa
2.2.5. Oferta kulturalna
2.3. ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYCZNA MIEJSCOWOŚCI RADZYŃ CHEŁMIŃSKI
2.3.1. Położenie geograficzne i infrastruktura
2.3.2. Rys historyczny miasta i zamku
2.3.3 Zamek krzyżacki jako rdzeń produktu turystycznego Radzynia Chełmińskiego
2.2.4. Baza noclegowa i żywieniowa

Rozdział III
ANALIZA SWOT ZAMKU W MALBORKU

ROZDZIAŁ ?
1.1.
Turystyka - jest zjawiskiem przestrzennym. Należy poznać zagospodarowanie turystyczne tej przestrzeni. Stanowi przedmiot badań różnych dyscyplin (politologia, geografia, ekonomia, urbanistyka (...)). Jest to specyficzny rodzaj migracji ludności, gałąź ekonomiki, sposób spędzania wolnego czasu w miejscu nie związanym ze stałym miejscem zamieszkania. Jest zjawiskiem psychologicznym, gdzie człowiek jest podmiotem podróżowania. Jest zjawiskiem społecznym, gdyż człowiek w trakcie podróży wchodzi w pewną rolę społeczną (rolę turysty) i w trakcie pobytu turystycznego następują kontakty społeczne: podróżny- miejscowi- organizatorzy. Jest zjawiskiem ekonomicznym - rozpatruje się ją w kategorii popytu i podaży, staje się biznesem: przedsiębiorstwa zarabiają, rozwijają się miejscowości, ludzie się bogacą. Jest czynnikiem rozwoju społeczno-gospodarczego (regionów, miast, obszarów miejskich i wiejskich). Jest zjawiskiem przestrzennym (odbywa się w przestrzeni), może wpływać na środowisko zarówno pozytywnie jak i ujemnie: rekultywacje, budowa obiektów, oczyszczalnie ścieków. Jest zjawiskiem kulturowym, czyli elementem współczesnej kultury, staje się coraz bardziej masowa, jest sposobem poznawania, przeżywania świata, bycia z innymi, jest zdarzeniem kultury (ludzie odwiedzają inne kraje), jest czynnikiem przemian kulturowych. Turystyka obejmuje ogół czynności osób, które podróżują i przebywają w celach wypoczynkowych, służbowych lub innych nie dłużej niż przez rok bez przerwy poza swoim codziennym otoczeniem.


Klasyfikacja turystyki wg Światowej Organizacji Turystyki:
? turystyka biznesowa,
? turystyka rekreacyjna, aktywna i specjalna,
? turystyka przygraniczna, tranzytowa (transgraniczna),
? turystyka w miastach,
? turystyka na terenach wiejskich (agroturystyka),
? turystyka twarda (ukierunkowana na zapewnienie turystom luksusu, wygody, szybkiego tempa zwiedzania, "zaliczania" zabytków) oraz miękka (nastawiona na nowe doznania, zdobywanie nowych umiejętności oraz wysiłek fizyczny).
1.2.
Turystyka krajoznawcza- jest jedną z ciekawszych form spędzania czasu wolnego przez rodzinę. To dzięki niej mogą być realizowane wychowawcze i poznawcze funkcje turystyki ,kształtujące rozwój człowieka oraz przygotowujące go do życia w społeczeństwie. Poznawanie kraju ojczystego, regionu, miejsca zamieszkania, jak również gromadzenie o nim różnych wiadomości, ciekawostek i informacji jest motywem przewodnim tego rodzaju turystyki. Zdobywając określony zasób wiedzy, umiejętności i sprawności poszczególni członkowie rodziny mają możliwość orientacji w otaczającej rzeczywistości pod względem przyrodniczym i społecznym oraz kształtują w sobie nawyki właściwych zachowań turystycznych
1.3.
Produktem turystycznym dostępne jest wszystko, co jest oferowane na rynku, aby zaspokoić pragnienia lub potrzeby konsumentów. Pojęcie to obejmuje, więc rzeczy fizyczne, usługi, czynności, osoby, miejsca, organizacje, pomysły oraz idee.
Podejście ogólne, w którym istotne są kombinacje konkretnych składników
postrzeganych przez turystę. Z punktu widzenia potencjalnego klienta rozważającego dowolną formę podróży, produkt turystyczny może być zdefiniowany jako zestaw składników materialnych i niematerialnych, opartych na możliwościach spędzania czasu w miejscu docelowym, postrzegany przez turystów jako przeżycie za określoną cenę.
Składniki produktu turystycznego:
Istnieje pięć głównych składników ogólnego produktu:
? atrakcje i środowisko miejsca docelowego.
? infrastruktura i usługi miejsca docelowego.
? dostępność miejsca docelowego.
? wizerunki miejsca docelowego.
? cena płacona przez konsumenta.
Rdzeń produktu jest korzyścią podstawową, której celem jest zaspokajanie określonych potrzeb docelowych segmentów rynku. Rdzeń produktu nie jest przedmiotem sprzedaży w rozumieniu zakupu konkretnych usług. Wynika to z natury korzyści postrzeganych przez klienta, które są wprawdzie, prezentowane przez producenta w materiałach reklamowych, ale trudno je wycenić, gdyż mają charakter niematerialny. Korzyścią podstawową może być, bowiem doświadczenie, przeżycie czegoś, co dla klienta jest interesujące i ważne, na przykład: odpoczynek, zabawa, przygoda, wiedza, zdrowie, poczucie statusu społecznego itp.

Produkt rzeczywisty jest konkretną ofertą sprzedaży stwierdzającą, co klient otrzyma za swoje pieniądze. Produkt rzeczywisty ściśle wiąże się z rdzeniem produktu, ponieważ zaspokojenie potrzeb klienta jest możliwe dzięki zaoferowanym mu konkretnym usługom o odpowiedniej jakości. Te usługi (np. transport, noclegi, wyżywienie, wycieczki) mają określone lokalizacje, czas trwania, standard i ceny.

Produkt wzbogacony obejmuje wszystkie formy dodatkowych korzyści, które producenci mogą wbudować w produkty rzeczywiste w celu ich uatrakcyjnienia dla klientów. Mogą to być konkretne, dodatkowe rzeczy lub usługi: drink powitalny, bezpłatne ubezpieczenie, bilet wstępu czy bezpłatny transport, opieka lekarska, imprezy turystyczne. Produkt wzbogacony ma wywołać wyższy stopień zadowolenia klienta, a tym samym sprawić wyróżnienie się od konkurencji.

ROZDZIAŁ ??
2.1.1.
Malbork jest położony nad Nogatem. Powierzchnia miasta wynosi 17,15 km?. Malbork jest siedzibą władz powiatu malborskiego zajmującego obszar 494 km?. Walorem miasta są również leżące tuż obok Wielkie i Małe Żuławy Malborskie; kraina nie tylko rolnicza, ale i potencjalnie turystyczna, bogata w zachowane jeszcze zabytki i walory krajobrazowe. Miasto należy do elitarnego stowarzyszenia gmin "Polskie Zamki Gotyckie", którego celem jest promocja zespołu zamków jako wysokiej klasy atrakcji turystycznej oraz zbiorowe upowszechnianie informacji wpływających na rozwój ruchu turystycznego.

Infrastruktura
Malbork znajduje się na przecięciu ważnych szlaków drogowych i kolejowych łączących Gdańsk z Elblągiem, Warszawą i Toruniem, a także Berlin z Królewcem.
Pociągiem
Malbork posiada bardzo dobre połączenie kolejowe z wieloma miastami w Polsce. Tylko 3 godziny z Warszawy do Malborka oraz tylko 45 min. z Malborka do Gdańska. Bezpośrednie połączenia również z : Krakowem, Kołobrzegiem, Rzeszowem, Gdynią, Toruniem, Kielcami, Lublinem, Koszalinem
Autobusem
Połączenia autobusowe (PKS) z innymi miastami w Polsce, m.in. z Braniewem, Bydgoszczą, Elblągiem, Gdańskiem, Iławą, Krynicą Morską, Kwidzynem, Olsztynem, Płockiem, Tczewem, itp.
Samolotem
Najbliższe lotnisko pasażerskie znajduje się w Gdańsku ? Rębiechowo - ( ok. 50 min.)
Lotnisko w Warszawie ? Okęcie- (3,5 godziny)
2.1.2
Historia Malborka ? przez blisko 150 lat siedziba wielkiego mistrza i najwyższych władz krzyżackich, stolica Państwa Zakonnego. Największa ceglana warownia średniowiecznej Europy. Miasto na skrzyżowaniu europejskich dróg handlowych. Rezydencja królów polskich i cesarzy niemieckich. Największy arsenał Rzeczypospolitej. Najciekawszy przykład myśli konserwatorskiej XIX i XX w. stosowanej przy odbudowie średniowiecznego zamku.

Malbork i jego okolice posiadają niezwykle bogatą przeszłość. Od dawna przyciągały uwagę miłośników starożytności i archeologów . Na południe od miasta spotkać można ślady osadnictwa już od czasu młodszej epoki kamienia. Na szczególną uwagę zasługuje cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich w Wielbarku. Na przełomie X i XI wieku przypada w tym rejonie intensywny rozwój osadnictwa słowiańskiego. W drugiej ćwierci XIII stulecia następuje podbój tych ziem przez krzyżaków, którzy zaczynają tworzyć swoje państwo na prawym brzegu Wisły. W Malborku Zakon pojawia się jednak stosunkowo późno. Pierwsze prace budowlane w obrębie najstarszej części zamku zainicjowane zostały bowiem około 1276 r. przez konwent (podstawowa jednostka organizacyjna Zakonu złożona z 12 rycerzy i 6 mnichów) pochodzący z grodu Zantyr. Dziesięć lat później osada umiejscowiona na południe od wznoszonego zamku, na wysokim brzegu rzeki Nogat, otrzymała chełmińskie prawo lokacyjne. Zgodnie z nim powstało założenie urbanistyczne, w którym wytyczono podłużny, ulicowy Rynek i ulice poprzeczne. Całość opasano murami z basztami i bramami, które łączyły się z systemem obronnym zamku.
Historia zamku
Budowę zamku w Malborku rozpoczęto w 1274 r. za sprawą Teodoryka Gatirslebe oraz Hermana von Schnenberg. Prace rozpoczęto od budowy obecnego Zamku Wysokiego, a ich pierwszy etap zakończył się pod koniec XIII w. Tak powstały zamek konwentualny otoczony był międzymurzem i fosą.
Po przeniesieniu siedziby wielkiego mistrza Zakonu z Wenecji do Malborka 14 września 1309 r. rozpoczęto drugi etap budowy zamku, w trakcie którego zamek znacznie się rozrósł, zyskał nowe budowle obronne i sakralne (m.in. nowy kościół oraz cmentarz). W wyniku rozbudowy Zamek Wysoki stał się regularną budowlą czworoboczną, natomiast obecny Zamek Niski stał się głównym ośrodkiem produkcji dla całego państwa krzyżackiego. Można uznać, iż drugi etap budowy zakończył się w połowie XIV w.
W kolejnych latach trwała dalsza budowa i rozbudowa zamku, która zakończyła się dopiero w 1457 r., kiedy to Polska przejęła zamek. Odtąd aż do drugiej połowy XVII w. warownia nie była modernizowana, a nawet zaczęła być zaniedbywana, gdyż na utrzymanie tak ogromnego zamku potrzeba było wielkich ilości pieniędzy, których Polsce brakowało. W 1644 r. spłonął dach Zamku Wysokiego, które nie został całkowicie odbudowany, a kilka lat później część zabudowań zamkowych przejęli jezuici, którzy zaczęli przebudowywać je na własne potrzeby.Potop szwedzki nie przyniósł o dziwo większych zniszczeń zamkowi, ale po pierwszym rozbiorze Polski, w 1772 r. warownia została przekształcona na koszary pruskich żołnierzy. Przyczyniło się to do znacznej dewastacji budowli.Zamek Wysoki stał się magazynem zbożowym, którą to funkcję pełnił do 1871 r. W międzyczasie środowiska patriotyczne zaczęły interweniować w obronie zamku, co przyniosło efekt w postaci zakazu dalszej przebudowy zamku wydanego przez króla pruskiego Fryderyka Wilhelma III oraz rozpoczęcia po 1815 r. odbudowy, która trwała do II Wojny Światowej.
Wojna przyniosła poważne zniszczenia warowni, którą prowizorycznie zabezpieczono w latach 1947-1950. Dopiero pożar w 1959 r. oraz utworzenie w 1961 r. na zamku muzeum przyspieszyły prace restauracyjne.

2.1.3.
Zamek w Malborku daje możliwość przeżycia wielu zabaw tj. np. pokazy rycerskie. Wówczas turyści mogą przenieść się do czasów średniowiecznych wojen. Jest to jak dotąd najpiękniejszy zamek w Polsce z oryginalnymi wnętrzami. Można tu również wypocząć oraz uzupełnić zakres wiedzy historycznej, poznając dzieje Zakonu Krzyżackiego. Jest to jedno z niewielu miejsc na świecie, gdzie naprawdę można poczuć średniowieczną atmosferę, a nawet spotkać ducha rycerza

2.1.4.
Baza noclegowa

Hotel Grot***
Hotel znajduje się w Malborku przy ulicy Kościuszki - jednej z głównych ulic, która od wielu lat jest miejscem rozrywki chętnie odwiedzanym przez turystów. Odbywają się tu koncerty znanych zespołów i wokalistów. Hotel usytuowany jest w historycznym centrum miasta niedaleko Zamku Malborskiego oraz Dworca PKP i PKS.
Hotel dysponuje 18 pokojami z 49 miejscami noclegowymi. Atuty hotelu to: znakomita lokalizacja- sąsiedztwo Muzeum Zamkowego w Malborku, unikalny, rodzinny charakter hotelu, nowoczesne, eleganckie i ekologiczne wnętrza przystosowane dla alergików, restauracja i bar na parterze hotelu, kuchnia regionalna, polska z elementami kuchni europejskiej, recepcja czynna 24h/dobę, podziemny, strzeżony parking samochodowy, personel posługuje się językami: polskim, niemieckim, angielskim i rosyjskim.

Hotel Zamek***
W zabytkowych budynkach w ramach Zamku Niskiego, znajduje się hotel i restauracja. Hotel urządzony jest w zabytkowym budynku dawnego krzyżackiego szpitala dla knechtów. Hotel gwarantuje swoim gościom niezapomniane wrażenia z noclegu w średniowiecznej warowni. W 42 pokojach (10 z wannami, 32 z natryskami, wszystkie z bidetami) znajdują się łącznie 82 miejsca noclegowe. W każdym pokoju znajduje się telefon oraz telewizor podłączony do anteny satelitarnej. Hotel "Zamek" posiada 3 restauracje i 1 kawiarnię. Lokale te dysponują łącznie 300 miejscami gastronomicznymi.

Hotel Stary Malbork***
Hotel znajduje się w strefie zabytkowych ulic 17 Marca i Grunwaldzkiej. Hotel posiada: apartament trzy- pokojowy, 5 apartamentów dwu-pokojowych, 8 pokoi jednoosobowych, 12 pokoji dwuosobowych, 2 pokoje trzyosobowe, w tym 3 pokoje Delux. Wszystkie pokoje są urządzone w stylu secesyjnym i z łazienką, TV-Sat, telefonem i możliwością korzystania z Internetu (ISDN).


Baza żywieniowa

Restauracja Andaluzja
Andaluzja jest oddalona tylko 400 m. od Zamku Krzyżąckiego. Jej specjalność to kuchnia arabska i turecka, pizza włoska,Dner Kebab, Steak House, dania z kus kus, dania z grilla i dania z ryb.
Oferta zawiera ponadto: śniadania, obiady i kolacje, typową polską kuchnię, organizację imprez okolicznościowych i bankietów. Restauracja jest otwarta od 9:00 do północy

Karczma Zamczysko
Karczma ta leży w centrum.W bogatej ofercie jaką oferuje ,klientom poleca: dania obiadowe, rycerskie jadło, zimne piwo.W poczęstunku chleb ze smalcem i ogórki małosolne.

Bar Karat
Bar ten znajduje się bezpośrednio przy wjeździe do Malborka, na trasie Tczew-Malbork. Od baru do mostu na Nogacie pozostaje tylko 200m, a do Zamku Krzyżackiego tylko 700 m. Jako jedyni w Malborku oferują dania z mięsa strusiego

2.1.5.
Zamek i miasto oblegane są przez rycerzy, którzy licznie zjeżdżają się do grodu nad Nogatem oraz przez turystów, którzy chcą dotknąć żywej historii. Podczas ?Oblężenia Malborka? turyści i mieszkańcy Malborka mogą zapoznać się z historią polskiego średniowiecza w sposób lekki, łatwy i przyjemny.
?Oblężenie Malborka? ? to impreza plenerowa, która nawiązuje do faktów historycznych związanych z obleganiem zamku przez wojska polsko - litewskie w 1410 roku, kiedy przyciągnęły pod malborski zamek i pozostały tu przez ok. dwa miesiące. Królowi polskiemu Władysławowi Jagielle i księciu Witoldowi nie udało się im jednak go zdobyć. Edukacja poprzez zabawę i rozrywkę to główny cel, jaki stawiają sobie organizatorzy ?Oblężenia Malborka?. Jak co roku na murach malborskiej twierdzy pojawiają się Krzyżacy, którzy pobici pod Grunwaldem próbują obronić zamek. Jak co roku zwycięskie wojska króla Jagiełły próbują ów zamek zdobyć. I jak co roku nie wiadomo, kto w tych zmaganiach zwycięży.
Impreza trwa trzy dni i zwyczajowo nie jest biletowana. Odbywa się na terenach wokół Muzeum Zamkowego, gdzie wszędzie jest łatwy dostęp. Program imprezy jest tak skomponowany, aby dla każdego odbiorcy, od najmłodszego do tego najbardziej wymagającego znalazła się odpowiednia porcja atrakcji. Odbywa się w ciągu dnia do późnych godzin wieczornych.

Pokazy konne i piesze ? odbywają się w fosie południowej zamku, przy kościele farnym pw. Św. Jana. W pokazach konnych zobaczyć można ćwiczenia i wyszkolenie bojowe rycerzy krzyżackich w XIV i XV w. czyli zbieranie pierścieni, cięcie łóz, pokazy ujeżdżenia rumaków, cięcie w galopie główek kapusty, pojedynki turniejowe na kopie i miecze rycerzy europejskich.

Jarmark rzemiosł średniowiecznych -na stylizowanych straganach i zaaranżowanych warsztatach swoje dzieła prezentują rzemieślnicy z całej Polski. Są bursztynnicy, rzeźbiarze, malarze, piekarze, bartnicy, kowale, stolarze, garncarze,łucznicy,skórnicy,.Każdy zwiedzający może ugasić swe pragnienie w karczmach serwujących miód pitny. Jarmark trwa trzy dni.

Szranki i konkury rycerskie ? niesamowitą atrakcją dla całych rodzin jest możliwość samodzielnego wzięcia udziału w potyczkach rycerskich, które funkcjonują na zasadzie zabaw rycerskich i plebejskich. Turyści mogą powalczyć z rycerzem, strzelać z łuku, rzucać włócznią, brać udział w konkurencjach podnoszenia snopków siana, ubierać się w zbroję na czas, rzucać wiankami czy też spróbować co to znaczy zostać zakutym w dyby.
Kino, teatr, muzyka ? impreza trwa trzy dni i każdego dnia inna muza okrasza zmagania rycerskie. W piątek kino letnie pod chmurką, w fosie południowej zamku. Również w piątek a także w sobotę występy teatru ulicznego i pokazy kuglarzy. W niedzielę koncerty muzyki folkowej.
Wyścigi smoczych łodzi ? dużym zainteresowaniem cieszą się wyścigi smoczych łodzi, z których Malbork słynie. W ramach Oblężenia odbywają się wyścigi prowadzone przez MKS Nogat, w których biorą udział osady z całej Polski. Turyści mogą spróbować nauki pływania na smoczych łodziach, gdzie osadę tworzy 22 osoby.

2.2.1.
Nidzica- położona jest w południowej części województwa warmińsko-mazurskiego. Miasto liczy 15.600mieszkańców. Prawa miejskie Nidzica otrzymała w 1381 roku, jest siedzibą władz samorządowych gminy i powiatu. Miasto zwane jest bramą wjazdową na Warmię i Mazury. Największą atrakcją Nidzicy są jej walory przyrodnicze. Przyroda jest tu czysta i nieskażona postępem cywilizacyjnym. Pagórkowaty krajobraz, szemrzące rzeki i duże kompleksy leśne zachęcają do odpoczynku i długich spacerów. Występujące tu rozległe, polodowcowe, rynnowe jeziora o malowniczo rozwiniętej linii brzegowej, czystej wodzie i piaszczystym dnie, zaliczane są do jednych z najpiękniejszych na Pojezierzu Mazurskim
Infrastruktura
Nidzica położona jest ok. 55 km na południe od Olsztyna. Dogodny dojazd koleją z Warszawy, Olsztyna oraz Działdowa. PKS najczęściej kursuje z kierunku Działdowa, Janowa, Kozłowa, Mławy, Janowca, Olsztyna, Szczytna i Warszawy. Po wyjściu z dworca PKP (obok dworczyk PKS) trzeba iść ul. Kościuszki, czyli prosto na wschód aż do Rynku. Stamtąd zamek jest już dobrze widoczny.
2.2.2.
Historia Nidzicy
Nidzica otrzymała prawa miejskie (pod nazwą Neidenburg) w 1381roku. Podczas wojny trzynastoletniej (1454-66) opanowana przez wojska Związku Pruskiego, pozostała jednak w granicach zakonu krzyżackiego. W 1525 r. miasto przyjęło protestantyzm, w 1657 przeszło pod władanie Brandenburgii, a w 1701 roku stało się częścią Królestwa Prus. Zamieszkane było w większości przez polskojęzycznych Mazurów. W 1752 r. ustanowiono tu siedzibę powiatu. W XVIII wieku funkcjonowała tu polska szkoła znana z wysokiego poziomu nauczania. W XIX wieku nastąpił znaczny rozwój przemysłu ceramicznego i papierniczego. W 1920 roku ,z powiatu nidzickiego za Polską padło 347 głosów, za Niemcami 22233, Neidenburg pozostał w Niemczech. Ze względu na bliskość granicy podupadł. Podczas działań wojennych w 1945 roku zniszczony w ok. 80% przez Rosjan. Z trudem odbudowany. 1946 na fali działań polonizacyjnych nazwę miasto zmieniono na Nidzicę.
Historia Zamku
Obecnie istniejący zamek powstał w latach 1370-1400 na miejscu budowli obronnej z początku XIV w., której historia nie jest bliżej znana. Nidzicka warownia została rozbudowana w XV w. o zewnętrzne fortyfikacje z dwiema bastejami, a następnie w XVI w. zyskała mury kurtynowe. Po roku 1804 rozebrano tzw. duży dom, który znajdował się na przedzamczu, natomiast w 1945 r. zamek został częściowo zniszczony. Odbudowano go w latach 1961-1965 i możemy go podziwiać do dziś.
2.2.3.
Zamek w Nidzicy jest rewelacyjnie odrestaurowany, 80% murów jest oryginalnych. Jest łatwo dostępnym do zwiedzania obiektem. Daje możliwość poznania historii Zakonu Krzyżackiego, wypoczynek na łonie pięknej natury, oraz zadowolenie.
2.2.4.
Baza noclegowa
-HOTEL "GREGOROVIUS"
-HOTEL "KAMIŃSKI"
-Ośrodek Wypoczynkowy "Leśny Poranek"
-Pensjonat "GAWRA" - Ośrodek Wypoczynkowy
- Noclegi "STADION"

Baza żywieniowa
-BAR "MERKURY"
-BAR GASTRONOMICZNY PHU GAMA
- SMAŻALNIA RYB "BIG"
2.2.5.
Do oferty kulturalnej zalicza się:
Oprawa artystyczna biesiady zamkowej - prezentacja pojedynków rycerskich, ubieranie biesiadników w zbroje, nauka fechtunku, opowieści o tradycjach oraz zwyczajach średniowiecznych, wspólne śpiewy i zabawy z wodzirejem.
Pokazy walk rycerskich - prezentacja pojedynków rycerskich z użyciem broni różnego typy, zasady prowadzenia walk.
Koncert przy świecach - prezentacja muzyki dawnej w sali kominkowej przy drobnym poczęstunku (kawa lub herbata, ciastko).
Oprawa muzyczna - zespół instrumentalny i wodzirej, oprócz doskonałej muzyki do zabawy, prowadzą m.in. wspólne wykonywanie tradycyjnych pieśni biesiadnych (uczestnicy otrzymują śpiewniki).
Nocny spacer po zamku - przewodnik oprowadza grupę (minimum 15 osób) po zamku i przy blasku pochodni opowiada historię i legendy z nim związane.

2.3.1.
Radzyń Chełmiński
(niem. Rehden) to miasto w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie grudziądzkim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Radzyń Chełmiński. Położone jest na Pojezierzu Chełmińskim, 15 km na wschód od Grudziądza, przy drodze do Wąbrzeźna. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do woj. toruńskiego.Według danych z 31 grudnia 2004, miasto miało 1946 mieszkańców.

Infrastruktura

Radzyń Chełmiński położony jest ok. 20 kilometrów na południowy wschód od Grudziądz,skąd często kursują autobusy PKS. Miasteczko ma również dobre połączenia z Wąbrzeźnem, Brodnicą i Toruniem. Ruiny znajdują się na północ od niewielkiego rynku i na zachód od zanikającego obecnie Jeziora Zamkowego.

2.3.2.

Historia Radzynia Chełmińskiego
Już w XI wieku istniał tu gród pruski, zdobyty przez Bolesława Chrobrego w 1015 roku. Zdobyty przez Krzyżaków w roku 1231. Prawa miejskie (chełmińskie) Radzyń Chełmiński otrzymał w 1234 roku. W roku 1440 wszedł w skład Związku Pruskiego. W roku 1466 stał się własnością Polski.
Historia Zamku
W pierwszej dekadzie XIII wieku na miejscu dzisiejszego miasteczka Radzyń istniał gród należący do wojewody mazowieckiego Krystyna, oślepionego i ubitego w 1217 roku przez Konrada Mazowieckiego. W roku 1218 synowie Krystyna sprzedali gród za 90 grzywien srebra biskupowi pruskiemu Christianowi, który w 1231 roku przekazał go Krzyżakom. Początkowo był tu obóz warowny, a w 1234 roku mistrz krajowy Herman Balk wzniósł na jego miejscu drewniano-ziemną budowlę obronną. W roku 1251 Radzyń stał się komturstwem. Jego pierwszym zarządcą został niejaki Hartwig. Zamek murowany zaczęto wznosić przed 1276 rokiem. Prace zostały przerwane w czasie drugiego powstania Prusów, kiedy to ich dowódca Skomand częściowo zniszczył, a być może nawet zdobył krzyżacką warownię. Budowę wznowiono zapewne wkrótce po wycofaniu się Prusów z ziemi chełmińskiej (1278) i ukończono prawdopodobnie przed 1329 rokiem. We wrześniu 1628 roku zamek został zniszczony przez Szwedów, którzy przez Pokrzywno i Radzyń Chełmiński ciągnęli na Brodnicę. Z lustracji w 1664 roku wynika, że zniszczeniu uległy wtedy skrzydła: północne i zachodnie oraz brama wjazdowa. Od tego momentu budowla zaczęła chylić się ku upadkowi. Na przełomie XVII i XVIII wieku jedynie skrzydło południowe było jeszcze w dobrym stanie. Refektarz i kapitularz zaadaptowano wówczas na mieszkania. W roku 1772 po przejęciu zamku przez Prusaków w jego pomieszczeniach utworzono biura, które w 1800 roku przeniesiono na teren miasta. Od tego momentu rozpoczęła się sukcesywna rozbiórka warowni, a uzyskane w ten sposób cegły przeznaczono na budowę okolicznych domów i ratusza. W 1837 roku na skutek protestu mieszkańców miasteczka wstrzymano prace rozbiórkowe. W latach osiemdziesiątych XIX wieku częściowo odgruzowano zamek i zabezpieczono go w formie trwałej ruiny. Na początku XX wieku ustawiono dach nad kaplicą, który w połowie lat sześćdziesiątych zastąpiono żelbetonową pokrywą. Zrekonstruowano wtedy również mury obwodowe budowli, której wnętrza pełnią obecnie funkcje muzealne.
2.3.3.
Zamek w Radzyniu Chełmińskim jest mało znanym zamkiem krzyżackim i ruch turystyczny jest tu znikomy. Zamek ten pozwala poczuć ducha historii, pobudza wyobraźnię i wprawia w zachwyt nielicznych zwiedzających.

2.3.4.
Baza noclegowa
-Motel Jaszczur
Baza żywieniowa
-Restauracja Jaszczur

ROZDZIAŁ ???
Analiza SWOT

Silne:
-bogata oferta kulturalna
-przyjeżdża tu dużo turystów z kraju i zza granicy
-atrakcyjne położenie
-bogate tradycje historyczne
-dobre położenie komunikacyjne
-dobrze funkcjonująca baza żywieniowa
- dobre warunki przyrodnicze
-wysoka klasa atrakcji turystycznych

Słabe:
-zbyt intensywny ruch na drodze(zanieczyszczenia, hałas)
-niezbyt dobrze funkcjonująca baza noclegowa
-występują podobne produkty turystyczne
-konkurencja posiada dobrą ofertę kulturalną

Szanse:
-lepszy rozwój turystyki
-rozwój bazy noclegowej
-popyt na usługi turystyczne i rekreacyjne
-niski poziom bezrobocia

Zagrożenia:
-stosunki społeczne
-zubożenie społeczeństwa
-spadek przyjazdu turystów
-rosnące wymagania turystów
-niedostateczna ilość obiektów noclegowych i gastronomicznych
-zanieczyszczenia Nogatu

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 21 minut

Typ pracy