profil

Rzeczpospolita Polska Szlachecka w II poł.XVIII w.

poleca 85% 602 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze
Sejm Czteroletni

RP. SZLACHECKA W II POŁ. XVIII W.
-Stanisław Leszczyński oraz Konarski wystąpili z propozycjami reformy ustroju Pol. Polski, a zwłaszcza zniesienia liberum veto. Konarki był też twórcą Collegium Nobilium(pierwszej szkoły wzoru oświeceniowego, w której miało się kształcić młode pokolenie szlachty, ucząc się języków nowożytnych, nauk ścisłych ora dziejów ojczystych), unowocześnił szkoły prowadzone przez pijarów.
-utworzenie w 1747r. w Warszawie przez braci Załuskich I publicznej biblioteki
-1764r. powołanie komisji skarbowych i wojskowych, ujednolicono system celny, zreformowano podatki.
-1773-1775r. Sejm rozbiorowy(powołano w nim do życia Komisję Edukacji Narodowej, której przyznano zwierzchność nad wszystkimi szkołami w Polsce . 10 lat później Komisja wprowadziła reformę systemu oświatowego: cały kraj został podzielony na 2 prowincje, w których kształceniem kierowały Akademia Wileńska i Krakowska. Podlegały im szkoły średnie oraz podstawowe. Stworzono jednolite programy nauczania a uczniowie mieli uczyć się z podręczników, nad których powstaniem czuwało Towarzystwo Ksiąg Elementarnych.)
-1775r.powstanie Rady Nieustającej, której przewodniczył król, a jej członkowie wybierani byli przez sejm .Radę stanowiło 5 departamentów: Interesów Zagranicznych, Dobrego Porządku, Wojskowy, Sprawiedliwości i Skarbowy. Rada przyczyniła się do wzmocnienia władzy królewskiej i zapocz. Reformy wojskowe, usprawniono też pocztę, zreformowano aparat skarbowy.
-1788-1792r. Sejm Czteroletni(wprowadzono nowe stałe podatki przeznaczone na stworzenie stałej stutysięcznej armii), najważniejszym jego dokonaniem było ogłoszenie ustawy Rządowe zwanej Konstytucją 3 maja:
-przywracała ona w Polsce monarchię dziedziczną
-odstąpiono od podziału na litewskie i koronne instytucje tworząc wspólne Komisję Skarbową, Komisję Wojskową Obojga Narodów
-utworzono nowy rząd centralny, zwany Strażą P
-pozbawiono praw politycznych szlachtę gołotę
-zniesiono liberum veto i wprowadzono system głosowania większościowego
-poprawiło się położenie prawne mieszczaństwa(nietykalność osobista, dostęp do godności i urzędów)
Państwa zaborcze widziały w niej odrodzenie silnej polskiej państwowości. O jej upadku zadecydowała znaczna część szlachty i magnaterii wobec reform zakończona konfederacją targowicką, która wezwała w obronie zagrożonych przywilejów i wolności armię rosyjską na pomoc. Doprowadziło to do przegranej wojny polsko-rosyjskiej, II rozbioru Polski. Polska została skazana na utratę niepodległości.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty