profil

Piastowie - tabela

Ostatnia aktualizacja: 2020-09-21
poleca 85% 969 głosów

Treść Grafika Filmy
Komentarze
Mieszko I Władysław Łokietek Kazimierz Wielki Bolesław Chrobry Kazimierz Odnowiciel Mieszko II bitwa pod Cedynią Chrzest polski

WładcaWydarzeniaSkutki gospodarcze, polityczne, kulturalno-oświatowe
Mieszko IUtworzenie państwa polskiego około 960 roku.
W 966 roku przyjął (a z nim całe społeczeństwo) chrzest.
Poślubił czeską księżniczkę Dobrawę, a tym samym zawiązał przymierze z Czechami.
Poprawne stosunki z cesarstwem Niemiec
Bitwa pod Cedynią (972r.) - najazd magnata niemieckiego Hoda - klęska margrabi - bitwa nie pogarsza stosunków polsko-niemieckich
Przez Polskę przepływa szlak bursztynowy co wpływa na rozwój handlu.
Wykształcenie się wsi służebnych.
Polska staje się państwem niezależnym.
Państwo wkracza w krąg kultury państw zachodnioeuropejskich.
Początek rozwoju organizacji kościelnych w państwie.
Powstanie biskupstwa misyjnego w Poznaniu – pierwszym biskupem Jordan. Biskupstwo dzięki zręcznej polityce Mieszka nie było zależne od archidiecezji niemieckiej.
Duchowni znają łacinę. W Polsce pojawia się w architekturze i sztuce styl romański.
Bolesław ChrobryZjazd Gnieźnieński - 1000 rok - cesarz niemiecki Otton III przybywa do Gniezna z pielgrzymką do grobu św. Wojciecha
Śmierć Ottona w 1002 roku - nowym władcą Henryk II (niezbyt przychylnie nastawiony do Polski)
Zbrojny najazd Bolesława na Miśnię, Łużyce i Milsko - uznanie zboru przez króla Niemiec i nadanie tych terenów Polakom jako lenno - kryzys w stosunkach polsko-niemieckich
W 1003 roku Bolesław zajmuje Pragę i przejmuje władzę w Czechach; król Niemiec wysuwa żądania uznania zwierzchnictwa Niemiec nad Czech doprowadza w 1003 roku do wybuchu wojny polsko-niemieckiej
wojnę toczono ze zmiennym szczęściem; wojska polskie dotarły do Łaby, natomiast niemieckie doszły aż pod Poznań - zawarcie korzystnego dla Polski pokoju w Budziszynie w 1018 roku.
Wyprawa na Kijów (Ruś Czerwoną) zakończona sukcesem.
Polska słynie z zamożności. Jest to jedna z przyczyn wizyty cesarza niemieckiego Ottona III.
Pojawia się więcej grodów i osad służebnych.
Przyłączenie nowych ziem wpływa na rozwój gospodarki i handlu.
Pojawiają się nowe wsie służebne z nowymi specjalizacjami.
Zwiększa się liczba wojskowych.
Lenna także przyczyniają się do wzrostu zamożności państwa Polskiego
Bolesław Chrobry był pierwszym władcą koronowanym w Polsce.
Wzrasta znaczenie Polski w Europie.
Utworzenie przez papieża Sylwestra II w 999 roku arcybiskupstwa w Gnieźnie - pierwszym arcybiskupem brat św. Wojciecha - Radzim Gaudenty.
Bolesław Chrobry1025r. - uzyskanie zgody na koronacje i na krótko przed śmiercią koronacja Bolesława na pierwszego króla Polski.Utworzenie trzech biskupstw w Kołobrzegu, Krakowie i Wrocławiu.
Przybywają pierwsze zakony - powstawanie pierwszych szkół przyklasztornych.
Rozwija się kultura romańska.
Początek kultu św. Wojciecha - był to biskup praski, którego zadaniem było szerzyć wiarę chrześcijańską wśród pogańskich plemion Prusów (był on popierany przez Bolesława). Jego wyprawa zakończyła się porażką. Zginął śmiercią męczeńską w 997 roku.
Czasy Mieszka IIpo śmierci Bolesława władze w Polsce jego młodszy syn Mieszko II - pozbawienie prawa do tronu braci Mieszka.
Koronacja Mieszka na króla Polski w 1025 roku (krótko po śmierci ojca) - dwukrotna wyprawa zbrojna na Saksonie i utrzymywanie w posiadaniu terenów zdobytych przez ojca.
Pojawienie się pewnych problemów wewnętrznych.
Bracia szukają pomocy wśród władców obcych państw - Bezprym na Rusi, Otton natomiast do Niemiec. Atak ziem polskich, detronizacja Mieszka (uciekł on do czech gdzie został uwięziony i okaleczony); na tron wstępuję najstarszy brat - Bezprym, który zostaje zamordowany.
Do kraju powraca Mieszko z rodzina (żoną Rychezą i synem Kazimierzem)
Interwencja cesarza; podział kraju przez żyjących synów Chrobrego.
Od Polski odpadają tereny przyłączone na początku XI wieku: Grody Czerwieńskie (Ruś), Milsko i Łużyce (Niemcy).
Zjednoczenie kraju i śmierć Mieszka
Nieliczne sukcesy na początku panowania króla tj. niezależność Polski od cesarstwa.
Potem brak jakichkolwiek sukcesów.
Państwo pierwszy raz w dziejach swojego istnienia przeżywa kryzys.
Na krótko przed śmiercią władca jednoczy kraj.
Kazimierz OdnowicielPo śmierci ojca ucieka z kraju; przyczyna nagłego wyjazdu są trwające w kraju walki wewnętrznePo niezbyt udanych rządach swojego ojca Kazimierz stara się odbudować jedność w państwie.
Czasy Mieszka IIpo śmierci Bolesława władze w Polsce jego młodszy syn Mieszko II - pozbawienie prawa do tronu braci Mieszka.
Koronacja Mieszka na króla Polski w 1025 roku (krótko po śmierci ojca) - dwukrotna wyprawa zbrojna na Saksonie i utrzymywanie w posiadaniu terenów zdobytych przez ojca.
Pojawienie się pewnych problemów wewnętrznych.
Bracia szukają pomocy wśród władców obcych państw - Bezprym na Rusi, Otton natomiast do Niemiec. Atak ziem polskich, detronizacja Mieszka (uciekł on do czech gdzie został uwięziony i okaleczony); na tron wstępuję najstarszy brat - Bezprym, który zostaje zamordowany.
Do kraju powraca Mieszko z rodzina (żoną Rychezą i synem Kazimierzem)
Interwencja cesarza; podział kraju przez żyjących synów Chrobrego.
Od Polski odpadają tereny przyłączone na początku XI wieku: Grody Czerwieńskie (Ruś), Milsko i Łużyce (Niemcy).
Zjednoczenie kraju i śmierć Mieszka
Nieliczne sukcesy na początku panowania króla tj. niezależność Polski od cesarstwa.
Potem brak jakichkolwiek sukcesów.
Państwo pierwszy raz w dziejach swojego istnienia przeżywa kryzys.
Na krótko przed śmiercią władca jednoczy kraj.
Kazimierz OdnowicielPo śmierci ojca ucieka z kraju; przyczyna nagłego wyjazdu są trwające w kraju walki wewnętrznePo niezbyt udanych rządach swojego ojca Kazimierz stara się odbudować jedność w państwie.
Kazimierz OdnowicielNiezadowolenie i bunty poddanych doprowadzają wybuchu powstania nie tylko przeciwko władcy, ale również Kościołowi.
Osłabienie wykorzystali możnowładcy (Miecław – opanowanie Mazowsza i samodzielne rządy) oraz sąsiedzi (Prusowie i Pomorzanie).
Najazd ze strony Czech; w 1038 roku król czeski Brzetysław dociera do Poznania; przyłączenie Śląska do Czech.
Sprawa Polski zaczyna niepokoić cesarza Niemiec i władcę Rusi; organizują oni udany powrót Kazimierza do Polski.
Kazimierz w raz z wojskiem opanowuje Małopolskę i Wielkopolskę; widząc jakie straty wyrządzili w Gnieźnie i Poznaniu Czesi decyduje się na przeniesienie stolicy do Krakowa
Starania o odzyskanie Śląska (walka zbrojna; danina na rzecz Czech) i Mazowsza (długotrwałe walki) zakończone sukcesem
Udaje mu się odbudować administracje państwową.
Wzmocnił podział kraju na prowincje, a te na kasztelanie (zarządzali nimi kasztelanowie, którzy w imieniu księcia zbierali podatki, dowodzili wojskiem i sprawowali sądy).
Za panowania Kazimierza Odnowiciela w Polsce zaczął się rozwijać system feudalny (książę nadawał rycerzom ziemie w zamian za służbę w wojsku).
Odbudował także biskupstwa i nadał im majątki ziemskie
Bolesław ŚmiałyBardzo aktywna polityka międzynarodowa umacnia pozycje Polski w Europie
Zaprzestanie płacenia Czechom trybutu za Śląsk
W konflikcie papieża z cesarzem Bolesław popiera stronę papieską i tym samym uniezależnia się i kraj od Niemiec
Odrestaurowanie metropolii Gnieźnieńskiej i uzyskanie zgody na koronacje
1076 rok – Bolesław Szczodry staje się trzecim królem w historii Polski
wzmocniona władza centralna nie podoba się możnym i doprowadza do zawiązania spisku przeciwko królowi. Główną rolę odgrywają w nim Sieciech (możnowładca), biskup krakowski Stanisław oraz brat Bolesława Władysław Herman.
Bolesław morduje biskupa, zostaje zmuszony jednak do ucieczki z kraju; na tronie zasiada Władysław Herman
Aktywny udział w polityce zagranicznej kraju i w polityce międzynarodowej
Dzięki polityce popierającej papiestwo Śmiały odnowił królestwo.
Wzmocnił organizacje kościelną
Wzrost dochodów państwa poprzez ograniczenie wydatków
Ogólny rozwój kraju, gospodarki i handlu
Władysław HermanRządy formalnie obejmuje Władysław Herman, jednak naprawdę państwem rządzi wojewoda małopolski Sieciech
Takie rządy wywołują bunt rycerstwa do którego przyłączają się dwaj synowie – Zbigniew i Bolesław
Książe słucha synów i dzieli kraj między nich; krótko po tym umiera
Znacząca uległość wobec rycerstwa i duchowieństwa doprowadza do podziału kraju.
Walki między synami Władysława HermanaWalki między braćmi zakończone zwycięstwem Bolesława
W latach 1102-06 Zbigniew włada Mazowszem, Wielkopolską i Kujawami, jednak jako pokonany musi uciekać.
Ucieka do Niemiec i prosi o pomoc cesarza Henryka V
1109 rok – wyprawa wojenna Niemiec na Polskę - Silny opór społeczeństwa (obrona Głogowa)
interwencja zbrojna kończy się rozmowami pokojowymi podczas których Bolesław zezwala na powrót brata do Polski
wkrótce jednak Zbigniew zostaje oślepiony i umiera
Bolesław KrzywoustyRządy w państwie obejmuje Bolesław
Wieloletnie walki doprowadzają do przyłączenia Pomorza Zachodniego I Gdańskiego, które ponownie przechodzą chrystianizacje
Próby podbojów ziem Pruskich zakończone niepowodzeniem
W 1138 roku spisuje testament, w którym dzieli Polskę na dzielnice (najstarszy – Władysław Wygnaniec – otrzymał Śląsk i ziemie lubuską; Bolesław Kędzierzawy – Mazowsze; Mieszko III Stary – Wielkopolskę, wdowa z synem Henrykiem i nienarodzonym Kazimierzem Sprawiedliwym otrzymała ziemie sieradzką i łęczycką).
W wyniku walk Polska odzyskuje utracone ziemie
Bardzo duże wsparcie finansowe dla kościoła
Testamentu Krzywoustego nie możemy ocenić jednoznacznie. Z jednej strony chciał unknąć walki między swoimi synami jakiej sam doświadczył, z drugiej natomiast zamiast pokoju i zgody wprowadził jeszcze wiekszy chaos i bałagan.
Rozbicie dzielnicowe
(1138 –1320)
Doszło do podziału terytorium Polski zgodnie z wolą Bolesława na wiele niezależnych księstw (linia śląska, małopolska, wielkopolska, mazowiecko-kujawska). Dodatkowo w testamencie Krzywoustego był jeszcze zapis dotyczący tzw. zasady senioratu. Polegała ona na tym, że władzę nad wszystkimi księstwami, czyli nad Polską miał pełnić najstarszy przedstawiciel dynastii pisatowskiej – senior. Reprezentował on kraj na zewnątrz, mógł prowadzić wojny.
Rozbicie dzielnicowe
(1138 –1320)
Władał on także tzw. dzielnicą senioralną (ziemia krakowska, część Wielkopolski, Kujawy i Pomorze Gdańskie) która niemogła być jednak dziedziczna ani dzielona. Pierwszym seniorem był Władysław.
Zjawisko rozbicia miało miejsce przy wzroście pozycji możnych, rycerstwa a także książąt, którzy chcieli osłabienia władzy seniora. W polityce zagranicznej natępstwem rozbicia było osłabienie pozycji Polski w Europie (straty terytorialne; najazdy Tatrów, Brandenburczyków i Prusów).
Tendencje zjednoczeniowe przybrał na sile dopiero w 2. połowie XIII w. Próby zjadnoczenia państwa polskiego podejmowali kolejno Przemysł II (pomógł on władcy Pomorza Gdańskiego pozbyć się Brandenburczyków; Przemysł wraz z władcą Pomorza podpisali układ na mocy którego Przemysł miał objąć władze w tej dzielnicy i swojej Wielkopolsce; koronowany w 1295 na króla Polski, został zgładzony przez Brandenburczyków), a także jego następca Wacław II – król czeski (pojął on za żone Ryksę –córkę Przemysła; w 1300 roku koronował się na króla ; wprowadził nowy urząd w celu usprawnienia administracji terytorilanej – starosta; dążył on do szybkiego scalenia ziem polskich; jego śmierć otworzyła drogę do objęcia tronu Władysłwawowi Łokietkowi).
Władysław ŁokietekNa wieść o śmierci Wacława powraca do Polski
Przy pomocy władcy Węgier opanowuje kolejne dzielnice
Bunty przeciwko Łokietkowi (w Krakowie opozycje popierał biskup krakowski – Muskata)
Krwawe tłumienie wszelkich wystąpień zbrojnych
Bunty w Wielkopolsce; dzielnica opanowana dopiero po kilku latach
W 1308 roku najazd Brandenburczyków na tereny Pomorza Gdańskiego ; Łokietek prosi o pomoc Krzyżaków którzy po wypędzeniu wroga sami zajmują te tereny
W 1320 roku po wieloletnich staraniach dochodzi do koronacji Władysława w Krakowie
Początkowy brak popularności wśród społeczeństwa polskiego, wpłyną korzystnie na dalsze rządy Łokietka
Symbolem odrodzenia się Królestwa Polskiego była kornonacja
Dobre stosunki Polski z Węgrami i Litwą doprowadzają do małżeństw dynastycznych: króla Węgier – Karola Roberta z córką Władysława Elżbietą oraz syna Łokietka – Kazimierza z Aldoną, córką Giedymina – władcy Litwy.
Swojemu synowi zostawia Królestwo Polskie składające się z dwóch dzielnic – Wielkopolski i Małopolski.
Kazimierz WielkiW wyniku długich negocjacji z Zakonem Krzyżackim, po wytoczonym mu procesie kanonicznym (1339) odzyskał po podpisaniu pokoju kaliskiego (1343) Kujawy i ziemie dobrzyńską
Wykupił prawa Luksemburgów do korony polskiej (1335)
Szukając uznania swoich praw do dziedziczenia tronu na Rusi Halicko-Włodnickiej na wypadek śmierci księcia Jerzego III oraz poparcia w sporze z Krzyżakami, przyrzekł swojemu szwagrowi Karolowi Robertowi prawo Andegawenów do tronu w Polsce
Wcielił do Polski Ruś Halicko-Włodnicką.
Zreformował krakowskie żłupy solny
Utworzył pieniężny skarbiec państwowy
Wybudował wiele miast i obwarował stosunkowo większe miasta wprowadzając cło.
Walka z rozbojem na drogach
Uruchomienie kopalni rud żelaza i srebra
Zmodyfikował prawo w kraju
Reforma pieniądza
Założył uniwersytet w Krakowie (1364 rok)
  Niepozostawiając sukcesona męskiego tron po nim przeszedł na króla Węgier Ludwika Andegaweńskiego

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie
(0) Brak komentarzy

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Czas czytania: 12 minuty

Ciekawostki ze świata