profil

Dlaczego uważa się, że sprawnie działający samorząd gminy zapewnia jednostką i grupą społeczności lokalnych możliwości rozwoju i zaspokajania ich potrzeb? Przytocz argumenty

poleca 90% 102 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Gmina to podstawowa jednostka samorządu terytorialnego. Wszyscy mieszkańcy gminy tworzą wspólnotę samorządową. Wszyscy dorośli członkowie wspólnoty samorządowej mają prawo decydować o sprawach gminy w głosowaniu powszechnym.
Pracami rady kieruje przewodniczący, wybrany spośród członków rady. Do zadań rady gminy należy:
1. Coroczne uchwalanie budżetu gminy i kontrola jego wykonania.
2. Stanowienie prawa lokalnego.
3. Podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy.
Zatwierdzenie statutu gminy, przygotowanego przez wójta.
Głównym zadaniem gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej. Zadania, jakie gmina musi zrealizować na zadania własne i zlecone. Zadania te realizowane są przez gminę samodzielnie i za pieniądze z budżetu gminy.
Wydatki dla jednostek jak i społeczności to:
· Gospodarka komunalna i mieszkaniowa,
· Administracja,
· Oświata i wychowanie,
· Kultura,
· Zdrowie,
· Opieka społeczna,
· Kultura fizyczna i sport,
· Leśnictwo.
Gmina posiada pieniądze na w/w z podatków lokalnych, z opłat skarbowych lokalnych, z wpływów z podatków, z dotacji i subwencji

Podoba się? Tak Nie