profil

Test

poleca 85% 214 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1) Cząsteczki RNA różnią się od DNA między innymi posiadaniem w swoim składzie:
a) rybozy i uracylu
b) kwasu fosforowego i adeiny
c) dezoksyrybozy i uracylu
2) Zjawisko crossing-over to:
a) rozdział chromosomów płci podczas powstawania gamet
b) sprzężenie genów
c) wymiana odcinków chromatyd homologicznych
3) Cechy sprzężone z płcią występują w:
a) chromosomach X
b) autosomach
c) genotypach
4) W wyniku podziału mitotycznego jądra diploidalnego powstają:
a) 4 jądra o liczbie chromosomów 2n
b) 2 jądra o liczbie chromosomów 2n
c) 4 jądra o liczbie chromosomów 1n
5)Proces przekładu kodu genetycznego z DNA na RNA nazywamy:
a) mutacją
b) rekombinacją
c) transkrypcją
6)Mutageny to:
a) zmutowane geny
b) czynniki wywołujące mutację
c) mutacje chromosomowe
7) W hodowli zwierząt gospodarskich nie stosuje się:
a) selekcji
b) chowu wsobnego
c) wegetatywnego rozmnażania mieszańców
8) W wyniku zjawiska crossing-over obserwujemy zmienność typu:
a) mutacyjnego
b) rekombinacyjnego
c) modyfikacyjnego
9)Triplet to:
a) komórka o potrójnej l. chromosomów
b) potrójny odcinek nici DNA
c) zespół trzech nukleotydów kodujących określony aminokwas
10) W procesie biosyntezy białka bierze udział:
a) DNA,tRNA, rybosomy
b) mRNA,tRNA,rRNA, rybosomy
c) DNA,mRNA,tRNA,rRNA,rybosomy

11) Wiązaniami kowalencyjnymi połączone są:
a) nukleotydy
b) aminokwasy
c) cukry
12) Koagulacja to reakcja:
a) odwracalna
b) nieodwracalna
c) wymiany
13)Według Morgana:
a) geny ułożone są liniowo
b) geny sprzężone powodują powstanie cech sprzężonych
c) cechy dziedziczą się niezależnie od siebie jeżeli położone są na dwóch różnych genach
14) Cechy związane z płcią występują w:
a) chromosomach X
b) autosomach
c) allosomach
15) Czynniki mutagenne to:
a) promienie jonizujące
b) kwas azotowy
c) pochodne iperytu
16) Choroby zaburzeń chromosomowych to:
a) Zespół Turnera
b) Zespół Downa
c) Galaktozemia
17) Genotyp to:
a) zespół genów danego osobnika
b) efekt mutacji genowej
c) zespół cech zewnętrznych
18)Prawo „niezależnego dziedziczenia cech” zostało podane przez:
a) Morgana
b) Watsona i Cricka
c) Mendla
19) Konflikt serologiczny występuje jeżeli:
a) matka ma Rh”+” a ojciec Rh”-„ dziecko Rh”-„
b) matka ma Rh „-„ a ojciec Rh „+” dziecko Rh”+”
c) matka ma Rh”+” a ojciec Rh”+” dziecko Rh”+”
20) Zmienność organizmów uzależniona od warunków środowiskowych to:
a) rekombinacyjna
b) fluktuacyjna
c) modyfikacyjna
21) Mutacje genowe powstają w wyniku:
a) delecji
b) insercji
c) iwersji
22) U człowieka choroby spowodowane mutacją genu to:
a) fenyloketonuria
b) albinizm
c) anemia sierpowata
23) Kod genetczny jest:
a) nie zachodzący
b) wieloznaczny
c) letalny

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:
Sprawdzone hasła:

Czas czytania: 2 minuty