profil

Przymiotniki i przysłówki

poleca 82% 1688 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Stopniowanie przymiotników

Stopniowanie regularne


Jest to stopniowanie za pomocą końcówek -er i -est.
W ten sposób stopniuje się przymiotniki jednosylabowe oraz dwusylabowe zakończone na -y (wówczas -y zamienia się w stopniu wyższym i najwyższym w -i). Jeżeli przymiotnik zawiera jedną samogłoskę, po której następuje jedna spółgłoska, końcowa spółgłoska jest podwajana.

Stopień równyStopień wyższyStopień najwyższy
oldolderoldest
happyhappierhappiest
fatfatterfattest

Stopniowanie opisowe


Wszystkie przymiotniki dwusylabowe (z wyjątkiem kończących się na -y) oraz te o większej ilości sylab stopniujemy opisowo, tj. za pomocą wyrazów "more" i "most".

Stopień równyStopień wyższyStopień najwyższy
tragicmore tragicmost tragic

Stopniowanie nieregularne


Istnieje grupa przymiotników stopniowanych w sposób nieregularny. Są to:

Stopień równyStopień wyższyStopień najwyższy
good (dobry)better (lepszy)best (najlepszy)
bad (zły)worseworst


far (daleki)(dla określenia odległości w przestrzeni) farther farthest
further (daleki) (dla określenia zarówno w furthest przestrzeni, jak i w sensie abstrakcyjnym)
old (stary) (wyłącznie dla określenia relacji elder eldest
wiekowych w rodzinie, w pozostałych przypadkach "old" stopniuje się regularnie)

Nieregularnie stopniują się także następujące określniki:
Stopień równy Stopień wyższy Stopień najwyższy
little (mało)
less least
much/many (dużo) more most

Przysłówki


Wiele przysłówków tworzy się dodając do przymiotników końcówkę -ly, np. bad - badly, slow - slowly. Jednak pewna grupa przymiotników funkcjonuje w charakterze przysłówków bez dodawania końcówki -ly, natomiast często utworzone w ten sposób wyrazy mają zupełnie odmienne znaczenie, np.
best - najlepszy, najlepiej
better - lepszy, lepiej
deep - głęboki, głęboko ;"deeply" znaczy "głęboko", lecz wyłącznie w sensie abstrakcyjnym, np.
I was deeply moved by the news. (Byłem głęboko poruszony wiadomościami).

far - daleki, daleko
fast- szybki, szybko
hard - ciężki, ciężko, twardy, twardo ("hardly" oznacza "ledwo, prawie wcale")
high - wysoki, wysoko; "highly" znaczy "wysoce" wyłącznie w sensie abstrakcyjnym, np.
He is a highly skilled professional. (On jest wysoce wykształconym fachowcem.)

late (późny, późno ("lately" - "ostatnio")
low (cichy, cicho, niski, nisko)
long (długi, długo)
near (bliski, blisko ("nearly" - "prawie")
straight (prosty, prosto)
short (krótki, krótko ("shortly" - "niebawem")
worse (gorszy, gorzej)
worst (najgorszy, najgorzej)

UWAGA. Pozycja przysłówka w zdaniu angielskim jest inna niż w języku polskim: przysłówek nigdy nie znajduje się między orzeczeniem i dopełnieniem, stąd zdanie *He speaks well English." jest niepoprawne. Przysłówek może znajdować się:
1. Przed orzeczeniem:
He suddenly fell down. (On nagle upadł).

2. Po dopełnieniu:
He fell down suddenly.

3. Na początku frazy:
Suddenly he fell down.

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 3 minuty

Ciekawostki ze świata