profil

Gaz ziemny i węgiel a środowisko naturalne

poleca 85% 295 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Gaz ziemny jest najczystszym nośnikiem energii. Podczas jego spalania nie powstają zanieczyszczające środowisko naturalne : dwutlenek siarki, tlenki azotu, sadza i popiół.
Za coraz powszechniejszym stosowaniem gazu ziemnego przemawiają także i inne czynniki - wydobywanie, magazynowanie i transport gazu ziemnego odbywa się w warunkach bardziej przyjaznych dla środowiska niż w przypadku innych paliw. Trzeba również pamiętać, że przy spalaniu paliw stałych np. węgla kamiennego czy brunatnego mamy do czynienia ze składowaniem odpadów zanieczyszczających powierzchnię ziemi.
Inne paliwa kopalne zanieczyszczają tylko atmosferę. Emisję dwutlenku węgla można ograniczyć tylko poprzez poprawę efektywności energetycznej produkcji i zamianę paliw.
ZALETY
Jest jednym z tańszych paliw w Polsce, jest konkurencyjnym pod względem ekonomicznym nośnikiem energii w porównaniu z innymi nośnikami, jest najbardziej ekonomicznym paliwem używanym przez odbiorców indywidualnych, zwiększa komfort użytkowania w porównania z innymi nośnikami energii - wiąże się to z łatwością regulacji i automatyzacji procesów spalania, z wymaganiami dotyczącymi magazynowania, transportu paliwa oraz problemem utylizacji odpadów posiada wysoką i stałą wartość opałową istotną przy opalaniu kotłów i pieców grzewczych, gwarantowana jest niezmienna jakość paliwa oraz równomierna temperatura spalania, spala się bez wytwarzania popiołu, sadzy, podczas spalania wytwarzają się śladowe ilości związków siarki oraz azotu, jest przyjaznym dla otoczenia ekologicznym źródłem energii. Gaz ziemny jest "najbardziej komfortowym" paliwem dla wszelkich stacjonarnych urządzeń energetycznych takich jak np.: kotły (szczególnie małej mocy, ale i te duże, energetyczne), turbiny, suszarnie, przemysłowe piece grzewcze, kuchnie domowe. W niektórych względy technologiczne lub techniczne sprawiają, że innego paliwa niż gazowe po prostu nie da się zastosować. Tak jest np. przy produkcji żarówek lub w przypadku turbin gazowych. Walory gazu to łatwość i wygoda transportu (rurociągami), łatwość sterowania i automatyzacji procesu spalania oraz, co chyba najważniejsze, możliwość osiągnięcia wyższych wskaźników sprawności energetycznej w porównaniu z urządzeniami zasilanymi innymi paliwami.
Dlatego w państwach, w których ogólna efektywność energetyczna (wyrażona ilością wyprodukowanych dóbr na jednostkę zużytej energii) jest wysoka, udział zużycia paliw gazowych w strukturze zużywanej energii jest z reguły znaczący. Polska powinna dążyć do zwiększenia udziału gazu w strukturze zużywanej w kraju energii pierwotnej.
. Wpływ wydobycia węgla na środowisko naturalne;
Powszechnie znane jest zniszczenie terenów Górnego Śląska spowodowane działającymi tam kopalniami węgła, co prawda podstawowym problemem jest jego spalanie uważam, że warto krótko wspomnieć o samym wydobyciu. Na skutek wydobycia znacznie obniża się poziom wód gruntowych, powstają tzw. leje depresyjne, skutkiem samego wydobycia są zapadliska kopalniane, osiadanie gruntu i związane z tym pękanie ścian budynków, niszczenie dróg oraz linii kolejowych, ponadto występuje skażenie rzek zrzutami wód kopalnianych. W przypadku kopalń odkrywkowych, również tworzy się lej depresyjny, który jest przyczyną zaniku wód gruntowych w strefie przykopalnianej. Samo wydobycie surowców przez kopalnie powoduje powstawanie hałd, które zajmują duże obszary nie nadające się do życia zarówno dla flory jak i fauny. W okolicy kopalni całkowicie niszczone jest środowisko naturalne, głównie przez zasypywanie obszarów leśnych i nieużytków na rzecz składowisk odpadów, która ciągle wzrasta, czy też zniszczenie życia biologicznego na terenie wyrobisk kopalni odkrywkowych.. Środowisko naturalne niszczone jest zanim powstanie kopalnia, gdyż aby je postawić należy wcześniej przygotować teren, a następnie proces się rozszerza w wyniku spalania kopalin.
3. Zanieczyszczenie środowiska w wyniku emisji spalin i popiołów do atmosfery;
Spalaniu węgla towarzyszy emisja pyłów i szkodliwych gazów. W przypadku braku urządzeń oczyszczających spalenie 1 mln ton węgla kamiennego średniej jakości powoduje emisję około 20 000 t pyłów, 35 000 t SO 2 , 6000 t NOx, a także 2 mln ton CO 2 , którego nie potrafimy się pozbyć. Poza tym na wysypiska trafia około 300 000 ton popiołów. W Polsce w 1994 roku spaliliśmy 108 mln ton węgla kamiennego, w tym 32 mln ton w piecach domowych oraz lokalnych kotłowniach; ponadto 66 mln ton węgla brunatnego, który jest źródłem kilkakrotnie większej ilości popiołów niż węgiel kamienny. O ile pyły usuwano w 97%, to całkowita redukcja szkodliwych gazów wynosiła tylko 25%, a w przypadku przemysłu paliwowo-energetycznego nie przekraczała 3%. Największym zagrożeniem środowiska jest emisja dwutlenku siarki i tlenków azotu powodująca kwaśne deszcze, które niszczą życie w akwenach, dewastują olbrzymie obszary lasów i powodują korozję konstrukcji metalowych i niszczenie budynków.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 4 minuty