profil

Podstawy prawne i organizacja oświaty

poleca 85% 122 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1. Umowa o pracę.
Nauczyciel jest zatrudniony na podstawie Karty Nauczyciela. Umowa o pracę powinna zawierać:
-data podpisania umowy
-kiedy została zawarta
-pomiędzy kim została zawarta
-nazwa szkoły z adresem jej siedziby
-imię i nazwisko zatrudnionej osoby
-adres osoby zatrudnianej
-muszą być zawarte obowiązki osoby zatrudnianej
-w jakim wymiarze godzin
-pracownik będzie otrzymywał wynagrodzenie zasadnicze , dodatki, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe w wysokości i na zasadach określonych
-w jakiej walucie będzie wynagrodzenie
-posiadane kwalifikacje
-stopień awansu zawodowego
-data rozpoczęcia pracy
-kiedy wygasa umowa
-podpis pracownika oraz stanowisko służbowe i podpis osoby uprawnionej
-i potwierdzenie, czy pracownik podjął pracę, jeśli tak to w jakim dniu.

2. Ile dni nauczyciel może nie stawić się do pracy, żeby być w niej zatrudnionym?
Umowa wygasa jeżeli pracownik nie przystąpi do pracy w terminie określonym w punkcie i nie usprawiedliwi w ciągu 7 dni od tej daty swego nie przystąpienia do pracy.
Punkt
Pracownik powinien rozpocząć pracę od dnia ...............................................................,
a przed tym zgłosić się dyrektora szkoły w celu przygotowania się do objęcia obowiązków pracowniczych.

3. w jaki sposób zatrudniony jest stażysta na jakiej umowie, na jakich zasadach?
Nauczyciel posiadający wymagane kwalifikacje rozpoczynający pracę w szkole zostaje zatrudniony na podstawie umowy o pracę:
- na okres jednego roku szkolnego (od 01.09 do 31.08 następnego roku kalendarzowego). Z dniem zatrudnienia rozpoczyna obligatoryjny staż na stopień nauczyciela kontraktowego.
Nauczyciel z dniem zatrudnienia uzyskuje stopień nauczyciela stażysty. Staż trwa 9 miesięcy.
-Dyrektor szkoły przydziela nauczycielowi odbywającemu staż opiekuna stażu. Opiekunem stażu może być tylko nauczyciel mianowany lub dyplomowany. Jedynie w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych jak i w szkołach lub placówkach publicznych prowadzonych przez jednostki inne niż jednostki samorządu terytorialnego opiekunem nauczyciela stażysty może być również nauczyciel kontraktowy.

4.Z czego utrzymuje się szkoły publiczne a z czego niepubliczne?
Szkoły publiczne i niepubliczne otrzymują subwencję oświatową. Czyli fundusz na szkoły podstawowe i gimnazjalne z ministerstwa oświaty. Szkoły publiczne otrzymują subwencję oraz utrzymywane są z pieniędzy „Środków własnych gminy”. Subwencja przychodzi w 13 tomach, jest wyliczana tak zwanym algorytmem. Szkoły publiczne otrzymują 100%dotacji, zaś szkoły niepubliczne 50%. Szkoły niepubliczne utrzymują się z subwencji oraz czesnego, które jest uiszczane przez uczniów uczęszczających do szkoły.


5. Czym różni się indywidualny tok nauki od nauczania indywidualnego, odroczenia od obowiązku szkolnego, zwolnienia z obowiązku szkolnego.
-Przez indywidualny tok nauki rozumiemy proces kształcenia się ucznia w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, na podstawie programu (-ów) nauczania objętego (-ych) szkolnym zestawem lub na podstawie indywidualnego programu. Indywidualny tok nauki przewiduje przyspieszoną promocję, a więc możliwość wcześniejszego ukończenia szkoły.
Uczeń, który realizuje indywidualny tok nauki:
- może w ciągu roku szkolnego realizować program nauczania z zakresu co najmniej dwu klas;
- może być zwolniony z obowiązku uczestniczenia w zajęciach przewidzianych planem nauczania dla jego klasy;
- może uczęszczać na wybrane zajęcia edukacyjne do klasy programowo wyższej, w tej lub innej szkole, w szkole wyższego stopnia albo realizować program we własnym zakresie;
- jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego.

1. Indywidualne nauczanie dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, zwane dalej "indywidualnym nauczaniem", organizuje się na okres określony w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania.

2. 1. Indywidualne nauczanie dyrektor szkoły organizuje w sposób zapewniający realizację wskazań wynikających z potrzeb edukacyjnych oraz zalecanych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, określonych w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania.
2. Indywidualne nauczanie prowadzone jest przez jednego lub kilku nauczycieli szkoły, którym dyrektor szkoły powierzy prowadzenie zajęć indywidualnego nauczania, w zakresie, miejscu i czasie określonym przez dyrektora szkoły, z zastrzeżeniem 3 ust. 4.
3. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może powierzyć prowadzenie indywidualnego nauczania ucznia nauczycielowi zatrudnionemu w innej szkole lub placówce.
4. Zajęcia w ramach indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia, w szczególności w domu rodzinnym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
5. Zajęcia indywidualnego nauczania są dokumentowane zgodnie z przepisami w sprawie prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania.
3 ww. rozporządzenia stanowi, że tygodniowy wymiar godzin indywidualnego nauczania wynosi:
1. Dla uczniów zerowego etapu edukacyjnego (klasy wstępnej) – od 4 do 6 godzin;
2. Dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej – od 6 do 8 godzin;
3. Dla uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej – od 8 do 10 godzin;
4. Dla uczniów gimnazjum – od 10 do 12 godzin;
5. Dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych – od 12 do 16 godzin.

Prawo dyrektora do odraczania obowiązku szkolnego dziecka zamieszkującego w obwodzie danej szkoły. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami i popartych odpowiednią opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej rozpoczęcie obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o rok. W przypadku dzieci zakwalifikowanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną do kształcenia specjalnego rozpoczęcie spełnienia obowiązku szkolnego może być odroczone do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy dziesięć lat (art. 16 ust. 3 ustawy).

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty w jednym przypadku przewidziała możliwość zwolnienia z obowiązku odbycia przygotowania przedszkolnego. Zgodnie z art. 16 ust. 2 wspomnianej powyżej ustawy, z obowiązku przedszkolnego zwolnione jest dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej. Warto przypomnieć bowiem, iż do szkoły podstawowej można przyjąć dziecko, które nie ukończyło 6 lat pod warunkiem, że wykazuje ono psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej.

6.Co to jest statut szkoły.
STATUT SZKOŁY- (tzw. Konstytucja szkolna) powinien zawierać:
1) organ prowadzący szkołę lub placówkę,
2) organy szkoły lub placówki oraz ich kompetencje,
3) organizację szkoły lub placówki,
4) zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników szkoły lub placówki,
5) zasady rekrutacji uczniów,
6) prawa i obowiązki uczniów, w tym przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły.
Droga legislacyjna: rada pedagogiczna układa prawa i obowiązki, zawiera w nim informację dotyczące ocen i oceniania uczniów, egzaminów i ich zasad, następnie rada pedagogiczna zatwierdza statut, kuratorium opiniuje dalej organ prowadzący ostatecznie go zatwierdza.

7.Obwody szkolne, rejon szkolny.
1. Obwód szkolny, rejon-zasięg terytorialny danej szkoły (nazwy miejscowości lub w miastach nazwy ulic lub ich części) należący do jej obwodu a także podporządkowane jej organizacyjnie szkoły filialne.
Jakie placówki podlegają obwodowi? Są to szkoły podstawowe i gimnazja.

8.Akt założycielski szkoły – co to za szkoła, określa typ szkoły lub placówki, nazwę i siedzibę, ile ma klas, jak się nazywa. Każda szkoła musi go posiadać. Akt składany jest na sesji i musi zostać przegłosowany bezwzględną większością głosów (np. na 100 osób50+1 głos za ).

9. Kolegialny organ oświaty a społeczny organ oświaty.

Społeczny organ oświaty-jest to zespół osób, które znają się na oświacie, albo by chciały ja wspierać i pomóc. Mają uprawnienia do:
-badania potrzeb
-wyszukiwania kadry
-opiniują sieć szkół
-opiniują akty prawne wydawane na danym terenie.
Rada szkoły to społeczny organ oświaty,
Rada rodziców to zespół chętnych rodziców do pracy społecznej na rzecz klasy, szkoły.
Samorząd uczniowski- to społeczny organ oświaty.


Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Ośrodka w zakresie realizacji statusowych zadań.
10 Plan rozwoju zawodowego - programu działań w okresie stażu. Plan ten powinien uwzględnić specyfikę i potrzeby szkoły, w której nauczyciel stażysta pracuje, zadania do realizacji oraz wymagania kwalifikacyjne. Ważne jest, aby nie zapomnieć uwzględnić swoich dotychczasowych umiejętności, wiedzy i doświadczenia.
Projekt planu rozwoju zawodowego musi zostać przedstawiony dyrektorowi w ciągu 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć.
Nauczyciel powinien w szczególności podczas swojego stażu poznać organizację, zadania oraz zasady funkcjonowania szkoły:
- przepisy związane z funkcjonowaniem szkoły,
- sposób prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole,
- przepisy dotyczące zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki
i pracy.
Na początek nauczyciel powinien wypisać wszystkie zadania, które otrzymał do realizacji w danym roku szkolnym oraz to, co zrobił do tej pory w swojej pracy pedagogicznej. Nauczyciel powinien na początku dokonać samooceny jako wychowawca, pedagog. Powinien rozważyć, czego mu brakuje - jest to punkt wyjścia do planowania swojego kształcenia i doskonalenia.
Plan musi być zatwierdzony przez dyrektora szkoły w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć. W przypadku nie przyjęcia planu zostaje on zwrócony nauczycielowi do poprawy, ze wskazaniem na piśmie zakresu zmian, jakich ma dokonać.

11. Ocena pracy nauczyciela. Kto występuje o ocenę, ile lat jest ważna. Jakim ocena podlega nauczyciel stażysta.

Praca nauczyciela, z wyjątkiem pracy nauczyciela stażysty, podlega ocenie. Ocena pracy może być dokonana w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie roku od dokonania oceny poprzedniej lub oceny dorobku zawodowego. Ocena może być dokonana z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek: nauczyciela, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę, rady rodziców. Ocena pracy nauczyciela nie traci ważności - w interesie nauczyciela jest, aby ocena była w miarę ,,aktualna" tzn. z ostatnich 5 lat. Ta aktualna wymagana jest przy konkursach, odznaczeniach itp. W przypadku nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego dyrektor dokonuje oceny po zapoznaniu się z projektem oceny opiekuna stażu (opiekun stażu przedstawia dyrektorowi projekt oceny stażu w ciągu 14 dni od momentu zakończenia stażu przez nauczyciela).

12. data przyjęcia ustawy o systemie oświaty i karty nauczyciela:

Data przyjęcia ustawy o karcie nauczyciela- 26 styczeń 1982 roku
Data przyjęcia ustawy o systemie oświaty- 7 wrzesień 1991 roku

13. czym się różni subwencja od dotacji?

• Subwencja- są to pieniądze z budżetu państwa, które gmina dostaje na szkoły podstawowe i gimnazja, starostwo powiatowe na L.O i szkoły specjalne, sejmik wojewódzki na szkolnictwo wyższe i kolegia. Ilość pieniędzy jakie otrzyma szkoła zależą od typu szkół, od awansu zawodowego nauczycieli, ilości uczniów i typu szkoły. Szkoła otrzymuje subwencje co miesiąc. Szkoły prywatne dotacja 50% subwencji + czesne. To od szkoły zależy na co przeznaczy pieniądze.
• Dotacja jest to celowe przeznaczenie pieniędzy na daną rzecz i na daną szkołę np. na podręczniki, darmowe posiłki. Szkoła może otrzymać dotację od osoby prywatnej lub od gminy- podstawówka i gimnazjum, powiat- L.O i szkoły specjalne, sejmik woj. Szkolnictwo wyższe i kolegia.

Dotacje celowe- np. dożywianie dzieci, dotacje na książki i tak dalej co oznacza ze są to dotacje dla potrzebujących.


14. schemat szkolnictwa w Polsce.15. obowiązek szkolny, a obowiązek nauki
Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do 18 roku życia.
W związku z obowiązującym systemem oświaty, obowiązek taki realizuje się przez uczęszczanie na naukę do szkoły podstawowej i gimnazjum. Ponieważ nauka w prawidłowym toku (bez powtarzania klasy) kończy się w gimnazjum w wieku 16 lat, musi być kontynuowana w jednej ze szkół ponadgimnazjalnych, przynajmniej do ukończenia 18 lat.

Obowiązek nauki (po skończeniu gimnazjum przed ukończeniem 18. roku życia) spełnia się przez uczęszczanie do szkoły ponadgimnazjalnej, na zajęcia realizowane w ramach działalności oświatowej prowadzonej przez osoby prawne lub fizyczne lub w placówkach (warunek: akredytację kuratora oświaty właściwego dla siedziby placówki lub ośrodka) lub przez realizowanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, przygotowania zawodowego u pracodawcy.
Obowiązek szkolny jest pierwszym etapem realizowania obowiązku nauki.

16. Obowiązek szkolny a obowiązek nauki.
Art. 15.
1. Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia.

2. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.

[1] Art. 16.
5. Obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do szkoły podstawowej i gimnazjum, publicznych albo niepublicznych.

5a. Po ukończeniu gimnazjum obowiązek nauki spełnia się przez uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadgimnazjalnej albo w formach pozaszkolnych.
7. Za spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki uznaje się również udział dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno- wychowawczych, organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami [3].

17. w jakich miejscach umieszczone są informacje w szkole?
Należy je umieścić na każdym piętrze przy każdych schodach i każdym wejściu do szkoły

18. Kodeks etyki nauczycielskiej- czym jest dla nauczyciela

Celem głównym etyki zawodowej nauczycieli jest stworzenie w ich świadomości wrażliwości moralnej na zagadnienia i sytuacje jakie wystąpią w wieloletnich i ścisłych układach interpersonalnych z uczniem. Obszar zagadnień poddanych regulacji etycznej w ramach nauczycielskiej etyki zawodowej obejmuje z reguły : a) obowiązki moralne nauczyciela względem wychowanków i uczniów, b) względem ich rodziców i szerszego otoczenia społecznego, wreszcie c) względem innych nauczycieli, czyli członków swojej grupy zawodowej. Problemy etyki zawodowej nauczycieli są w praktyce niezwykle trudne do formułowania, a zwłaszcza do realizowania. Wynika to z dwoistości sytuacji nauczyciela, który jednocześnie reprezentuje siebie, jako osobowość, z drugiej zaś strony jest przedstawicielem społecznej instytucji oświaty. Ta złożoność sytuacji, w jakiej działa współczesny nauczyciel, nie oznacza jednak, że refleksja etyczna nie jest mu potrzebna. Wręcz przeciwnie, wydaje się, że rola jej rośnie. Etyka zawodowa staje się regulatorem decyzji i wyborów sposobów postępowania w najróżniejszych i często nietypowych sytuacjach, w jakich znajduje się nauczyciel.

19. Kompetencje rady pedagogicznej, rady rodziców i dyrektora (41 i 42 artykuł).

Kompetencje dyrektora szkoły:
Dyrektor ponosi odpowiedzialność za całokształt pracy dydaktyczno - wychowawczej, opiekuńczej i administracyjno - gospodarczej szkoły.
1. Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno - wychowawczą oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Planuje i organizuje pracę zgodnie z potrzebami środowiska szkolnego, zasadami higieny pracy umysłowej.
2. Sprawuje nadzór pedagogiczny.
3. Stwarza właściwą atmosferę pracy opartą na wzajemnej życzliwości i szacunku.
4. Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.
5. Kieruje pracą rady pedagogicznej jako jej przewodniczący.
6. Realizuje uchwały rady pedagogicznej i rady rodziców podjęte w ramach ich kompetencji.
7. Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły, zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.
8. Zapewnia całej społeczności szkolnej należyte warunki higieniczno - sanitarne, bezpieczeństwo i opiekę.
9. Sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie tej szkoły.
10. Podejmuje, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej, decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły.
11. Podejmuje, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej i za zgodą rodziców, decyzje o odroczeniu obowiązku szkolnego dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły.
12. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodziców dziecka udziela zezwolenia na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą.
13. Prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.
14. Przedstawia radzie pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informuje o działalności szkoły.
15. Wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej podjętych i niezgodnych z przepisami prawa oraz nie zwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ nadzorujący.
16. Wyraża, po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej, zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje (z wyjątkiem partii i organizacji politycznych), których celem statutowym jest działalność wychowawcza wśród dzieci i młodzieży albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
17. Wydaje na wniosek rodziców, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i poradni psychologiczno - pedagogicznej zezwolenia uczniom na indywidualny program lub tok nauki wyznaczając nauczyciela opiekuna.
18. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.
Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.
19. Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.
20. Dyrektor szkoły w wykonaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców, samorządem uczniowskim i związkami zawodowymi.

Kompetencje Rady Pedagogicznej:
1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy szkoły,
2) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły.
2. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły, lub jego zmiany.
3. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
2) projekt planu finansowego szkoły,
3) wniosek dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
4) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Kompetencje Rady Rodziców:
W szkole działa rada rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.
1. Rada rodziców może występować do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły a w szczególności:
1) opiniowania planu edukacyjnego szkoły,
2) pomocy w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły,
3) współudziału w realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych szkoły (organizacje wycieczek, dożywiania, biwaków itp.),
4) organizowania działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w rodzinie, szkole i środowisku lokalnym.
2. Rada pedagogiczna i dyrektor szkoły zobowiązani są zasięgnąć opinii przedstawicieli rodziców i uczniów w następujących sprawach:
1) statutu szkoły,
2) oceny działalności szkoły,
3) planu pracy edukacyjnej, projektu i realizacji budżetu szkoły,
4) organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych,
5) innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,
6) regulaminu samorządu uczniowskiego,
7) organizacji działających w szkole.
21.czy dyrektor szkoły może dać wolne nauczycielowi studiującemu?
Tak ale w przypadku gdy sam wysyła nauczyciela na kurs, w przypadku gdy nauczyciel indywidualnie rozpoczął studia dyrektor może dać wolne ale nie musi, jest to kwestia dogadania.
22.co to jest Centralna Komisja Egzaminacyjna?
Została utworzona z dniem 1 stycznia 1999, na mocy ustawy o systemie oświaty,
jako pierwsze ogniwo nowego systemu oceniania zewnętrznego, w celu przygotowania i organizowania, zewnętrznego systemu oceniania, we współpracy z ośmioma okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi. Nadzór nad CKE ma .
Do zadań Centralnej Komisji Egzaminacyjnej należy w szczególności:
-opracowywanie propozycji standardów wymagań
- przygotowywanie pytań, zadań i testów
- dokonywanie analizy wyników sprawdzianów i egzaminów,
- przygotowywanie i upowszechnianie programów doskonalenia nauczycieli
- inspirowanie badań naukowych i innowacji w dziedzinie oceniania i egzaminowania
- koordynowanie działalności okręgowych komisji egzaminacyjnych

23 rozporządzenie a ustawa
Podpisuje minister oświaty, drukowana w dzienniku ustaw
W dzienniku urzędowym, podpisuje prezydent
24. Organizacja roku szkolnego- co określa?
Organizacja roku szkolnego- uwzględnia w szczególności terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych i ferii szkolnych ustalana jest przez Ministra Oświaty i Wychowania.
25.Arkusz organizacji szkoły zawiera takie dane jak liczbę dzieci, nauczycieli i ich godzin pracy, dodatków,
26.Pedagogiczny nadzór nad szkolą PUBLICZNA I PRYWATNĄ posiada Minister O. i W. przez osobę KURATORa!
27.Nadzór finansowo administracyjny polega na
1) prawidłowość dysponowania przyznanymi szkole lub placówce środkami budżetowymi oraz pozyskanymi przez szkołę lub placówkę środkami pochodzącymi z innych źródeł, a także gospodarowania mieniem;
2) przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów;
3) przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły i placówki

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 18 minut

Ciekawostki ze świata
Typ pracy