profil

Normy techniczne i moralne

poleca 85% 338 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

NORMY TECHNICZNE


normy, które regulują stosunek człowieka do przyrody, procesu korzystania z maszyn i urządzeń itd. Chodzi tu o racjonalne wykorzystywanie na podstawie istniejącego poziomu wiedzy i techniki sił przyrody i narzędzi pracy.

NORMA TECHNICZNA DAWNIEJ


Należała do prywatnego przedsiębiorcy, instytutu naukowego; państwo i administracja jedynie w wyjątkowych sytuacjach takich jak np.kontrola narzędzi mierniczych oraz wag interesowały się tą problematyką.

NORMY TECHNICZNE TERAZ


Państwo:
- sankcjonuje w drodze przepisu prawnego istnienie oraz potrzebę przestrzegania norm technicznych
- samo włącza je do systemu obowiązującego prawa

ADMINISTRACJA I NORMY TECHNICZNE


Organy administracji, które same ustalają normy techniczne to np. Polski Komitet Normalizacyjny, który ustala Polskie Normy. Wprowadzają one określone wymagania, sposoby wykonywania pewnych czynności itp.,

Niektóre organy administracji powoływane są do przeprowadzania kontroli przestrzegania norm technicznych. Są to organy, które zajmują się wyłącznie tą problematyką (administracją miar) lub należy to do ich podstawowych zadań (np. Państwowa Inspekcja Handlowa).

Administracja musi przestrzegać określonych norm technicznych, czyli korzystania z materiałów i urządzeń biurowych, ustalania organizacji pracy w urzędzie, pomieszczeń biurowych oraz wymogów, jakim powinna ona odpowiadać z punktu widzenia bezpieczeństwa i higieny pracy…

Normy techniczne dotyczą następujących zagadnień:
a) BHP, ochrony życia, zdrowia, środowiska
b) Podstawowe cechy jakościowe - regulują
c) Główne parametry techniczne i funkcjonalność wyrobu.
d) Projektowanie obiektów budowlanych oraz warunków wykonania i odbioru
e) Dokumentacja techniczna

MORALNOŚĆ


Moralność - zbiór zasad, które określają co jest dobre, a co złe, którymi zgodnie z danym światopoglądem religijnym bądź filozoficznym powinni kierować się ludzie.

NORMA MORALNA


Rodzi się w świadomości ludzi pod wpływem oceny dobra i zła. Jest przestrzegana dobrowolnie, pod wpływem przekonania (w przeciwieństwie do normy prawnej dotyczy wewnętrznej strony postępowania człowieka). Niekiedy normy moralne pokrywają się z prawem (np. nie zabijaj), a czasami są od niego niezależne (np. wspomaganie ubogich).

Zawodowe wartości moralne administracji publicznej
Zasoby:
- Wydajność
- Odpowiedzialność
- Przejrzystość
- Prawość
- Bezinteresowność finansowa

Polityka i odbiorcy:
- Ukierunkowanie na odbiorcę
- Bezstronność
- Uczciwość
- Oddanie
- Sprawiedliwość

Postępowanie niemoralne: Zasoby
- Sprzeniewierzenie funduszy
- Korupcja aktywna (oferowanie)
- Korupcja pasywna (przyjmowanie)
- Korupcja bezpośrednia (bez pośrednika)
- Korupcja pośrednia (z pośrednikiem)
- Usiłowanie korupcji (zamierzone)
- Wyłudzenie
- Nielegalna praca poza sektorem publicznym
- Bezprawne użycie własności urzędowej
- Przyjmowanie prezentów, opłat, wynagrodzeń
- Nadużycie środków urzędowych
- Nadużycie podróży służbowych

Niemoralne postępowanie: wobec polityki i odbiorcy
- Spisek
- Niewłaściwe użycie informacji urzędowych
- Zatrudnianie krewnych
- Nepotyzm
- Lobbing
- Zaangażowanie w politykę
- Zaangażowanie w konflikt interesów
- Pogwałcenie po-zatrudnieniowych ograniczeń
- Brak zaangażowania
- Obojętność, nieskuteczność

Czy tekst był przydatny? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata