profil

Plan PR w mojej gminie

drukuj
poleca 84% 631 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Public relations to zarządzanie procesami komunikacyjnymi pomiędzy organizacją, osobami i grupami odniesienia poprzez świadome, celowe i systematyczne kształtowanie tych postaw. Celem jest wytworzenie dobrego i wiarygodnego wizerunku, czyli zbioru przekonań, myśli i wyrażeń danej osoby o obiekcie a w tym przypadku o gminie. Wizerunek to strategia zachowania - to wzór werbalnych i pozawerbalnych działań, który wyraża ocenę sytuacji oraz związanych z nią ocenę uczestników interakcji. Strategia ta dotyczy kontaktów bezpośrednich jak i pośrednich. Strategia ta posiada uprawomocnienia (nie są kształtowane dowolnie).

Misją mojej gminy, którą jest gmina Buczkowice, jest zapewnienie mieszkańcom gminy jak również przyjezdnym atrakcyjnego miejsca zamieszkania, pracy, wypoczynku na dziś i na przyszłość.
Gmina Buczkowice jest w trakcie kreowania jej na gminę atrakcyjną, tak dla własnych mieszkańców jak i przyjezdnych. Gmina musi zostać zurbanizowana, poprawiona infrastruktura techniczna i ochrona środowiska. Ład przestrzenny ugruntuje dobry wizerunek gminy. Gmina będzie wówczas atrakcyjnym miejscem zamieszkania, z którego każdy mieszkaniec będzie dumny, a każdy odwiedzający chętnie będzie wracał. Rozwój edukacji i poprawa zaplecza edukacyjnego doprowadzi do tego, iż mieszkańcy gminy będą społecznością wykształconą, zamożną i mądrą, dbającą o poszanowanie prawa, bezpieczeństwo i ład przestrzenny.
Społeczeństwo gminy cechuje się otwartością i przyjaznym nastawieniem do odwiedzających gminę turystów i lokujących swoje przedsięwzięcia przedsiębiorców. Dobry klimat inwestycyjny gminy sprawia, że inwestycje z sektora MSP znajdą tu swoje miejsce. Społeczność gminy w realizacji swoich celów jest zintegrowana w swych działaniach z lokalnymi organizacjami. Gmina zamierza współpracować także z organizacjami krajowymi i zagranicznymi w celu tworzenia pozytywnego obrazu nastawionego na wykreowanie otwartego, przyjaznego i atrakcyjnego miejsca zamieszkania i pobytu.
Tak sformułowana misja oddziaływać będzie na następujące obszary:
1. zdrowe i czyste środowisko naturalne
2. estetykę krajobrazu i zabudowy
3. bezpieczeństwo
4. materialny poziom życia oparty na wysokich dochodach mieszkańców
5. wysoką dostępność do usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych i handlowych
6. aktywność gospodarczą
7. konkurencyjność
8. sprawność funkcjonowania
9. integrację społeczną.

Ze sformułowania misji bezpośrednio wynikają dwa cele generalne: wzrost atrakcyjności gminy dla społeczności lokalnej oraz wzrost atrakcyjności turystycznej gminy dla podmiotów zewnętrznych.
Identyfikacja obszarów działań strategicznych wiąże się bezpośrednio z wyodrębnieniem podstawowych składników składowych zdefiniowanych wcześniej celów generalnych:
q składowych atrakcyjności gminy dla jej mieszkańców (poziom i jakość życia)
q składowych atrakcyjności turystycznej gminy
Z pierwszego składnika obszarami działań strategicznych są: środowisko życia, ochrona zdrowia, edukacja, kultura, handel, mieszkalnictwo, praca. Z drugiego składnika obszarami działań strategicznych są: środowisko przyrodnicze, środowisko kulturalne, krajobraz, estetyka(ład przestrzenny), infrastruktura techniczna, usługi turystyczne.

Całościowa analiza SWOT Gminy Buczkowice

Mocne strony gminy
1. Przyzwolenie społeczne dla inicjatyw rozwojowych
2. Przedsiębiorczość mieszkańców
3. Gościnność i otwartość mieszkańców
4. Czytelne priorytety rozwojowe gminy w sferach:
q gospodarka mediami i ochrona środowiska wiejskiego przed skażeniami komunalnymi
q stworzenie powszechnego dostępu do infrastruktury społecznej oraz poprawy ogólnych warunków i stanu wykształcenia

Słabe strony gminy
1. Znaczna liczba mieszkańców nie jest aktywna społecznie (przewaga zainteresowania problemami własnymi, przy relatywnie mniejszym zainteresowaniu ogólnymi problemami rozwoju gminy)
2. Wzrastający udział w strukturze wiekowej mieszkańców grupy osób powyżej 60 roku życia - starzejąca się społeczność lokalna


Szanse gminy
1. Atrakcyjność terenów gminy dla mieszkańców aglomeracji śląskiej
2. Wzrost ruchu tranzytowego z kierunku Bielska-Białej i Żywca

Zagrożenia gminy
1. Niedostateczne środki finansowe na kontynuacje inwestycji rozpoczętych i realizację nowych
2. Duże uzależnienie dochodów gminy od zewnętrznych źródeł finansowania w postaci subwencji
3. Obniżenie dotacji na przekazane gminom zadania
4. Obarczenie gminy dodatkowymi zadaniami w takich dziedzinach, jak: szkolnictwo, opieka zdrowotna i socjalna bez zapewnienia odpowiednich środków finansowych potrzebnych do ich wypełnienia co powoduje, że w budżecie gminy „wydatki sztywne” stają się zdecydowanie dominujące
5. Konieczność wypełnienia zadań gminnych powoduje ograniczenie wydatków na inwestycje
6. Wielkość użytków rolnych (prawie 2/3 powierzchni gminy) nie wpływa na wysokość dochodu budżetu z tytułu podatku rolnego
7. Brak środków finansowych na modernizację dróg wojewódzkich
8. Brak środków finansowych na budowę obwodnicy Buczkowic i Rybarzowic w ciągu DK 942
9. Brak inwestycji drogowych istotnych dla zapewnienia otwartości komunikacyjnej, poprawy bezpieczeństwa na drogach oraz podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej dla inwestorów zewnętrznych
10. Relatywnie wyższa atrakcyjność sąsiednich miejscowości (Szczyrk, Bielsko-Biała, Żywiec) dla lokalizacji kapitału i rozwoju przedsiębiorczości

Analiza SWOT walorów środowiska kulturowego

Silne strony
5. Liczne festyny i zawody dla mieszkańców i turystów
6. Znaczna liczba obiektów zabytkowych pod ochroną konserwatorską
7. Zachowanie się w gminie cennych zespołów i obiektów o walorach zabytkowych:
q liczne obiekty sakralne w tym zwłaszcza kościół z XIX w Rybarzowicach,
q zespół kościoła, kaplicy i plebani z XIX i XX w w Godziszce
q kościół z XX w w Buczkowicach
q kaplice w Buczkowicach i Kalnej
q obiekty użyteczności publicznej (kino, strażnice OSP, sklep, budynek fabryczny)
q szkoła podstawowa w Godziszce
q młyn i tartak,
q budynek piekarni z XIX w w Rybarzowicach
q kilkadziesiąt domów mieszkalnych murowanych z XIX i XX w we wsiach Buczkowice, Godziszka, Kalna i Rybarzowice
q kilkadziesiąt domów mieszkalnych domów drewnianych zrębowych z XIX w we wszystkich wsiach
q domy letniskowe drewniane z początku XX w w Buczkowicach
q domy gospodarcze (stodoły, obory, piwnice) we wsiach Buczkowice, Kalna i Rybarzowice
4. Możliwość zagospodarowania ścieżki dydaktycznej pn. XIX wieczne obiekty przemysłowe”

Słabe strony
1. Brak należytej pieczy nad obiektami lokalnej, tradycyjnej zabudowy mieszkaniowej i przemysłowej

Szanse
1. Projekt utworzenia parku krajobrazowego obejmującymi swoimi granicami część gminy

Zagrożenia
1. Atrakcyjność sąsiednich gmin


Analiza SWOT Usług turystycznych

Silne strony
1. Możliwość szybkiego wzbogacenia oferty usług rekreacyjno-turystycznych
2. Potencjalne możliwości wykorzystania dla celów turystycznych terenów przy rzece Żylicy

Słabe strony
1. Słabe wykorzystanie tranzytu turystycznego do Szczyrku i Beskidu Żywieckiego
2. Niedostatek usług związanych z obsługą turystyki (np. agencje turystyczne, przewodnicy, usługi rekreacyjne)

Szanse
1. Możliwość lokalizacji usług turystycznych dla których brak terenów w Szczyrku

Zagrożenia
1. Bliskość Szczyrku jako dominującego tradycyjnego ośrodka turystycznego w subregionie południowym województwa śląskiego
2. Niebezpieczeństwo „erozji” tożsamości kulturowo-regionalnej
3. Brak wiary mieszkańców gminy w sposób intratnego wykorzystania jej walorów przyrodniczych
4. Traktowanie sąsiedniego Szczyrku jako niedościgłego rywala, zamiast zjednoczenia wspólnych sił dla osiągania wspólnych celów

Z przedstawionych analiz wynika iż celem priorytetowym w codziennej działalności gminy jest poprawa atrakcyjności dla swoich mieszkańców oraz promocja gminy jako swoistego zaplecza turystycznego dla sąsiedniego Szczyrku. Dogodna lokalizacja oraz komplementarność usług turystycznych z sąsiadującymi gminami sprawia, że gmina Buczkowice może stanowić jeden z ważnych elementów regionalnego systemu usług turystycznych. W tym celu obok bieżących działań promocyjnych należy skierować swoją uwagę na podejmowanie działań w zakresie szeroko rozumianej promocji gminy.

Moim zdaniem jednym z planów public relation Gminy Buczkowice może być lepsza organizacja imprez sportowych i turystycznych. Po krótce przedstawiam analizę rozwoju tych przedsięwzięć.
Położenie gminy oraz planowane inwestycje turystyczne i sportowe będą doskonałą bazą, która przyczyni się do zwiększenia ruchu turystycznego poprzez umożliwienie wypoczynku weekendowego i urlopowego. Organizacja imprez sportowych i turystycznych to najlepsza promocja walorów turystycznych i uzdrowiskowych gminy.

Oczekiwane efekty:
q Zwiększenie ruchu turystycznego
q Spełnienie oczekiwań mieszkańców pod względem sportu i rekreacji
q Integracja mieszkańców
q Zwiększenie atrakcyjności gminy

Beneficjenci: mieszkańcy gminy i turyści

Cele szczegółowe:

Poszerzenie działalności klubów sportowych

Zadania:
1. Rozbudowa istniejącej bazy rekreacyjno-sportowej
2. Udostępnienie istniejących obiektów sportowych dla mieszkańców

Niezbędne zasoby:
a) posiadane w gminie: tereny sportowo-rekreacyjne
b) potrzebne spoza gminy: środki finansowe, sponsorzy

Odpowiedzialny za realizację: Zarząd Gminy we współpracy z klubami sportowymi

Plan finansowania:
1. Wartość przedsięwzięcia (w cenach bieżących): 50 000 zł
2. Wysokość środków własnych (% lub zł): 50%
3. Wysokość środków spoza gminy (% lub zł): 50%

Organizacja turniejów sportowych (bilard, kręgle, golf i tenis)

Zadania: przygotowanie turniejów

Niezbędne zasoby:
a) posiadane w gminie: tereny sportowo-rekreacyjne
b) potrzebne spoza gminy: środki finansowe, sponsorzy

Odpowiedzialny za realizację: Zarząd Gminy z właścicielami obiektów sportowych, klubami

Plan finansowania:
1. Wartość przedsięwzięcia (w cenach bieżących): 500 000 zł
2. Wysokość środków własnych (% lub zł): 20%
3. Wysokość środków spoza gminy (% lub zł): 80%

Zaproponowane powyżej wskaźniki i ich wartości są jedynie przykładowymi, możliwymi do zastosowania. Proces wdrażania strategii public relation przy pomocy przedstawionej metody polega m.in. na sprecyzowaniu przez władze Gminy - tj. Radę i Zarząd takich miar i ich wielkości , oraz czasu ich uzyskania, które będą dla nich najodpowiedniejszą wskazówką w realizacji Misji Gminy i jej celów strategicznych. Poszczególne działania planowane będą z wykorzystaniem celów szczegółowych określonych w strategii, z uwzględnieniem niezbędnych nakładów finansowych ( w tym środków zewnętrznych i środków budżetu Gminy).
Pytania, które należy przeanalizować przed podjęciem decyzji strategicznych public relation:
A. Jakimi wartościami i normami kierujemy się w naszej Gminy?
B. Jaką perspektywę czasową bierzemy pod uwagę ?
C. Jakie założenia dotyczące otoczenia leżą u podstaw naszej strategii (poziom regulacji prawnych, procesy ekonomiczne, dostępność zasobów, technologie, konkurencja, rynki)?
D. Jakie istniejące i nowe usługi zamierzamy oferować mieszkańcom lub inwestorom (a jakich nie)?
E. Jakie kryteria zastosujemy przy ocenie wprowadzenia nowych usług?
F. Jakie istniejące i nowe grupy klientów-mieszkańców-inwestorów będą obsługiwane przez naszą Gminę ?
G. Jakie kryteria zastosujemy przy ocenie planowanych działań?
H. Jakie czynniki (cena i/lub różne czynniki opisujące jakość) mają znaczenie dla mieszkańców lub inwestorów?
I. Które z tych czynników będą stanowiły przewagę strategiczną naszej Gminy?
J. Na które z naszych usług będziemy kładli szczególny nacisk (zasoby i uwagę)?
K. Na które z naszych nowych poczynań powinniśmy położyć największy nacisk?

Jednym z przykładów promocji Gminy Buczkowice jest Wielka Majówka „Zielenią się buki”, która zawsze odbywa się w dnia 1-2 maj. Gmina Buczkowice bierze swoją nazwę "jak notują stare kroniki", "od buczków niegdyś rośnięcych nazwane". Jedną z imprez towarzyszących Wielkiej Majówce jest Rajd „Zielenią się buki”, który odbywa się zawsze 1 maja. Biorą w nim udział uczniowie I nie tylko ze wszystkich miejscowości należących do Gminy Buczkowice: Godziszki, Kalnej, Rybarzowic oraz Buczkowic oraz mieszkańcy okolicznych miejscowości.
Tegoroczne trasy rajdu prowadziły w następujący sposób.
Pierwsza: Lipowa-Ostre-Skrzyczne-Buczkowice, druga: Szczyrk-Jaworzyna-Skrzyczne-Buczkowice, trzecia: Przełęcz Salmopolska-Malinów-Malinowska Skała-Skrzyczne-Buczkowice.
Celem rajdu jest wzbogacenie wiadomości uczestników o historii, przyrodzie, walorach turystycznych Kotliny Żywieckiej oraz utrwalenie umiejętności zachowania się w górach.
Następnie 2 maja odbywa się festyn „Zielenią się buki” . W tym roku w programie były: występy buczowickich przedszkolaków, zespołów artystycznych ośrodka kultury i Miejskiego Domu Kultury "Włókniarzy" w Bielsku-Białej, występ orkiestry dętej, ognista muzyka zespołu "Duet Czardasza", zabawa taneczna i inne atrakcje


Polecasz? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Nauki
Typ pracy