profil

Centralne Instytucje Oświatowe

poleca 85% 232 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Temat pracy: Centralne Instytucje Oświatowe
W swojej pracy wymienię oraz omówię poszczególne instytucje, zaliczane do Centralnych Instytucji Oświatowych.
W ich skład wchodzą instytucje takie jak:

- Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN):
Ministerstwo zostało przywrócone 5 maja 2006 w wyniku podziału Ministerstwa Edukacji i Nauki.
Nowo powstałym resortem zostało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Ministerstwo obejmuje dział administracji rządowej "oświata i wychowanie".
Do głównych zadań ministerstwa należą sprawy związane z:
wychowaniem przedszkolnym, kształceniem ogólnokształcącym, specjalnym i zawodowym, programami, podręcznikami i środkami dydaktycznymi nauczania, egzaminami zewnętrznymi, pomocą stypendialną dla uczniów, zatrudnianiem nauczycieli, ich awansem i wynagrodzeniami, polityką państwa dla młodzieży.

- Sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży:
Do zakresu jej działania należą sprawy kształcenia i wychowania przedszkolnego, podstawowego, ogólnokształcącego, zawodowego, pomaturalnego i wyższego, oświaty dorosłych, kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz kadr naukowych, wypoczynku, kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży, opieki nad dziećmi i młodzieżą, archiwów, polityki rozwoju nauki i postępu technicznego, organizacji i kierowania nauką, badań naukowych, jednostek badawczo - rozwojowych, wdrożeń wyników badań do praktyki, wynalazczości i racjonalizacji, normalizacji, metrologii i jakości, korporacji i stowarzyszeń naukowych, współpracy naukowej za granicą, samorządu uczniowskiego i studenckiego oraz w jednostkach badawczo - rozwojowych, a także sprawy realizacji aspiracji młodego pokolenia oraz społeczno - zawodowej adaptacji młodzieży; przedmiotowy zakres działania Komisji nie zwalnia innych komisji od szczególnej troski o sprawy postępu naukowo - technicznego w dziedzinach należących do ich właściwości.


- Senacka Komisja Nauki i Edukacji Narodowej

- Instytut Badań Edukacyjnych:
Instytut Badań Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej, jako placówka naukowo-badawcza resortu, prowadzi liczne badania w zakresie edukacji, jej uwarunkowań psychologicznych, społecznych i ekonomicznych oraz badania i studia nad modelami i koncepcją kształcenia i wychowania. Ponadto posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki a także doskonalenia zawodowego na poziomie studiów podyplomowych. Do zakresu działania Instytutu należy w szczególności prowadzenie badań dotyczących:
kierunków rozwoju edukacji, organizacji i zarządzania oświatą, modeli i koncepcji kształcenia (treści, metod, środków, form kształcenia i wychowania), teoretycznych podstaw kształcenia ogólnego i zawodowego, efektywności wychowania, kształcenia ogólnego i zawodowego, procesów zachodzących w systemie edukacji (sondaże opinii i poglądów środowisk oświatowych).

W jego strukturze organizacyjnej można wyróżnić Zakłady:
 Rozwoju Teorii Edukacyjnych i Metod Badawczych
 Podstaw Kształcenia Ogólnego
 Podstaw Kształcenia Zawodowego
 Polityki Oświatowej
 Konstrukcji, Realizacji i Ewaluacji Programów Nauczania
 Informacji Naukowej

Biblioteka Instytutu udostępnia około 100 tys. woluminów oraz 92 tytuły czasopism.

- Kuratoria Oświaty:
 Dolnośląskie Kuratorium Oświaty, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1,
 Kujawsko-pomorskie Kuratorium Oświaty, 85-950 Bydgoszcz, ul. Konarskiego 1/3,
 Lubelskie Kuratorium Oświaty, 20-950 Lublin, ul. 3 Maja 6,
 Lubuskie Kuratorium Oświaty, 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Jagiellończyka 8,
 Łódzkie Kuratorium Oświaty, 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 187,
 Małopolskie Kuratorium Oświaty, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22,
 Mazowieckie Kuratorium Oświaty, 00-0240 Warszawa, Al. Jerozolimskie 32,
 Opolskie Kuratorium Oświaty, 42-082 Opole, ul. Piastowska 4,
 Podkarpackie Kuratorium Oświaty, 39-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15,
 Podlaskie Kuratorium Oświaty, 15-950 Białystok, Rynek Kościuszki 9,
 Pomorskie Kuratorium Oświaty, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 23/27,
 Śląskie Kuratorium Oświaty, 40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 25,
 Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty, 25-516 Kielce, Al. IX Wieku Kielc 13,
 Warmińsko-mazurskie Kuratorium Oświaty, 10-959 Olsztyn, Al. Piłsudskiego 7/9,
 Wielkopolskie Kuratorium Oświaty, 60-967 Poznań, ul. Kościuszki 93,
 Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty, 71-615 Szczecin, ul. Matejki 6b.

Centralna Komisja Egzaminacyjna:
Centralna Komisja Egzaminacyjna utworzona została w celu przygotowania i organizowania, zewnętrznego systemu oceniania, we współpracy z ośmioma okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi.
Główne zadania Centralnej Komisji Egzaminacyjnej określa ustawa o systemie oświaty.
Do zadań Centralnej Komisji Egzaminacyjnej należy w szczególności:
opracowywanie propozycji standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów oraz egzaminów we współpracy w szczególności z zainteresowanymi ministrami, szkołami wyższymi, jednostkami badawczo-rozwojowymi, organizacjami pracodawców i samorządami zawodowymi, przygotowywanie pytań, zadań i testów oraz ich zestawów do przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów,
opracowywanie, we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi, a w zakresie egzaminów zawodowych również z ministrami właściwymi dla zawodów, oraz ogłaszanie informatorów zawierających w szczególności opis zakresu sprawdzianu i egzaminów, przykładowe pytania, zadania i testy oraz kryteria ich oceniania,
dokonywanie analizy wyników sprawdzianów i egzaminów oraz składanie ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania corocznych sprawozdań o poziomie osiągnięć uczniów na poszczególnych etapach kształcenia, przygotowywanie i upowszechnianie programów doskonalenia nauczycieli w zakresie diagnozowania i oceniania, inspirowanie badań naukowych i innowacji w dziedzinie oceniania i egzaminowania, koordynowanie działalności okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz nadzorowanie ich prac związanych z opracowywaniem propozycji zestawów zadań, pytań i testów do sprawdzianu i egzaminów a także nadzorowanie prac związanych z ich przeprowadzaniem, w tym ocenianiem przez okręgowe komisje egzaminacyjne prac egzaminacyjnych, w celu zapewnienia jednolitości i jakości działań wykonywanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne oraz porównywalności wyników sprawdzianu i egzaminów.

- Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli:
Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli istnieje od 1991 roku. Jest publiczną instytucją edukacyjną powołaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu.
Najważniejszym jego celem jest wspieranie nauczycieli w rozwoju zawodowym.
Opracowuje i realizuje koncepcje edukacyjne, programy, szkolenia, badania, analizy i prognozy.
Prowadzi działalność wydawniczą, tworzy i rozwija system informacji pedagogicznej.
Swoje działania kieruje do instytucji i organizacji oświatowych w Polsce, które współpracują z nauczycielami.
Wspólnie z partnerami krajowymi i zagranicznymi uczestniczy w tworzeniu europejskiej przestrzeni edukacyjnej.

- Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej:
Jest to centralna placówka doskonalenia nauczycieli powołana przez Ministra Edukacji Narodowej.
Jego misją jest wspieranie polityki oświatowej państwa, inicjowanie i kreowanie rozwiązań systemowych w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wychowania, promocji zdrowia, profilaktyki i resocjalizacji poprzez doskonalenie kadr.
Jako centralna placówka doskonalenia nauczycieli inicjuje i kreuje systemowe rozwiązania na rzecz wspierania rozwoju dziecka w systemie edukacji.
Ich głównym zadaniem jest opracowywanie koncepcji, inicjowanie działań, realizacja badań, programów i projektów w zakresie:
szeroko rozumianej pomocy psychologicznej i pedagogicznej, świadczonej zwłaszcza dzieciom i młodzieży ze specjalnymi potrzebami, a także wszystkim, którzy takiej pomocy potrzebują, budowania systemu poradnictwa, którego funkcjonowanie będzie odpowiedzią na potrzeby środowiska, w celu wspomagania rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży, koordynacji szkolnych oddziaływań prozdrowotnych, opiekuńczych, wychowawczych i profilaktycznych - w celu budowania jednolitego i odpowiadającego na potrzeby ucznia programu pracy szkoły, a także tworzenia kultury organizacyjnej sprzyjającej wszechstronnemu rozwojowi uczniów, tworzenia programu wychowania resocjalizacyjnego i warunków do przeciwdziałania demoralizacji dzieci i młodzieży, wspierania i doskonalenia kadr systemu resocjalizacji, edukacji włączającej uczniów ze specjalnymi potrzebami do powszechnie dostępnego systemu edukacji i przygotowania wszystkich dzieci i młodzieży do aktywnego i samodzielnego życia w nowoczesnym społeczeństwie.

- Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (KOWEZiU)
Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej jest centralną, publiczną placówką doskonalenia nauczycieli o ogólnopolskim zasięgu działania. Organem prowadzącym Ośrodek jest Ministerstwo Edukacji Narodowej.

KOWEZiU inspiruje, przygotowuje i koordynuje zadania w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli kształcenia zawodowego oraz nauczycieli szkół dla dorosłych.
W KOWEZiU są opracowywane i realizowane przedsięwzięcia edukacyjne związane z kolejnymi etapami przemian edukacyjnych w Polsce.


- Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów
Ośrodek współpracuje z innymi centralnymi placówkami edukacyjnymi oraz instytucjami rządowymi i organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą. Zajmuje się także gromadzeniem, przetwarzaniem i rozpowszechnianiem informacji pedagogicznej z zakresu kształcenia zawodowego.
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli, której zadaniem jest doskonalenie i wspomaganie nauczycieli, w dziedzinie kształcenia informatycznego i edukacyjnych zastosowań technologii informacyjnej.
Nauczyciele konsultanci pracujący w OEIiZK opracowują i wdrażają nowe: metody nauczania, programy kształcenia, pomoce dydaktyczne,
publikacje metodyczne, informatyczne narzędzia uczenia się i nauczania.
Ośrodek jest publiczną placówką doskonalenia, której statutowym zadaniem jest doskonalenie i wspomaganie nauczycieli w dziedzinie kształcenia informatycznego i dydaktycznych zastosowań technologii informacyjnej.
Podstawę prowadzonej działalności dydaktycznej stanowi opracowywanie i wdrażanie nowych metod nauczania, programów kształcenia, pomocy dydaktycznych, publikacji metodycznych, informatycznych narzędzi uczenia się i nauczania.
Od powstania w 1991 roku jest zawsze w centrum wydarzeń mających istotne znaczenie dla rozwoju edukacji informatycznej i szkolnych zastosowań technologii informacyjnej, posiadając znaczny dorobek w tej dziedzinie.
Od września 2000 prowadzi internetowy serwis edukacyjny dla nauczycieli EDUKUS, będący pomocą dla wszystkich wykorzystujących komputery w pracy z młodzieżą - jako źródło informacji oraz wsparcie w przypadku problemów ze sprzętem i oprogramowaniem.

-Państwowa komisja Akredytacyjna

Utworzona została z dniem 1 stycznia 2002r. na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2001r. o zmianie ustawy o szkolnictwie, wyższym ustawy o wyższych szkołach zawodowych oraz zmianie niektórych innych ustaw.
Obecnie podstawę prawną jej działania stanowią przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Komisja swoją działalnością obejmuje wszystkie uczelnie działające na podstawie tej ustawy.
Jest organem działającym na rzecz jakości kształcenia o określonych ustawowo zadaniach i trybie pracy. W przeciwieństwie do komisji środowiskowych poddanie się ocenie Państwowej Komisji Akredytacyjnej jest obligatoryjne a jej negatywna ocena niesie za sobą konsekwencje w postaci decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa o cofnięciu lub zawieszeniu uprawnienia do kształcenia na danym kierunku studiów i poziomie kształcenia.

-Biuro Koordynacji Kształcenia Kadr (BKKK)
- powstało w grudniu 1989 roku w ramach Ministerstwa Edukacji Narodowej (gdzie działało do październik 1990 roku). W roku 1990 stało się częścią Fundacji „Fundusz Współpracy”. Do głównych zadań BKKK należy koordynowanie międzynarodowych programów w dziedzinie kształcenia i doskonalenia zawodowego oraz innych projektó dotyczących problematyki związanej z edukacją zawodową i rynkiem pracy. Działania prowadzone przez BKKK wspomagają innowacyjność polskim szkolnictwie, służą identyfikacji potrzeb edukacyjnych i szkoleniowych oraz wymagań rynku pracy w warunkach przemian gospodarczych i wdrażanej reformy systemu edukacji. Inicjatywy realizowane i koordynowane przez BKKK finansowane są ze środków Unii Europejskiej, pomocy bilateralnej oraz budżetu państwa.

Biuro Uznawalności Wykształcenia I Wymiany Międzynarodowej.
Biuro jest jednostką podległą Ministrowi Edukacji Narodowej i pełni w Polsce rolę krajowego ośrodka ENIC/NARIC oraz ściśle współpracuje z ośrodkami tej sieci na całym świecie. Od 1 maja 2004r. Biuro pełni rolę polskiego ośrodka informacji (contact point) odnośnie dyrektyw ogólnego systemu uznawania kwalifikacji zawodowych uzyskanych w UE.

Innymi instytucjami będącymi zaliczanymi do centralnych instytucji oświatowych wchodzą również:
- Biblioteki pedagogiczne
- Ośrodki doskonalenia nauczycieli
- Odziały Polskiego Towarzystwa Dysleksji
- Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność"
- Związek Nauczycielstwa Polskiego

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 10 minut

Typ pracy