profil

Analiza i sporządzenie opisu zawodu Pedagogika pracy

poleca 85% 128 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Zaoczne studia magisterskie
Wydział: Nauka o wychowaniu
Kierunek: Pedagogika
Specjalność: Pedagogika Resocjalizacyjna
Przedmiot: Pedagogika Pracy


ĆWICZENIE 1

Temat: Analiza i sporządzenie opisu zawoduDyspozycje:
1. Sprecyzuj określenie opis zawodu i wskaż podstawowe elementy składowe opisu zawodu.
2. Dokonaj analizy opisu zawodu, dla zawodu z klasyfikacji szkolnej.
3. Dokonaj analizy zawodu z klasyfikacji gospodarczej
4. Sporządź uproszczony opis zawodu, dla zawodu, który wykonujesz, wykonywałeś, lub znanego Ci.

Data wykonania ćwiczenia 05.02.2007
Data oddania sprawozdania 18.02.2007


Ad.1
Opis zawodu- jest to

Do podstawowych elementów składowych zawodu należą-

Ad.2
Dokonałem analizy zawodu ELEKTRYK.
KOD: 724[01]

ZADANIA I CZYNNOŚCI ROBOCZE:
- Elektryk wykonuje prace montażowe i demontażowe, instalacyjne, konserwacje i remonty, dokonuje pomiarów i odpowiednich regulacji maszyn i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych. Dokonuje przeglądów technicznych, diagnozowania, wyszukiwania i usuwania uszkodzeń.

ŚRODOWISKO PRACY:
- Praca elektryka odbywa się przez cały rok na otwartej przestrzeni w zmiennych warunkach atmosferycznych, często na dużych wysokościach. Może również odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych.
WYSTĘPUJE NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM.

WYMAGANIA PSYCHOLOGICZNE:
- koordynacja wzrokowo-ruchowa
- percepcja kształtów
- zręczność palców i rąk
- refleks
- brak lęku wysokości
- samokontrola i samodyscyplina
- spostrzegawczość
- gotowość do pracy w warunkach niebezpiecznych
- zainteresowania techniczne
- zdolności manualne

WYMAGANIA FIZYCZNE I ZDROWOTNE:
- silna budowa ciała
- wysoka wydolność fizyczna organizmu
- dobry wzrok
- widzenie obuoczne
- zdolność rozróżniania barw,
- zaświadczenie o dobrym stanie zdrowia i kondycji fizycznej
- dobry słuch
- brak zaburzeń: równowagi, układu oddechowego i nerwowego oraz krążenia
- brak wad serca
- brak skłonności alergicznych
- brak zaburzeń: psychicznych, zmysłu węchu i dotyku

WARUNKI PODJĘCIA PRACY W ZAWODZIE:
Wykształcenie w zawodzie elektryka, technika elektryka lub elektrotechnika.
Brak przeciwwskazań zdrowotnych i psycho-fizycznych.


MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA ORAZ PŁACE:

- Elektryk może pracować w zakładach wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną, we wszystkich zakładach wykorzystujących energię elektryczną, zakładach produkujących maszyny i urządzenia elektroenergetyczne, zakładach naprawiających maszyny i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne oraz sprzęt elektryczny powszechnego uzytku. Po uzyskaniu uprawnień może również wykonywać instalację elektryczną w obiektach budowlanych.
Płace uzależnione są od posiadanych uprawnień oraz miejsca i rodzaju wykonywanej pracy.

Ad.3
Dokonałem analizy zawodu STRAŻNIK STRAŻY MARSZAŁKOWSKIEJ.
KOD: 515912

ZADANIA I CZYNNOŚCI ROBOCZE:
- do zadań Strażnika Straży Marszałkowskiej należą: strzec porządku na terenie zarządzanym przez Kancelarię Sejmu, w szczególności w trakcie obrad Sejmu lub Senatu. Zapewnić ochronę terenu i budynków, które stanowią własność Sejmu oraz innych obszarów na terenie, których odbywają się posiedzenia Parlamentu.
Dbać o nienaruszalność wyposażenia Sejmu: samochody, urządzenia techniczne itp.
Ściśle współpracować z innymi służbami odpowiedzialnymi za porządek i bezpieczeństwo (Policja, Biuro Ochrony Rządu).
O zauważonym niebezpieczeństwie powiadamiać odpowiednie służby.
Obsługiwać urządzenia monitorujące pomieszczenia i teren zewnętrzny tj. kamery i monitory telewizyjne.

ŚRODOWISKO PRACY:
- Strażnik Straży Marszałkowskiej pracuje przede wszystkim na obszarze i w budynkach należących do Sejmu i Senatu. W szczególnych przypadkach zdarza się, że swoją pracę wykonuje w terenie np. w czasie konwojów dokumentów lub obrad Parlamentu poza swoja stałą siedzibą.

WYMAGANIA PSYCHOLOGICZNE:
Strażnik Straży Marszałkowskiej musi:
- posiadać umiejętność nawiązywania kontaktu z ludźmi
- być spostrzegawczy
- potrafić skoncentrować uwagę
- posiadać podzielność uwagi
- posiadać duże poczucie odpowiedzialności moralnej
- być cierpliwym i dociekliwym
- być odważnym
- umieć jasno i poprawnie formułować i wypowiadać myśli
- posiadać: szybki refleks

WYMAGANIA FIZYCZNE I ZDROWOTNE:
- bardzo dobry wzrok,
- zdolność rozróżniania barw,
- zdolność widzenia o zmroku,
- zaświadczenie o dobrym stanie zdrowia i kondycji fizycznej
- silna budowa ciała i wysoka wydolność fizyczna organizmu
- duża sprawność układu kostno-stawowego
- siła i znajomość technik obezwładniania
PRZY PRZYJMOWANIU DO PRACY ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA SPRAWNOŚĆ FIZYCZNĄ I WYGLĄD.

WARUNKI PODJĘCIA PRACY W ZAWODZIE:
- wykształcenie min. Średnie
- uregulowany stosunek do służby wojskowej (mężczyźni)
- dobry stan zdrowia
- nienaganną postawę moralną (zaświadczenie o niekaralności)
- korzystne jest posiadanie doświadczenia w pracy o podobnym profilu, np. policji, agencjach ochrony, straży przemysłowej.
- mile widziana jest znajomość języków obcych, umiejętność kierowania pojazdami oraz obsługi podstawowych urządzeń biurowych, takich jak fax, kserokopiarka, komputer.

MOŻLIWOŚĆ AWANSU W HIERARCHII ZAWODOWEJ:
W straży obowiązują stopnie służbowe. Każdemu stopniowi przypisane są odpowiednie dystynkcje. O awansie decyduje przede wszystkim doświadczenie zawodowe, wykształcenie ogólne i osiągnięcia w pracy.
Strażnicy zatrudniani są na następujących stanowiskach: strażnik, starszy strażnik, zastępca komendanta, komendant.


MOŻLIWOŚĆ PODJĘCIA PRACY PRZEZ DOROSŁYCH:
Zawód strażnika straży marszałkowskiej wymaga sprawności fizycznej. Pracę tę mogą podjąć obywatele polscy po zakończeniu służby wojskowej, ale zanim przekroczą 35 rok życia.

ZAWODY POKREWNE:
Strażnik przemysłowy, strażnik ekologiczny, agent ochrony, policjant, strażnik strazy miejskiej.

LITERATURA:
Ustawa z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (DzU z 2001 r. Nr 27, poz. 298, Nr 106, poz 1149).

MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA ORAZ PŁACE:
Praca w Straży Marszałkowskiej może dawać poczucie dużej satysfakcji ze względu na prestiż.
Wysokość płac reguluje ustawa o płacach pracowników budżetowych.
Ilość osób mogących podjąć pracę jest niewielka, zależy od zmian obecnej kadry oraz od ilości przyznawanych środków budżetowych na etaty.

Ad.4
Dokonałem analizy zawodu KIEROWCA - DOSTAWCA.
KOD:

ZADANIA I CZYNNOŚCI ROBOCZE:
- do zadań kierowcy-dostawcy należą:
prowadzenie pojazdów mechanicznych, dokonywanie okresowych przeglądów oraz drobnych napraw pojazdów, dbanie o sprawność techniczną oraz dobry wygląd pojazdu, dostarczanie towaru do klientów, odbieranie należności finansowych od klientów, dobra znajomość asortymentu oferowanego przez firmę, doradztwo klientom co do wyboru produktu.

ŚRODOWISKO PRACY:
- Kierowca - dostawca pracuje w zmiennych warunkach. Część pracy wykonuje wewnątrz pojazdu, w lokalach klientów jak również na otwartych przestrzeniach. Praca całoroczna.

WYMAGANIA PSYCHOLOGICZNE:
Kierowca - dostawca musi:
- posiadać umiejętność nawiązywania kontaktu z ludźmi
- być spostrzegawczy
- potrafić skoncentrować uwagę
- posiadać podzielność uwagi
- posiadać duże poczucie odpowiedzialności moralnej
- być cierpliwym i dociekliwym
- być odważnym
- umieć jasno i poprawnie formułować i wypowiadać myśli
- posiadać: szybki refleks
- samokontrola i samodyscyplina
- zainteresowania techniczne
- zdolności manualne
- odporność psychiczną na różnego rodzaju nieprzewidziane sytuacje.

WYMAGANIA FIZYCZNE I ZDROWOTNE:
- bardzo dobry wzrok,
- zdolność rozróżniania barw,
- zdolność widzenia o zmroku,
- zaświadczenie o dobrym stanie zdrowia i kondycji fizycznej
- silna budowa ciała i wysoka wydolność fizyczna organizmu
- duża sprawność układu kostno-stawowego
- widzenie obuoczne
- dobry słuch
- brak zaburzeń: psychicznych, zmysłu węchu i dotyku
- brak wad serca
- brak zaburzeń: równowagi, układu oddechowego i nerwowego oraz krążenia
PRZY PRZYJMOWANIU DO PRACY ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA SPRAWNOŚĆ FIZYCZNĄ I WYGLĄD.

WARUNKI PODJĘCIA PRACY W ZAWODZIE:
- wykształcenie min. Średnie
- dobry stan zdrowia
- nienaganną postawę moralną (zaświadczenie o niekaralności)
- uprawnienia do prowadzenia pojazdów mechanicznych .
- mile widziana jest znajomość języków obcych oraz obsługi podstawowych urządzeń biurowych, takich jak fax, kserokopiarka, komputer.


MOŻLIWOŚĆ PODJĘCIA PRACY PRZEZ DOROSŁYCH:
Zawód kierowcy - dostawcy wymaga sprawności fizycznej. Pracę tę mogą podjąć osoby o dobrej kondycji fizycznej i braku innych przeciwwskazań medycznych .

ZAWODY POKREWNE:
Kierowca-magazynier, kierowca osobisty.

LITERATURA:

MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA ORAZ PŁACE:
Praca kierowcy-dostawcy, jest pracą fizyczno-umysłową, osobom lubiącym pracę z klientem oraz wyzwania może dawać poczucie dużej satysfakcji.
Wysokość płac reguluje pracodawca.
Ilość osób mogących podjąć pracę jest zależna od firmy zatrudniającej .

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 7 minut

Ciekawostki ze świata
Typ pracy