profil

Pojęcia ze średniowiecza

poleca 84% 1258 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Beneficjum - nadanie ziemi przez władcę w dożywotnie użytkowanie jako wynagrodzenie za sprawowany urząd;
Cech- organizacja zrzeszajaca rzemieślników z jednej lub pokrewnych specjalizacji zawodowych
Domena(-y) - wielkie posiadłości ziemskie należące do monarchy (państwa);
Drużyna - siła zbrojna monarchy;
Dziesięcina - podatek płacony na rzecz kościoła ( 1/10 części zbiorów);
Feudalizm - a). Formacja społeczno-gospodarcza, w której dominowała wielka własność ziemska; b). Społeczny ustrój prawny oparty na więziach między seniorem a wasalem i nadaniu lenna;
Geograf Bawarski- ziródło w którym po raz pierwszy urzyto polskich nazw
Grody czerwieńskie- ziemie nad górnym Sanem okolice Przemysla
Gród - warownia drewniano-ziemna o znaczeniu obronnym; urzędował w niej Kasztelan;
Grzywna - kara płacona za wykroczenia, przestępstwa;
Hidżra - dla muzułmanów punkt wyjścia ery chronologicznej;
Hołd - wyrażał wzajemność zobowiązań jakie łączyły wasala i seniora;
Immunitet -
a). Sądowy - przywilej sprawowania władzy sądowniczej przez feudała w jego dobrach;
b). Ekonomiczny - zwolnienie dóbr feudała ze świadczeń na rzecz panującego;
Inwestytura - uroczyste nadanie lenna;
Kalif - rządził państwem Arabskim; zwierzchnik w sprawach religii i władca świecki;
kanclerz-urzędnik kierujący książęca kancelarią
Kasztelan- stał na czele pomniejszych grodów
Koran - św. Księga islamu;
Lenno (feudum) -majątek ziemski nadany wasalowi przez seniora w zamian za wierność i pomoc wojskową;
Lokacja- organizowanie wsi i miast , przeważnie już istniejących, na podstawie przywileju opartego na prawie niemieckim
Opole - wspólnota terytorialna obejmująca kilkanaście rodzin;
Par (-owie) - w feudalnej Francji najpotężniejsi wasale;
Patrycjat- najbogatsi kupcy i rzeieślnicy
Plebs- biedota miejska, bez żadnych praw
Poddaństwo - położenie prawne i ekonomiczne chłopów w średniowieczu;
Pospulstwo- średnio zamozni kupcy- rzemieślnicy
Prawo książęce - system świadczeń na rzecz państwa (daniny i posługi);
Renta feudalna - system świadczeń, jakie składać musieli poddani pana feudalnego, stanowiących podstawę utrzymania warstwy feudalnej. Renta feudalna obejmowała:
czynsz - płacony w pieniądzu za użytkowanie ziemi;
pańszczyznę lub posługa (R. odrobkowa) - przymusowa praca w gospodarstwie pana;
daninę (R. naturalna)- artykuły spożywcze
Ruś Czerwona –inaczej halicka od Halicz, zimie nad górnym Dniestrem
Senior - feudał, który na mocy hołdu sprawował władzę nad uzależnionym od siebie wasalem:
Synkretyzm - proces łączenia w jedną całość różnych światopoglądów czy tradycji kulturowych;
Świętopietrze- podatek na rzecz papiestwa
Sztuki wyzwolone - program nauczania w szkołach średniowiecznych;
Wasal - wolny człowiek, który przysięgał wierność seniorowi. W zamian otrzymywał opiekę i utrzymanie, zobowiązując się służyć seniorowi radą i pomocą wojskową;
Wiec – zgromadzenie----- ogółu wolnych mężczyzn; później zgromadzenie dostojników;
Wojewoda- komes pałacowy główny urzędnik, którego zadaniem było kierowanie wojskiem w zastępstwie króla

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty