profil

Przedstaw funkcjonowanie Przeczypospolitej Polskiej uwzgledniając wszystkie elementy określające formę państwa.

poleca 88% 106 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Polska jest demokratyczną republiką parlamentarną opierającą się na konstytucji z 1997 r. Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej.
Władzę ustawodawczą sprawuje dwuizbowy parlament składający się z 460-osobowego Sejmu i 100-osobowego Senatu. Posłowie i senatorowie traktowani są jako przedstawiciele narodu. Wybory do Sejmu i Senatu przeprowadzane są tego samego dnia co 4 lata, a skrócenie kadencji Sejmu oznacza zarazem skrócenie kadencji Senatu. Sejm wybierany jest w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich, proporcjonalnych i przeprowadzanych w głosowaniu tajnym. Senat wybierany jest w wyborach powszechnych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym. Posłowie i senatorowie tworzą koła i kluby poselskie. Obecnie możemy wyróżnić sześć klubów poselskich (Prawo i Sprawiedliwość, Platforma obywatelska, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej, Liga Polskich Rodzin, Polskie Stronnictwo Ludowe) i dwa koła poselskie (Ruch Ludowo-Chrześcijański, Ruch Ludowo-Narodowy). Obie izby obradując łącznie tworzą Zgromadzenie Narodowe.
W Polsce istnieje dualistyczny model ustrojowy władzy wykonawczej, którą sprawuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrów. Prezydent jest głową państwa. Wybierany jest on na pięcioletnią kadencję w wyborach powszechnych, równych większościowych i w głosowaniu tajnym. Ta sama osoba może być wybrana tylko dwukrotnie. Prezydent ma pewne szczegółowe uprawnienia w dziedzinie stosunków zagranicznych, wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa oraz obronności. Mimo, iż jego uprawnienia są ograniczone , prawo do stosowania weta daje mu możliwość wpływania na ustawodawstwo. Również powołuje on premiera i mianuje rekomendowanych przez niego ministrów. Obecnie Prezydentem RP jest Lech Kaczyński. Drugim członem władzy wykonawczej jest Rada Ministrów czyli rząd. Tworzą go: prezes Rady Ministrów, wiceprezesi, ministrowie oraz przewodniczący określonych w ustawie komitetów. Prezes Rady Ministrów, potocznie nazywany premierem reprezentuje Radę Ministrów, organizuje i kieruje jej pracami w tym koordynuje i kontroluje pracę członków rządu. Aktualnie prezesem Rady Ministrów jest Jarosław Kaczyński. Minister jest naczelnym organem administracji rządowej oraz członkiem Rady Ministrów. Rada Ministrów prowadzi bieżącą politykę państwa i odpowiada za nią przed sejmem.
Do organów władzy sądowniczej zaliczają się: Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy szczególne, Trybunał Konstytucyjny, i Trybunał Stanu. Sędziowie powoływani są przez prezydenta na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa. Na dzień dzisiejszy przewodniczącym rady jest Stanisław Dąbrowski. Organy władzy sądowniczej funkcjonują na podstawie zasad: niezawisłości, jednolitości, kolegialności, jawności postępowania, instancyjności. Rozstrzyganie sporów na podstawie ustawy należy do niezawisłych sądów, a rozstrzyganie sporów konstytucyjnych, zarówno w sferze stanowienia jak i stosowania prawa , zostało powierzone niezawisłym trybunałom.
Jeśli chodzi o ustrój terytorialny, Polska należy do państw unitarnych. Charakteryzuje je jedność struktury organizacyjnej i brak podziałów na części składowe, które miałyby cechy „państwowości”, jednolitym system organów naczelnych( głowa państwa, rząd, premier), jedna obowiązująca konstytucja, jednolite obywatelstwo, jeden system prawny, jeden system sadowy( jednolite prawo materialne i procesowe), jednostki terytorialne nie mają samodzielności politycznej. W tego typu państwach niższe struktury władzy zawsze podlegają władzom centralnym.
W Polsce występuje reżim demokratyczny, gdyż obywatele mają istotny wpływ na funkcjonowanie państwa, mają prawo brać udział i faktycznie biorą udział w podejmowaniu decyzji państwowych, wpływają na ich realizację i kontrolują je. Reżim demokratyczny opiera się na aktywnym udziale obywateli w życiu państwa, czy to przez zastosowanie demokracji bezpośredniej, czy to przez ożywione życie partyjne. Polacy są podmiotem, a nie przedmiotem decyzji państwowych, bo organy państwa nie działają bez ich przyzwolenia i wbrew ich woli. Metodą działania stosowaną wobec obywateli w Polsce jest osiąganie kompromisu lub rozstrzyganie sporów między władzą a obywatelem według odpowiedniej procedury. Reżim demokratyczny wymaga jednak istnienia w społeczeństwie konsensusu (czyli zgody) co do podstawowych spraw państwa.

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty