profil

Prawo handlowe ściąga

poleca 85% 744 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

indos - jest to oświadczenie woli zbywcy weksla lub czeku o przeniesieniu weksla (czeku). Osoba przenosząca weksel (czek) przez indos to indosant, zaś osoba, na rzecz której następuje przeniesienie to indosatariusz. Indos musi być bezwarunkowy (warunki, od których uzależniono indos, uważa się za nie napisane) i musi przenosić całość praw z weksla (czeku) - indos częściowy jest nieważny. Indos wywiera szersze skutki, niż przelew: indosatariusz może wykonywać wszystkie prawa z weksla, ale - w odróżnieniu od przelewu - "osoby, przeciw którym dochodzi się praw z wekslu, nie mogą wobec posiadacza zasłaniać się zarzutami, opartymi na swych stosunkach osobistych z wystawcą lub z posiadaczami poprzednimi" (art. 17 Prawa wekslowego).Indos ma formę pisemnego oświadczenia na grzbiecie weksla (czeku) lub na przedłużku. Indos in blanco zawiera jedynie podpis zbywcy, w odróżnieniu od indosu pełnego, który zawiera pełny tekst oświadczenia ("Ustępuję / Ustępujemy na zlecenie ..."). Takie same skutki, jak indos in blanco, wywiera indos na okaziciela. Wyróżnia się również indos pełnomocniczy, którego istotą nie jest przeniesienie praw z weksla (czeku), lecz umocowanie innej osoby do ich wykonywania, oraz indos zastawniczy - indosatariusz może wtedy udzielić tylko indosu pełnomocniczego.Akcja to papier wartościowy wystawiany posiadaczowi części kapitału spółki akcyjnej. Akcja inkorporuje uprawnienia akcjonariusza w stosunku do spółki: prawo do dywidendy, prawo uczestnictwa w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy (WZA) i bierne prawo wyborcze do organów spółki. Akcje dzielą się: według trybu zbywania na: akcje imienne, akcje na okaziciela,według odpłatności za objęcie na: akcje aportowe, akcje gotówkowe oraz według uprawnień przypisanych do akcji na:akcje zwykłe akcje uprzywilejowane - posiadacze takowych zwykle posiadają prawo do wyższej dywidendy, uprzywilejowanego głosu na WZA, lub pierwszeństwo przy podziale majątku spółki w przypadku jej likwidacji. Wyróżnia się również akcje nieme. Akcje można nabyć na rynku pierwotnym, czyli w momencie ich emisji, albo na rynku wtórnym, czyli od innych właścicieli. Rynek wtórny akcji oraz innych papierów wartościowych nazywany jest giełdą. Akcje będące w publicznym obrocie mają postać niematerialną i są rejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Akcja imienna - akcja, która może być zbywana tylko za pisemnym oświadczeniem właściciela (oraz często za zgodą zarządu spółki). Zarząd spółki zobowiązany jest prowadzić księgę akcji imiennych, czyli księgę akcyjną, w której figuruje imię i nazwisko (firma) oraz adres posiadacza akcji. Akcja na okaziciela - akcja nie zawierająca danych osobowych akcjonariusza, której zbywalność nie może zostać ograniczona, a sprzedaż nie wymaga zachowania żadnej szczególnej formy. Akcjami na okaziciela są wszystkie akcje dopuszczone do publicznego obrotu i notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Centralnej Tabeli Ofert.Akcja niema – akcja w spółce akcyjnej, która nie daje prawa do głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy .Akcja uprzywilejowana - akcja dająca dodatkowe przywileje (niekoniecznie wszystkie jednocześnie).większa liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Wg starego kodeksu handlowego było to maksymalnie 5, obecnie liczba ta może wynosić 2 głosy za każdą posiadaną akcję. pierwszeństwo do nowych emisji. pierwszeństwo zaspokajania z masy upadłościowej przedsiębiorstwa. Akcje uprzywilejowane nie podlegają publicznemu obrotowi na Giełdzie Papierów Wartościowych. Sprzedaż takiej akcji na GPW oznacza utratę przywilejów. Akcja ta staje się akcją zwykłą. Akcjonariusz to współwłaściciel spółki akcyjnej, posiadacz akcji spółki. Akredytywa to forma rozliczeń krajowych i zagranicznych za pośrednictwem banku stosowana jako instrument zabezpieczający interesy stron kontraktu. Dokument określający warunki tych rozliczeń, zwany także listem kredytowym. Tzw. akredytywę dokumentową wystawia bank na wniosek kupującego i zgodnie z jego instrukcjami. W akredytywie bank zobowiązuje się wypłacić określoną kwotę sprzedającemu pod warunkiem, że ten przedstawi i złoży w banku komplet dokumentów dowodzących, iż wywiązał się ze swych zobowiązań kontraktowych oraz innych dokumentów wymaganych przez kupującego. Wspomnianym dowodem jest zazwyczaj konosament albo list przewozowy podpisany przez odbiorcę na znak, że towar został dostarczony na miejsce przeznaczenia (albo na inne miejsce, zgodnie z bazą kontraktu); dowodem takim może być też np. protokół odbioru usługi. Aport - świadczenie na pokrycie kapitału zakładowego lub akcyjnego, wniesione do spółki kapitałowej nie w postaci pieniężnej, lecz w naturze. Bankructwo-sądownie ogłoszona upadłość przedsiębiorstwa niewypłacalność lub zawieszenie wypłat na rzecz wierzycieli utrata znaczenia i wpływów, ideowy, moralny upadek, klęska planów życiowych Czarter - umowa na której podstawie odbywa się przewóz ładunków lub osób w żegludze lub lotnictwie a cechujące się nieregularnością lub wręcz jednorazowością. Domicyliat - osoba, u której płatny jest weksel.Domicyliat to w stosunku do zobowiązania wekslowego osoba trzecia, tzn. nie będąca stroną zobowiązania wekslowego. Jedyną czynnością tej osoby jest wykup weksla na polecenie wystawcy. Domicyliat nie odpowiada za zapłatę weksla, wykonuje jedynie usługę inkasa. Domicyliatem z reguły bywa bank wystawcy weksla, który ma wykupić weksel z dostarczonych przez wystawcę środków.Domicyl (wskazanie domicyliata) nie jest koniecznym składnikiem treści weksla.Działalność gospodarcza to forma aktywności przedsiębiorców działających na rynku. Dokładniejsze definicje tego pojęcia występują w wielu ustawach, zwłaszcza w ustawach podatkowych, i różnią się między sobą; i tak: 1) Działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. 2) Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych definiuje ją jako działalność zarobkową wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły, prowadzoną we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w dalszej części tej ustawy. 3) W ustawie o VAT działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych (EZIG) - nowa, przewidziana przez prawo wspólnotowe, forma prawna prowadzenia działalności gospodarczej o charakterze ponadnarodowym, która łączy w sobie cechy spółki (jawnej) i konsorcjum. Firma jest to nazwa, pod jaką osoba fizyczna albo osoba prawna prowadzi przedsiębiorstwo lub działalność gospodarczą.Fundusz inwestycyjny, to forma zbiorowego lokowania środków pieniężnych wpłaconych przez przedsiębiorstwa, gminy, osoby prawne oraz osoby fizyczne. Nawet stosunkowo niewielkie wpłaty wielu uczestników tworzą znaczny kapitał, który umożliwia korzystne inwestycje mające na celu osiąganie zysków wyższych, niż tradycyjna lokata bankowa. Majątek funduszu inwestycyjnego lokowany jest na zasadzie dywersyfikacji ryzyka - tj. inwestowania w tak szerokie spektrum lokat, aby nawet spadek wartości jednej z lokat w niewielkim stopniu wpłynął na wartość całego portfela. Podziały funduszy inwestycyjnych: 1)fundusze otwarte (tj. fundusze o zmiennej liczbie tytułów do uczestnictwa w funduszu tzw. jednostek uczestnictwa) 2) fundusze zamknięte (tj. fundusze o zasadniczo stałej liczbie tytułów uczestnictwa tzw. certyfikatów inwestycyjnych).Wyróżnić można również:fundusze tzw. statutowe tj. będące spółką o zmienym kapitale akcyjnym lub tzw. typy umowne - tj. sytuacje, gdy fundusz jest wyodrębnioną masą majątkową Polski fundusz inwestycyjnyPolski fundusz inwestycyjny to wyodrębniona masa majątkowa, posiadająca jednak odrębną od Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych osobowość prawną. Tytułem do uczestnictwa w polskim otwartym funduszu inwestycyjnym jest tzw. jednostka uczestnictwa nabywana i umarzana na żądanie uczestnika funduszu, a w funduszu inwestycyjnym zamkniętym - certyfikat inwestycyjny, będący papierem wartościowym. Komplementariusz jest to wspólnik spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, który za zobowiązania spółki odpowiada bez ograniczeń - całym swoim majątkiem. Koncesja - jest to władczy akt administracyjny wydawany przez organ koncesyjny. Akt ten upoważnia koncesjonariusza do prowadzenia ściśle określonej działalności gospodarczej. Koncesjonowanie wprowadza się w przypadku działalności, które mają szczególne znaczenie ze względu na bezpieczeństwo państwa lub obywateli albo inny ważny interes publiczny .Rodzaje działalności koncesjonowanej wymienione są enumeratywnie w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. W myśl art. 46 wspomnianej ustawy działalnością koncesjonowaną jest: poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, wydobywanie kopalin ze złóż, bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych. 2)wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.3)wytwarzanie, przetwarzanie, magazynowanie, przesyłanie, dystrybucja i obrót paliwami i energią.4)ochrona osób i mienia.5)rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych.6)przewozy lotnicze. Koncesja jest udzielana na czas określony. Czas ten nie może być krótszy niż 5 lat i nie dłuższy niż 50 lat.(Istnieje możliwość przyznania koncesji na czas krótszy niż 5 lat ale tylko na wniosek składającego podanie o wydanie koncesji.)Konosament, morski list przewozowy, świadectwo ładunkowe potwierdzające odbiór określonego ładunku na statek i zobowiązujące przewoźnika do wydania ładunku w porcie przeznaczenia posiadaczowi konosamentu. Jest dokumentem wystawionym przez przewoźnika albo w jego imieniu przez kapitana statku lub inną osobę. Jest rodzajem towarowego papieru wartościowego, który może podlegać obrotowi. Rodzaje konosamentów: konosament zwykły - wystawia się przy przewozie ładunku jednym statkiem bezpośrednio z portu załadowania do portu przeznaczenia konosament bezpośredni - obejmuje przewóz ładunku z portu załadowania do portu przeznaczenia połączony z przeładunkiem w jednym lub kilku portach podróżnych i zmianą przewoźników konosament przewozu kombinowanego - wystawia armator występujący w roli operatora przewozów multimodalnych CTO który ponosi odpowiedzialnośc za ładunek, pomimo użycia do jego przewozu różnych środków transportu Konosament FIATA - jest wystawiany przez spedytora pełniącego rolę operatora przewozów multimodalnych MTO który ponosi odpowiedzialnośc za utratę lub uszkodzenia ładunku na całej trasie przewozu. List intencyjny to pisemna, wstępna deklaracja zamierzeń dotyczących swoich działań, składana przez stronę możliwego przyszłego stosunku gospodarczego.W odróżnieniu od oferty list intencyjny nie wiąże składającego ani przyjmującego. Może zostać wystawiony zarówno przez jedną, jak i więcej osób, zarówno prawnych jak i fizycznych.List intencyjny określa zakres przyszłych działań czy umów oraz zarys planów dotyczących danego projektu. Zwykle jest podpisywany w chwili, gdy po zakończeniu wstępnych negocjacji zostało osiągnięte porozumienie co do podjęcia dalszych działań. Stanowi więc pierwsze uregulowanie przyszłej współpracy, które zobowiązuje sygnatariuszy do uczestnictwa w danym projekcie.List intencyjny może na przykład zawierać:1)zobowiązanie do prowadzenia negocjacji w dobrej wierze;2) zobowiązanie do nierenegocjowania już uzgodnionych postanowień;3)upoważnienie do rozpoczęcia oznaczonych prac;4)deklarację dokonania wpłaty odpowiedniej wysokości. Lwia spółka to spółka osobowa, w której jeden ze wspólników jest wyłączony od udziału w stratach, a drugi od udziału w zyskach. Prawa akcjonariuszy-na podstawie prawa handlowego prawa wynikające z akcji można podzielić na dwie podstawowe kategorie:majątkowe, do których zalicza się prawo do udziału w zyskach spółki, czyli prawo do dywidendy, prawo do akcji nowej emisji, które dają dotychczasowym akcjonariuszom spółki pierwszeństwo w obejmowaniu nowych akcji,prawo do części majątku w przypadku likwidacji spółki,korporacyjne, które obejmują: prawo do uczestnictwa w spółce akcyjnej,prawo do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy i współdecydowania w sprawach, które są przedmiotem obrad,bierne prawo wyborcze organów spółki,prawo mniejszościowe,prawo do wyboru poszczególnych członków rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej.Prawo bankowe - zespół norm prawnych regulujących powstawanie, funkcjonowanie oraz zasady likwidowania instytucji bankowych (zwłaszcza banków), a także zasady funkcjonowania nadzoru bankowego. Prawo bankowe dzieli się na prywatne prawo bankowe (prawo umów bankowych) regulujące zasady zawierania i wykonywania umów zawieranych przez klientów z bankami oraz na publiczne prawo bankowe, regulujące bezwględnie obowiązujące zasady funkcjonowania instytucji bankowych, jak np. dopuszczalne formy prawne funkcjonowania banków, zasady dotyczące utrzymania płynności finansowej banków.Prawo handlowe - jedna z gałęzi prawa prywatnego, wyrosła z prawa cywilnego na skutek potrzeby odrębnego uregulowania cywilnoprawnego obrotu profesjonalnego. W ustawodawstwach kontynentalnego systemu prawa bywa z reguły ujęte w odrębny kodeks, noszący zwykle nazwę kodeksu handlowego. Są jednak systemy prawa, które nie wydzielają prawa handlowego w odrębny akt prawny - np. włoski Codice civile zawiera przepisy normujące obrót powszechny i obrót profesjonalny (obrót konsumencki również).Prawo handlowe ma swoje korzenie w klasycznym rzymskim prawie zobowiązań. Początków odrębnego prawa handlowego upatruje się w późnośredniowiecznych Włoszech, gdy odrodził się handel na skalę ponadlokalną i zajęły się nim wyspecjalizowane podmioty (z których narodziły się dzisiejsze spółki handlowe). W Polsce prawo handlowe było skodyfikowane w okresie od 1 lipca 1934 do 1 stycznia 1965. Obowiązywał wtedy Kodeks handlowy, obejmujący całe polskie prawo handlowe. Obowiązujący obecnie Kodeks spółek handlowych normuje tylko „ustrojową" część prawa handlowego. Brak natomiast w polskim prawie regulacji czynności handlowych.W polskiej nauce prawa wskazuje się, że prawo handlowe stanowi prywatnoprawną część prawa gospodarczego. Prokura to szczególny rodzaj pełnomocnictwa, którego udzielić może jedynie spółka prawa handlowego. Prokura upoważnia do dokonywania wszelkich czynności (sądowych i pozasądowych) związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa zarobkowego. Z czynności tych wyłączone jest zbywanie i obciążanie przedsiębiorstwa i nieruchomości, do których konieczne jest wyraźne upoważnienie.Prokurent - pełnomocnik zarządu spółki mający prawo do składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz spółki. Pełnomocnictwo to nosi nazwę prokura. Uprawnienia prokurenta ograniczone są jedynie w następującym zakresie: sprzedaż spółki, rozwiązanie spółki lub sprzedaż (ewentualnie obciążenie) nieruchomości będącej własnością spółki.Prokura jest ściśle regulowana przepisami prawa handlowego, obecnie zawartymi w art. 109[1]-109[9] Kodeksu cywilnego. Wymaga między innymi wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.Rada nadzorcza- organ osoby prawnej powołany do wykonywania czynności nadzoru, działający w oparciu o właściwe przepisy regulujące funkcjonowanie osoby prawnej oraz jej statut (bądź umowę - akt założycielski).Do obowiązków rady nadzorczej należy pełnienie funkcji nadzoru - rozumianego zazwyczaj jako sprawowanie bieżącej pieczy nad funkcjonowaniem osoby prawnej, możliwość wydawania wiążących poleceń nadzorowanemu oraz dokonywanie kontroli. Rada nadzorcza może mieć także wpływ na dokonywane przez nadzorowanego określone czynności prawne.Rada nadzorcza swoją funkcję realizuje poprzez podejmowanie uchwał, wydawanie opinii, ocen odnoszących się do konkretnych sfer działania nadzorowanego oraz poleceń. Rada nadzorcza może posiadać dodatkowo kompetencje reprezentacyjne w stosunkach wewnętrznych i zewnętrznych.Remitent - osoba na rzecz której ma być wypłacone zobowiązanie z weksla Spółdzielnia - przedsiębiorstwo, które ustanowione zostało na zasadach prawa spółdzielczego, odmiennego nieco od prawa spółek handlowych. Jest to zgodnie z obowiązującą w Polsce ustawą, "dobrowolne zrzeszenie nieograniczonej liczby osób" (nie mniejszej niż dziesięciu osób fizycznych lub nie mniej niż trzech osób prawnych), zwanych "członkami spółdzielni". Liczba członków może być zmienna (nie może jednak spaść poniżej ustawowych 10 (lub 3) osób fizycznych (lub prawnych). Jednakże do istnienia spółdzielni produkcji rolnej wystarczy, że zrzeszonych jest 5 osób. Każdy członek spółdzielni musi zadeklarować w niej co najmniej jeden udział, chyba, że statut spółdzielni przewiduje większą ich ilość; na podstawie postanowień statutu może też być zastrzeżona potrzeba wniesienia wkładu, np. rzeczowego (maszyny, grunt, zwierzęta) do spółdzielni. W odróżnieniu od spółek prawa handlowego ("kapitałowych") członkowie zakładający spółdzielnię nie muszą dysponować żadnym określonym przez prawo minimalnym kapitałem założycielskim (dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością począwszy od roku 2001 jest to 50.000 złotych). Inną istotną różnicą charakteryzującą spółdzielnię jest fakt, że zmiana liczby członków i zmiana funduszu udziałowego jest wewnętrzną sprawą spółdzielni, realizowaną na poziomie jej zarządu i/lub rady nadzorczej, gdy tymczasem np. podwyższenie kapitału zakładowego spółki akcyjnej wymaga skomplikowanej procedury publicznej emisji akcji, a w spółkach z o.o. dodatkowo nawet sprzedaż udziałów innej osobie musi - dla swej skuteczności - zostać każdorazowo zgłoszona do Krajowego Rejestru Sądowego. Jeszcze inna różnica wynika z ustawowej dobrowolności zrzeszania się i polega na tym, że spółdzielca może w każdej chwili (po upływie niewygórowanego, np. jednomiesięcznego, okresu wypowiedzenia) wystąpić ze spółdzielni i nie musi w tym celu - tak jak w spółkach - szukać nabywcy na swoje udziały, co niekiedy, w firmach o kiepskiej kondycji ekonomicznej - może nie być łatwe. Spółdzielnię na zewnątrz reprezentuje jej zarząd, a prace zarządu kontroluje rada nadzorcza. Celem istnienia spółdzielni jest prowadzenie wspólnej działalności gospodarczej w interesie zrzeszonych członków. Członkowie spółdzielni uczestniczą w pokrywaniu jej strat do wysokości zadeklarowanych udziałów i nie odpowiadają wobec wierzycieli spółdzielni za jej zobowiązania. Zysk z działalności spółdzielni nazywany jest nadwyżką bilansową i na koniec roku obrachunkowego wypłacany jest członkom spółdzielni proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów. Spółdzielnia może stać się wspólnikiem prawa handlowego poprzez nabycie udziałów. Decyzję w tej sprawie podejmują członkowie spółdzielni na walnym zgromadzeniu (jest to bowiem decyzja strategiczna).Spółka (łac. societas) jest to rodzaj działalności osób fizycznych lub prawnych oparty na umowie albo statucie, a mający zazwyczaj na celu prowadzenie działalności gospodarczej. Jako spółkę określa się wiele różnych instytucji prawa, mających ze sobą niewiele wspólnego poza nazwą. Spółki systematyzuje się najczęściej według gałęzi prawa, która je reguluje. W prawie polskim wyróżnia się: spółki prawa administracyjnego, które są zrzeszeniami osób powoływanymi do nadzoru nad wspólnymi przedsięwzięciami: spółki wodne, spółki do zagospodarowania wspólnot gruntowych, spółki prawa cywilnego: obecnie jest to tylko spółka cywilna, która jest umową stylizowaną w Kodeksie cywilnym, spółki prawa handlowego (handlowe), które są (w pewnym uproszczeniu) odrębnymi podmiotami prawa, tworzonymi na podstawie odpowiednich umów: spółki osobowe: jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna, spółki kapitałowe: sp.z o.o, sp.akcyjna,spółki prawa Unii Europejskiej: spółka europejska,europejskie zgrupowanie interesów gospodarczychNiektóre spółki, ze względu na ich specyficzne cechy pozanormatywne, określa się mianem "lwiej spółki" lub "spółki cichej", inne spółki w oparciu o cechy normatywne kwalifikuje się jako spółki jednoosobowe, spółki dominujące, spółki powiązane i spółki publiczne.Spółka akcyjna - rodzaj spółki kapitałowej. W Polsce spółki akcyjne działają obecnie na podstawie Kodeksu spółek handlowych, wcześniej regulował ja Kodeks handlowy. Kapitał akcyjny spółek akcyjnych podzielony jest na akcje. Akcje te mogą być notowane (kupowane i sprzedawane) na giełdzie. Spółki akcyjne używają skrótu S.A. (np. Telewizja Polska S.A., Polskie Koleje Państwowe S.A.).kapitał zakładowy składa się z wkładów założycieli, którzy otrzymują akcje (możliwe etapowe pokrywanie kapitału zakładowego - jest na to 1 rok, do założenia spółki potrzebne 25%). powstaje z chwilą zawiązania spółki (objęcie wszystkich akcji), nabywa osobowość prawną w chwili wpisania do rejestru handlowego, akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki, lecz ponoszą ryzyko kapitału oraz czerpią zyski (dywidendy), statut + umowa (w umowie oświadczenie, że zgadza sie na brzmienie statutu oraz o zobiowiązaniu do wniesienia wkładów)wpis do KRS, minimalny kapitał akcyjny wynosi 500 000 a wartość nominalna akcji to min. 1 grosz, akcje: imienne i na okaziciela, aportowe i gotówkowe, zwykłe i uprzywilejowane; są niepodzielne, cena emisyjna nie moze być niższa od nominalnej, zysk dzielony proporcjonalnie do wysokości posiadanych udziałów, organy spółki: Zarząd (powołany max. na 5 lat, reprezentuje spółkę na zewnątrz); Rada Nadzorcza (min. 3 członków, w sp. publicznych min. 5, powoływanych i odwoływanych przez walne zgromaczenie, wykonuje stały nadzór); Walne zgromadzenie Akcjonariuszy; na członku zarządu ciąży tzw. "zakaz konkurencyjny", rozwiązanie spółki może nastąpić: z przyczyn przewidzianych w statucie; w wyniku uchwały Walnego Zgromadzenia; upadłość (bankructwo); inne przyczyny wymienione w kodeksie spółek handlowych; rozwiązanie następuje w drodze postępowania likwidacyjnego; likwidatorami są ostatni członkowie zarządu, likwidatorów może ustanowić sąd, w przypadku upadłości jest to postępowanie upadłościowe Spółka cicha jest formą działalności gospodarczej, która w przeszłości była uregulowana przepisami prawa handlowego, ale wprowadzenie w życie kodeksu cywilnego z roku 1964 regulacje te uchyliła. Oznacza to, że osoby tworzące spółki ciche stosować się muszą do tzw. przepisów ogólnych, które siłą rzeczy nie są w stanie odnieść się do szczególnych przypadków, mogących zajść w takich spółkach. Umowa spółki cichej jest przykładem umowy nienazwanej, to znaczy takiej, której specyfika odbiega nieco od skodyfikowanych w prawie umów, ale nie posiada szczegółowych regulacji. Inne przykłady umów nienazwanych to umowa franchisingowa albo umowa know-how. Zazwyczaj umowy nienazwane po pewnym czasie znajdują swoje umocowanie prawne (tak było w Polsce np. z leasingiem), w przypadku spółek cichych stało się jednak odwrotnie: umocowania te zostały zlikwidowane.Spółka europejska (europejska spółka akcyjna- podtyp ponadnarodowej spółki akcyjnej funkcjonującej w państwie, w którym znajduje się jej statutowa siedziba. Spółka ta uregulowana jest w prawie europejskim przepisami rozporządzenia oraz dyrektywy z dnia 8 października 2001r. uzupełniającej statut spółki europejskiej w odniesieniu do zaangażowania pracowników Spółka europejska powinna być zarejestrowana w tym państwie, w którym znajduje się jej statutowa siedziba. Rejestruje się ją w rejestrze państwa członkowskiego. Syndyk - 1) w dawnej Polsce urzędnik miejski 2)teraz osoba zarządzająca majątkiem podmiotu gospodarczego postawionego w stan upadłości oraz dokonująca podziału funduszów między wierzycieli zgodnie z zasadami prawa upadłościowego. Trasant - wystawca weksla, składający na wekslu swój podpis. Trasant odpowiada solidarnie z innymi podpisanymi na wekslu za jego wykupienie. Trasat - osoba wskazana przez wystawcę weksla, zwanego w takim przypadku trasantem, do zapłaty kwoty wskazanej na wekslu. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) - urząd powołany w 1990, na początku jako Urząd Antymonopolowy na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym z 4 lutego 1990 roku. Misją urzędu jest "podnoszenie dobrobytu konsumentów" i "tworzenie warunków dla funkcjonowania konkurencji".Obecnie prezesem UOKiK jest Cezary Banasiński. Walne zgromadzenie akcjonariuszy jest najwyższą władzą w spółce akcyjnej. Mogą w nim brać udział wszyscy posiadacze akcji danej spółki. Każdy z nich ma tyle głosów ile posiada akcji (niektóre akcje, tzw. akcje uprzywilejowane mogą mieć więcej niż jeden głos). Uprawnienia walnego zgromadzenia akcjonariuszy określa kodeks spółek handlowych, oraz statut danej spółki. Generalnie zadaniem walnego zgromadzenia jest wybór organów spółki akcyjnej takich jak zarząd i rada nadzorcza oraz ocena ich działalności i zatwierdzanie sprawozdań finansowych. Weksel - rodzaj papieru wartościowego. Weksel inkorporuje (zawiera w sobie) prawo majątkowe polegające na zobowiązaniu wystawcy weksla do wypłacenia ściśle określonej kwoty pieniężnej (sumy wekslowej) osobie wskazanej na wekslu jako remitent. Wyróżnia się dwie zasadnicze postacie weksla:weksel własny - (solaweksel) przyrzeczenie zapłaty sumy wekslowej złożone przez wystawcę jego odbiorcy czyli remitentowi, weksel ciągniony (trasowany, trata) - udzielone przez wystawcę (trasanta), skierowane do innego podmiotu (trasata), polecenie zapłacenia remitentowi sumy wekslowej.I przyrzeczenie, i polecenie zapłaty jest zawsze bezwarunkowe.Blankiet wekslowy - awers i rewers.Początki weksla datują się na przełom XII i XIII wieku, kiedy to narodził się w toku transakcji dokonywanych przez kupców i bankierów w północnych Włoszech. Obecnie w Polsce aktem prawnym regulującym zagadnienia prawa wekslowego jest ustawa z 28 kwietnia 1936 - Prawo wekslowe.Wekslem jest dokument zawierający w swej treści:słowo "weksel";miejsce oraz datę wystawienia weksla;miejsce i datę płatności;podpis wystawcy;w przypadku weksla trasowanego - nazwisko trasata; nazwisko remitenta. podpis wystawcy weksla.może również zawierać nazwę instytucji lub osoby, u której płatny jest weksel - domicyliat. W przypadku braku oznaczenia miejsca płatności weksel uważa się za płatny w miejscu wystawienia, a w braku takowego - w miejscu zamieszkania lub siedzibie wystawcy weksla. Weksel spełnia następujące funkcje: kredytowa - ze względu na odroczony termin płatności weksla,płatnicza - wręczany jest przy zakupie towarów i usług, gwarancyjna - odpowiedzialność wszystkich uczestników stosunku wekslowego, podpisanych na wekslu, obiegowa - możliwość przenoszenia weksla przez indos, refinansowa - możliwość złożenia weksla do dyskonta. Znak towarowy to słowo, krótki tekst i/lub charakterystyczna grafika, którą posługują się przedsiębiorcy do jednoznacznej identyfikacji swoich towarów lub usług oraz np. w czasie kampanii reklamowych. W większości krajów świata znak towarowy można zarejestrować w urzędzie patentowym, dzięki czemu inne osoby nie mogą go legalnie wykorzystywać bez zgody właściciela.W Polsce jako znak towarowy można zastrzec, na podstawie ustawy Prawo własności przemysłowej, każde oznaczenie przedstawione w sposób graficzny lub takie, które da się w sposób graficzny wyrazić, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżniania w obrocie towarów jednego przedsiębiorstwa od tego samego rodzaju towarów innych przedsiębiorstw. Może to być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub oWarunki ogólne. Znak towarowy można zastrzec tylko jeżeli:1) nie ma już wcześniej zarejestrowanego lub zgłoszonego do rejestracji znaku, który jest identyczny lub podobny do już zarejestrowanego, tak, że używanie znaku późniejszego mogłoby wprowadzić odbiorców w błąd co do pochodzenia towaru, 2)nie ma wcześniej zarejestrowanego lub zgłoszonego do rejestracji podobnego oznaczenia geograficznego, 3)nie ma wcześniej używanego w obrocie podobnego znaku powszechnie znanego wśród co najmniej 50% odbiorców, 4)nie ma wcześniej zarejestrowanego lub zgłoszonego do rejestracji znaku renomowanego, charakteryzującego się powszechną znajomością wśród odbiorców oraz słynącego z dobrej jakości oznaczonych nim towarów lub usług, 5)znak nie narusza praw osobistych lub majątkowych osób trzecich, 6)znak nie jest sprzeczny z prawem, porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami tzn. nie ma charakteru obscenicznego, nie kojarzy się jednoznacznie z symbolami stosowanymi przez grupy wzywające do nienawiści rasowej, religijnej lub postulujące obalenie porządku prawnego siłą, 7)znak nie wprowadza nabywców w błąd, w szczególności co do charakteru towaru, jego jakości, właściwości, albo pochodzenia, 8)jeśli proponowany znak jest tylko tekstem bez zintegrowanej z nim grafiki nie może on być słowem lub frazą pospolitą (np: "pij mleko"). Jako znaku towarowego nie można zgłosić do rejestracji oznaczenia zawierającego: nazwę lub skrót nazwy Rzeczpospolitej Polskiej, bądź jej symbole, nazwy, herby polskich województw, miast i miejscowości, znaki sił zbrojnych, reprodukcje polskich orderów, odznaczeń lub odznak honorowych itp., chyba że zgłaszający posiada odpowiednie zezwolenie, skróty nazw, bądź symbole obcych państw, organizacji międzynarodowych, a także przyjęte w obcych państwach oznaczenia, stemple kontrolne i gwarancyjne, jeżeli zakaz taki wynika z umów międzynarodowych, chyba że zgłaszający posiada odpowiednie zezwolenie, urzędowo uznane oznaczenia przyjęte do stosowania w obrocie w zakresie w jakim mogłoby to wprowadzić w błąd co do charakteru takich odznaczeń, o ile zgłaszający nie wykaże, że jest uprawniony do ich używania, elementy będące symbolami, w szczególności o charakterze religijnym, patriotycznym lub kulturowym, w zakresie w jakim obrażałoby to uczucia religijne, patriotyczne lub tradycję narodową, stanowią formę bądź inną właściwość towaru lub opakowania, która jest uwarunkowana wyłącznie jego naturą, jest niezbędna do uzyskania efektu technicznego lub zwiększa znacznie wartość towaru.pakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy. Złoty spadochron - zbiorczym mianem złotych spadochronów określa się umowy zawierane przez spółkę z członkami zarządu, rzadziej z członkami rady nadzorczej, zapewniające im bardzo korzystne warunki (głównie finansowe) na wypadek odwołania z pełnionej funkcji. Umowy te zazwyczaj przewidują konieczność wypłaty przez spółkę wysokich odpraw dla pozbawionego funkcji członka organu spółki. Krajowy rejest sądowy Dotychczasowe funkcjonowanie kilkunastu różnych rejestrów, regulowanych przepisami rozproszonymi w wielu aktach prawnych, budziło poważne zastrzeżenia. Opóźnienia sądów w dokonywaniu wpisów oraz opieszałość i brak staranności ze strony podmiotów wpisywanych do rejestrów doprowadziły do stanu, w którym został podważony cel prowadzenia rejestrów oraz cel prowadzenia wpisów.Z uwagi na ten stan od kilku lat wyrażono potrzebę ujednolicenia regulacji materialnoprawnych i procesowych zagadnień i rejestracji różnych podmiotów. Postulaty te spełnia ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 r. Rejestr składa się z trzech części tj. z:1.rejestru przedsiębiorców, 2.rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej,3.rejestru dłużników niewypłacalnych. DZIERŻAWA została uregulowana w kodeksie cywilnym jako odmiana umowy najmu, na co wskazuje przepis art. 694 k.c. Do dzierżawy stosuje się odpowiednio przepisy o najmie.Zasada funkcjonowania umowy dzierżawy w obrocie sprowadza się do oddania dzierżawcy przez wydzierżawiającego na czas oznaczony lub na czas nie oznaczony przedmiotu dzierżawy do używania z prawem pobierania pożytków, jakie przedmiot ten może przynosić, a dzierżawca zobowiązuje się do opłacania czynszu.

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 26 minut

Ciekawostki ze świata