profil

Zarządznie zasobami ludzkimi - funkcjonowanie firmy

poleca 89% 101 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Proces zarządzania zasobami ludzkimi
-Ustalanie zapotrzebowania na pracowników
-Pozyskiwanie pracowników o właściwych kwalifikacjach
-Utrzymania niezbędnych i pożądanych pracowników
-Motywowania pracowników do pracy
-Przestrzegania zobowiązań prawnych wobec pracowników
Główne cele zarządzania zasobami ludzkimi to:
-Zapewnienie przedsiębiorstwu właściwych pracowników, na właściwych stanowiskach, we właściwym czasie
-Efektywne wykorzystanie pracowników
-Utrzymanie najlepszych pracowników w firmie
-Motywowanie pracowników do wydajniejszej pracy
Zadania osób od zarządzania zasobami ludzkimi:
-Planowanie zapotrzebowania na pracowników
-Rekrutacja i selekcja pracowników
-Ocena i wynagradzanie pracowników
-Planowanie kariery pracowników
-Rozwój zasobów ludzkich, czyli doskonalenie pracowników
-Wypracowanie i utrzymanie właściwej atmosfery pracy
Plan zatrudnienia:
-Analiza stanowisk pracy(obowiązki, warunki pracy, wykorzystywane narzędzia, materiały i sprzęty)wskazanie warunków zatrudnienia(umiejętności, kwalifikacje, które powinna spełniać osoba zatrudniona na danym stanowisku)
-Prognoza zapotrzebowania przedsiębiorstwa na konkretnych pracowników
-Prognozowanie podaży pracowników
Rekrutacja wewnętrzna- polega na poszukiwaniu możliwości obsadzenia wolnych stanowisk pracy przez już zatrudnionych pracowników. Jednak Przedsiębiorstwo staje przed koniecznością poszukiwania kandydata na stanowisko, które do tej pory zajmował awansowany pracownik.
Rekrutacja zewnętrzna- polega na przyciąganiu osób o odpowiednich kwalifikacjach do ubiegania się o wolne stanowisko pracy.
Selekcja- wybór właściwych kandydatów
-Analiza złożonych przez kandydata dokumentów-pozwala na wstępną selekcje kandydatów
-Wypełnienie specjalnie opracowanych kwestionariuszy, służących do zebrania i uporządkowania potrzebnych informacji o kandydacie
-Różnego rodzaju sprawdziany umiejętności i wiedzy kandydata, testy na inteligencję lub osobowość
-Przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami
Prawidłowe wprowadzenie pracownika do pracy:
-Sprawy formalne związane z zatrudnieniem(podpisanie umowy o parce i innych potrzebnych dokumentów)
-Udzielenie przez przełożonego podstawowych informacji o przedsiębiorstwie , jego celach, a także roli, jaka w realizowaniu zadań będzie pełnił nowy pracownik
-Przedstawienie nowego pracownika jego współpracownikom
-Przeprowadzenie instruktażu dotyczącego sposobu wykonywania czynności
-Samodzielne wykonywanie przez pracownika czynności i obserwacja przez przełożonego.
Motywowanie-, jako element zarządzania, polega na takim wykorzystywaniu mechanizmów motywacji, by zapewniały zaangażowanie pracowników na rzecz sukcesu organizacji, zachęcały do podnoszenia kwalifikacji i dawały satysfakcję z pracy.
Motywacja wewnętrzna-zadowolenie z tego, co się samemu osiąga, umiejętność wykazywania się wynikami w swojej pracy.
Motywacja zewnętrzna- pobudzanie i zachęcanie do działania przez innych ludzi.
Środki przymusu związane są z wywoływaniem określonych zachowań pracowników na skutek kar
Środki zachęty- to takie bodźce, które zwiększają zainteresowanie pracowników wykonaniem zadań, pobudzają aktywność
Środki perswazji – wpływ na świadomość pracowników, wywoływanie zmianę ich postaw i nawyków. Do tych środków zaliczamy negocjacje, apele, konsultacje, doradztwo, informowanie.
Mechanistyczne motywowanie- stosowanie dobrych warunków pracy i perspektywa wysokiego wynagrodzenia jest wystarczającym sposobem motywowania pracownika do wydajnej pracy.
Organiczne-poznanie potrzeb pracowników i dostosowanie do nich organizacji pracy sprawia że efekty pracy pozwalają na zaspokojenie potrzeb pracowniczych.
Składniki wynagrodzenia:
-Płaca zasadnicza-stały element wynagrodzenia pracowników
-Premia-zmienny składnik wynagrodzenia pracownika zależy od efektów jego pracy
-Świadczenia pracownicze-składniki wynagrodzenia występujące w naturze w postaci zwrotu kosztów czy dofinansowania
-Przywileje menedżerskie- składniki wynagrodzenia przysługujące kadrze kierowniczej
Najczęściej stosowane formy płac to:
-Forma czasowa-za czas pracy w ramach umowy o pracę. Stawka płac za jednostkę czasu jest stała, nie ma bezpośredniego związku między wysokością wynagrodzenia a wykonaną pracą
-Forma akordowa- wysokość wynagrodzenia uzależniona od ilości wykonanej pracy-im więcej pracownik wykona tym wyższe dostanie wynagrodzenie
-Forma premiowa-działa silnie motywująco na pracowników, ponieważ otrzymują oni premię po wykonaniu określonego zadania lub osiągnięciu określonych wyników
-Zadaniowa- wynagrodzenie jest związane z wykonaniem zadania w określonym terminie. W niektórych przypadkach skrócenie tego terminu jest dodatkowo premiowane.
-Prowizyjna- wynagrodzenie najczęściej kierowane do handlowców – po przeprowadzonej transakcji kupna lub sprzedaży pracownik otrzymuje określony wcześniej procent jej wartości
-Kafeteryjna- uzupełnienie zasadniczego wynagrodzenia pracowników poprzez postawienie do ich dyspozycji określonego zestawu składników, spośród których samodzielnie dokonują wyboru w zależności od własnych potrzeb

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty