profil

Orzekanie o niezdolności do pracy dla celów rentowych

poleca 85% 215 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

W prawie ubezpieczeń społecznych można wyróżnić kilka rodzajów świadczeń ubezpieczenia rentowego. W mojej pracy zajmę się jedną z nich, a mianowicie rentą z tytułu niezdolności do pracy. Stanowi ona (jak to wynika ze statystyk prowadzonych przez Zakład Ubezpieczeń społecznych → tabelka na końcu pracy) najczęściej przyznawane świadczenie w porównaniu do innych rodzajów rent. Poprawne rozpatrzenie decyzji zależy od wielu czynników poprzedzających zdarzenie ubezpieczeniowe, a tryb stwierdzania zajścia ryzyka i oceny niezdolności do zarobkowania prowadzi do efek-tu końcowego, jakim jest przyznanie renty.

Ryzyko oznaczające sytuację trwałej utraty zdolności do pracy zostało dostrzeżone jeszcze przed wojną i dlatego doprowadzono do uregulowania prawnego jego treści. Należy więc dostrzec niezwykle istotne znaczenie tematu. Pierwszą polską ustawą ubezpieczeniową obejmującą ochroną na wypadek niezdolności do pracy wszystkie osoby pozostające w stosunku pracy najemnej lub w sto-sunku służby była ustawa z 28 marca 1933 roku o ubezpieczeniu społecznym . Inwalidą w rozumieniu tej ustawy był ten, kto w skutek choroby, ułomności fizycznej albo umysłowej bądź też w skutek upadku sił fizycznych lub umysłowych stał się niezdolny do zarobkowania.

Treść tego ryzyka odnajdujemy również w dekrecie z 25 czerwca 1954 roku o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin. W jego rozumieniu, inwalidą była osoba, która z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu była całkowicie lub czę-ściowo niezdolna do wykonywania zatrudnienia.

Dlatego też najważniejszym, aczkolwiek nie jedynym źródłem poznania systemu orzekania o niezdolności do pracy dla celów rentowych będą właśnie akty prawne. Również wielu autorów do-tyka tej problematyki, która pośrednio związana jest z dziedziną prawa pracy. Wymienić należy tu przede wszystkim profesorów Uniwersytetu Warszawskiego: Zbigniewa Salwę i Inettę Jędrasik-Jankowską, którzy od lat specjalizują się w prawie ubezpieczeń społecznych. To właśnie ich pozycje stanowiły główne źródło wiedzy, dzięki któremu ta praca powstała.


RESZTA W ZAŁĄCZONYM PLIKU PDF

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta