profil

C++ podstawa wprowadzenie

poleca 84% 927 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Nazwa zmiennej: nie może być slowem kluczowym jezyka, musi spelniac warunki: pierwszy jej znak powinien być litera lub znakiem podkreslenia, pozostale zas musza być literami,cyframi bądź znakami podkreślenia, wielkość liter ma znaczenie, czyli np. tylek i Tylek to 2 zmienne. Przykłady (bledne/dobre);(12malp,cyfra na początku/_12malp);(int,slowo kluczowe/Int);(Ala!,wykrzyknik w nawiasie,aLa);liczba krokow,spacja w nazwie/liczba_krokow)
Formatowanie: \t – tabulator poziomy, \r – powrot na poczatek wiersza, \b – cofniecie o jeden znak
Klasyfikacja arytmetyczne: [Pascal/C++/znaczenie]:[+/+/dodawanie];[-/-/odejmowanie];[*/*/mnozenie];[////dzielenie];[div///dzielenie calkowite,czyli zaokraglajace wynik dzielenia do liczby calkowitej np7/5=1];[mod/%/reszta z dzielenia liczb calkowitych]
Operatory relacji:operatory badajace relacje pomiedzy wyrazeniami:[Pascal/C++/znaczenie]:[=/==/rowny];[>/>/wiekszy];[>=/>=/wiekszy lub rowny];[<=/<=/mniejszy lub rowny];[<>/!=/rozny, czyli nieprawda,ze rowny];
Wyrazenia logiczne:mozna im przypisac wartosci logiczne,czyli tak lub nie.
Operator przypisania(podstawienia):opisuje operacje nadania zmiennej umieszczonej po lewej stronie operatora wartosci wyrazenia wystepujacego po prawej stronie tego operatora- jesto to instrukcja przypisania.[Pascal/C++/znaczenie]:[:=/=/operator przypisania];
Operatory logiczne:budujemy nimi zlozone wyrazenia logiczne[Pascal/C++/znaczenie/zapis matematyczny]:[and/&&/koniunkcja(iloczyn zdan)/^];[or/||/alternatywa(suma zdań)/v];[not/!/negacja(zaprzeczenie zdania)/~];
Typy zmiennych:[typowy rozmiar w bajtach\minimalny zakres]
-znak, czyli char[1\-128…127], unsigned char[1\0…255]
-liczba całkowita, czyli int(integer)[2,4, lub 8\-32768…32767];unsigned int[2,4 lub 8\0…65535];short int[2\-32768…32767];unsigned short int[2\0…65535];long int[4\-2147483648…2147483647];unsigned long int[4\0…4294967295]
-liczba zmiennopozycyjna, rzeczywista, czyli float[4\szesc cyfr znaczących w zapisie (-3,4E38…3,4E38)]
-liczba zmiennopozycyjna podwójnej precyzji, rzeczywista długa,czyli double[12\dziesięć cyfr znaczących w zapisie (-1,2E4932…1,2E4932)]
-wartość logiczna, znak logiczny fałsz\prawda, czyli bool[1\true,false]-można relacje x>0 itp.
-deklaracja funkcji ktorej wynikiem dzialania nie jest żadna wartość, void
Przykłady:
*reszta z dzielenia x przez 5: x%5
*przypisz y reszte z dzielenia x przez 5: y = x%2
* int liczba;
string napis;
char znak;
liczba=45; // operator przypisania dla liczby
napis="Ala ma kota"; // operator przypisania dla napisu
znak='c'; //operator przypisania dla znaku
int i = 7; int a,b,c;
float w = 8.4;
char znak = ‘p’; //deklaracja zmiennej znakowej i inicjacja wartością ‘p’
* << - to operator wyjścia
>> - operator wejścia
cout to identyfikator standardowego wyjscia
cin to identyfikator standardowego wejścia
lata = 12 (przypisanie wartości)
‘’…’’ – ten nawias to string, stała tekstowa
/* … */ - komentarz wielu lini
*#include – zapoznaje kompilator z nagłówkiem odpowiedniej biblioteki
#include // definicja wyjscia i wejścia
#include // definiuje getchar();
PROGRAM:
#include // definicja wyjscia i wejscia
#include //dyrektywy preprocesora
Using namespace std; //informacja, ze program uzywa przestrzeni std

Int main() //funkcja, treść funkcji zapisuje się w {i}
{
Cout << “ tekst “; //cout to identyfikator standardowego wyjscia
Cout << ‘’ tekst ‘’ << ‘’ tekst ‘’; // tak samo tekst tekst
Cout << ‘’ tekst\n’’; lub << ‘’mój pierwszy’’ << end1; //znaki nowej linii
Cout << ‘’tekst’’ << lata << ‘’tekst’’;
Cout << sizeof(int); //pokazuje ile bajtow zajmuje poszczególny typ
Int lata; //deklaracja zmiennej lata
Cin >> lata; // pobranie z klawiatury wartości dla zmiennej lata
Cin >> a >> b;
Getchar(); //funkcja,która wypisuje na ekran znak wpisany na klawiaturze az do wcisniecia enter(dzięki temu możemy oglądać efekt pracy programu)
Return 0; //powoduje, że nasz main kończy się z wartością 0
Cin.ignore(); //ignoruje znak ostatnio wprowadzony na standardowe wejscie, zignorowanie znaku konca wiersza(enter), !! uzywaj jak wprowadzasz cos do programu przed czekaniem na enter (getchar();)
}
Instrukcja if…else, składnia : if (wyrazenie) instrukcja1;
lub if (wyrazenie) instruckcja1; else instrukcja 2;
if (liczba>0)
cout << ”liczba bla bla”;
else
cout << ”Babla”;
cin.ignore(); pozniej getchar(); pozniej return 0; pozniej } i koniec.
Wyrażenia mające wartości true:
(a==3); jeśli wartość zmiennej a wynosi 3
(c+12*d(a+1<7&&i!=4);jeśli suma a+1, jest mniejsza od 7 i jednocześnie zmienna i jest różna od 4
(z); jeśli zmienna z ma wartość rozna od 0.
Podwójna pętla if:
int a,b,c;
…wczytanie ich…
If(a If (a cout << ”bla”;
else
cout << ”bla”;
else
if (c cout << ”bla”;
else
cout << ”bla”;
Instrukcja wyboru switch, składnia : switch (wyrazenie)
{
Case wartosc1: instrukcja1; break;
Case wartość2: instrukcja 2; break; //break powoduje ze nastepne
Default: instrukcja_inna; break; // przypadki nie są realizowane
}
I przykład: zamiast cin >> lekcja; [enter] if (lekcja == 1) cout << ‘’bla’’;
Robimy tak: cin >> lekcja; [enter] switch (lekcja) [enter] } [enter] case 1: cout << ‘’tekst’’; break;
Zamiast ; break; to << end1; i są wypisywanie kolejne przypadki
Pętla for, składnia : for (P; S; K), czyli Początek(instrukcja wykonana przed pierwszym obiegiem pętli,inicjacja), Sterowanie(logiczna wartość, jak true to kolejny raz idzie pętla), Krok(instrukcja wykonywana po obiegu pętli,modyfikuje licznik pętli), np. for (int i=0; i<10; i=i+1) i { cout }
Instrukcja inkrementacji i++ to i= i+1, a i-- odpowiada i = i-1
Przykład:
{
for (int i=0; i<20; i++) // for ( ; ; ) – nieskonczona petla
{
cout << i;
if (i%3!=0) // jesli reszta jest rozna od zera
cout << ” – nie jest podzielne przez 3”;
cout << end1;
}
retchar();
return 0;
}
Instrukcja pętli while, składnia: while (wyrazenie) instrukcja;
gdzie wyrazenie ma mieć wartość logiczna (t\f), instrukcja - wykonywania pętli
Przykład:
char z;
cout << ”podaj znak”;
cin >> z;
while (z!=’k’) //wazne! kiedy znak nie będzie „k”
{
cout << ”podaj kolejny znak”;
cin >> z;
}
Cout << ”podales ” << z << ”wiec koncze ”;

Program: int a, b; // a - dzielna, b - dzielnik
int k = 0; //krotność
cin >> a >> b;
if (b==0) //sprawdzenie czy nie dzielimy przez 0
cout << ”nie wolno przez 0”;
else
{
while (a>=b)
{
a = a-b;
k++;
}
cout << ”a/b wynosi” << k;
(oblicza wynik dzielenia całkowitego)

Instrukcja pętli do…while, składnia: do instrukcja while (wyrazenie);
gdzie wyrazenie to wartość logiczna, falsz/prawda
przykład:
int i = 4;
do
{
cout << ”*”;
i--;
}
while (i); //dopóki wyrazenie ma wartość rozna od zera
LUB Przykład na pole kwadratu
int main()
{
float bok;
do
{
cout << ‘’bla’’;
cin >> bok;
if (bok<=0)
cout << ”bla”;
}
while (bok<=0);
cout << ” pole wynosi: ” << bok*bok;
Instrukcje sterujące break i continue wykonaniem pętli
przykład break, int sum = 0;
for (int i=0; i<10; i++)
{
cout << 2*1 <<”, ”;
sum = sum+2*1;
if (sum>20)
break;
}
przyklad continue, for (int i=0; i<5; i++)
{
cout << end1 << i << “,“;;
if (i%3 == 0)
continue;
cout << “ - nie podzielna przez“;

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 5 minut