profil

Środki probacyjne

poleca 87% 101 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

ŚRODKI PROBACYJNE
Przez lata jedynym środkiem reakcji na przestępstwo były kary kryminalne. Rozwój współczesnego prawa karnego charakteryzuje się zróżnicowaniem środków reakcji na przestępstwo. Oprócz kar i środków zabezpieczających rozwijają sie również środki probacyjne, oraz środki polegające na pozbawieniu lub ograniczeniu niektórych praw. W obowiązującym kodeksie karnym w miejsce tradycyjnego podziału na kary zasadnicze i dodatkowe jak to było w kodeksie karnym z 1969 roku, wprowadzono podział na kary i środki karne. Według art. 32 k.k. z 1997 roku karami są: grzywna; ograniczenie wolności; pozbawienie wolności; 25 lat pozbawienia wolności oraz dożywocie. Jest to katalog kar ułożony według stopnia dolegliwości. Jeśli chodzi o środki karne to ich katalog oprócz środków probacyjnych zawiera również: pozbawienie praw publicznych; zakaz zajmowania określonego stanowiska; wykonywania określonego zawodu lub prowadzenie określonej działalności gospodarczej; zakaz prowadzenia pojazdów; przepadek przedmiotów; obowiązek naprawy szkody; nawiązka; świadczenie pieniężne; podanie wyroku do publicznej wiadomości.
Środki probacyjne wykształciły się w anglo –amerykańskim systemie prawa na przełomie XIX i XX wieku. Ich istota tkwi w założeniu, że efekt resocjalizacyjny wobec sprawcy przestępstwa nie wykazującego cech głębokiej demoralizacji można osiągnąć w warunkach kontrolowanej wolności, nakładając na niego stosowne obowiązki i poddając dozorowi kuratora.
W obowiązującym kodeksie karnym ustawodawca przewidział możliwość stosowania trzech tego rodzaju środków tj. warunkowego umorzenia postępowania; warunkowego zawieszenia wykonania kary oraz warunkowego przedterminowego zwolnienia od odbycia części kary pozbawienia wolności. Jednocześnie kodeks karny szczegółowo określa przesłanki stosowania każdej z tych instytucji, obowiązki próby jakie mogą być nakładane na sprawcę oraz skutki jej przebiegu.
Ogólnym warunkiem jego zastosowania wobec sprawcy jest pozytywna prognoza kryminologiczna przejawiająca się w założeniu że dotychczasowa postawa skazanego oraz jego zachowanie po popełnieniu przestępstwa dają duże prawdopodobieństwo przestrzegania przez niego porządku prawnego w przyszłości. Środek probacyjny stosowany jest przez okres próby, podczas którego zachowanie skazanego sprzeczne z nałożonymi na niego obowiązkami może skutkować wykonaniem orzeczonej wobec niego kary albo podjęciem warunkowo umorzonego postępowania.
Rodzaje środków probacyjnych:
1. Warunkowe umorzenie postępowania karnego, które polega na rezygnacji ze skazania i kary wobec sprawcy uznanego winnym przestępstwa oraz zastosowaniu przewidzianych przez prawo środków o charakterze probacyjnym ( nie oznacza to zwolnienia z odpowiedzialności)
2. Warunkowe zawieszenie wykonania kary, które jest jedną z odmian warunkowego skazania będącego odroczeniem ostatecznego rozstrzygnięcia w postaci wstrzymania się od orzeczenia kary (system anglo –amerykańskiej probacji) lub od wykonania orzeczonej kary pozbawienia wolności nieprzekraczającej 2 lat, kary ograniczenia wolności i grzywny orzeczonej jako kara samoistna.
3. Warunkowe przedterminowe zwolnienie, polega na skróceniu okresu pobytu skazanego w zakładzie karnym, gdy dalszy pobyt nie jest konieczny (perspektywa warunkowego przedterminowego zwolnienia wywiera dyscyplinujący wpływ na zachowanie się skazanych w czasie odbywania kary) czyli tzw. zwolnienie od reszty kary ograniczenia wolności.
Cechą wspólną dla wszystkich wyżej wymienionych środków probacji jest:
• Poddawanie skazanych próbie, określonej zarówno co do długości trwania, jak i co do warunków oraz rygorów z nią związanych
• Roztoczenie nad skazanym odpowiedniego dozoru ze strony organów sądowych i realizowanie co do tych osób określonego programu oddziaływania resocjalizacyjnego.
• Zróżnicowania metod oddziaływania w zależności od formy probacji
• Związanie powodzenia lub niepowodzenia okresu próby z określonymi następstwami prawnymi

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty

Ciekawostki ze świata