profil

Co to znaczy społeczeństwo?

drukuj
poleca 82% 712 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Istnieje wiele definicji społeczeństwa, lecz najczęściej zamykają się one w takim oto stwierdzeniu: społeczeństwo to forma życia zbiorowego ludzi, ukształtowana historycznie, także specyficzny system interakcji pomiędzy jednostkami tworzącymi relatywnie samowystarczalną zbiorowość.
Jan Szczepański w swojej książce „Elementarne pojęcia socjologii” dzieli definicje społeczeństwa na pięć grup:
1) Definicje ujmujące społeczeństwo jako rodzaj szerokiej czy najszerszej zbiorowości. Taką definicję stosował Florian Znaniecki, który definiował społeczeństwo jako kompleks grup współistniejących i krzyżujących się, podporządkowanych jednej grupie dominującej.
2) Definicje ujmujące społeczeństwo jako szerokie zbiorowości powiązane specjalnymi typami stosunków. Marks rozumiał społeczeństwo jako pewien historyczny typ zbiorowości, charakteryzujących się typem stosunków produkcji i jego skutkami w makrostrukturze.
3) Definicje „organizacyjne”, ujmujące społeczeństwo nie jako ogół jednostek, ale jako ogół instytucji i urządzeń zapewniających jednostkom wspólne zaspokajanie potrzeb i uregulowane współżycie, tworzenie kultury i rozwój.
4) Definicje pojmujące społeczeństwo jako postać egzystencji człowieka, jako stan uzupełniający czy przeciwstawny istnienia indywidualnego.
5) Definicje używane w języku potocznym dla oznaczenia tych wszystkich form życia zbiorowego, które istnieją poza organizacją państwową.

Definicje społeczeństwa można także podzielić ze względu na koncepcje:
Koncepcja empiryczna- społeczeństwo to najszerszy rodzaj zbiorowości, obejmującej swoimi ramami całość wielostopniowych struktur, grup, kręgów i wszelkich postaci zbiorowości, ale stanowiące pewien układ zamknięty, mający swoją zasadę odrębności
Koncepcja konceptualistyczna- społeczeństwo jako pewien model idealny ogólnego typu zbiorowości
Koncepcja społeczeństwa jako przejawu egzystencji ludzkiej- społeczeństwo jako kategoria istnienia człowieka, jako stan, postać życia ludzkiego.


Załączniki:
Polecasz? Tak Nie
Komentarze (2) Brak komentarzy
8.12.2011 (15:56)

np.spoleczenstwo to wielka grupa ludzi

15.9.2011 (14:47)

Za długie to przepisywanie :?//

Typ pracy