profil

Ideologie pedagogiczne, pojęcia.

poleca 85% 520 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Pedagogika – nauka o wychowaniu, teoria działalności wychowawczej. Na jej gruncie
formułuje się cele, treści, metody, środki i formy organizacyjne procesu wychowawczego. Pedagogika odnosi się głównie do młodego pokolenia, które dzięki oddziaływaniom wychowawczym winno osiągnąć optymalny rozwój osobowości, ukształtować wiedzę o rzeczywistości, przygotować się do funkcjonowania w życiu społecznym.
wychowanie – to świadoma zorganizowana działalność społeczna, której celem jest
wywołanie zamierzonych zmian w osobowości człowieka. Zmiany związane są z
poznaniem rzeczywistości, umiejętnością oddziaływania na nią oraz kształtowaniem
stosunku do świata i ludzi, jego przekonań i postaw.
kształcenie – samodzielne i kierowane czynności człowieka podejmowane dla
osiągnięcia określonego zasobu wiedzy o otaczającym go świecie, poznanie samego
siebie, zdobycia umiejętności potrzebnych mu do przeobrażania świata i do rozwoju jego
uzdolnień, zainteresowań i ogólnej sprawności umysłowej. Rezultatem kształcenia jest
zdobycie wykształcenia
nauczanie – jest to kierowanie procesem uczenia się, planowa i systematyczna praca
nauczyciela z uczniami umożliwiająca im zdobywanie wiedzy, umiejętności, nawyków
oraz rozwijanie zdolności i zainteresowań.
pedagogia – zespół środków i metod wychowawczych stosowanych przez nauczycieli. Pojęcie pedagogii odnosi się do praktyk w odróżnieniu od pedagogiki, która jest teoretyczna i naukową refleksją dotycząca praktyki edukacyjnej. Pojęcie pedagogii odnosi się także do paradygmatu edukacyjnego, który może przybierać postać tego programu wychowawczego np. szkoły .
SAMOKSZTAŁCENIE jest to organizowanie wiedzy i sprawności bez pomocy nauczycieli. Instytucje powołane do organizowania kształcenia nazywamy systemem kształcenia. Z punktu widzenia przyswajanej wiedzy wyróżniamy:
• kształcenie ogólne
• kształcenie specjalistyczne tzw. zawodowe
Kształcenie pełni 2 funkcje:
1. poznawcza – dostarczanie wiedzy o świecie
2. praktyczna – zdobywanie umiejętności i nawyków, bowiem nawyk to efekt ostatecznego stadium kształcenia lub samokształcenia.
Nauczyciel transmisji-konserwatywny,wierzy że wiedza istnieje w formie publicznych dyscyplin, które zawierają w sobie treść i kryteria osiągnięć;
Ceni osiągniecia uczących się kiedi dopasowują się one do kryteriów danej dyscypliny;
Za zadanie nauczyciela uaża ocene i korekte uczącego się, zgodnie z kryteriami, których on sam jest nadzorcą;uważa uczącego za pełnego niewiedzy nowicjusza, dla którego dostęp do wiedzy będzie trudny, gdyż musi on przejść przez testy sprawdzające jego osiągnięcia
Nauczyciel interpretacji- liberalny; wierzy że wiedza istnieje w formie zdolności wiedzącego do organizowania myśli i działań;
Ceni zaangażowanie uczącego się w interpretację rzeczywistości, stąd kryteria pochodzą w równym stopniu od uczącego się, co od nauczyciela;
Za zadanie nauczyciela uważa się zbudowanie dialogu, w którym uczący ma możliwość ciagłego kształtowania swojej wiedzy poprzez interakcje z innymi;
Uważa się że uczacy się od razu posiada systematyczną i potrzebna wiedzę oraz środki do kształtowania tej wiedzy na nowo.

Ideologia romantyczna- to co pochodzi od samego dziecka jest najważniejszym aspektem rozwoju, środowisko pedagogiczne powinno być dostatecznie przyswajalne, aby rozwinęło się wew dobro, wczesne wych powinno pozwolić przejść dziecku przez fazę rozwoju emocjonalnego, dziecko posiada wew ja, opiekowanie młodzieży powinno trzymać się natury, rozwoj dziecka wg jego potrzeb, dziecko jest dobre bo pochodzi od Boga, nauczyciel nie karze wolność słowa, elastyczność, nauka poprzez doświadczenia stawia na wrodzone talenty dziecka, możliwości i stany emocjonalne.
Transmisja kulturowa- przekazywanie wiedzy, kultury, uczenie się poprzez dyscypline, dziecko jako tabula rasa, ocenianie na podst, testow, nauczyciel stereotypowy, encyklopedysta, bezwzględny, brak dobrego kontaktu z uczniem, stwarzanie idealnego środowiska
Progresywna- relacje interpersonalne, logiczny rozwój, zrozumiały i adekwatny do wieku, nauczyciel otwarty, wyrozumiały, pomocny, twórczy, liberalna koncepcja wychowania(bierze pod uwagę nowe koncepcje), uczenie poprzez rozwiązywanie problemów(aktywność)

Pedagogika przed 1939 –podobny poziom nauki i kształć polski do EUR,kształcenie nauczycieli na poz. wyższym,wymiana nauczycieli,Pedagogiki na zachodzie-etap ortodoksji-opracow metod Bad,kształtowania najwazn czynnikow dla pedag,przzwyciezenie scjentycznych zasad tworzenia wiedzy,etap heterodoksji-rozczarow paradygmatu strukt-funkcjon.Pedag po 1989-zjazd dotycz ewolucji tozsam pedag, przeszkody w rozwoju(obroncy minionego ładu,urynkowienie wykształć na poz wyższym,podział pedag na wiele specjaln.Wiedza wg Rutkowiak-wiedza naukowa,w. filozoficzna,potoczna wiedza o rozsadku, mityczny sposób myslenia o wychow,w.o wychow religijnym,w. o wychow pochodzaca z kręgów sztuki,publicystyczna wiedza o wychow.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty

Typ pracy