profil

Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa

drukuj
poleca 85% 252 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Rada Unii Europejskiej, Komitet Polityczny, Jednostka Planowania Strategicznego, Wysoki Przedstawiciel


RADA UNII EUROPEJSKIEJ:
Rada, działająca w składzie ministrów spraw zagranicznych jest głównym organem decyzyjnym i wykonawczym Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa.
Rada w procesie decyzyjnym II filaru Unii odgrywa szereg funkcji:
- podejmuje decyzje niezbędne do określenia i realizacji Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa na podstawie ogólnych zasad i wytycznych ustalonych przez Radę Europejską, inicjuje uchwalanie przez Rade Europejską wspólnych Strategii, uchwala wspólne stanowiska i zarządza wspólne działania, powołuje specjalnych przedstawicieli Unii do zajmowania się określonymi sprawami,
- stanowi forum informowania, konsultowania się i uzgadniania przez państwa członkowskie wszystkich kwestii Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, stanowiących przedmiot ogólnego zainteresowania,
- zapewnia jedność, spójność i skuteczność działań podjętych przez Unię, pilnując aby państwa członkowskie wspierały jej politykę zagraniczną i bezpieczeństwa oraz się z nią solidaryzowały,
- zawiera umowy międzynarodowe.
Rada Unii Europejskiej jest wspierana w swoich działaniach w ramach II filaru przez organ pomocniczy, KOMITET STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI występujący jako COREPER II, W jego skład wchodzą stali przedstawiciele państw członkowskich w randze ambasadorów. Spotykają się oni wraz z zastępcą Sekretarza Generalnego Rady, co najmniej raz w tygodniu. Przygotowują prace Rady i zapewniają ich ciągłość pod nieobecność ministrów.
KOMITET POLITYCZNY – złożony jest z dyrektorów politycznych ministerstw spraw zagranicznych państw członkowskich, odpowiedzialnych za ogólne kwestie polityki zagranicznej i politykę bezpieczeństwa. Do jego kompetencji należy:
- obserwowanie sytuacji międzynarodowej w dziedzinach objętych Wspólną Polityką Zagraniczną i Bezpieczeństwa,
- przyczynianie się do zalecania działań, poprzez wydawanie opinii dla Rady, a także czuwanie nad wprowadzeniem w życie uzgodnionych polityk. W 2000r. został utworzony KOMITET POLITYCZNY I BEZPIECZEŃSTWA, który przejął kompetencje dotychczasowego Komitetu Politycznego. Ma też kompetencje do sprawowania, pod kierunkiem Rady UE, kontroli politycznej i kierownictwa strategicznego nad operacjami rozwiązywania kryzysów.
W ramach Rady Funkcjonują także różne ciała pomocnicze takie jak: doradcy prawni, grupy robocze, zajmujące się geograficznymi kierunkami Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa i Grupa Polityczno-Wosjkowa.
Urząd WYSOKIEGO PRZEDSTAWICIELA ds. WSPÓLNEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ I BEZPIECZEŃSTWA powierzono Sekretarzowi Generalnemu Rady. Wysoki Przedstawiciel wspiera Prezydencję w sprawach WPZiB, wspomaga Radę w sprawach WPZiB, zwłaszcza przyczyniając się do formułowania, opracowania i wprowadzania w życie decyzji politycznych, w stosownych przypadkach prowadzi dialog polityczny ze stronami trzecimi – działając w imieniu Rady i na zlecenie Prezydencji.
Obecnym Sekretarzem Generalnym Rady i wysokim Przedstawicielem ds. Wspólnej polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa jest JAVIER SOLANA.
KOMÓRKA PLANOWANIA STRATEGICNEGO i WCZESNEGO OSTRZEGANIA została ustanowiona przy Sekretarzu Generalnym Rady UE. W jej skład wchodzą przedstawiciele Sekretariatu Generalnego Rady, państw członkowskich, Komisji Europejskiej i UZE (Unii Zachodnioeuropejskiej). Do zadań jednostki należy:
- Czuwanie i analiza rozwoju sytuacji w dziedzinach objętych WPZiB,
- Ocena interesów UE w dziedzinie polityki zagranicznej i polityki bezpieczeństwa oraz określanie przyszłych głównych zagadnień WPZiB,
- Stosownie wczesne ocenianie wydarzeń i sytuacji, które mogą oddziaływać na WPZiB, łącznie z potencjalnymi politycznymi kryzysami oraz odpowiednio wczesne ostrzeganie w takich przypadkach,
- Opracowanie dokumentów określających opcje polityczne, które mogą zawierać analizy, zalecenia i strategie dla WPZiB.,
- w warunkach kryzysu pełni rolę ośrodka powiadamiania, a jego dalsze zadania obejmują utrzymywanie kontaktów z centrami sytuacyjnymi: NATO, OBWE i ONZ.


Polecasz? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy