profil

Instruktor strzelnictwa

poleca 85% 415 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1. Rola dowódcy drużyny w procesie szkolenia pododdziałów strzeleckich.

W toku szkolenia dowódca drużyny może występować jako dowódca lub jako instruktor. Jako dowódca występuje tam gdzie zachodzi konieczność dowodzenia, bezpośredniego kierowania swoim pododdziałem. Ma to miejsce:
- w czasie ćwiczeń taktycznych drużyny
- w czasie wykonywania zadań taktycznych np. dowodzenie patrolem rozpoznawczym, kierowanie posterunkiem obserwacyjnym itd.
Jako instruktor występuje podczas zajęć szkoleniowych mających na celu nauczenie strzelców konkretnych czynności, procedur. Ma to miejsce:
- gdy pełni rolę wykładowcy omawiającego dane zagadnienie szkoleniowe np. marsz ubezpieczony, zasady reanimacji itd.

2. Przygotowanie dowódcy drużyny do prowadzenia zajęć

Dowódca drużyny przed zajęciami ma obowiązek
- uczestniczyć w instruktażu przeprowadzonym przez dowódcę oddziału

Instruktaż polega na podaniu wytycznych do prowadzenia zajęć (czasu i miejsca szkolenia, tematu zajęć i zagadnień szkoleniowych, zabezpieczenia materiałowo-technicznego szkolenia, warunków bezpieczeństwa)

- zapoznać się z tematem i treścią zajęć
- przestudiować odpowiednie materiały szkoleniowe: regulaminy, instrukcje, podręczniki itp.
- opracować plan – konspekt
- zgłosić zapotrzebowanie dotyczące zabezpieczenia materiałowo – technicznego
- powiadomić strzelców odnośnie wyposażenia i umundurowania, czasu i charakteru zajęć

3. Prowadzenie zajęć.
Przed zajęciami dowódca zatwierdza plany przygotowane przez dowódców drużyn. Określa sposób komunikowania się z nim w trakcie zajęć szkoleniowych, dokonuje rozdziału sprzętu na poszczególne drużyny w toku szkolenia.

Przed zajęciami dowódca drużyny powinien:
- wykonać zbiórkę drużyny
- sprawdzić indywidualne wyposażenie strzelców i wygląd zewnętrzny
- sprawdzić środki materiałowo – techniczne ujęte w planie szkolenia
- zameldować przełożonemu o gotowości drużyny do zajęć

W trakcie organizowania i przeprowadzania zajęć szkoleniowych należy zwracać szczególną uwagę na następujące warunki bezpieczeństwa
wydolność fizyczną szkolonych
warunki zdrowotne szkolonych
użycie narzędzi
użycie środków pirotechnicznych
bezpieczeństwo przemarszów – ruch drogowy
zbiorniki i przeszkody wodne


Zajęcia mogą się rozpocząć z chwilą przybycia na miejsce określone w planie zajęć lub w innym czasie np. w trakcie domarszu do placu ćwiczeń.

Podczas omawiania poszczególnych zagadnień stosujemy wzorowy pokaz i pokaz z objaśnieniem po którym następuje praktyczne wykonywanie czynności przez szkolonych. Pokaz może być wykonywany przez prowadzącego zajęcia lub odpowiednio poinstruowanego strzelca ( grupę strzelców ). Podczas pokazu najpierw demonstruje się daną czynność w całości, a następnie poszczególne jej elementy , na zakończenie ponownie całość. Należy pamiętać, że pokaz bez objaśnień nie daje szkolonym właściwego obrazu działania. Po zademonstrowaniu i objaśnieniu danej czynności przystępuje się do praktycznych ćwiczeń indywidualnych.
Rola dowódcy ( instruktora ) sprowadza się do obserwowania szkolonych, udzielania im koniecznych wskazówek oraz usuwania zauważonych błędów. Pokazane i omówione czynności strzelcy trenują dotąd, aż nauczą się ich prawidłowego wykonywania. Jeśli instruktor stwierdził błędy lub niedociągnięcia powinien przerwać dany element ćwiczenia, wskazać co zostało wykonane błędnie – udzielić wskazówek ( pokazać ) jak należy wykonać poprawnie określoną czynność – powtórzyć przerabiane zagadnienia. Po zakończeniu zajęć należy sprawdzić stopień opanowania materiału przez poszczególnych strzelców.
Do najważniejszych środków oddziałujących na szkolonych i utrzymujących w napięciu ich uwagę w czasie zajęć należą:
- właściwe zachowanie się dowódcy drużyny (instruktora)
- umiejętne przekazywanie materiału szkoleniowego (jasno, treściwie, w sposób dostępny i zrozumiały dla szkolonych)
- ciągłe obserwowanie zachowania szkolonych – zapobieganie w porę odrywania ich uwagi od przedmiotu nauczania
- prowadzenie zajęć umożliwiające szkolonym czynny udział w zajęciach
- zadawanie pytań i obiektywne ocenianie odpowiedzi (wysiłku ) szkolonych
- wyróżnianie najlepszych spośród szkolonych.

Uwaga: nieumiejętny pokaz, rozwlekłe objaśnienia, sztuczne zwalnianie tempa zajęć, szukanie w czasie zajęć tekstu, pomocy szkoleniowych, regulaminu rozprasza i osłabia uwagę oraz obniża dyscyplinę szkolonych.

Podczas zajęć należy stosować zasadę systematyczności i stopniowania trudności.
1. Od łatwego do trudnego;
2. Od wiadomości (czynności) prostych do złożonych;
3. Od wiadomości poznanych do nowych;
4. Od zagadnień ogólnych do szczegółowych.

4.Uwaga:

W trakcie przygotowania do zajęć ze szkolenia ogniowego należy zwrócić uwagę na:
- zabezpieczenie wykwalifikowanego instruktora do przeprowadzenia zajęć
- zabezpieczenie i sprawdzenie sprzętu / broń, amunicja/
- zabezpieczenie obiektu strzelnicy dla osób postronnych
- odpowiednie poinstruowanie szkolonych co do zasad i warunków bezpieczeństwa w trakcie strzelania

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 4 minuty