profil

Stosunki międzynarodowe- konflikty

poleca 85% 507 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

KONFLIKT=> sa to pewne działania polityczne ,ekonomiczne i militarne
mające na celu narzucenie drugiej stronie swoich racji, przekonań, a które są definitywnie odrzucane. Wśród konfliktów najczęściej wyróżnia się:
o werbalne (protest, sprzeciw, ostrzeżenie, groźba),
o akcje konfliktowe (zerwanie stosunków dyplomatycznych, konfiskata, demonstracja siły lub jej użycie),
o międzynarodowe – oznaczają walkę dwóch lub więcej państw rozciągniętą w czasie i przestrzeni,
o bez znaczenia międzynarodowego - w tym wypadku tylko jedna strona ma moc prawno-międzynarodową.
o • narodowowyzwoleńcze,
o Obronne,
o Antykolonialne
o Narodowowyzwolecze
o Ladowe
o Morskie
o Powietrzne
o z użyciem środków chemicznych,
• z użyciem środków biologicznych,
o • z użyciem środków nuklearnych.
Jednym z szerzej rozumianych pojęć jest stosowanie siły. Odnosi się ono do sytuacji starcia się wojsk dwóch lub większej liczby przeciwników, do akcji zbrojnych, które nie napotkały zbrojnego oporu oraz do interwencji zbrojnych i demonstracji o charakterze wojennym.
Ostatnią definicją dotyczącą sytuacji konfliktowych jest napaść. Jest to użycie siły zbrojnej przez jedną ze stron przeciw suwerenności, terytorialnej integralności lub politycznej niezawisłości strony drugiej. Innym “celem” zastosowania napaści jest:
- zablokowanie portów lub wybrzeża państwa,
o udzielenie zgody na użycie terytorium swego państwa przez inne w celu ataku na państwo trzecie,
o wysłanie przez jedną ze stron grup, band lub najemników zbrojnych, którzy dokonują takich działań przeciw stronie drugiej, że równają się one atakom wymienionym powyżej.

Źródła i przyczyny sporów oraz konfliktów międzynarodowych

Przyczyny powstania konfliktów pomiędzy państwami są bardzo zróżnicowane i dotyczą wielu aspektów ich wzajemnych relacji. Kraje, które wchodzą w skład społeczności międzynarodowej różnią się od siebie wielkością terytorium, potencjałem demograficznym i ekonomicznym. Poza tym nadal funkcjonuje bardzo wygodny stereotyp bogatej Północy i biednego Południa oraz podział na białą i kolorową część globu. Podane przykłady wskazują, iż jedną z przyczyn powstania sporów i konfliktów jest niejednorodność współczesnego świata.
W ostatnich pięćdziesięciu latach wiele państw uzyskało niepodległość, co w dużej mierze było skutkiem rozpadu imperiów kolonialnych. Nie były to jednak zmiany bezbolesne, pozostawiły bowiem wiele nierozwiązanych problemów.
Przyczyny niektórych konfliktów należy szukać w roszczeniach konkretnych państw, związków ekonomicznych oraz ugrupowań politycznych i militarnych. Sytuacja jest o tyle interesująca, że im silniejsze relacje wiążą państwa ( traktaty o współpracy, pakty, itp.) tym wyższe ryzyko, że pojawią się odmienne zdania, co do współpracy gospodarczej, handlowej, czy finansowej. Spory mogą również wynikać z różnej interpretacji umów międzynarodowych. Dynamiczny rozwój i współpraca międzypaństwowa bywa źródłem konfliktów na tle rywalizacji i współzawodnictwa.
Nierzadko spory toczą się o terytoria oraz granice morskie bądź lądowe państw i bardzo często są one podsycane czynnikiem narodowym lub etnicznym. Taka sytuacja charakteryzuje kraje bałkańskie, afrykańskie, gdzie granice zasiedlenia narodu nie pokrywają się z granicami państwa.
Chęć zdobycia dominacji w danym regionie to kolejny punkt sporny. Dodatkowo zagrożeniem są różnice miedzy krajami na tle interesów, ambicji politycznych, ekonomicznych i militarnych, a także gwałtowne zbrojenia.
Jeszcze jednym źródłem, z którego “wypływają” spory międzynarodowe są stereotypy etniczne. Z reguły fałszywe opinie o innych narodach, poparte nutką nacjonalistyczną wpływają na zaostrzanie się sytuacji i przeradzanie się ich w konflikty. Przyczyną lub pretekstem do wywoływania konfliktów zbrojnych bywały również wierzenia religijne.
Wszystkie te powody występowania napięć i sporów wydają się być zjawiskiem naturalnym. Problem zaczyna być groźny, gdy stan napięcia przeradza się w wojnę. Wiele państw stosuje siłę bądź groźbę jej użycia, pomimo możliwości zastosowania takich środków i sposobów, aby pokojowo uregulować spory.

Rodzaje konfliktow:
Wewnętrzny –zachodzi wewnątrz panstawa ,może występować na tle problemow etnicznych ,miejszosci interesow bądź roznnuch stanowisk grup interesow ,mogą być to konflikty polityczne bądz społeczne czy ekonomiczne.
Konflikt umiedzynarodowiony polega na tym iż jest to konflikt który dotyczny większej liczby pansw ,nie odbywa się wew,panstwa lecz ma wpływ na arene polityczna ,np. teroryzm
takim konfliktem może być konflikt zbrojny.

• Konflikt zbrojny może zostać zainicjowany w formie incydentu zbrojnego, akcji zbrojnej i innych starć zbrojnych o ograniczonym zakresie i stanowić próbę rozstrzygania

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 4 minuty

Typ pracy