profil

Wstęp do prawoznawstwa

poleca 90% 110 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

WSTĘP DO PRAWOZNAWSTWA WYKŁAD 7

Język prawny- język tekstów prawnych, aktów normatywnych; język przepisów prawa
• Język ten jest wysoce sformalizowany i są różnice miedzy tym językiem, a językiem naturalnym.
• W języku prawnym występują zwroty które pochodzą z języka naturalnego, ale mają inne znaczenie np. powód.
• Język prawny posługuje się tzw. definicjami legalnymi.

Język prawniczy- język środowisk prawniczych, często używa się terminów łac.

ŹRÓDŁA PRAWA

W aktach prawnych wydawanych przez władze państwa, które zawierają przepisy prawa.
Podział
1) ze względu na zakres obowiązywania
a) wewnętrznie obowiązujące- rozporządzenia i zarządzenia, które są wydawane na podstawie ustaw. Takie akty obowiązują jednostki organizacyjne podległe, te które wydały te akty. W drodze tych aktów nie można nakładać obowiązków na obywateli.
b) zewnętrznie obowiązujące- powszechnie obowiązujące, są skierowane do ogółu. W tych aktach mogą być nakładane obowiązki, mogą być przyznawane uprawnienia. Akty te mogą być podstawą stosowania prawa w konkretnych sprawach.
Tworzą zamknięty i hierarchiczny katalog.
a) Konstytucja- jest to ustawa zasadnicza, określa uprawnienia obywateli

b) Ustawy- akt normatywny, który z reguły ustanawia określone prawa i obowiązki. Sa uchwalane przez sejm w drodze procedury ustawodawczej.

c) Ratyfikowane umowy międzynarodowe- umowa międzynarodowa ratyfikowana przez Polskę podlega ogłoszeniu w Dz.U. To źródło prawa mimo sprzeczności z ustawami jest stosowane w pierwszej kolejności. Ma to znaczenie dla umów pomiędzy Polską, a Unią Europejską

d) Rozporządzenia- mogą być wydawane tylko na podstawie delegacji ustawowej, w celu wykonania ustawy. Jaki organ może wydać rozporządzenie i czego ono dotyczy określa delegacja ustawowa. Rozporządzenia są wydawane przez prezydenta, RM, premiera, ministrów i KRRiT.

e) Akty prawa miejscowego- są wydawane przez organy samorządu terytorialnego np. Rade Gminy oraz przez terenowe organy administracji rządowej np. wojewoda.
APM obowiązują no określonym terytorium.

Legalność tych aktów konstruuje NSA i premier. W odniesieniu do aktów wydanych przez wojewodę np. uchwała Rady Gminy mogą regulować organizacje urzędu gminy, ale mogą też określać wysokość podatków lokalnych np. za psa.

Rozporządzenia wydawane przez wojewodów mogą dotyczyć sytuacji kiedy zachodzi sytuacja ochrony osób i mienia czy zapewnienie bezpieczeństwa.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata