profil

Polska w UE – bilans zysków i strat, rozczarowania i nadzieje na przyszłość.

poleca 83% 1021 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Unia Europejska

Unia Europejska to gospodarczo - polityczny związek dwudziestu pięciu państw europejskich. Podstawę do jej funkcjonowania stanowi traktat z Maastricht, zwany też Traktatem o Unii Europejskiej.
Do wspólnoty państw od 1 maja 2004 należy dwadzieścia pięć krajów. Są to: Szwecja, Finlandia, Estonia, Łotwa, Litwa, Polska, Dania, Niemcy, Holandia, Wielka Brytania, Irlandia, Belgia, Francja, Hiszpania, Portugalia, Luksemburg, Włochy, Grecja, Słowacja, Węgry, Republika Czeska, Austria, Słowenia, Malta, Cypr.
Po wstąpieniu do Unii Polacy zyskali bardzo dużo. Mają oni teraz na przykład możliwość podejmowania pracy w krajach unijnych, gdyż granice wewnętrzne są otwarte. Nie zapominajmy o rolnictwie, które czerpie wiele korzyści z eksportu produktów rolniczych do krajów członkowskich. Poza tym następuje też napływ funduszy strukturalnych wspomagających wiele dziedzin gospodarki. Do zwolenników członkostwa Polski w Unii Europejskiej należy obecnie aż 80% Polaków. W ciągu dwóch lat członkostwa odsetek zwolenników Unii wzrósł o 16 punktów.
Większość ankietowanych nie potrafi wymienić żadnych niekorzystnych skutków integracji, jednak są i tacy, którzy mówią o wzroście cen produktów, lub niekorzystnych skutkach dla robotników i przedsiębiorstw. Przeciwnicy Unii stanowią ok. 27% ankietowanych. Opinie o dotychczasowych efektach integracji różnicuje pozycja badanych osób w strukturze społecznej, a więc wykształcenie, wiek, dochody oraz miejsce zamieszkania. Generalnie stosunkowo najlepiej skutki wstąpienia oceniają osoby dobrze wykształcone, mieszkańcy dużych miast i ludzie młodzi.
Już teraz zauważamy coraz wyraźniejsze pozytywne skutki wstąpienia do Unii pod względem ekonomicznym (zauważa to ponad połowa Polaków – 57%). Po roku od rozszerzenia się granic wspólnoty o Polskę odczuwano poprawę stanu gospodarki krajowej, jednak dopiero teraz możemy mówić o poprawie warunków życia Polaków. Od czasu wstąpienia Polski do Unii znacznie poprawił się stan dróg, oraz zauważamy wiele dotacji dla gmin, rozwój inwestycji komunalnych, budowę kanalizacji i oczyszczalni ścieków. Plusem jest również możliwość kształcenia się za granicą. Nie zapominajmy także o nowych miejscach pracy w Polsce, powstającym dzięki inwestycjom firm zagranicznych w naszym kraju, co oznacza lepsze perspektywy dla młodych ludzi. Poza tym poprawił się wizerunek i pozycja Polski i Polaków w Unii Europejskiej oraz stosunki i bezpieczeństwo międzynarodowe. Rynek przez to jest otwarty. Dostajemy również wiele dotacji z Unii na różne cele, oraz na rozwój naszego kraju.
Na tej podstawie można by sądzić, iż wstąpienie Polski do Unii było korzystne, jednak jest wielu przeciwników tej teorii. Nie możemy przecież zapominać o wzroście cen np. żywności, oraz o znacznych stratach, jakie ponoszą rolnicy (wysokie ceny skupu produktów rolnych, środków produkcji rolnej, zbyt niskie bezpośrednie dopłaty, wysokie wymogi dotyczące produkcji rolnej). Polska wstępując do UE zaczęła konkurować z firmami zachodnimi, a wielu fachowców, ludzi wykształconych, lekarzy, pielęgniarki opuściło kraj. Koszty członkostwa są wysokie, tak jak wpłaty do budżetu UE. Zauważyliśmy, iż dochodzi do dominacji wielkich państw, nierównego traktowania wszystkich członków.
Mimo tak wielu wad i niedociągnięć uważam, iż dla naszego kraju należenie do Unii Europejskiej jest korzystne. Moje zdanie popiera wielu obywateli naszego państwa. Mają oni nadzieję, że w najbliższych latach wyciągniemy jeszcze liczniejsze korzyści z członkostwa. Na przykład liczymy na otrzymanie wyższego dofinansowania na rozwój naszego kraju, oraz wyrównanie poziomu życia Polaków z obywatelami krajów członkowskich wysoko rozwiniętych. Myślę, że gdyby nasze państwo nie weszło do wspólnoty europejskiej w szybkim tempie byli byśmy odizolowani pod względem gospodarczym jak na przykład Albania, Kuba, Korea Północna.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty