profil

Ponad 60 pytań i odpowiedzi z filozofii społecznej

poleca 85% 101 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1. Reprezentanci, którego nurtu uważali, że społeczne życie człowieka można wyjaśnić na bazie dyscyplin przyrodniczych?
Odp. Fizykaliści
2. Koncepcja człowieka jako maszyny występowała w poglądach …
Odp. Holbacha XVIII w – człowiek pojmowany skrajnie materialistycznie,
(łatwiej przewidzieć jak zachowa się maszyna, człowiek jest całkowicie podległy
przyrodzie)
3. A. Comt wyróżnił trzy fazy w dziejach kultury ludzkiej są to …
Odp. - religia (ludzie próbowali wyjaśnić otaczający świat odnosząc się do Boga)
- filozofia (metafizyka)
- pozytywna (rozwój nauk przyrodniczych)
4. Wg A.Comte’a naukami wzorcowymi dla socjologii są …
Odp. nauki przyrodnicze oparte na obserwacji i eksperymencie
5. Pozytywizm w socjologii polegał na …
Odp. Prognozowaniu przyszłych relacji oraz kierowaniu zachodzących w nich
procesów
6. Klasyfikacja nauk wg Comte’a …
Odp. - teoretyczne (ogólne – matematyka, oraz opisowo konkretne)
- praktyczne (wytwarzanie czegoś praktycznego)
A. Comte postulował, aby w socjologii stosować następujące metody: …
Odp. obserwacja, eksperyment, porównanie
7. Wspólnota metod nauk przyrodniczych socjologii wynikała z przekonania, Comte’a, że: …
Odp. jest ontologiczna tożsamość świata ludzkiego i świata pozaludzkiego;
(socjologia ma dużo wspólnego z biologią - w punkcie wyjścia, dojścia,
zasadach metodologicznych…)
A. Comte wyróżnił dwa działy socjologii jako nauki …
Odp. Statyka społeczna i dynamika
8. Otto Neurath zaliczany jest do kręgu myślicieli określanych mianem:
Odp. Behawioryzm - analiza ludzkich zachowań zewnętrznych (obserwowalne)
9. Według neopozytywizmu charakter naukowy mają jedynie te sądy, które …
Odp. które są opisem faktów empirycznych lub są redukowalne do takich sądów
(weryfikacja empiryczna)
10. Fizykalizm O. Neuratha polegał na …
Odp. podważeniu istnienia osobowego „ja”
(kwestionowano życie psychiczne jednostek, – jeśli nie można czegoś
empirycznie dotknąć, zważyć, to to nie istnieje)

Pytanie 11. H.Spencer twierdził, że...

Filozofia syntetyczna winna wykorzystywać wszelkie dane nauk przyrodniczych , tłumacząc w sposób całościowy zjawiska i procesy zachodzące we wszechświecie. Był propagatorem ewolucjonizmu K. Darwina.

Pytanie 12. Za pomocą 3-4 haseł scharakteryzuj stanowisko H. Spencera np. naturalizm.....

Podstawowym procesem jest przekształcanie się materii. Dalsze etapy doprowadziły do powstania człowieka , ale jego życie psychiczne i działalność kulturowa są również tylko formą przekształcenia materii. Inteligencja ludzka jest odmianą ewolucyjnych przekształceń materii. Czynniki rozwoju społecznego dzielą się na zewnętrzne i wewnętrzne. Zewnętrzne to : klimat, fauna i lora , wewnętrzne to : stan zdrowia, inteligencja , życie emocjonalne. Spencer omawiając życie społeczne uwypuklił role jednostki ludzkiej , lecz jednak omawiał życie społeczne porównując do funkcjonowania biologicznego organizmu. Podobieństwa to: stopniowy rozrost, zróżnicowanie budowy, różnorodność funkcji poszczególnych elementów, lecz społeczeństwo nie jest jednak czymś w rodzaju organizmu biologicznego , ponieważ wszystkie jednostki mają świadomość swojej egzystencji. Były to przede wszystkim teorie materializmu i ewolucjonizmu, sprzeczne z deklarowaną postawą agnostycyzmu i ewolucjonizmu, sprzeczne z deklarowana postawą agnostycyzmy i metodologią empiryzmu .

Pytanie 13. Zwolennikami ujeć biologizujących e interpretacji życia społecznego byli:
Spencer, Nietzsche, Freud, Teilhard de Chardin.
Tekst Przyrodniczo- empiryzujące teorie życia społecznego- str. 15

14. Freud wyróznił następujące składniki osobowości ludzkiej:
Charakteryzując osobowość człowieka wyróżnił 3 elementy: ono(id), ja(ego), nad- ja(superego).
Tekst jak wyżej, str. 19

15.Jakie instynkty wg Freuda pełnią dominującą role w życiu człowieka?
Libido- instynkt seksualny, tanatos- instynkt śmierci
Tekst jak wyżej, str. 19
16.Behawioryzm polega na: badaniu jednostek, grup społecznych. Analiza ludzkich zachowań w różnych sytuacjach życiowych. Jest odmianą psychologizmu
Notatki
B. to naukowe badanie obiektywnie dostrzegalnych zachowań człowieka bez możliwości obserwacji zjawisk psychicznych.
Internet.
17.Behawioryści postulują aby badać człowieka poprzez:
poddanie go różnorodnym bodźcom.
Tekst: przyr.- empir. Teorie życia społ. -str.-23
18.Czy wg G. Le Bona cechy psychiczne jednostek wyznaczają rozwój cywilizacji?
Tak, cechy psych. są czynnikami wyznaczającymi cywilizację. Cywilizacja jest obiektywizacją cech psychicznych.
Tekst jak powyżej, str. 24
19.Fundamentalną formą życia społecznego jest wg Hegla:
PAŃSTWO. Spełnia ono kreacyjną funkcję wobec ludzkiej osoby.
Tekst: heglowsko-marksistowska teoria kolekt. 3-4 temat str. 29
20.Pojęcie „baza” w koncepcji K. Marksa to:
model gospodarczo-społeczny państwa.
Tekst jak wyżej, str. 33
21. Pojecie ”nadbudowy” w koncepcji k. Marksa to:
To wszystkie wytwory ludzkiego umysłu –określane ogólnym mianem kultury duchowej (poznawczo-naukowej, artystycznej, moralnej, religijnej)
22 . K. Marks ujął zależności bazy i nadbudowy w sposób następujący:
Baza materialna to model gospodarczo –społeczny państwa, nadbudowa ideologiczna to wszelkie wytwory ludzkiego umysłu . Baza ekonomiczna wiedzie absolutny pryzmat przed nadbudową . Jest to fundamentalne założenie materializmu historycznego.
22. K. Marks ujął zależności bazy i nadbudowy w sposób następujący:
Baza ekonomiczna wiedzie absolutny prymat przed nadbudową
23. Kolektywistyczna geneza człowieczeństwa oznacza, że :
Oznaczała ona dla Marksa, iż „społeczeństwo produkuje człowieka jako człowieka”
Ludzka jednostka w takim odniesieniu powstaje dopiero w ramach społeczności, jednostki nie istnieją przed społecznością, a społeczeństwo ani się nie składa z jednostek ani też nie powstaje z jednostkowych ludzi. A przed to tylko indywidualny homo, kolektyw nadaje mu dopiero ludzką „twarz”

25. K. Marks wyróżnił dwa typy materializmu:
Materializm historyczny i materializm dialektyczny
27. Dlaczego kierunki antropologiczno – rasowe można określić jako najbardziej „wpływowe”?
gdyż dawały pseudonaukowe uzasadnienie polityki podbojów i eksterminacji


Pytanie 31. Na czym polegało uprawianie filozofii historii w oparciu o teorię ras ?
Na szukaniu przyczyn rozwoju i upadku społeczeństw i państwa kluczem do zrozumieniu historii jest teoria nierówności ras. Problem rasowy dominuje nad wszystkimi problemami historii. Nierówność ras pozwala wytłumaczyć cały łańcuch dziejów. Ustrój społ. nie zależą od środowiska geogr. Gdyż w tym samym środowisku geogr. Pośród dziejów żyją ludy które wytwarzają wysoką kulturę a w innym okresie lud ten staje na bardzo niskim poziomie. Również ustrój społeczno –polityczny nie odgrywa ważnej roli , gdyż stwierdzono historycznie że nawet najdoskonalsze ustroje polityczno-społeczne niższych nie podniosą na wyższy poziom. Rozwój społeczny podlegał od czystości rasy i jej zdolności wrodzonej. Tylko społeczeństwo o wysokich odsetkach czystej rasy mogą tworzyć wysokie kultury i wysokie formy ustroju.

Pytanie 32 . Na czym polegało wykorzystywanie antropometrii w ramach kierunków antropologiczno –rasowych ?

Antropometria pomagała określić hierarchie klas społecznych wedle biologicznej wartości ludzi. swoistą mistykę ras. Uważając podział na rasy za klucz zrozumienia całokształtu życia społecznego. O przynależności rasowej wedle tej koncepcji decydują wymiary ciała i szkieletu, a przede wszystkim tzw. wskaźnik głowy , czyli stosunek szerokości czaszki do jej długości .

Pytanie 33 Antropometria to...

Antropometria to metoda badawcza, stosowana w antropologii polegająca na pomiarach porównawczych części ciała ludzkiego np.: długości kości, objętości czaszki, głowy, proporcji ciała, wagi ciała, rozstawu oczu itp.

Pytanie 34 Biometria to ....
Biometria to nauka o człowieku wedle której dokonuje się pomiarów ciała ludzkiego. W najnowszych zastosowaniach ukierunkowana jest na metody automatycznego rozpoznawania ludzi na podstawie ich cech fizycznych. Ludzie są różni zarówno pod względem cech fizycznych jak i psychicznych . Uzdolnienia nie są rzeczą przypadku lecz prawidłowością przyrodnicza czyli dziedziczności. Twórca tej nauki o człowieku jest F. Galton.

33. Antropometria to metoda badawcza polegająca na pomiarach porównawczych części ciała ludzkiego np.: długości kości, objętości czaszki, głowy, proporcji ciała, wagi, rozstawu oczu itp.
INTERNET

34. Biometria to nauka zajmująca się badaniem zmienności populacji organizmów. Wyniki pomiarów biometrycznych po opracowaniu metodami statystyki matematycznej

INTERNET

pomiar cech fizycznych i psychicznych i tworzenie danych statystycznych
ROZWÓJ PROBLEMATYKI I METOD SZCZEPAŃSKI

35. Jakie rodzaje selekcji wpływają na zanik rasy nordyckiej wg Lapouge’a?

☺ selekcja militarna – ponieważ podczas wojen najliczniej walczą najodważniejsi i najbardziej poświęcający się Aryjczycy
☺selekcja polityczna - gdyż także w walkach politycznych i rewolucjach rasa aryjska ponosi najliczniejsze ofiary, będąc najodważniejszą z ras dążą do niezależności i władzy. A także kwestia szerzącej się demokratyzacji stawiającej wyżej rasy niższe nad Aryjczykami , odcina im drogę do dalszego rozwoju i osiągania odpowiednich szczebli w drabinie społecznej
☺selekcja religijna – tak samo w walkach i wojnach religijnych najliczniej gineli przedstawiciele rasy aryjskiej, oraz celibat księży, który wpłyną na zmniejszenie się liczebności tej rasy w społeczeństwach europejskich
☺selekcja moralna – wszelkie akcje filantropijne wspomagające utrzymanie przy życiu rasy niższe, moralność, są także czynnikami niekorzystnych zmian składu rasowego społeczeństwa
☺selekcja prawna – będąc typem indywidualistycznym, niezależnym a przy tym nie podporządkowującym się przeciętności Aryjczycy najbardziej narażeni są na represje karne
☺selekcja ekonomiczna – uczciwi , prawdomówni, bezinteresowni itp. Aryjczycy, nie zajmują postaw gwarantujących sukces w gospodarce kapitalistycznej, zmuszeni przez to do ograniczania małżeństw i liczby dzieci, skazują się na szybkie wymieranie

WSZYSTKO W TEKŚCIE ROZWÓJ PROBLEMATYKI I METOD J. SZCZEPAŃSKI STR. 202,203


36. Czy teorie antropologiczno rasowe to koncepcje naukowe?
Nie
Ale co do tego pytania nie jestem całkowicie pewna
WSZYSTKO DOCZYTAŁA Z ROZWOJU PROBLEMATYKI I METOD SZCZEPAŃSKIEGO

37. Dokonaj analizy krytycznej kierunków antropologiczno – rasowych.

Przede wszystkim należy wziąć pod uwagę, iż założenia naczelne każdej z tych teorii nie są zgodna z faktami. Naukowa krytyka zmierza do wskazania, że nie istnieje związek stały i niezmienny między cechami somatycznymi a psychicznymi. Psychika ludzka kształtuje się pod wpływem warunków społecznych, a cechy psychiczne nie są dziedziczone w sposób niezmienny z pokolenia na pokolenie.
Już nawet różnorodność opinii, która z ras jest najlepsza może służyć do podważenia ich wartości naukowej, a masowe pomiary antropometryczne nie potwierdziły tez Ammona i Lapouge’a ,
Badania przeprowadzone przez socjologów i psychologów nad bliźniętami monozygotycznymi - w kierunku dziedziczenia psychicznego - wychowanymi w różnych środowiskach. Gdzie okazało się , że bliźnięta – niejako identyczne w wyposażeniu dziedzicznym- w różnych środowiskach nabyły różnych cech psychicznych.
A dodając do tego błędną rasową interpretację historii, gdzie została ona obalona bez trudu można wysnuć wnioski , że te ideologie utrzymują się nie dzięki samym walorom naukowym, ale dzięki funkcjom społeczno – politycznym, służącym w celu obrony interesów grup rządzących.

Pytanie 38
Komunitaryzm jest to nurt we współczesnej filozofii polityki, podkreślający ważność i wartość wspólnot w społecznym życiu człowieka. Narodził się jako odpowiedź na narastającą niechęć i kryzys radykalnego indywidualizmu, postulowanego w rozwiniętych krajach kapitalistycznych zgodnie z ortodoksyjnymi tendencjami liberalnymi. Komunitaryzm narodził się i jest popularny (głównie jako model metodologiczny) w Stanach Zjednoczonych, osiągnął pewne wpływy także wśród myślicieli europejskich. Główne założenia nurtu zostały wyrażone w manifeście pod tytulem "Komunitariańska Platforma Programowa. Społeczeństwo Responsywne: Prawa i Obowiazki". Najbardziej znani przedstawiciele tego nurtu to Charles Taylor, Michael Walzer, Alasdair MacIntyre czy Michael Sandel.
39.Komunitaryzm powstał jako próba stworzenia opozycji dla
Radykalnego indywidualizmu, postulowanych w rozwiniętych krajach kapitalistycznych zgodnie z ortodoksyjnymi tendencjami liberalnymi
Pytanie 39.Komunitaryzm powstał jako próba stworzenia opozycji dla
Radykalnego indywidualizmu, postulowanych w rozwiniętych krajach kapitalistycznych zgodnie z ortodoksyjnymi tendencjami liberalnymi
Pytanie 40
Komunitaryzm odwołuje się do koncepcji dobra substancjalnego.

Pytanie 41. Komunitaryści zarzucają liberałom ...........
Pogardę dla wszelkich wyobrażeń dobra wspólnego , domaganie się praw dla siebie bez chęci przyjmowania zobowiązań wynikających z życia we wspólnocie , pogarda dla dyskursu cnót obywatelskich , brak troski o kulturę , poczucie wykorzenienia i obcości , uznawanie egoistycznego dążenia wyłącznie do własnych za coś naturalnego, niechęć do angażowania się w realizacje celów wspólnych Komunitaryści dowodzą iż społeczeństwo jest czymś więcej niż zbiorem izolowanych jednostek Słowem jednostka zawdzięcza swoja tożsamość wspólnocie, wspólnota określa jednostkę a nie na odwrót.


Pytanie 42
Libertarianizm (zwany także libertaryzmem) jest system politycznego myślenia postulującym nieograniczoną swobodę dysponowania własną osobą i własnością, o ile tylko postępowanie to nie ogranicza swobody dysponowania swoją osobą i własnością komuś innemu (wedle zasady: wolność twojej pięści musi być ograniczona bliskością mojego nosa).
Libertarianizm czerpie obficie z liberalizmu oraz pewnych elementów anarchoindywidualizmu. Niekiedy libertarianizm jest uważany za synonim liberalizmu klasycznego albo skrajnego.
Ptytanie 43. Liberalizm to ..
Zachowanie i roszczenie praw i wolności obywatelskich , takich jak , wolność słowa, prasy i religi. Liberałowie są za równouprawnieniem niezależnie płci i rasy.
43.lib.to myśl społ-polit,ruch polit.dążący do likwidacji feudalnuych stosunków społ. i porządku prawnego.Wszyscy loiberałowie żądają ustroju praworządnego respektującego wolnoś i równość wszystkich obywateli,państwo postrzegają jako narzędzie z pomocą którego jedn i spo,l. mogą bezpieczniej realizować swoje życiowe cele.Kładą nacisk na swobody polit.,należne wszystkim obywatelom,takie jak wolność słowa i wyzniania i wolność gospodarowania.Prekorsorem jest J.Locke.


44.Wyróżniamy:
a)lib.arystokratyczny(od XVIII do XIX w) wyraża interesy bogatego mieszczaństwa w walce z systemem feudalnym i monarchią absolutną (J.Locke,A.Smith,J.Mill)
b)lib.demokratyczny (od połowy XIX do I wojny światowej)charakteryzował sie upowszechnieniem praw3a wyborczrego i ustroju parlamentarnego.(J.S.Mill)
c)lib.socjalny(od przełomu XIX i XXw)uwględniał w życiu pa ństwa i społ.konieczność zagwarantowania praw socjalnych obywateliu(F.D.Roosevelt,L.T.Hobhouse)
d)lib.współczesny-inaczej neolib.(od lat 30-tych XXw)na tym tapie wypracowano koncepcję,,państwa dobrobytu",,państwa ludowego kapitalizmu" i nowe zasady lib.konserwatywego,akceptującego nierówność,krytycznie ustosynkowanego do państwa socjalnego(K.R.Popper)

45.lib.polit.-forma demokracji nowożytnej,mówi on o wolności do czynienia wszystkiego co tylko nie ogranicza wolności innych jedn.,polit. służy zażegnywaniu konfliktów.

46.lib.ekonomiczny-ograniczenie roli państwa w życiu gospodarczym poprzez odpowiedniew przepisy.Wszybywają się bez udziełu rządu a jedyb=nym mechanizmem regulującym jest rynek.Rozwój społ.związany jest z działaniem obiektywnych praw ekonomicznych.

47.niestety nic nie znalazłam na ten temat a szukałam wszędzie gdzie to możliwe.

48.Przeciwnicy lib.krytykuja go za to że przedkłada dobro jedn,nad dobro ogółu, zarzuca się egoizm i dbanie tylko o włany interes.Zbyt wielka autonomia,swoboda jedn.prowadzi do zatracenia więzi międzyludzkich.Nie sprzyja tworzeniu wspólnot,społ.obywatelskiego.Dla liberalizmu obce są idee solidarności społ.

49.s.o.-pojęcie to może kojarzyc się z zespołem instytucji i procedur koniecznych do zaistnienia społ.kwalifikowanego jako obuywatelskie,z historycznym rozwojem społ.,z pewnym porządkiem społ. wiążącym się z rozwojem kultury obywatelskiej i społ.samoorganizacji albo z pewnym ładem, wiążącym się z założeniami dotyczącymi wartości i ideałów życia społ.W tradycji myśli polit. pojęcie s.o. było najczęściej rozumiane jako pewien ideał porządku społ.

50.Do odrodzenia s.o.przyczynił się upadek komunizmu a także chęć przeciw=tawienia państwu jakiejś alternatywy, tą alternatywą było s.o..Sprzyjało temu wolność,możliwość organizowania się, zrzeszania,możliwość uczestniczenbia w wyborach itd

Pytanie 51
Czy społeczeństwo obywatelskie ma szansę zaistnieć w państwie autorytarnym? Uzasadnij odpowiedź.

Tak ma ponieważ w warunkach systemu autorytarnego idea społeczeństwa obywatelskiego może mieć siłę wyzwoleńczą. Wspomaga ona tworzenie

Pytanie 51. czy społeczeństwo obywatelskie ma szanse zaistnieć w państwie autorytarnym.?

Nie , gdyż: Państwo autorytarne- jest to państwo, w którym organy władzy państwowej uznają się za nadrzędne wobec obywateli, wymagając przede wszystkim uległości i tego, by obywatel podporządkował się ich decyzjom, z reguły podejmowanym przez wąską elitę władzy. Większość regulatorów zachowań społecznych (ideologia, prawo, rynek) jest mało skuteczna, odgrywa drugorzędną rolę. Społeczeństwo wykazuje apatię polityczną. Udział w życiu politycznym obywateli jest ściśle kontrolowany. Rola oraz wolności, zarówno społeczeństwa jak i jednostki są bardzo ograniczone. A społeczeństwo obywatelskie jest wolne od nachalnej ingerencji państwa w życie społeczne .

Pytanie 52. Czy w Polsce przed 1989 można było mówić o istnieniu społ. Obywatelskiego?

Nie, gdyż: komunistyczna dyktatura nie pozwalała na zaistnienie idei społ. obywatelskiego . Dopiero walka o demokrację wschodniej Europy i świata sowieckiego , przed 1989 rokiem pozwoliła na stworzenie nowych struktur państwowych i przeobrażenie istniejącego państwa. I dopiero w tych warunkach mogła zaistnieć w pełni idea państwa obywatelskiego.

Pytanie 55
W jaki sposób ma się tzw. III sektor do idei społeczeństwa obywatelskiego.

W ujęciu badaczy empiryków społeczeństwo obywatelskie to przeważnie tyle co tzw. Trzeci sektor, którego punktem wyjścia jest podział na prywatne i publiczne podmioty działania oraz prywatne i publiczne cele działania. Trzeci sektor to właśnie społeczeństwo obywatelskie, gdzie podmioty są prywatne a cele publiczne.

Współczesna idea społeczeństwa obywatelskiego oznacza generalnie zakwestionowanie dychotomii: państwowe – prywatne, promując uczestnictwo w życiu publicznym, które nie musi mieć koniecznie charakteru politycznego. Podstawowym założeniem tej idei jest istnienie sfery pośredniej między życiem prywatnym i państwowym, a więc właśnie sfery publicznej, do której obywatele wchodzą jako osoby prywatne, po to jednak, aby realizować publiczne cele bez stawania się „trybami machiny państwowej”.

Pytanie 56
Katolicka nauka społeczna powstała jako próba stworzenia opozycji wobec nielicznej grupy właścicieli kapitału oraz szerokimi masami uciskanego proletariatu. Pierwsza z nich w wyniku podstępu technicznego i akumulacji kapitału osiągnęła wysoką stopę życiową, druga zaś coraz bardziej wyzyskiwana i zniewolona, staczała się w ubóstwo i nędzę.

56. Katolicka nauka społeczna powstała jako próba stworzenia opozycji wobec…
rozwoju kapitalizmu w XIX wieku, który doprowadził do konfliktu między dwoma,
przeciwstawnymi klasami społecznymi: burżuazją- nieliczną grupa właścicieli kapitału
żyjącą w dostatku a szerokimi masami uciskanego, wyzyskiwanego i zniewolonego
proletariatu coraz bardziej staczającego się w nędzę i ubóstwo. Rodziło to w nim
nienawiść, bunt i chęć zemsty a ponieważ była to masa niezorganizowana, pozbawiona
opieki prawnej i związków zawodowych stawała się podatna na wpływy ideologii m.in.
socjalizmu utopijnego a zwłaszcza marksizmu radykalnie krytykującego kapitalizm.

57. K.N.S. odwołuje się do następujących źródeł…
a) prawo naturalne
b) prawo objawione
c) nauki pozytywne

58. Przedmiotem K.N.S. jest…
kwestia społeczna w różnych wymiarach: lokalnym, regionalnym i międzynarodowym
oraz w różnych dziedzinach: społecznej, gospodarczej, politycznej i kulturalnej.

59. K.N.S. ma charakter interdyscyplinarny, ponieważ…
-każdy problem rozpatrywany jest z różnych punktów widzenia: jak powinno być w
świetle rozumu, Objawienia i nauczania Kościoła; jak jest rzeczywistości ukazanej przez
różne świeckie nauki i co należy czynić, by tę rzeczywistość zreformować w duchu
społecznego nauczania Kościoła.
-nauka ta posługuje się wieloma metodami opisu i analizy (nie działania)- stosownie do
etapu dociekań- zmierzających do wypracowania programu reform społecznych..

60. Jak się ma K.N.S. do liberalizmu?
W K.N.S. punktem wyjścia jest człowiek, będący początkiem i celem wszelkiego życia
społecznego.
To koncepcja, która jest przeciwstawna liberalizmowi. Nauka ta ma na celu zbudowanie
personalistycznego i humanistycznego porządku społecznego w państwie i w świecie
mającego za podstawę osobę ludzką a także dobro wspólne w różnych dziedzinach życia
społecznego.

61. Jak się ma K.N.S. do komunitaryzmu?
Sorry , ale na ten temat nie wiem co napisać. Ew. patrz punkt 64.

62. K.N.S. o demokracja.
Gdy mamy na uwadze podstawowe dziedziny życia i aktywności ludzi KNS preferuje
demokrację, polegającą na wolności, uczestnictwie i odpowiedzialności. Idea ta może
najpełniej realizować się w państwie pomocniczym i kierującym się zasadą: ,,tyle
społeczeństwa, ile jest to możliwe, tyle państwa ile jest to konieczne” Jest to koncepcja
przeciwstawna koncepcji państwa liberalnego( zbyt słabego) i kolektywistycznego(zbyt
mocnego)
,, Demokracja bez wartości łatwo przemienia się w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm”-

63. Stanowisko K.N.S. na temat gospodarki jest…
Kościół nie jest powołany do tworzenia programów gospodarczych i politycznych
ale do ich oceny moralnej z punktu widzenia godności i praw człowieka.
Własność prywatna jednostek ludzkich i społeczności nie jest absolutna, lecz
względna, gdyż ciążą na niej obowiązki społeczne. Kościół popierając wolny rynek,
przedsiębiorczość i konkurencję postuluje również uwzględnienie
wspólnego dobra całego społeczeństwa., będącego celem państwa(społeczna gospodarka
rynkowa)

64. Zasada solidarności w świetle K.N.S. to…
wzajemne powiązanie i zobowiązanie. KNS odrzuca indywidualizm, bo nie uznaje on
społecznej natury człowieka i sprowadza się do mechanicznego wyrównania interesów
jednostkowych i kolektywizm, bo pozbawia on człowieka jego osobowej godności i
redukuje go do przedmiotu społecznego.
- społeczeństwo musi pomagać jednostkom

65. Zasada dobra wspólnego w świetle K.N.S. to…
KNS uważa, że fundamentem życia społecznego są trzy zasady etyczno- społeczne:
zasada dobra wspólnego, pomocniczości, i solidarności. Są one zakorzenione w naturze
człowieka i polegają na dawaniu i braniu. Tendencja polegająca na dawaniu to konieczny
wkład osoby ludzkiej w tworzenie dobra wspólnego a tendencja do brania to
służebność tego dobra wobec osoby ludzkiej. Na tych dwóch tendencjach opiera się
zasada solidarności społecznej

66. Zasada subsydiarności w świetle K.N.S. to…
zasada pomocniczości. Jest to najwyższa zasada filozofii społecznej.
Polega ona na tym, że większy organizm społeczny pomaga mniejszym grupom
społecznym i jednostkom, które mimo przyjmowania tej pomocy zachowują swoją
autonomię , a każdy wykonuje zadania zgodne ze swoimi możliwościami.

Pytanie 66 . Zasada dobra wspólnego w świetle KNS to.....

Fundament życia społecznego gdyż umożliwia realizować:
-pierwszeństwo dobra wspólnego wobec interesu jednostkowego.(anologia organizmu)
-ochrona godności osoby.
-władza prowadzi swoich członków do urzeczywistnienia dobra wspólnego.
-znalezienie oparcia w społecznej naturze człowieka

Pytanie 67 . Zasada subsydiarności w świetle KNS to...

Inaczej zasada pomocnicza. Zasada subsydiarności to pomoc przychodząca z zapasów , rezerw .
W odniesieniu do społeczeństwa pomocniczość oznacza uzupełniającą , rozumiana jako pomoc interwencję większych organizmów społecznych na korzyść poszczególnych ludzi i mniejszych grup społecznych , przy czym w większości przypadków większe organizmy społeczne oznaczają państwo lub celowo zorganizowane instytucje użyteczności publicznej.


U Lapouge’a wymiary ciała i szkieletu, a przede wszystkim tzw. Wskaźnik główny, czyli stosunek szerokości czaszki do jej długości decydowały o przynależności rasowej

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 21 minut

Typ pracy