profil

Zadanie inspektora BHP

poleca 85% 539 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze


JAK ROZUMIESZ ROLE I ZADANIA INSPEKTORA BHP W TWOIM ZAKŁADZNIE
Inspektor BHP w zakładzie pracy pełni role doradcze i kontrolne.
Podstawowym zadaniem pełniącej role BHP w zakładzi jest okresowa analiza stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.
Inspektor slużby BHP jest zobowiązany do sporządzenia i przedstawiania pracodawcy co najmniej raz w roku okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierajacy propozycje przedsięwzięć organizacyjnych i technicznych mających na celu zapobiegania zagrożenia życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy , wykonywanie okresowych analiz , uczestniczyć w dochodzeniach powypadkowych oraz badać przyczyny zachorowań na choroby zawodowe i opracowywać dokumentacje z tego zakresu , współpracować z innymi komórkami w zakresie szkoleń BHP oraz okresowych badań lekarskich , opiniowanie poszczególnych instrukcji na stanowiskach pracy.
Wszczegulnosci taka analiza powinna zawierac :
-informacje o ilości wypadków przy pracy z podaniem miejsca obrazeń, przyczyn wypadku ta także wskażników wypadkowości.
-rozeznanie zagrożeń, szkodliwości i uciążliwości stanowiska pracy.
-szkolenie załogi w zakresie BHP -podac rodzaje przeprowadzonych szkoleń, i ilości pracowników
-ocenę stanu zdrowia pracowników.Podać rodzaje badań i ilość przbadanych pracowników.
-narażenie zawodowe na stanowisku pracy.
-nakłady na odzież,obówie,ochrony osobiste,środki czystości i środki odrzywcze.
Inspektor powinien kontrolowac warónki pracy w zakładzie które powinny obejmowac :
Inspektor powinien przeprowadzac kontrole ktore powinny zawierac :
-przeszczeganie wymogów technologicznych pod względem bezpieczeństwa pracy, instrukcji obsługi maszyn
-wyposażen maszyn i uządzeń osłony i uządzenia zabespieczające
-stan użądzeń elektrycznych, skuteczności dziłania
-organizacja i stan transportu zakładowego
-wyposażenie pracowników w sprzętochrony osobistej
Poinien kontrolowac higieny pracy oraz zapobieganie chorobom zowodowym :
-stan opieki lekarskiej nad zdrowiem pracowników a zwlaszczaprzeprowadzenie badań lekarskich wstępnychi okresowych oraz sprawdzenie ważności orzeczeń lekarskich stwierdzających brak przeciwskazań do zatrudnienia na danym stanowisku pracy
-przeszczeganie norm higienicznychdotyczących substancji szkodluwych,hałasy,wibracje,mikroklimatu i oświtlenia
-stan urządzeń chigieniczno-sanitarnych i dostosowanie ich do rodazju wykonywanych prac i liczby pracowników
-wydawanie przyslugujących na określonych stanowiskach pracy środków odżywczych napojów i środków higieny osobistej
Kontrola w zakresi przeszczegania przepisów ochrony pracy :
-szkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
-przesztrzeganie przez pracowników, zasad i przepisów prawa pracy
-przeszczeganie przepisów o czasie pracy, ochrony pracy kobiet i młodocianych
-ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy
-świadczeniaprzyslugujące z tytułu warunków pracy
Kontrole w zakrsie realizacji planów poprawy warunków pracy ;
-stopień wykonania planów
-analiza celowosci planowania i sposób wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na poprawę warunków pracy
Pracownik służby BHP powinien na bieżąco informowac pracodawcę o wynikach kontroli, a także o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuniecia tych zagrożeń.

Czy tekst był przydatny? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty