profil

Czy konwencje genewskie w aspekcie wojen prowadzonych, w ostatnich czasach są potrzebne?

poleca 87% 102 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze


W wielu częściach świata toczą się dziś liczne konflikty zbrojne, jesteśmy też świadkami brutalnego i masowego łamania podstawowych praw. Najgorsze jest jednak to, że na wojnie giną ludzie… I co najbardziej boli, nie tylko ci, którzy walczą za swój kraj, ale i cywile. Masakryczne i okrutne traktowania jeńców wojennych w dziejach ludzkości zdarzały się bardzo często, a w ogóle nie powinny mieć miejsca. Mowa tu głównie o konfliktach zbrojnych w Czeczenii, Ruandy, Jugosławii, czy nawet w Iraku. Zarówno ludność cywilna, jak też poszczególne osoby cywilne nie powinny być przedmiotem ataków wojskowych; ataki mogą być skierowane wyłącznie na cele wojskowe. Również zabronione jest zabijanie lub ranienie przeciwnika poddającego się lub wyłączonego z walki. Osoby wyłączone z walki oraz osoby, które nie uczestniczą bezpośrednio w działaniach zbrojnych, mają prawo do poszanowania ich oraz niezależności fizycznej i moralnej. W każdych okolicznościach powinny być chronione i traktowane po ludzku. Życie ludzkie jest bezcenne i należy je szanować. Jakże często słyszy się o złym traktowaniu jeńców wojennych. Nie dokarmiani, nawet bez minimalnych środków do życia umierają z głodu bądź z rozprzestrzeniania się różnych chorób. Także personel sanitarny i osoby duchowne mają prawo do poszanowania swoich praw i do ochrony w każdych okolicznościach; jeśli te osoby zostaną wzięte do niewoli, nie wolno ich przetrzymywać jako jeńców wojennych, ale należy je przekazać władzom państwa macierzystego, z wyjątkiem sytuacji, gdy ich tymczasowe zatrzymanie jest niezbędne, aby zapewnić opiekę medyczną i duchową jeńcom wojennym.
O tym mówi Trzecia Konwencja Genewska – o traktowaniu jeńców wojennych. Mówi ona, że należy zapewnić jeńcom podstawowe prawa humanitarne. A dokładniej ?
 Zasada:
Wzięcie do niewoli jest formą wyłączenia z walki zbrojnej jej uczestników. Jeniec jest we władzy państwa nieprzyjacielskiego (zatrzymującego), a nie osób lub oddziałów, które go pojmały.
 Z chwilą ustania powodów zatrzymania w niewoli oraz po faktycznym ustaniu działań zbrojnych jeńcy powinni być zwolnieni.

*Konwencja z 1972r o zakazie doskonalenia, produkowania i przechowywania broni bakteriologicznych (biologicznych) i toksycznych oraz o ich zniszczeniu.
*Konwencja z 1980r o zakazie lub ograniczeniu używania pewnych broni
konwencjonalnych, które mogą być uważane za powodujące nadmierne cierpienia lub za posiadające niekontrolowane skutki i obejmuje ona trzy protokoły. Pierwszy z nich mówi o niewykrywalnych odłamkach, a drugi o zakazie lub ograniczeniu min pułapek i innych tego typu urządzeń. Trzeci protokół traktuje natomiast o zakazie lub ograniczeniu używania broni zapalających.
*Konwencja z 1993r o zakazie doskonalenia, produkowania, przechowywania i używania broni chemicznych oraz ich zniszczeniu.
*Protokół z 1995r dotyczący oślepiających broni laserowych.
*W 1996 r nastąpiło wprowadzenie zmian do protokołu o zakazie lub ograniczeniu używania min, min-pułapek i innych podobnych urządzeń .
*Konwencja z 1997r o zakazie używania, przechowywania, produkowania i przekazywania min przeciwpiechotnych oraz ich zniszczeniu.

Jednak jak to zwykle bywa na świecie Konwencje te są często łamane. Z pomocą poszkodowanym w takich wypadkach przychodzi Czerwony Krzyż. Ostatnio mogliśmy słyszeć o brutalnym i wręcz nieludzkim obchodzeniu się z więźniami w Irackim więzieniu, którym kres położył raport Czerwonego Krzyża wstrząsając opinią publiczną wielu społeczeństw i rządów krajów z całego świata. Jednak wiele rządów krajów łamie te konwencje nie zwracając żadnej uwagi na Czerwony Krzyż oraz wywieraną na nie presje innych krajów. Z takim postępowaniem możemy się spotkać m.in. w Rosji, która popełnia wiele zbrodni prowadząc wojnę w Czeczeni. Innym przykładem złego traktowania ludzi jest agresja Izraelska skierowana przeciw Autonomii Palestyńskiej. W tym wypadku rząd Izraela eksterminuje obywateli palestyńskich, wbrew nawet opinii własnego społeczeństwa oraz niemal wszystkich krajów świata. Usprawiedliwia on swoją agresje palestyńskim terroryzmem, który jednak sam zwalcza w podobny sposób, rodząc w ten sposób nowa fale przemocy. Konwencja Genewska jest również łamana w Chinach, Korei Północnej, niemal wszystkich krajach Afryki oraz części państw Ameryki Środkowej i Południowej.

Konwencje Genewskie zobowiązują:

- do zapewnienia ludności cywilnej podstawowego minimum warunków egzystencji (bytowania i wyżywienia),
- do traktowania jej w sposób humanitarny,
- do otoczenia szczególną opieką osób potrzebujących pomocy,
- do poszanowania dóbr i urządzeń niezbędnych ludności cywilnej do przetrwania.

Konwencje Genewskie obowiązują:

- w każdym przypadku, gdy toczą się działania wojenne - niezależnie od tego czy wojna została wypowiedziana czy nie,
- we wszystkich okolicznościach, bez względu na kwalifikację konfliktu zbrojnego przez jego uczestników (wojna obronna, napastnicza, sprawiedliwa bądź niesprawiedliwa itp.),
- wszystkie państwa, a także wtedy, gdy jedno z państw zaangażowanych w konflikcie nie jest stroną Konwencji,
- w przypadku okupacji, nawet jeśli nie napotyka ona zbrojnego oporu.

Konwencje Genewskie zabraniają:

- zmuszania, bądź nakłaniania ludności cywilnej do służby wojskowej w siłach zbrojnych przeciwnika,
- przymusowego przesiedlania ludności cywilnej z terytoriów okupowanych,
- deportacji lub przesiedlania własnej ludności cywilnej na terytorium okupowane.


Prawodawstwo wewnętrzne oraz upowszechnianie znajomości międzynarodowego prawa humanitarnego, formacja i wychowanie ludzi w duchu poszanowania fundamentalnych i powszechnych wartości — oto narzędzia, którymi trzeba się konsekwentnie posługiwać, aby w przyszłości odnieść trwałe zwycięstwo w trudnej walce o poszanowanie w każdych okolicznościach Konwencji Genewskich z 1949 r. Doświadczenie poucza nas, że poszanowanie międzynarodowego prawa humanitarnego zależy przede wszystkim od tego, czy każdy człowiek ma świadomość wartości osoby.
Dlatego uważam, ze Konwencje Genewskie są bardzo potrzebne. Każde życie należy szanować i chciałbym żeby wszyscy ludzie żyli w pokoju i świecie bez wojen.
Bo jeśli my sami nie będziemy dbać o nasze własne życie to nikt inny tego nie zrobi.

Trohę rzeczy z internetu wieć może się coś powtarzać.

donkoguto

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:
(0) Brak komentarzy
Typ pracy