profil

Cezarego Baryki zmagania z polskością i Polską - klucz odpowiedzi.

poleca 85% 157 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Temat 2. Cezarego Baryki zmagania z polskością i Polską. Interpretując fragment Przedwiośnia,
zwróć uwagę na rozterki bohatera związane z określeniem własnej tożsamości. Wnioski z analizy
odnieś do refleksji wyniesionych z lektury całej powieści.
I ROZWINIĘCIE TEMATU (można przyznać maksymalnie 30 punktów)
Punktacja: 0 lub 2
Odczytanie fragmentu
Bohater wobec konieczności dokonania wyboru
1.
Umiejscowienie sceny w powieści, określenie sytuacji bohatera (jego doświadczeń).
2
2. Bohater w sytuacji zmuszającej do podjęcia życiowych decyzji.
2
3. Wewnętrzne rozdarcie Cezarego (pragnienie uczestniczenia w dziejowych przemianach [dołożyć
ramienia...] – zobowiązania wobec ojca i miłość do niego [jakże syn miał go opuścić]).
2
4. Dostrzeganie zła, chęć burzenia starego i budowy nowego świata.
2
5. Fascynacja zewnętrznymi przejawami rewolucji (tężyzna marynarzy, logika mówców).
2
6. Pragnienie (możliwość) zostania „Barynczyszką”, radzieckim „bezpaństwowcem”[byłby
tam...,byłby skończył.... i stanął między ludźmi tworzącymi].
2
7. Poczucie moralnego nakazu wspierania ojca.
2
8. Kontrast między odległą, mityczną Polską, a bliskim krajem rozumnych i silnych.
2
9. Synowskie uznanie praw ojca do wydawania nakazów i zakazów.
2
10. Negowanie przez ojca przewrotu, odkrywanie ciemnych stron funkcjonowania aparatu
rewolucji.
2
11. Argumentacja ojca poświadczona czynami [światło z ran] i jego własnym doświadczeniem. 2
Wnioski
12. Ojczyzna, synonim „starego”, ideał „obcy duszy”.
2
13. Siła ojcowskiej miłości jako przeciwwaga rewolucji ( decyzja powrotu podjęta wbrew własnym
przekonaniom – do ojczyzny szedł na postronku swojej do ojca miłości).
Odczytanie całości
14. Pamięć szczęśliwej przeszłości (Rodowód), nieświadomy wpływ dzieciństwa (rodziców
i sposobu wychowania) na decyzje bohatera.
2
15. Szklane domy jako przeciwieństwo krwawej rewolucji.
2
16. Trudna konfrontacja mitów z rzeczywistością (granica, Nawłoć, Warszawa).
2
17. Spontaniczny udział w wojnie, początek utożsamiania się z Polską.
2
18. Ambiwalentny stosunek do tradycji szlacheckiej.
2
19. Między Lulkiem a Gajowcem – nicowanie racji obu stron.
2
20. Pochód jako protest przeciw bolączkom odrodzonego państwa, ale i przejaw
odpowiedzialności.
2
Wnioski
21. Kontekst historyczno-polityczny.
2
21. Bohater dynamiczny, jego osobowość rozwija się w toku powieści.
2
23. Powieść jako przykład trudnej drogi bohatera do akceptacji swego pochodzenia
i dziedzictwa.
2
II.
KOMPOZYCJA (5 punktów)
− podporządkowana zamysłowi interpretacyjnemu, funkcjonalnemu wobec tematu, spójna
wewnętrznie, przejrzysta i logiczna; pełna konsekwencja w układzie graficznym,
5
− uporządkowana według przyjętego kryterium, spójna; graficzne wyodrębnienie
głównych części,
3
− wskazująca na podjęcie próby porządkowania myśli, na ogół spójna.
1
III.
STYL (5 punktów)
− jasny, żywy, swobodny, zgodny z zastosowaną formą wypowiedzi; urozmaicona leksyka, 5
− zgodny z zastosowaną formą wypowiedzi, na ogół jasny, wystarczająca leksyka,
3
− na ogół komunikatywny, dopuszczalne schematy językowe.
1
IV.
JĘZYK (26 punktów)
− poprawna, urozmaicona składnia i frazeologia, zgodna z normą fleksja i ortografia, rzadko
pojawiające się błędy interpunkcyjne,
26
− poprawna, urozmaicona składnia i frazeologia, zgodna z normą fleksja, sporadycznie
pojawiające się błędy ortograficzne i interpunkcyjne,
20
− w większości poprawna składnia i frazeologia, zgodna z normą fleksja, nieliczne usterki
leksykalne oraz nieliczne błędy ortograficzne i interpunkcyjne,
14
− wypowiedź komunikatywna, mimo że schematyczna składnia, stosunkowo nieliczne błędy
fleksyjne, leksykalne i frazeologiczne oraz błędy ortograficzne i interpunkcyjne,
8
− schematyczna składnia; liczne błędy składniowe, fleksyjne, leksykalne i frazeologiczne
oraz ortograficzne i interpunkcyjne (przy zachowaniu komunikatywności wypowiedzi)

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 3 minuty

Materiały do matury