profil

Bezrobocie

poleca 91% 103 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

BEZROBOCIE -zjawisko braku miejsc pracy dla osób zdolnych do pracy i jej poszukujących.
Bezrobocie frykcyjne -bezrobocie spowodowane zmianą miejsca pracy lub zmianą kwalifikacji zawodowych. Jest rezultatem niedoinformowania o miejscach pracy, wynika tez z braku mobilności osób poszukujących zatrudnienia.
Bezrobocie strukturalne- bezrobocie spowodowane niedostosowaniem struktury podaży pracy do struktury popytu na pracę w aspekcie kwalifikacyjnym, zawodowym, terytorialnym. Takie bezrobocie może mieć charakter trwały, bowiem jego likwidacja wymaga zmian np. zawodu.
Bezrobocie koniunkturalne\\cykliczne -bezrobocie występujące podczas kryzysów ekonomicznych(np. spadek popytu na dobra i usługi) wywołane spadkiem koniunktury. Wynika z niedostatecznego popytu konsumpcyjnego i inwestycyjnego w gosp., co powoduje niski stopień wykorzystania wszelkich zasobów i zdolności produkcyjnych.
Bezrobocie jawne –zarejestrowanie w urzędach pracy na podstawie liczby osób uprawnionych do otrzymania zasiłku. Nie obejmuje ono osób nie zarejstrowanych.
Bezrobocie naturalne –bezrobocie które oznacza, iż oczekiwania pracodawców, reprezentujących popyt na rynku oraz pracowników, reprezentujących podaż na rynku pracy nie pokrywają się.
Bezrobocie sezonowe - bezrobocie spowodowane okresową zmiennością warunków klimatycznych i cyklów produkcyjnych w niektórych rodzajach działalności gospodarczej, zwł. w rolnictwie. Ten rodzaj bezrobocia jest nie zależny od zasadniczych zmian w gosp.
Bezrobocie dobrowolne - bezrobocie spowodowane tym, że grupa osób dobrowolnie pozostaje bez pracy.
Bezrobocie przymusowe –dotyczy tych osób, które mimo chęci pracy nie zostają przez przedsiębiorstwa zatrudnione.
Bezrobocie lokalne -bezrobocie spowodowane szczególnym nasileniem braku wolnych miejsc pracy w pewnych miejscowościach lub regionach.
Bezrobocie ukryte -bezrobocie nie objęte statystyką, występujące w postaci nadzatrudnienia (typowe w gospodarce socjalistycznej), przeludnienia agrarnego (typowe dla krajów słabo rozwiniętych) lub bezrobocia wśród ludzi, którzy zrezygnowali z poszukiwania pracy z powodu beznadziejności swoich usiłowań (typowe dla krajów rozwiniętych).


PRZYCZYNY BEZR. W POL.
-otwarcie gospodarki na import
-zmiana polityki celnej
-ograniczenie funduszu płac przedsiębiorstw
-pasywna postawa bezrobotnych
-słabość systemu pośrednictwa pracy
-aktywność zawodowa emerytów
-wejście na rynek roczników wyżu demograficznego
ZWALCZANIE BEZROBOCIA:
- roboty publiczne dla bezrobotnych
- pożyczki na tworzenie małych przedsiębiorstw
- szkolenie i przekwalifikowanie osób nie mogących znaleźć zatrudnienia w swoim zawodzie
- zasiłki dla bezrobotnych
- świadczenia przedemerytalne i wcześniejsze emerytury - pośrednictwo pracy- ułatwienia w procedurze zakładania firm i stosowanie ułatwień finansowych dla indywidualnych przedsiębiorstw

Ekonomiczne
-Z ekonomicznego punktu widzenia główną stratą dla społeczeństwa wynikającą z bezrobocia jest zmniejszenie się PNarB (strata ta mierzona jest przy pomocy tzw. luki PNB–różnicy między potencjalnym produktem narodowym brutto (t.j. występującym w warunkach pełnego zatrudnienia) a rzeczywistym produktem narodowym brutto (zwykle ta luka jest dodatnia, ale w czasie drugiej wojny światowej była ujemna).
-Bezrobocie narusza interes ekonomiczny państwa i obywateli, bo konsumuje bezproduktywne środki, które powinny być przeznaczone na inne cele: zapewnienie godziwej starości bezpieczeństwa, rozwój nowoczesnego szkolnictwa i kultury.Bezrobocie poprzez system podatkowy opróżnia kieszenie wszystkich podatników.Pracodawcy finansuja Fundusz Pracy-pomniejszane są zdolności rozwoju przedsiębiorstw, a szczególnie środki na tworzenie nowych miejsc pracy.
-Wysokie bezrobocie, związane z nim budżetowe wydatki socjalne sa hamulcem w negocjacjach z UE i powodują jednostronną blokadę przepływu siły roboczej z Polski, a równocześnie utrwalają na wiele lat przewagę importu nad eksportem. Może to spowodować kłopoty z bilansem obrotów bieżących, bilansem płatniczym, wzrost inflacji i wzrost deficytu budżetowego.
-wys.stopa b.-maleją płace,a konkurencja na rynku pracy wzrasta;nie ma popytu nie ma dla kogo produkować-hamulec gosp.-kurczy się rynek.
-nierównomierny rozwój regionów
-pojawienie się lepszych i gorszych obszarów,dzielnic.
-zanikają dziedziny usług(ludzi na nie nie stać)
-zatrudnienie w szarej strefie
- pogorszenie sytuacji materialnej bezrobotnych i ich rodzin

Społeczne
-Osoby bezrobotne, pozbawione wsparcia najbliższych, bądź nie mające takiego w ogóle, często skazane są na nędzną egzystencję, prowadzącą do powolnej degeneracji. Bezrobotni, mający na utrzymaniu rodzinę, straciwszy silną wolę w poszukiwaniu zajęcia pogrążają się w nędzy, często stając się zalążkiem rodziny patologicznej.
- izolacja społeczna bezrobotnych
- frustracja i pesymistyczne nastroje (poczucie beznadziejności, pesymizm, uczucie społecznej bezużyteczności)
- rozwój patologii(alkoholizm,przestępczość)
- pogorszenie stanu zdrowia psychofizycznego bezrobotnych
- wzrost nastrojów radykalnych stanowiących podłoże dla skrajnych ruchów
politycznych (sytuacja przed II wojną w Niemczech)
-rozszerzenie się strefy biedy (bezdomność,żebractwo)
-proces rozwarstwienia społecznego(bogaci i biedni)
-dziedziczenie bezrobocia-spadek aspiracji,wykształcenia
wzrost niezadowolenia społecznego

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 4 minuty

Ciekawostki ze świata