profil

Krajoznawstwo PWSZ Gorzów

poleca 85% 107 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Rola zajęć kulturalno-rozrywkowych jako element wychowania przez krajozn.
Zajęcia te można określić jako działania wiążące aktywność fizyczną i umysłową dla własnej przyjemności w celu:
- poznania kultury i przyrody i życia społecznego odwiedzanych terenów
- przebywanie w określonym terenie kulturowym w gronie zaprzyjaźnionych osób lub rodziny i uczestnictwo w takich imprezach kulturalnych, które akceptowane są przez naszą zbiorowość
- poznanie przez uczestnictwo w imprezach kulturalnych nowych osób i zawarcie z nimi znajomości.
- zaspokojenie naszych potrzeb w zakresie różnych form wychowania
- współuczestnictwo w zabawach, grach i imprezach folklorystycznych
- potraktowanie zajęć kulturalno-rozrywkowych w aspekcie snobistycznym szczególnie w sytuacji gdy istnieje możliwość wykazania się na tle grupy np. wrodzonymi i wyszkolonymi umiejętnościami
Zajęcia kulturalno-rozrywkowe mają spełnić następujące zadania na imprezie tur.:
A)pogłębić wiedzę na temat poznawanego terenu
B) umożliwienie wspólnego działania osobom dotychczas sobie nie znanym(integracja przebywających osób w ośrodku wypoczynkowym)
C) możliwość podzielenia się swoją wiedzą i umiejętnościami innymi
D) stworzeie warunków do podnoszenia kultury wypoczywania
E) prawidłowa regeneracja sił fizycznych i psychicznych
Ze względu na charakter organizacji tych imprez dzielą się one na:
-Indywidualne
-Zespołowe
-dla całej społeczności tur.
Indywidualne – oparte na studiowaniu indywidualnym literatury i czasopism odnoszących się do poznawanego terenu, to osobista twórczość – fotografia, malarstwo, rzeźba, grafika, haft, szydełkowanie, korzenioplastyka. To tworzenie utworów literackich, opisy, poezja, wiersze, piosenki. Indywidualne formy służą zbieractwu i kolekcjonerstwu okazów przyrodniczych i innych pamiątek.
Zespołowe – Odnosi się do konkursów, turniejów, zabaw, balów i dyskotek. Duży nacisk na tych imprezach powinien być położony na realizowanie celów wychowawczych i krajoznawczych. Gry i zabawy zespołowe powinny mieć elementy:
-gry i zabawy ruchowe o charakterze zajęć sportowych
-g.i z. Zręcznościowe wyrabiające sprawność, celowe działanie i spostrzegawczość
-g.i z. Słowne, które angażują sferę intelektualną, pobudzają myślenie
-g i z. Wyzwalające improwizację
-g i z. Czynnościowe wpływające na konieczność podejmowania szybkich decyzji, szczególnie niezbędne przy imprezach na orientację
-g i z. Plastyczne
-g i z. Oparte na zadaniach terenowych dot. szeroko pojętego kraj, miejsca i okolic
-g i z. Umysłowe (zabawy konkursy kalambury)
-g i z. W postaci inscenizacji (odtwarzanie ról lub na przygotowanej improwizacji)
-g i z. Stolikowe (szachy, warcaby, bilard, tenis)
-konkursy krajoznawcze
Dla całej społeczności tur. – służą integracji całej grupy a z krajozn. punktu widzenia najciekawsze to:
-spotkania z ciekawymi ludźmi
-organizacja wieczorów tematycznych urozmaicona różnymi formami przekazu
-wieczorki artystyczne, ogniska; organizacja imprez wspólnie ze środowiskami miejscowymi
Duża odpowiedzialność spada na osobę która jest głównym animatorem tych zajęć. Wymaga się od niej znajomości reguł gry, przejrzystego formułowania zadań, skutecznego dyscyplinowania grupy, bacznego obserwowania aktywności i zaangażowania uczestników grami, przyjmowanie uwag w zakresie doskonalenia organizowanych imprez kulturalno-rozrywkowych. Organizując jakiekolwiek formy zajęc kulturalno-rozrywkowych, które powinny mieć miejsce na imprezie krajozn. należy pamiętać o postawieniu i realizacji dwóch podstawowych celów: cel wychowawczy i cel kształcący
Każdy organizator musi mieć na uwadze bezpieczeństwo osób, które zostały powierzone jego opiece. Dot. to grup dziecięcych i młodzieżowych.

Dobór treści krajoznawczych na imprezach turystycznych
Musi on wynikać z poziomu intelektualnego grupy lub osób dla których jest organizowana impreza. Przekazywana wiedza musi korespondować z posiadaną wiedzą przez poszczególnych uczestników wycieczki. Zadanie to jest łatwiejsze do zrealizowania w przypadku akwizycji środowiskowej. Gorzej gdy akwizycja jest otwarta.
Bezwzględnie należy pamiętać o właściwym doborze treści krajozn. Harmonogram wycieczki powinien być ułożony tak aby treści nie było za dużo i za mało. W każdym przypadku będziemy mieli do czynienia z dysfunkcją tur. Występujące programy uniwersalne tzw. katalogowe bazują na dużym doświadczeniu i umiejętności pilota. Szczególnie w przypadku imprez szkolnych, studenckich tour-operator powinien bezwzględnie zapoznać się z aktami prawnymi, które dot. procesu dydaktyczno-wychowawczego. W przypadku nieznajomości przepisów należy konsultować program i harmonogram wycieczki z nauczycielem będącym kierownikiem grupy.
Dobór treści krajozn. poza imprezami study-tour muszą uwzględniać takie elementy jak: wiek uczestników, wykształcenie, zainteresowania, szczególnie w imprezach wycieczkowych lub obozach specjalistycznych, czas trwania, pora roku. Ważnym czynnikiem jest dostępność obiektów kraj. Charakter imprezy narzuca realizacje treści kraj., które będą zróżnicowane w zależności od formy uprawianej tur. np. na interdyscyplinarnych będą realizowane ogólne cele krajoznawcze wynikające z realizacji programów różnych przedmiotów w przypadku młodzieży szkolnej. W przypadku akwizycji wolnej dobór treści kraj. powinien uwzględnić najważniejsze wydarzenie w historii np. kraju z podkreśleniem najważniejszych obiektów zabytkowych oraz z oceną i przedstawieniem sytuacji aktualnej oraz perspektyw odnoszących się do danego miejsca, regionu lub kraju.
Innego rodzaju zadania postawimy dla uczestników rajdu czy zlotu zw. np. z ogólną obserwacją charakterystycznych obiektów krajozn., z kolei na imprezach osiadłych np. typu biwaki można przypisać zadania doskonalenia bardziej wnikliwych ocen zjawiska lub obiektu.
W imprezach specjalistycznych i ekstremalnych np. tur głębokowodna, balonowa, speleologia, ocena elementów kraj. będzie nastawiona na wynajdywanie i utrwalanie tych elementów środowiskowych, które w określonym rodzaju tur. są najważniejsze. Pamiętać należy, że jakakolwiek forma uprawianej tur. nie może być pozbawiona elementów dot. krajoznawstwa.
Występująca forma patologii w tur. na niewielką skalę to fakt tzw. „połykania km” m.in. z chęci zdobycia w określonym czasie określonej ilości punktów na odznaki tur kwalifikowanej. Ta forma tur. jest zaprzeczeniem kraj. i chociaż jest zjawiskiem marginalnym wymaga napiętnowania.
Upowszechnianie teatru, muzyki, filmu, fotografiki, rzeźby. Aktualnie w programach katalogowych różnych organizatorów są elementy kraj. odnoszące się do którejś z ww. form upowszechniających kulturę. Pamiętać należy o tym aby podobnie jak w temacie poprzednim dobór odpowiedniej formy kulturalno-rozrywkowej był dopasowany do możliwości odbioru przez określoną grupę tur.
Ośrodki recepcyjne coraz częściej celem zachęcenia turystów do przyjazdu lub tez z chęci przedłużenia sezonu tur. organizują różnego rodzaju okolicznościowe imprezy regionalne, których celem jest przyciągnięcie turystów. Mankamentem jest komercjalizacja tych form co na rynku polskim uwidacznia się coraz bardziej. Ten charakter imprezy jest negatywną stroną podejmowanych działań w zakresie zaangażowania szeroko pojętej kultury w sferę kraj. i tur.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 5 minut

Typ pracy