profil

Wyjaśnienia pojęć

drukuj
poleca 80% 751 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Pielgrzymka - podróż podjęta z pobudek religijnych do miejsc świętych przez wiernych, którzy kierując się pobożnością podążają do nich najczęściej zanosząc jakieś prośby lub dziękczynienia. Pielgrzymki mają często charakter spontaniczny i oddolny tzn. nie są organizowane przez struktury kościelne; są typowym zjawiskiem ludowej religijności.

Dagome judox-oddanie polski pod opieke papieża

Feudalizm (z łaciny feudum - prawo do rzeczy cudzej) - ustrój społeczno-polityczno-ekonomiczny opierający się na hierarchicznej zależności (wasalności) jednostek pomiędzy sobą. polegał on na tym, że cesarz przydzielał książętom, później także szlachcie, swoje ziemie jako lenno, ci z kolei przydzielali je swoim zarządcom, a oni poszczególnym chłopom

Zasada senioratu-zasada dziedziczenia tytułu princepsa przez kolejnych najstarszych Piastów. Wojewoda-najwyższy urząd w państwie piastowskim. W zastępstwie władcy dowodził wojskiem i sprawował sądy

Zasada pryncypatu-władzę zwierzchnią nad pozostałymi książętami dzielnicowymi sprawować miał książę princeps, posiadający oprócz własnej dzielnicy, dzielnicę senioralną z Krakowem

KANCLERZ- jeden z najwyższych urzędników
państwowych, kierujący kancelarią królewską
i czuwająca nad polityką zagraniczną.
WOJEWODA- mianowany przez króla urzędnik
władzy lokalnej o rozległych kompetencjach.
PODKOMORZY- urzędnik nadworny rządzący
dworem. Z czasem urząd ten przekształcił się
w urząd ziemski do rozstrzygania szlacheckich
sporów granicznych.
PODSKARBI- zarządca skarbu królewskiego.
MARSZAŁEK DWORU- zarządzał dworem
królewskim, troszczył się o zapewnienie
spokoju w miejscach pobytu panującego
STAROSTA- urzędnik ziemski,
przewodniczył na sejmiku elekcyjnym
dowodził pospolitym ruszeniem, sprawował
nadzór nad miastami i Żydami.
KASZTELAN- przedstawiciel panującego
na obszarze, którego centrum stanowił
gród, następnie tytularny dostojnik ziemski
z zapewnionym miejscem w senacie.

DANINA- przymusowe świadczenie w
naturze składane przez ludność na
rzecz panującego.
DZIESIĘCINA- świadczenia na rzecz
kościoła w postaci dziesiątej części plonów.
PODDAŃSTWO- osobista,
sądowo-administracyjna i gruntowa
zależność chłopa od feudała.
PAŃSZCZYNA- przymusowa
praca chłopów na rzecz pana w
zamian za uzyskany nadział gruntu.
CZYNSZ- świadczenie w pieniądzu
w zamian za użytkowanie ziemi.
IMMUNITET- przywilej nadawany
przez panującego świeckim i
duchowym feudałom uprawniającym
do sądzenia i pobierania świadczeń
przysługujących dawniej panującemu.

Styl gotycki: budowano z cegły,
strzelistość budowli, zastosowano
filary przyporowe. sklepienie
krzyżowo-żebrowe, łuk łamany lub
ostry, dużo światła we wnętrzu,
wykute ogromne okna przyozdobione
witrażami, rzeźby, płaskorzeźby, obrazy,
które cechowały realizm.
Styl romański: budowano z kamienia,
monumentalne, budowano na planie
krzyża łacińskiego, sklepienie kolepkowe
lub krzyżowe, małe okna, grube mury,
filary prostokątne okrągłe lub krzyżowe,
główna nawa apsyda, rzeźba symboliczna.

Średniowieczne uniwersytety:
TYP BOLOŃSKI- gdzie studenci
wybierali z pośród siebie rektora, a
profesorowie byli opłacani przez studentów.
Bolonia była centrum nauk prawniczych.
TYP PARYSKI gdzie silną władze mieli
profesorowie z własnym rektorem a nad
uczelnią czuwał kanclerz powoływany
przez biskupa Paryż był centrum
studiów teologicznych.

Reformy Karola Wielkiego:
- podział państwa na hrabstwa i monarchie,
-wprowadził nową monetę ze srebra, denar
stał się jednostką płatniczą,
-stworzył szkołę pałacową gdzie rozwijała
się literatura, myśl polityczna i historiografia,
-rozwój kronikarstwa jednym z nich był Einbart,
który napisał Żywot Karola Wielkiego,
-stworzył podstawę programową do późniejszego
kształcenia w średniowieczu,
-zakładano szkoły przy klasztorne, parafialne,
-kształcenie odbywało się na 2 etapach trivium
i quadrivium,

Kazimierz Odnowiciel panuje 1058:
-przenosi stolice z Gniezna do Krakowa,
-odbudowano kościoły, wzniesienie nowych grodów,
-założenie klasztorów benedyktyńskich,
-przywrócenie arcybiskupstwa w Gnieźnie,
-odmówił płacenia czynszu śląsk czechom,
-przyłączył: Mazowsze, pomoże i Śląsk,

Bolesław Śmiały-Szczodry 1058-1079:
-wydziela ziemie swoim braciom ale rządzi samodzielnie,
-ponownie płaci czynsz za Śląsk czechom,
-opowiedział się po str. Papieża podczas konfliktu
Grzegorza 7 i Henryka 4,

Władysław Herman syn Kazimierza Odnowiciela
a brat Śmiałego 1080-1102:
-rezygnuje z korony,
-zrywa sojusze,
-dzieli państwo na 3 części, pomiędzy siebie
i swoich synów Zbigniewa i Bolesława.
-płaci trybut za Śląsk,
-pogodził się z czechami i cesarstwem
zanim podzielił państw,

Bolesław Krzywousty 1102-1138:
-nie koronuje się na króla Pol.,
-rywalizuje ze swoim bratem Zbig. 1102-1107,
-Bol. wygania Zbig. , a on prosi o pomoc
cesarstwo niemieckie,


Przemiany w rol. W 12-13w.
-zmniejszenie ludności niewolnej,
-napływ wolnych osadników,
-zagospodarowanie nieużytków,
-wprowadzenie trójpolówki,
-zastosowanie ulepszonych narzędzi,

Lokacja lub też osadnictwo na prawie Pol. Osad.
Na praw. Pol. Było nazywane osad. Pol. Obowiązkiem
lud. Było składnie danin i podarków. Chłopi musieli
płacić czynsz.
Prawa (chłopa)
-zwalniani za świadectwa na jakie dzierży,
-posiadał prawo do odejścia,

Immunitety:
-sądowy- dany senior posiadał prawo
sprawowania sądów na własnej ziemi.
-ekonomiczny- ziemie seniora były
zwolnione od płacenia podatków.

Przywilej Koszycki:
Postanowienia(1384)
-obniżono podatki z łokcia chłopskiego,
-szlachta musiała wydać zgodę na uchwalenie nowych
podatków lub podwyższenie,
-szlachta była zwalniana od innych opłat,
-szlachta zwolniona z budowania zamków obronnych.

Zasady lokacji na prawie niemieckim:
- zezwolenie lokacyjne (przywilej monarchy dla pana feudalnego) połączone z nadaniem dobrom immunitetu - dokument lokacyjny (wystawiał właściciel dóbr grupie osadników reprezentowanych przez zasadzce) określający prawa i obowiązki osadników:
- dziedziczne prawo do ziemi;
- lata wolnizny
- ścisłe określenie świadczeń na rzecz pana;
- prawo wychodu (po znalezieniu zastępcy i wywiązaniu się ze zobowiązań - obsianie gruntu, zapłata czynszu za lata wolnizny);
- Wieś lokowana na prawie niemieckim miała też organ samorządowo - sądowy w postaci ławy wiejskiej, której przewodniczył dziedziczny sołtys (zostawał nim zasadźca), będący pośrednikiem między panem a osadnikami;


Unia krewska - 14 sierpnia 1385 - połączenie unią personalną Królestwa Polskiego z Wielkim Księstwem Litewskim.Potrzeba unii polsko-litewskiej wynikła z powodu zagrożenia, jakie dla Polski i Litwy stworzył na przełomie XIV i XV wieku Zakon Krzyżacki. Unia w Krewie była pierwszym z sześciu aktów unijnych, podpisanych między Wielkim Księstwem Litewskim a Królestwem Polskim. Układ przewidywał małżeństwo wielkiego księcia litewskiego Władysława Jagiełły z królową Polski Jadwigą a zarazem objęcie przez niego polskiego tronu. W zamian za to Jagiełło zobowiązał się przyjąć chrzest i schrystianizować Litwę.
Zjazd gnieźnieński to spotkanie cesarza Świętego Cesarstwa Rzymskiego Ottona III i ówczesnego księcia polskiego, Bolesława Chrobrego, które miało miejsce między 7 a 15 marca 1000 roku w Gnieźnie. W czasie obrad Bolesław został ukoronowany przez cesarza diademem cesarskim, co miało oznaczać wyznaczenie go na namiestnika prowincji Slawinia oraz obdarowany kopią włóczni św. Maurycego Efektem zjazdu było potwierdzenie utworzonej w 999 roku metropolii gnieźnieńskiej wraz z zależnymi od niej biskupstwami w Krakowie, Kołobrzegu i Wrocławiu (istniejące już misyjne biskupstwo poznańskie pozostało autonomiczne aż do śmierci biskupa Ungera, oraz umocnienie międzynarodowej pozycji Chrobrego

Uniwersalizm – (z łac. powszechność)W czasach średniowiecza polegał na wspólnocie zainteresowań, ideałów i świadomości historyczno-kulturowej. Wspólne były: język, czyli łacina, religia - katolicyzm oraz władza: świecka - w osobie cesarza i duchowa w osobie papieża. Obejmował również sztukę, kulturę i naukę. Pogląd wyznawany szczególnie przez cesarza niemieckiego, Ottona III oraz papieża Sylwestra II.
Piastowie w okresie rozbicia dzielnicowego
Podział kraju na dzielnice (1138) przez Bolesława Krzywoustego sprawił, że dotychczas jednolite państwo polskie rozbiło się na szereg luźno ze sobą związanych księstw.

W okresie rozbicia dzielnicowego ród Piastów podzielił się na 5 głównych linii: wielkopolską, śląską, małopolską, mazowiecką i kujawską.
Chrzest Polski
Przełomową datą w dziejach Polski było przyjęcie chrztu przez Mieszka I w 966, co wprowadziło Polskę do grupy krajów zachodnioeuropejskich. Następcy Mieszka I nie tylko utrzymali stan posiadania, lecz znacznie poszerzyli granice państwa i uniezależnili je od państw ościennych.


Polecasz? Tak Nie
Podobne tematy:
pielgrzymka pielgrzymka definicja Feudalizm czym jest feudalizm na czym polega feudalizm scharakteryzuj monarchię feudalną Zasada senioratu na czym polegała zasada senioratu wyjaśnij na czym polegała zasada senioratu WSZYSTKIE
Komentarze (2) Brak komentarzy
21.11.2011 (17:12)

i love chocolate do you love too. i go usually to the Cinema with my girl friend and then i kiss she

21.11.2011 (17:08)

lubie się bzykać jak ktoś bd chciał to dzonić pod ten nr +48695231498 pliiissss użyje tez kondomy

Typ pracy