profil

Korupcja, ONZ, Rada Europy

drukuj
poleca 85% 116 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Korupcja- wręczenie pewnych kwot pieniężnych dla korzyści prywatnych lub osobistych.
RODZAJE KORUPCJI:
· Łapówka
· Handel wpływami
· Płatna protekcja
PRZYCZYNY ZJAWISK KORUPCYJNYCH:
· Niskie wynagrodzenie w poszczególnych zawodach
· Chęć zdobycia władzy
· Solidarność z osobami skorumpowanymi
· Bezkarność osób biorących łapówki
· Przyzwolenie społeczne
· Słaba skuteczność organów państwa walczących z korupcją
· Możliwość łączenia pewnych stanowisk publicznych
SKUTKI KORUPCJI:
· Zagraża obiektywniej ocenie dziennikarzy
· Naruszenie zasady sędziowskiej
· Poczucie bezkarności
· Uszczuplanie finansów publicznych
· Bogacenie się małej grupy ludzi
Stosunki międzynarodowe-jest to dziedzina stosunków społecznych, które wykraczają poza granice państw i stanowią zewnętrzny wykaz ich potrzeb oraz dążeń. Wyrażają się w ich współpracy, współzawodnictwie lub walce w środowisku międzynarodowym.
Uczestnikami stosunków międzynarodowych – nazywamy różne podmioty, które podejmują działania na danym obszarze. Najważniejszymi uczestnikami stosunków międzynarodowych są państwa. Ważnymi uczestnikami stosunków międzynarodowych są także organizacje międzynarodowe.
Kodeks etyczny – to niesprzeczny system norm regulujący sferę moralnego życia człowieka; może występować w postaci spisanej lub przekazu ustnego( np. kodeks etyki zawodowej, kodeks honorowy)
Organizacje międzynarodowe – są to wielostronne związki uczestników stosunków międzynarodowych tworzone dla osiągnięcia wspólnych celów. Działają na podstawie zawartego między nimi porozumienia i mają stałe organy.
ONZ- działa na podstawie karty Narodów Zjednoczonych, która weszła w życie 24 października 1945r., siedzibą jest Nowy Jork. Do głównych celów należy:
· Utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, tłumienie aktów agresji i innych naruszeń pokoju, łagodzenie i załatwianie na drodze pokojowej sporów międzynarodowych;
· Rozwijanie przyjaznych stosunków między narodami, opartych na poszanowaniu zasady równouprawnienia i samostanowienia narodów;
· Współdziałanie w rozwiązywaniu problemów gospodarczych, społecznych, kulturalnych, humanitarnych, popieranie poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności dla wszystkich, bez względu na rasę, płeć, język i wyznanie.
Do ONZ należy 191 państw. Głównymi organami ONZ są:
· Zgromadzenie ogólne
· Rada bezpieczeństwa
· Rada gospodarcza i społeczna
· Rada powiernicza
· Międzynarodowy trybunał sprawiedliwości
· Sekretariat
Rada Europy – utworzona 5 maja 1949r. Przez dziesięć państw Europy Zachodniej. Obecnie należy do niej 45 państw. Siedzibą jest Strasburg. Rada Europy koncentruje się w swojej działalności na kwestiach społecznych, kulturalnych i prawnych. Bardzo ważnym sektorem jej zainteresowań jest ochrona praw człowieka i podstawowych wolności. Rada stymuluje współpracę państw w tak różnych dziedzinach, jak: edukacja, sport, ochrona mniejszości narodowych, ochrona rzadkich języków, ochrona dóbr kultury, walka z narkomanami, przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się ADIS, rozwój samorządności lokalnej, telewizja ponadgraniczna. Na jej forum są przygotowywane wielostronne regionalne umowy międzynarodowe. Podstawowymi organami rady europy są: Komitet Ministrów i Zgromadzenie Parlamentarne.
Integracja – scalanie, łączenie się kilku elementów w całość. Proces taki dotyczy zwłaszcza społeczeństwa, gospodarki, polityki i kultury.
Koncepcje integracji europejskiej:
Koncepcja federalistyczna – zakłada utworzenie państwa związkowego (federacji). Federacja miałaby silny europejski rząd odpowiedzialny przed Parlamentem Europejskim. Ponadto należałoby zagwarantować demokratyczny charakter podejmowanych decyzji.
Koncepcja konfederacyjna – zakłada utworzenie związków państw ( konfederacji). Opierała się ona na współpracy międzynarodowej, a nie ponad narodowej. Wyrazem tej koncepcji jest wizja Europy-Ojczyzny.
Koncepcja funkcjonalistyczna – zakłada, że integracja powinna się odbywać w sposób ewolucyjny.
Instytucjonalizacja idei integracji europejskiej:
18.04.1951- traktat Paryski (EWWiS); podpisany w celu zjednoczenia europejskich producentów węgla i stali; Niemcy, Luksemburg, Holandia
25.03.1957- traktaty Rzymskie (EWG),(EURATOM);
Europejska Wspólnota Gospodarcza(EWG)- ponadnarodowa organizacja gospodarcza; działalność rozpoczęła 1.03.1958r; w 1993r. Nazwę zmieniono na Wspólnota Europejska.
Europejska Wspólnota Energii Atomowej(Euratom) – ponadnarodowa organizacja gospodarcza; działalność rozpoczęła 1.01.1958r.
1.07.1967r. – układ o fuzji; zakończył proces ujednolicania istniejących instytucji wspólnotowych. od tego momentu głównymi organami wszystkich trzech wspólnot są: Rada Unii Europejskiej, Komisja Europejska, Parlament Europejski, Europejski Trybunał Sprawiedliwości, Trybunał Obrachunkowy.
Jednolity akt europejski działał od 1.07.1987r.
7.02.1992r. traktat o ue ; podpisany w Maastricht


Polecasz? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy