profil

Polska (ściąga)

poleca 85% 919 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Ściąga z Polski (wybrane elementy)

Prawie cała Polska znajduje się w zlewisku Morza Bałtyckiego, w dorzeczach dwóch głównych rzek – Wisły i Odry, a też w dorzeczu Niemna i rzek przymorza. () W niewielkim stopniu (3%) polska należy tez do zlewiska:
- Morza Północnego – rzeka Izera (góry Izerskie) i rzeka Orlica (góry Orlickie) , które wpadają do Łaby
- Morza Czarnego – rzeka Orawa, która wpada do Wagi, a ta z kolei do Dunaju, rzeka Strwiąż, która wpada do Dniestru () Obszar zlewiska Morza Czarnego i Morza Północnego jest oddzielony od zlewiska Morza Bałtyckiego głównym działem europejskim, natomiast dorzecze Wisły dzieli od dorzecza Odry dział wodny I rzędu.
Charakterystyczna cecha obu dorzeczy jest asymetria. Stosunek lewej części do prawej w dorzeczu Wisły wynosi 27:73, a w dorzeczu Odry 30:70. Związane jest to z nachyleniem terenu w kierunku północnym i północno-zachodnim oraz z kształtowaniem się rzeźby terenu w okresie zlodowaceń, kiedy to powstały pradoliny, którymi odpływały wody z lodowca, jak i wody rzek płynących z południa. Jest to przyczyna zygzakowego przebiegu rzek polskich. () WISŁA – długość: 1047 km, jej źródło znajduje się na Baraniej Górze w Beskidzie Śląskim, największe dopływy: Dunajec, San, Wieprz, Bug, Drwęca Uchodzi do morza delta, czyli wieloma ramionami. () ODRA – długość: 854 km, jej źródło znajduje się w Czechach w Górach Oderskich, największe dopływy: Warta, Noteć
()Większe rzeki Polski: - Wisła – San – Pilica – Narew – Bug – Odra – Bóbr –Nysa Łużycka – Warta – Noteć
Rzeka, naturalny ciek wodny, powstały w wyniku połączenia strumieni lub potoków albo wypływający ze źródła, jeziora, bagna, lodowca. Za rzeki przyjmuje się cieki o odpowiedniej wielkości, np. w Polsce - o powierzchni dorzecza powyżej 100 km2. () Rzeka płynie w korycie, które znajduje się w dolinie, utworzonej wskutek wcinania się rzeki w podłoże (erozja rzeczna). Woda w rzece płynie pod działaniem siły grawitacji, z terenów wyżej położonych ku nizinom. Dorzecze, obszar, z którego wody powierzchniowe spływają do określonej rzeki lub jej dopływów (np. dorzecze Wisły, dorzecze Amazonki).() Granice pomiędzy dorzeczami poszczególnych rzek wyznaczają działy wodne. Dział wodny, obszar wododzielny, granica oddzielająca sąsiadujące ze sobą dorzecza (obszar odwadniany przez rzekę) bądź zlewiska (obszar odwadniany przez rzeki uchodzące do jednego morza). Dział wodny przebiega najczęściej grzbietami wzniesień. Zlewisko, obszar, z którego wody spływają do jednego miejsca (rzeki, jeziora itp.). Jeśli miejscem tym jest ujście rzeki do morza lub ujście do rzeki głównej, to taką zlewnię nazywamy dorzeczem, a jeśli jest to zbiornik morski - zlewiskiem danego morza. Granice zlewni wyznacza dział wodny, biegnący najczęściej grzbietami wzniesień. Zlewnia jest podstawową jednostką hydrograficzną.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty