profil

Opracowanie tematów

poleca 88% 102 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze


Pytania

1. Jak sądzisz dlaczego w tym przedsiębiorstwie wprowadzony został system oceny pracowników?

2. Jakie funkcje może spełniać taka ocena pracowników?

3. Jakie kryteria oceny zostały zastosowane w wybrany systemie oceny?

4. Przy wykorzystaniu jakich technik zbierana jest tu informacja o pracy pracownika?

1. System oceny pracowników został wprowadzony, ponieważ pozwala na pozyskanie informacji wpływających na dalsze organizowanie "życia" firmy. Umożliwia przedstawienie pracownikom, jakie postawy, zachowania i działania są aprobowane przez firmę.
”By zwiększyć wydajność pracownika należy go ocenić”
2. Ewaluacyjną. Na funkcję ewaluacyjną składają się takie elementy jak: ocena poziomu pracy, jej jakości, określenie stopnia przydatności na zajmowanym przez pracownika stanowisku. W oparciu o tak rozumianą ocenę wyniki mogą być wykorzystane do podziału wynagrodzeń, czy też przeprowadzania zmian w strukturze zatrudnienia (przeniesienia, degradacje, awansowanie, zwolnienia). Dodatkowo wyniki te mogą służyć do oceny systemu selekcji i rekrutacji.
Rozwojową. Na funkcję rozwojową składają się :oceny pracownika pod kątem jego potencjału rozwojowego, posiadanej wiedzy i umiejętności. Dzięki temu ocena może stanowić źródło motywacji (jako informacja zwrotna o pozytywach i negatywach w wykonywaniu zadań przez pracownika). Stanowi też ona bardzo ważną informację umożliwiającą planowanie kształcenia i rozwoju pracownika. Ponadto kryteria stosowane przy ocenianiu oraz wykorzystaniu systemu ocen stanowią bardzo silny czynnik wpływający na kulturę organizacyjną firmy, funkcjonujące w ramach organizacji normy i zasady.


3. Kryteria oceny – one są warunkiem sensowności wszelkich działań związanych z ocenianiem pracowników.
Zostały zastosowane następujące kryteria oceny :
1)kryteria efektywnościowe (dotyczące wyników pracy),
2) kryteria kwalifikacyjne,
3) kryteria behawioralne (dotyczące zachowań),
4) kryteria osobowościowe,
5) kryteria kompetencyjne.

4.
System ten niesie cenną wiedzę nie tylko dla przełożonych, ale też istotny jest dla samych pracowników. Dzięki nim uzyskują oni informacje zwrotne na temat swojej pracy i osiągnięć zawodowych. Umożliwia to pracownikom zmianę, korektę swojego postępowania, zachowań, sposobu pracy a przy uzyskaniu pozytywnej oceny stanowi silne wzmocnienie pozytywne do dalszej pracy. Pozwala na kreowanie systemu awansowania i przygotowania pracowników do awansu oraz strategii karania, nagradzania, czy premiowania. Pokazuje mocne i słabe strony pracownika.
Firma może osiągnąć znaczną przewagę nad konkurencją.
Pozwala wyłowić osoby przeznaczone do ewentualnego awansu.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty