profil

Który z programów Unii Europejskiej wybrałbyś i dlaczego?

poleca 85% 102 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Unia Europejska

Najbardziej znanym programem edukacyjnym, powstałym z inicjatywy Wspólnoty Europejskiej jest program SOKRATES. Zadaniem tego programu jest rozszerzenie współpracy europejskiej w dziedzinie edukacji. Jej różne formy obejmują zarówno dzieci, jak i młodzież oraz dorosłych.. Pierwsza faza programu Sokrates została przyjęta do realizacji w latach 1995-1999, druga w latach 2000-2006 (tzw. SOKRATES II). Formalne przystąpienie Polski do tego programu nastąpiło w marcu 1998 roku.
Komponenty programu SOKRATES:
• ERASMUS – to akcja Programu SOKRATES adresowana do szkolnictwa wyższego. Jest następcą programu TEMPUS, który działał w latach 1990-1998 i był częścią programu Phare. Celem ERASMUSA jest podniesienie poziomu i wzmocnienie europejskiego wymiaru kształcenia w szkołach wyższych, co ma nastąpić poprzez wspieranie międzynarodowej współpracy między uczelniami, wymianę studentów i nauczycieli akademickich, jak również zwiększenie przejrzystości w zakresie uznawania studiów i kwalifikacji w całej Unii. Erazmus przyznaje granty na wyjazdy studentom i nauczycielom, ale kładzie też nacisk na intensywne kursy czy opracowywanie nowych programów nauczania poprzez współpracę europejską. Erazmus jest otwarty dla wszystkich rodzajów szkół wyższych i obejmuje wszystkie kierunki oraz poziomy studiów.
• COMENIUS – stanowi wyzwanie dla 350 tysięcy szkół w Europie i 69 milionów uczniów tych szkół. Obejmuje poziom przedszkolny, szkolnictwo podstawowe i średnie. Promuje hasło “Europa w szkole”. Celem tego programu jest promowanie wymiaru europejskiego poprzez międzynarodową współpracę instytucji kształcących. Comenius wspiera partnerstwo w zakresie wymiany doświadczeń i rozwoju kooperacji interkulturowej między placówkami edukacyjnymi krajów Unii Europejskiej, EFTA oraz krajów Europy Centralnej i Wschodniej. Realizacja tego programu w Polsce rozpoczęła się w roku szkolnym 1997/1998.
• LINGUA – promowanie nauki języków obcych. Projekty wspierane przez program LINGUA mogą być realizowane w ramach: Europejskich Programów Współpracy w zakresie kształcenia nauczycieli języków, staży asystenckich dla przyszłych nauczycieli języków, wspólnych projektów edukacyjnych wspierających naukę języków.
• MINERWA – dotyczy promowania kształcenia otwartego i na odległość oraz zastosowania technologii informatyczno – komunikacyjnych w edukacji. Działania prowadzone w ramach tego programu mają na celu: zwiększenie świadomości nauczycieli, studentów i innych osób odpowiedzialnych za edukację odnośnie wpływu nowoczesnych technologii oraz kształcenia otwartego i na odległość oraz na przemiany zachodzące w edukacji; zwiększenie dostępu do zasobów nowoczesnych metod i materiałów edukacyjnych a także rozpowszechnianie najlepszych rozwiązań praktycznych dotyczących zastosowania nowoczesnych technologii w edukacji.
• GRUNDTVIG – podobnie jak powyższy, program ten ma na celu promowanie europejskich standardów i polepszenie jakości edukacji we wszystkich dziedzinach kształcenia dorosłych. Promuje m.in. współpracę europejską między instytucjami prowadzącymi kształcenie dorosłych, jak również polepszenie jakości kształcenia tychże osób.
• EURYDICE – program ten zakłada sobie za swój cel rozwój wymiany informacji o systemach edukacyjnych, ukazywanie ich różnorodności oraz wyszukiwanie elementów wspólnych. Na szczeblu krajowym, celem każdego krajowego biura EURYDICE jest informowanie wszystkich zainteresowanych edukacją o funkcjonujących w innych krajach rozwiązaniach.
• ARION – promuje wizyty studyjne specjalistów w zakresie szkolnictwa (administracji szkolnej, inspektorów, dyrektorów szkół), co ma na celu rozszerzenie przez nich wiedzy na temat systemów edukacyjnych innych krajów europejskich.
• NARIC – program mający na celu rozpowszechnianie informacji na temat równoważności dokumentów o wykształceniu w poszczególnych krajach. Rolę krajowego ośrodka informacji ściśle współpracującego z ośrodkami tej sieci na całym świecie pełni w Polsce Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej.
Wśród innych wspólnotowych programów edukacyjnych wyróżnić należy również:
o LEONARDO da VINCI - Obecnie Leonardo da Vinci II, który stanowi kontynuację powyższego na lata 2000-2006. Głównym zadaniem tego programu jest udzielanie wsparcia finansowego międzynarodowym projektom z zakresu kształcenia i szkolenia zawodowego. Całościowy budżet programu na lata 2000-2006 wynosi 1150 mln Euro. Jest to największy program wspólnotowy dotyczący doskonalenia procesu edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych. Do komponentów programu Leonardo da Vinci należą: projekty pilotażowe, projekty wymiany i staży, projekty językowe oraz międzynarodowe sieci instytucji, a także badania i analizy.
MŁODZIEŻ - Program ten został utworzony decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej w 1999 roku. Jest kontynuacją dotychczasowego programu Młodzież dla Europy. Promuje mobilność, wymianę grup młodzieżowych w celu poznawania i rozpowszechniania gospodarczego i kulturalnego dorobku innych państw, inicjatywy młodzieżowe, naukę interkulturową. Działania w ten sposób podejmowane mają na celu włączenie młodych ludzi w proces budowania Europy. Program obejmuje okres 5 lat: lata 2000-2004. Budżet przypadający na ten okres wynosił 350 mln euro. Uczestniczą w nim wszystkie państwa biorące udział w programie Leonardo da Vinci..
Mając do wyboru tak wiele wspaniałych programów edukacyjnych zaproponowanych przez Unię Europejską nie sposób jest się od razu zdecydować. Jednak po dłuższych przemyśleniach stwierdziłam, że programem edukacyjnym, który bym wybrała jest program ,, Młodzież”. Decydując się właśnie na ten program, miałam głównie na myśli korzyści, jakie płyną z uczestnictwa w nim. Korzystając z tego programu mogłabym uzyskać dofinansowanie na działalność poza szkolną, która jak wiadomo jest kosztowna. W programie,, Młodzież” podoba mi się również to, że ma na swoim celu walkę z takimi problemami jak rasizm oraz nietolerancja, które są dziś widoczne na każdym kroku. Korzystając z tego programu mogłabym również uczestniczyć w wymianie z moimi rówieśnikami a obrębie wspólnoty, aby w ten sposób zapoznać się z różnicami kulturowymi i społecznymi pomiędzy moim rodzimym krajem a innymi państwami UE. Uczestnicząc w tym programie mogłabym również prowadzić nieodpłatnie w innym kraju działalność społeczną a jednocześnie miałabym możliwość poznania innych krajów i doskonalenia języków obcych, co zaprocentowałoby korzystnie w przyszłości.

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 5 minut

Ciekawostki ze świata