profil

Niziny środkowopolskie

poleca 74% 1131 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

NIZINY ŚRODKOWOPOLSKIE
!.Środowisko
-leżą pomiędzy pojezierzami polskimi a przedgórzem sudeckim i wyżynami polskimi
-Nizina :Śląska, Wielkopolska, Mazowiecka, Podlaska, Polesie Lubelskie
-słabo urozmaicona rzeźba terenu oraz małe wysokości względne
-rozległe równiny
-szerokie doliny rzeczne,
-występują wydmy śródlądowe (Nizina Wielkopolska, kotlina warszawska
-brak jezior
-pochodzenie krasowe (nie polodowcowe)
-bagna i orfowiska
-klimat: w zachodniej części o cechach oceanicznych we wschodniej kontynentalnych, niewielkie opady, wzrost rocznych amplitud temperatur ku wschodowi
-roślinność: obszary o największym stopniu wylesienia w Polsce, bory sosnowe, Puszcze Kampinoska, Knyszyńska, Białowieska
-wody: duże rzeki mają charakter tranzytowy, znaczne powierzchnie bagien i torfowisk, brak pojezierzy
-budowa geologiczna: utwory polodowcowe rzeczne i jeziorne, główne bogactwa mineralne to rudy miedzi, węgiel brunatny, gaz ziemny, okruchowe surowce budowlane i ceramiczne
-gleby: bielice, bagienne, płowe, brunatne, mady, czarne ziemie
-rzeźba terenu: równiny rozcięte przez szerokie doliny rzeczne i pradoliny, większe wzniosłości tworzą jedynie Wał Trzebnicki i Wzniesienia Łódzkie, wydmy
2. Gospodarka
-aglomeracja- zespół miejski składający się z jednego dominującego miasta oraz rozwiniętych wokół niego miast
-turystyka: głównie w dużych miastach (zabytki)
-rolnictwo: najlepiej rozwinięte (ze względu na dobre gleby i warunki klimatyczne na Nizinie Śląskiej i Wielkopolskiej, pszenica, buraki cukrowe, rzepak, ziemniaki, hodowla bydła i trzody chlewnej, warzywnictwo i sadownictwo
-przemysł: głównie w dużych miastach : Wrocław, Łódź, Warszawa,, Białystok

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 1 minuta