profil

Religie świata

drukuj
satysfakcja 58 % 7 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Religie świata.

1. Tendencja w religiach świata :

a) zmniejszenie znaczenia religii politeistycznych (wiara w wielu bogów lub bóstwa)
b) wzrost wyznawców religii monoteistycznych (wiara w jednego boga)
c) stała liczba wyznawców judaizmu
d) ekumenizm w chrześcijaństwie (pojednanie i zjednoczenie kościołów chrześcijańskich)
e) powstanie religii synkretycznych – łączą elementy z różnych religii i kultur (np. religie afro chrześcijańskie)
f) wzrost ludzi odchodzących od religii
2. Chrześcijaństwo.

33% ludności świata, powstałe jako odłam judaizmu, początek wiąże się z narodzeniem Chrystusa; świętą księga jest Biblia; w XI w. Rozpadła się na :
a) katolicyzm ma najwięcej wyznawców; jest hierarchiczna organizacja kościoła z papieżem na czele, ma liturgię, prawo kanoniczne i dogmaty (zasady dla wiary),
b) protestantyzm – to kościoły ewangelickie (luteranie, kalwini, mormoni, metodyści), wyodrębnił się jako protest przeciw dogmatom katolickim; jest bardzo tolerancyjny
c) prawosławie – nie uznają papieża; w każdym kraju, gdzie jest wyznawane najwyższą władzę kościelną stanowi patriarcha; w Polsce Góra Grabarka uznawana jest przez nich za świętą
3. Islam.

wyznawany przez Arabów, twórcą był w VI-VII w. Mahomet; świętą księgą jest Koran; jedynym bogiem jest Allach a jego prorokiem Mahomet. Główne zasady to:
a) wiara w Allacha
b) modlitwy 5 razy dziennie
c) w miesiącu ramadanu ścisły post od świtu do zmierzchu
d) oddawanie części majątku biednym jako jałmużnę
e) pielgrzymka przynajmniej raz w życiu do Mekki
f)dżihad – święta wojna
Wyznawcy islamu nie jedzą mięsa wieprzowego; obowiązuje obrzezanie; w Polsce wyznawcami są Tatarzy.
4. Buddyzm.

twórcą był Budda w VI w. p.n.e. ; głosi tolerancję dla innych religii; równość społeczeństw; potępia podziały na kasty i jest bardziej filozofią niż religią.
5. Hinduizm.

wyznaje wielobóstwo (najważniejszy jest Brahma, Wiszna i Sziwa); wieczność świata polega na jego odnawianiu się w kolejno po sobie następujących cyklach (reinkarnacja) w wyższej lub niższej kaście; w zależności od zasług człowieka w życiu doczesnym dusza po śmierci przechodzi w ciało ludzi lub zwierząt (stąd różne kasty ludzi); czczą różne bóstwa np. świętą krowę
6. Judaizm.

najstarsza monoteistyczna religia na ziemi (ok. X w. p.n.e.); czczą boga Jahwe; czekają na przyjście zbawiciela; zasady są spisane w Torze; główne nakazy:
obrzezanie, przestrzeganie szabatu (dzień wolny od pracy-sobota), potrawy i przepisy żywieniowe koszerne (czyste), nie jedzą wieprzowiny, zakaz oddawania czci innym bogom, nakaz szanowania starszych i rodziców; za Żyda uznaje się urodzonego z matki Żydówki.


Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy