profil

Geneza Unii Europejskiej

poleca 85% 527 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Unia Europejska

Integracja – proces mający na celu pogłębienie wzajemnych powiązań:
- polityczna
- gospodarcza

Etapy integracji gospodarczej i walutowej:
1) Strefa wolnego handlu – ograniczenia ilościowe, każde państwo utrzymuje własne cła dla państw, które nie są członkami UE
2) Unia celna – zniesienie barier w przypływie towarów, kraje ustanawiają wspólną politykę celną, wspólne taryfy celne
3) Wspólny rynek – kraje ustanawiają swobodę nie tylko towarów i usług, ale również kapitału i siły roboczej
4) Unia gospodarcza i walutowa – wspólna waluta, jednolita polityka pieniężna
5) Pełna integracja gospodarcza – państwa członkowskie prowadzą wspólną gospodarkę,
Geneza UE:
W 1942 roku Winston Churchill przedstawił propozycję utworzenia Stanów Zjednoczonych Europy (zachodniej).
Pięciu ojców UE:
2x Francuzi - Robert Schuman, Jean Monnet
Niemiec – Konrad Adenauer
Włoch – Alcide de Gasperi
Belg – Paul Henri Spaak
Głównym inicjatorem był Robert Schuman.
1950 – utworzenie otwartej dla wszystkich państw Międzynarodowej Organizacji Zarządzania Przemysłem, Węglem i Stalą
18 kwietnia 1951 – w Paryżu traktat powołujący do życia Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (EWWiS), tworzyło ją 6 państw: Belgia, Holandia, Luksemburg, Włochy, Niemcy (RFN) i Francja, połączono przemysły węglowo-stalowe
25 marca 1957 r. – traktaty rzymskie, pierwszy powołał do życia Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG), a drugi Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (EWEA – Euratom). Weszły w życie 1 I 1958 r.
Cel EWG – doprowadzenie do zniesienia ograniczeń w handlu między krajami członkowskimi, aż do stworzenia Europejskiego Wspólnego Rynku
Cel Euratom – ustanowił wspólny instrument kontroli i koordynacji polityki w zakresie cywilnej energetyki jądrowej, wspierał badania i rozwój techniki atomowej w obszarze jej cywilnych zastosowań,
Trzy traktaty – EWWiS, EWG i Euratom – stanowią do dziś formalną podstawę integracji europejskiej.
1964r. – podpisano traktat, w wyniku którego nastąpiła fuzja EWWiS, EWG i EWEA. Nowo powołana Komisja stałą się organem wykonawczym, a Rada Ministrów – miejscem stanowienia prawa. Instytucją, która w przyszłości miała stać się parlamentem europejskim było Zgromadzenie Parlamentarne, posiadające głównie uprawnienia kontrolne. Natomiast prawo do interpretowania traktatów i aktów prawa wspólnotowego oraz orzekania o ważności działań organów Wspólnoty zastrzeżono dla Europejskiego trybunału Sprawiedliwości.
Integracja gospodarcza zaczęła szybko przynosić efekty. Już po 10 latach udało się znieść cła w obrocie między krajami członkowskimi, czyli wprowadzić unię celną. Nastąpił zdecydowany wzrost wymiany handlowej między krajami członkowskimi, a także w handlu państw Wspólnot z krajami trzecimi (wspólna polityka handlowa – 1970). W latach 1962-1968 zdołano ustanowić wspólną politykę rolną.
1973 – Irlandia, Wielka Brytania, Dania
1981 – Grecja
1986 – Portugalia, Hiszpania
1995 – Austria, Szwecja, Finlandia
kandydują: Estonia, Łotwa, Litwa, Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Słowenia, Cypr

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty