profil

Droga Polski do Uni Europejskiej

poleca 84% 1095 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Unia Europejska

Współczesny świat jest urządzony tak, że decyzje o jego losach zapadają zaledwie w kilku miejscach. Te miejsca to Waszyngton i Bruksela, w mniejszym wymiarze Moskwa, Pekin i Tokio.Gra toczy się, zatem o to, czy mamy kontynuować tradycje Kongresu Wiedeńskiego, Traktatu Wersalskiego, Konferencji Jałtańskiej czy Poczdamskiej, a wiec "wszystko o nas bez nas", czy też złamać tą tradycje i sprawić, ze faktycznie i praktycznie obowiązywała będzie zasada "nic o nas bez nas". I w tym właśnie celu przystąpiliśmy do UE. Był to JEDYNY sposób na autentyczne zabieganie o polski interes narodowy w miejscu, gdzie zapadają decyzje o losach Europy, czyli w Brukseli. Natomiast nieprzystapienie do UE oznaczało ze nie chcemy, aby Polska miała jakiekolwiek znaczenie polityczne we współczesnym świecie".

Najważniejszym argumentem przeciw była zależność polityczna. Strąciliśmy istotna cześć swobodnego decydowania o niektórych sferach życia głównie gospodarczego. Istnieje ryzyko, że możemy nie być traktowani jak równi partnerzy (obowiązujące traktaty przewidują, ze każde państwo członkowskie ma jednego przedstawiciela w Komisji, a tym samym Francja i Niemcy wprowadziły już po trzech bez zmiany traktatu). Kraje członkowskie i kandydujące brały pod uwagę fakt, że choć wszyscy od zawsze jesteśmy w Europie, to jednak nasze kultury i historia mogą być źródłem konfliktów.

A oto kalendarium:-

19 września 1989 Polska i Wspólnoty Obywatelskie podpisują umowę w sprawie handlu i współpracy gospodarczej
26 stycznia 1991 powołanie przez polski rząd Pełnomocnika do Spraw Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej
16 grudnia 1991 podpisanie Układu Europejskiego? Umowy o stowarzyszeniu Polski za wspólnotami europejskimi oraz ich państwami członkowskimi; w tym tez roku Polska zostaje przyjęta do Rady Europy
1 marca 1992 wchodzi w życie umowa przejściowa, mówiąca o wcześniejszym obowiązywaniu niektórych postanowień zawartych w umowie o stowarzyszeniu Polski z Wspólnotami Europejskimi
4 lipca 1992 Prezydent RP zostaje upoważniony przez Sejm do ratyfikacji Układu Europejskiego
9 maja 1993 Polska otrzymuje status partnera stowarzyszonego Unii Zachodnioeuropejskiej (UZE)
21,22 czerwca 1993 Rada Europejska na posiedzeniu w Kopenhadze ustaliła polityczne i gospodarcze warunki przystąpienia krajów Europy Środkowej i Wschodniej do Unii Europejskiej
17 października 1993 Prezydent RP ratyfikuje Układ Europejski
1 lutego 1994 Układ Europejski wchodzi w życie
8 kwietnia 1994 Polska składa wniosek o Członkostwo w UE
8-9 grudnia 1994 Rada Europejska podczas posiedzenia w Essen przyjmuje postanowienia związane ze strategia przyjmowania państw stowarzyszonych Europy Środkowej i Wschodniej
2 maja 1995 Publikacja tzw. „Białej Księgi” pt. „Przygotowanie Europy Środkowej i Wschodniej do integracji z Rynkiem Wewnętrznym Unii Europejskiej”
8 sierpień 1996 zostaje uchwalona przez Sejm ustawa o utworzeniu Komitetu Integracji Europejskiej28 stycznia 1997 Rada Ministrów przyjmuje i przekazuje do Sejmu dokument pt. Narodowa Strategia Integracji, który przewidywał, iż negocjacje członkostwa Polski w EU rozpoczną się na początku 2998 roku i zakończa się około 2000 roku ratyfikacja traktatu akcesyjnego przez Parlament Europejski, państwa członkowskie UE oraz przez Polskę.·16 Lipca 1997 Komisja Europejska ogłasza w AGENDZIE 2000 pozytywna opinie dotycząca polskiego wniosku o przystąpienie do UE
31 marca 1998 rozpoczynają się negocjacje dotyczące członkostwa Polski w UE (pierwsze posiedzenie Konferencji Międzyrządowej RP-UE)
29 kwietnia 1998 w odpowiedzi na unijny dokument Partnerstwo dla Członkostwa w UE Komitet Integracji Europejskiej przyjmuje Narodowy Program Przygotowania Polski do Członkostwa w UE
10 listopada 1998 otwarto w Brukseli negocjacje dotyczące pierwszych siedmiu dziedzin (Drugie posiedzenie Konferencji Międzyrządowej RP-UE)
11 grudnia 1998 Polska przekazała następne piec stanowisk negocjacyjnych dotyczących:
- prawa spółek
- ochrony konsumenta i zdrowia
- stosunków zewnętrznych
- statystyki
- unii celnej
29 stycznia 1999 Polska przekazała trzy następne stanowiska negocjacyjne dotyczące:
- swobodnego przepływu towarów
- polityki konkurencji
- unii gospodarczej I walutowej
12 lutego 1999 Polska przekazuje swoje stanowisko dotyczące:
- rybołówstwa
19 kwietnia 1999 zamknęliśmy negocjacje dotyczące statystyki a miesiąc później zakończyliśmy negocjacje w: ·- telekomunikacji i technologii informacyjnych,
- polityki przemysłowej
- ochrony konsumentów i zdrowia
24 maja 1999 Polska przekazuje stanowiska negocjacyjne dotyczące
- polityki socjalnej i zatrudnienia
- energii
15 lipca 1999 Polska przekazała stanowiska negocjacyjne dotyczące
- swobody przepływu kapitału
- swobody przepływu usług
- polityka transportowa
30 lipca 1999 Polska przekazała stanowisko negocjacyjne dotyczące
- swobodnego przepływu osób
5 sierpnia 1999 Polska przekazuje stanowisko negocjacyjne dotyczące:
- obszaru kontroli finansowej
8 października 1999 Polska przekazuje stanowiska negocjacyjne dotyczące:
- ochrony środowiska
- wymiaru sprawiedliwości
- spraw wewnętrznych
22 października 1999 Polska przekazuje stanowisko negocjacyjne dotyczące:
- podatków
30 listopada 1999 Polska przekazuje stanowiska negocjacyjne dotyczące:
- polityki regionalnej
- Budżetu i finansów
16 grudnia 1999 Polska przekazuje stanowisko negocjacyjne dotyczące:
- rolnictwa

1 stycznia 2003 r. - rozpoczęło się przewodnictwo Grecji w UE. Grecy przygotowywali traktat o przyjęciu nowych państw.
Miedzy styczniem a marcem - kończy się spisywanie liczącego ok. 6 tys. stron traktatu akcesyjnego. Dokument dotyczył wejścia do UE wszystkich 10 państw, lecz każde ma osobna cześć, w której zapisano m.in. wynegocjowane okresy przejściowe.
Dnia 22 stycznia –odbyły się wybory parlamentarne w Holandii. Nowy parlament będzie musiał ratyfikować traktat o przyjęciu Polski i innych państw, do UE. Dotychczasowy był jednym z najbardziej sceptycznych wobec rozszerzenia.
W marcu 2 komisja spraw zagranicznych Parlamentu Europejskiego przygotowuje raport na temat rozszerzenia i referendum na Malcie, a w
pierwszej połowie kwietnia (przed szczytem UE w Atenach) - na podstawie raportu Parlament wyraził 99 swoja opinie na temat rozszerzenia.
Dnia 16 kwietnia w czasie uroczystego szczytu UE w Atenach. Pod Akropolem podpisany zostaje traktat akcesyjny. W ciągu roku miedzy kwietniem 2003 a kwietniem 2004 - traktat ratyfikuwaly parlamenty 15 państw UE. W każdym odbyła się debata na temat kandydatów. W niektórych, np. holenderskim czy austriackim, była bardzo gorąca. Nikt nie spodziewa się jednak odrzucenia traktatu przez któryś z parlamentów.
8 czerwca odbyło się 6 referendum w sprawie wejścia do UE w Polsce.
1 Lipca - rozpoczyna się przewodnictwo Włoch w Unii Europejskiej. W tym miesiącu
Komisja Europejska ogłosiła raport o gotowości naszych instytucji i urzędów do wchłaniania i gospodarowania funduszami strukturalnymi. Na tej podstawie Unia mogła stwierdzić, ze nie spełniamy wymogów w jakiejś dziedzinie i wykluczyć nas z akcesji.
1 Stycznia 2004 - rozpoczyna się przewodnictwo Irlandii w UE.
1 Maja 2004 r. - weszliśmy do Unii. Od tej pory liczy ona 25 członków.

Warunki, na jakich została przyjęta Polska do Unii Europejskiej


Banki i fundusze emerytalne:-
Integracja z Unią w tej dziedzinie jest już bardzo zaawansowana.
1 Października można zakładać konta w krajach 15 i przeprowadzać operacje krótko terminowe (zakładanie lokat). Do 2008 roku polskie banki spółdzielcze dostosują się do unijnej minimalnej wielkości kapitałów własnych, a polskie biura maklerskie będą zobowiązane wypłacić każdemu klientowi jego pieniądze, nie więcej niż 20 tyś. Ero, jeżeli zbankrutują. Wkrótce zostaną liberalizowane zasady inwestowania w UE przez działające w Polsce fundusze emerytalne.

Bezpieczeństwo towarów:-
Od 1 stycznia 2003 roku Polska przyjęła normy towarowe. W ogromnej większości (wyjątki to m.in. urządzenia mechaniczne, farmaceutyczne, chemikalia, kosmetyki, szkło, obuwie, pojemniki ciśnieniowe) przestaną obowiązywać szczegółowe parametry techniczne, zastąpią je ogólne. Jednocześnie producenci przejęli odpowiedzialność karną i finansową za stwierdzone przez konsumentów wady w ich wyrobach. Eksporterzy nie będą musieli się już starać o zgodę na wprowadzanie unijnych towarów. Nasze produkty też zyskają swobodny dostęp do rynków krajów członkowskich.

Budżet:-
Polska będzie wnosiła do budżetu Unii składkę stanowiącą około 1,1% naszego dochodu narodowego, czyli około 2.4 Miliarda ero. W latach 2004-2006 transfery Brukseli będą o 6,4 miliarda ero wyższe niż nasza składka. Żeby poprawić sytuację budżetu w pierwszych trzech latach członkostwa otrzymujemy około 1 miliarda ero z Unii Europejskiej.

Cła:-
Z dniem integracji zniknely wszelkie cła między Polską a Unią Europejską. Teraz na zasadzie wzajemności obowiązuje ona już tylko w handlu rolnym z Unią. Polska przyjęła 04-2006 także zewnętrzną taryfę celną Unii, co umożliwiało na trzykrotne obniżenie ceł. Przystąpimy też do porozumień o wolnym handlu, jakie Bruksela podpisała z wieloma krajami świata 1 od Turcji i Stanów Zjednoczonych po Amerykę Łacińską i Afrykę.

Edukacja:-
Polska zapewniła nauczanie w ojczystym języku dzieciom obywateli Unii Europejskiej przebywającym w naszym kraju. Na podobne traktowanie będziemy mogli liczyć my, jeżeli zamieszkamy w którymś kraju członkowskim.

Ero w Polsce:-
Pod koniec 2004 roku kurs złotego do ero został wspólnie ustalony i może się wahać tylko o 15%. Przejdziemy na ero, jeżeli przez dwa lata utrzymamy ten kurs, a dodatkowo nasz deficyt budżetowy spadnie poniżej 3% PKB, dług państwa nie wzrośnie powyżej 60% PKB, a inflacja i stopy procentowe nie przekroczą więcej niż 15% średniej eurolandu.

Fundusze strukturalne:-
Fundusze strukturalne stanowią największą część pomocy Unii dla Polski. Jedna trzecia pójdzie na tzw. Fundusz spójności, z którego finansowane są (do 85% wartości) duże inwestycje:- drogi, mosty, oczyszczalnie ścieków, itp. Pozostałe dwie trzecie przeznaczono na sześć programów strukturalnych: konkurencyjność przedsiębiorstw, bezrobocie, rolnictwo, rybołówstwo, ochrona środowiska w zakresie lokalnym, ochrona środowiska i rozwój regionalny.

Gaz:-
Od 1 stycznia 2003 roku Polska dostosowała się do unijnych reguł liberalizacji rynku gazu. Ci, którzy zużyją przynajmniej 25 milionów metrów sześciennych gazu rocznie (chodzi głównie o elektrownie), mogła wybierać swobodnie dostawcę. Od 10 sierpnia 2003 roku limit zużycia zostanie obniżony do 15 milionów metrów sześciennych.

Granica wschodnia:-
Polska jest odpowiedzialna za kontrole najdłuższego (ok. 1100 km) odcinka zewnętrznej granicy Unii: z Rosją (obwód kaliningracki), Białorusią i Ukrainą. 1 Lipca 2003 roku wprowadziliśmy, więc wizy dla obywateli tych państw. Granica wschodnia i północna została uszczelniona wedle unijnych standardów.

Leczenie za granicą:-
Wraz z przystąpieniem do Unii koszty leczenia Polaków za granicą w krajach UE są na zasadzie wzajemności zwracane przez kasy chorych. Dotyczy to jednak tylko nagłych wypadków i szczególnych zabiegów.

Górnictwo i hutnictwo granicą:-
Hutnictwo przechodzi zasadniczą przemianę. W zamian za ok. 3.3 miliarda złotych z Brukseli na pomoc publiczną polskie huty zmniejszą moce produkcyjne o około 10% i ograniczą zatrudnienie. Zmieni się także profil produkcji, koncentrując się na tzw. wyrobach płaskich.

Praca i BHP:-
Do 1 stycznia 2006 roku muszą zniknely wszystkie maszyny, które nie spełniają unijnych norm bezpieczeństwa. Pozostałe unijne normy BHP przyjmiemy już od pierwszego dnia członkostwa.

Prawa konsumentów:-
Operatorzy telekomunikacji czy pocztowi, oferują tzw. Usługi powszechne, czyli dostęp do telefonu nawet w oddalonych miejscowościach oraz możliwość wysłania taniego listu w kraju. Zasada ostrożności, nie pozwala na wprowadzanie na rynek żywności genetycznie modyfikowanej, dopóki nie będzie dowodów, że jest w pełni bezpieczna.

Radio i telewizja:-
Od 2004 roku zniknely ograniczenia w przejmowaniu przez unijny kapitał spółek nadających programy telewizyjne i radiowe.

Rezerwy ropy:-
Do 2009 roku Polska zgromadzi strategiczne rezerwy ropy odpowiadające 90 dniom zużycia w całym kraju. Koszty zostaną w dużej części przerzucone na konsumentów.

Rolnictwo:-
Produkcja części kluczowych artykułów rolnych takich jak: mleko, zboża, rośliny oleiste, cukier, tytoń, skrobia ziemniaczana, izoglukoza, a także hodowla bydła są limitowane. W zamian rolnicy dostali dopłaty bezpośrednie do ich produkcji, które z każdym rokiem będą rosły (począwszy od 45% w 2004 roku) aż do osiągnięcia najpóźniej w 2013 roku poziomu obowiązującego w krajach 15.

Rybołówstwo:-
Łowiska przybrzeżne zostały 1 maja 2004 roku otwarte dla kutrów unijnych krajów leżących nad Bałtykiem, choć łowić im będzie wolno w ramach ustalonych limitów. Podobne prawa otrzymają nasi rybacy na łowiskach krajów bałtyckich Unii Europejskiej. Unia przejmie większość kosztów restrukturyzacji naszej floty.

Telekomunikacja:-
1 stycznia 2003 nastąpiła pełna liberalizacja usług telekomunikacyjnych. Spowodowało to najprawdopodobniej spadek cen połączeń międzynarodowych, szczególnie z krajami Unii Europejskiej.

Wybory:-
Obywatele Unii Europejskiej przebywający w Polsce dłużej niż pięć lat będą mogli głosować i kandydować w wyborach samorządowych. Podobnie Polacy mieszkający w innych krajach UE.

Transport:-
Międzynarodowy transport drogowy został otwarty miedzy Polską i UE od 2004 roku, jednak przewozy wewnątrz każdego państwa (tzw. kabotaż) dopiero pięć lat później. Polska wywalczyła, aby sieć dróg była otwierana dla najcięższych (ważących ponad 44 tony) unijnych ciężarówek stopniowo i za odpłatą. O trzy lata odłożono także wprowadzenie do polski konkurencji dla PKP

Zakłady mięsne:-
Tylko 90 polskich zakładów mięsnych ma prawo eksportować do krajów Unii. Od dnia wstąpienia do UE będzie to mogło robić kolejnych 1863, jeśli spełnią unijne normy sanitarne. Następne 332 otrzymały na dostosowanie się czas do 2006 roku. Jednak blisko połowę zakładów mięsnych będziemy musieli zamknąć, kiedy zintegrujemy się z Unią Europejską.

Ziemia:-·Przez 12 lat od przystąpienia do Unii Europejskiej obywatele krajów członkowskich nie będą mogli swobodnie kupować w Polsce ziemi, będą musieli uzyskać pozwolenie MAWIA. Dopiero od 2016 roku kupią bez ograniczeń ziemie rolną i lasy. Wynegocjowaliśmy pięć lat okresu przejściowego na zakup tzw. drugich domów, (czyli nieruchomości rekreacyjnych, w których obywatele UE nie będą mieszkać na stałe).


Polska nie weszła do UE sama. Razem z nią przyjęto:

- Estonia
- Łotwa
-Litwa
-Czechy
-Słowacja
- Węgry
- Słowenia
- Cypr


Dzięki temu rokowania w rożnych tematach były łatwiejsze. Nowego znaczenia być może nabiorą wcześniejsze sojusze krajów europy południowo –wschodnia takich jak „Grupa Wyszechradzka”. Wedlug danych z 1994 roku Polska będzie potrzebowala okres 10 lat dostosowywania się do struktur i wymagań Unii odnośnie demokracji, przestrzegania praw człowieka, swobodnego przepływu osób, usług, kapitału oraz przestrzegania praw mniejszość narodowych i religijnych. Sumie obszarow w których negocjowaliśmy było 29. Różniło nas dużo, miedzy innymi poziom konsumpcji, poziom technologii, jakość produktów, poziom usług, ilość zatrudnionych w rolnictwie oraz infrastruktura komunikacyjna. I w tych obszarach pomocy będzie najwieksza. Liczymy w związku z tym, ze nastąpi wzrost PKB i nastąpił, zwiększy się bezpieczeństwo obywateli, napłynie kapitał, który pobudzi polska gospodarkę. Spodziewamy się, ze wkortce wszystkie państwa „Starej Unii” otworzą dla wszystkich bezrobotnych swoje rynki pracy.
ajbardziej jednak obawiamy się nadal traty suwerenosci gospodarczej i ograniczenia produkcji przedsiębiorstw oraz nabywania przez obywateli UE ziemi w Polsce. Polska wzniosła jednak do UE niebagatelny kad. w postaci: kapitału ludzkiego, zdrowej żywności i jest otwarta na inwestycje unijne. Upłynie jednak sporo czasu zanim dorównamy bogatym krajom UE. Wedlug, mediów mamy już w 2007 roku szanse wejścia do strefy ero „Starej Unii” we wszystkich dziedzinach. Do życia w Zjednoczonej Europie powinismy być dobrze przygotowani. Nasze szkolnictwo i my sami winniśmy posiąść wiele umiejętności najważniejsze z nich to:-

- Samodzielnego poszukiwania własnej ścieżki życiowej
- Poczucia odpowiedzialności za siebie rodzinę i prace
- Rozumienia otaczającej rzeczywistości
- Elastyczności zawodowej
- Zdolności do szybkiego reagowania – gotowości na niespodzianki
- Przedsiębiorczości – gotowości do ponoszenia ryzyka
- Zdonlnosci do inicjatyw, kreatywności myślenia i działania
- Głębokiej wiedzy ogólnej, specjalistycznej i organizacyjnej
- Umiejętności zbierania przetwarzania i przechowywania informacji
- Umiejętności nawiązywania kontaktów, negocjowania, dochodzenia do kompromisów
- Umiejętności rozwiązywania problemów
- Otwartości na świat

Obecnie drogę wejsci do UE zawesilismy na droge jak najszybszego dojścia do poziomu krajów „Starej Unii” we wszystkich dziedzinach.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 14 minuty