profil

Word formation

poleca 85% 445 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Końcówki charakterystyczne dla angielskich przymiotników
-ible, -able, -uble, -ive, -ous (-ious, -uous, -eous), -ate, -ful, -etic, -ic, -ant, -al, -y

-ible gullible, sensible, edible, responsible, visible
-able portable, irrevocable, flammable, formidable, comfortable, probable
-uble soluble, voluble
-ive attentive, talkative, explosive, decisive, reflexive, obtrusive
-ous
-ious
-uous
-eous righteous, furious, obnoxious, ridiculous, fabulous
-ate desolate, adequate
-ful deceitful, plentiful, dreadful, peaceful, hopeful, thoughtful
-etic sympathetic, poetic, energetic, magnetic
-ic historic, comic, hectic, pathetic
-ant blatant, ignorant, redundant
-al historical, comical, chemical
-y trendy, handy, nosy

Końcówki charakterystyczne dla angielskich czasowników
-ate, -fy, -ise/-ize

-ate locate, contemplate, designate, suffocate
-fy solidify, purify, exemplify, simplify
-ise
-ize practise, organise, standardise, generalise


Końcówki charakterystyczne dla angielskich rzeczowników
-ence, -ance, -ation, -tion, -ness, -th, -son, -sion, -ment, -dom, -ity, -hood, -ee, -ship, -er, -ist, -ress, -let, -our, -sis, -ure, -y, -al, -age

-ence turbulence, occurrence, presence, absence, independence, difference, coincidence, interference
-ance hindrance, acceptance, balance, chance, disturbance, clearance, importance, annoyance, entrance, insurance, resistance
-ation reservation, exclamation, frustration, explanation, destination, situation, obligation
-tion portion, attention, revolution, production, introduction, repetition
-ness fitness, carelessness, carefulness, openness
-th depth, length, width, strength
-son unison, comparison
-sion vision, fusion, mission, passion, conclusion, illusion, collision, division, admission, explosion
-ment detriment, astonishment, fulfilment, encouragement, entertainment, advertisement, treatment
-dom boredom, freedom, wisdom
-ity clarity, serendipity, purity, security, identity
-hood childhood, parenthood, neighbourhood
-ee trainee, employee, nominee
-ship friendship, relationship, partnership, scholarship
-er prisoner, employer, banker
-ist motorist, pianist, florist, dentist
-ress actress, waitress, mistress
-let booklet, leaflet
-our candour, splendour
-sis crisis, hypnosis, analysis
-ure failure, closure, signature, seizure
-y prosperity, expiry, forgery, apology, discovery, injury
-al denial, approval, survival, rehearsal, trial, arrival
-age usage, shrinkage, passage, postage, leakage


Końcówka charakterystyczna dla angielskich przysłówków
-ly

Dodaje się ją do przymiotnika:

strange+ly strangely dziwnie
straightforward+ly straightforwardly bezpośrednio, wprost
nice+ly nicely przyjemnie, miło, ładnie
adequate+ly adequately odpowiednio
casual+ly casually zwyczajnie

Przedrostki i przyrostki i jakie czasowniki można z nich wykombinować

przedrostki ab-, ad-, com-, con-, de-, dis-, ex-, e-, im-, in-, ob-, per-, pre-, pro-, re-, sub-
przyrostki -tract, -pel, -fer, -vert, -cur, -duce, -sume, -tain, -mit, -press, -nounce, -pound, -plete, -voke, -pose, -scribe, -sist, -tend, -claim, -sent, -volve

-tract subtract, contract, distract, retract
-pel repel, expel, impel, compel
-fer transfer, refer, defer
-vert invert, subvert, convert
-cur occur, incur
-duce induce, produce
-sume assume, presume, consume
-tain pertain, contain, detain, obtain, retain
-mit submit, admit, vomit, commit
-press depress, impress, suppress, express, compress, repress
-nounce announce, pronounce, denounce
-pound compound, expound, impound
-plete complete
-voke evoke, revoke, invoke, provoke
-pose impose, suppose, depose, expose, compose, propose
-scribe transcribe, inscribe, prescribe, describe, ascribe
-sist insist, persist, consist, resist
-tend pretend, attend, intend
-claim reclaim, proclaim, declaim
-sent resent, absent, present, consent
-volve involve, revolve, evolve

Przedrostki (suffixes) wprowadzające znaczenie przeciwne lub negatywne:
a-, anti-, counter-, de-, dis-, il-, ill-, im-, in-, ir-, mal-, mis-, non-, un-

a- nie
amoral amoralny
asexual aseksualny
anti- przeciwko
anti-ageing przeciwko starzeniu
anti-drug antynarkotyczny
anti-nuclear antynuklearny
anti-social antyspołeczny
counter- kontra
counterpoint kontrapunkt
counter-argument kontrargument
counterbalance przeciwwaga
counter-intelligence kontrwywiad
de- przeciwna czynność
defrost rozmrozić
demobilise zdemobilizować
dehumanise odczłowieczyć
dehydrate odwodnić
deforest wylesiać
depopulate wyludnić
dis- przeciwieństwo
disadvantage niekorzyść
discourage zniechęcić
dishonest nieuczciwy
disapproval brak poparcia
disappear zniknąć
il- nie- (przed słowami zaczynającymi się na L)
illegal nielegalny
illogical nielogiczny
illegible nieczytelny
im- nie- (przed słowami zaczynającymi się na P/M/B)
impossible niemożliwy
improbable nieprawdopodobny
immature niedojrzały
immortal nieśmiertelny
in- nie-
incomplete niekompletny
incredible niewiarygodny
inaccurate niewłaściwy
insane niepoczytalny, szalony
ir- nie- (przed słowami zaczynającymi się na R)
irregular nieregularny
irresponsible nieodpowiedzialny
irrational nieracjonalny
mal- złe, niepoprawne, wadliwe
malfunction awaria, wadliwe działanie
maltreatment złe traktowanie
ill- źle
ill-advised źle doradzony
ill-conceived nieprzemyślany
ill-mannered źle wychowany
ill-fated niefortunny, feralny
ill-tempered zniecierpliwiony
ill-prepared źle przygotowany
mis- błędne
misunderstand błędnie zrozumieć
misunderstanding nieporozumienie
misconception błędne wyobrażenie
misuse błędne użycie
misfortune nieszczęście
non- przeciwieństwo
nonsense bezsens
bzdura
non-smoker niepalący
non-existence nieistnienie
non-fat beztłuszczowy
un- przeciwieństwo
unhappy nieszczęśliwy
unfriendly nieprzyjazny
unspoken niewypowiedziany
uninteresting nieinteresujący
unfamiliar nieznany
unnoticed niezauważony
unemployed niepracujący
-less bez-
fruitless bezowocny
powerless bezsilny
careless beztroski
helpless bezsilny, bezradny
hopeless beznadziejny
penniless bez groszaPrzedrostki pochodzenia łacińskiego:
co-, re-, ex-, inter-, bi-, pre-, semi-, post-, mono-, multi-, trans-, super-, pro-, sub-, uni-

co- wspólne
co-pilot drugi pilot
co-operation kooperacja
co-education wspólna edukacja
re- ponownie
rewrite przepisz
reread przeczytaj ponownie
repaint przemaluj
ex- były
ex-president były prezydent
ex-husband były mąż
inter- między
intercontinental międzykontynentalny
international międzynarodowy
bi- dwu, bi-
bilingual dwujęzyczny
bisexual biseksualny
bicycle rower (dwa kółka ;-)
pre- przed, wcześniejszy
prehistoric prehistoryczny
premature niedojrzały
preliminary wstępny
semi- pół
semicircle półkole
semicentenary półwiecze
semiliterate półanalfabeta
post- po
post-war powojenny
postgraduate podyplomowy
mono- jedno-
monosyllabic jednosylabowy
monotone jednostajny
monogamy monogamia
multi- wiele
multi-millionaire multimilioner
multiple choice wielokrotny wybór
trans- trans-
poprzez
transatlantic transatlantyk
transplant transplantacja
translation tłumaczenie
super- ponad-, nad-
super-natural nadnaturalny
supersonic ponaddźwiękowy
pro- pro-, popierający
pro-liberal proliberalny
pro-Islamic proislamski
sub- pod-
submarine podwodny
subterranean podziemny
subconscious podświadomy
uni- jeden, jednorodny, jednostronny
uniform mundur = ujednolicone ubranie
unique unikatowy = jedyny w swoim rodzaju
unilateral jednostronny


Przedrostki i przyrostki wprowadzające informację o ilości:
under-, over-, -worthy, -ful, -some, -proof

under- niewystarczająco
understatement niedopowiedzenie
understaffed niewystarczająco obsadzony
underpaid niewystarczająco opłacany
underused niewykorzystany
underdone niedopieczony
over- zanadto, za dużo
overpaid przepłacany
overstatement przesada
overused nadużywany
overdone przesmażony, przepieczony

-worthy warty, ~wiarygodny, mający zdolność
noteworthy warty zanotowania, interesujący
trustworthy warty, godny zaufania
seaworthy ~wiarygodny na morzu = popłynie
creditworthy mający zdolność kredytową, wiarygodny kredytowo
-ful posiadający taką cechę
plentiful pełen
dreadful przerażający
harmful szkodliwy
beautiful piękny
-some posiadający daną cechę
troublesome kłopotliwy
quarrelsome kłótliwy
tiresome męczacy, nużący
-proof odporny
waterproof wodoodporny
fireproof ognioodporny
bulletproof kuloodporny
heatproof żaroodporny

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 6 minut