profil

Źródła, wpływ i klasyfikacja usuwania tlenków azotu ze spalin.

poleca 85% 470 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Źrodło tlenku azotu w atmosferze dzielimy na naturalne i antropogeniczne(związane z działalnościął i bytowaniem człowieka).Wśród naturalnych źródeł emisji tlenków azotu wyróżniamy między innymi takie jak:wyładowania elektryczne w atmosferze,działalność wulkaniczna,utlenianie amoniaku pochądzącego z rozkładu.Pośród antropogniecznych źrodeł emisji tlenków znajdziemy takie jak:procesy spalania paliw kopalnych w przemyśle,elektrociepłowniach,gospodarstwach domowych i w silnikach pojazdów.
Podczas spalania paliw tlenki azotu mogą tworzyć się przez utlenianie azotu atmosferycznego,utlenianie związków azotu zawartych w paliwie i utlenianie cyjanowodoru HCN.
Wpływ tlenkow azotu na organizm czlowieka.
Tlenki azotu są substancjami toksycznymi.Powodują uszkodzenie pęcherzyków płucnych,zwiększenie podatności na infekcję dróg oddechowych,działają drażniąco na oczy,powodują rozszerzenie naczyń krwionośnych co prowadzi do obniżenia ciśnienia krwi.
Wpływ tlenków azotu na środowisko
Większe stężenia tlenków powodują uszkodzenia chloroplastrów u roślin,działa toksycznie na rośliny.Tlenki azotu w połączeniu z wodą dają kwas azotowy.Zwiększają efekt kwaśnych deszczy.Rozkładfotochemiczny tlenków azotu na tlenek azotu i tlen prowadzi do powstania ozonu.Jest to zjawisko nieporządane w dolnej częsci atmosfery,gdyż powoduje uszkodzenia upraw.
KLASYFIKACJA METOD USUWANIA TLENKÓW AZOTU.
Metody suche
*selektywna redukcja katalityczna
*nie selektywna redukcja katalityczna
*katalityczny rozkład i adsorbcja

Metody mokre
*wszystkie metody absorbcyjne

CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA POWSTAWANIE TLENKÓW AZOTU.
*Temperatura spalania-w wysokiej temperaturze spalania stężenie wzrasta
*Stosunek ilości powietrza do paliwa w strefie spalania-optymalny jest Stechiometryczny
*Stopień wymieszania paliwa,powietrza i produktów spalania,mieszanie wsteczne produktów spalania-obniża temperaturę płomienia i tym samym tworzenia
*Szybkość przenoszenia ciepła-duża szybkość przenoszenia ciepla obniża maksimum temperatury i możliwość powstawania
*Rodzaj paliw-zdolność do tworzenia maleje w kolejności :WĘGIEL>ROPA>GAZ.

NIE SELEKTYWNA REDUKCJA KATALITYCZNA
W procesie tym zamiast amoniaku stosuje sie takie reduktory jak:metan oraz tlenek węgla,reduktory te łatwo ulegają reakcji w tlenem obecnym w gazach odlotowych.Wykorzystywane są również nośnikiwe katalizatory,palladowe a także tlenki metali przejsciowych osadzone na tlenkach glinu lub glino krzemianach.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty