profil

Tematy maturalne z języka polskiego (ustne)2005/2006

drukuj
poleca 85% 308 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

1.Literackie reinterpretacje mitów antycznych. Scharakteryzuj sposoby i cele tego literackiego zjawiska na wybranych przykładach.
2.Historia jako temat i jako pretekst w polskiej epice XIX i XX wieku. Przeanalizuj wybrane utwory.
3.Od Juliusza Vernera do Stanisława Lema – analizując wybrane utwory, przedstaw ewolucję powieści science fiction.
4.Polemiki, spory, prowokacje – starcie pokoleń literackich. Omów na przykładach wybranych tekstów teoretycznoliterackich i utworów literatury polskiej.
5.Motyw wędrówki w literaturze. Omów różne jego wersje w wybieranych utworach.
6.Satyryczny obraz społeczeństwa polskiego w wybranych utworach.
7.Różne obrazy przyrody w literaturze. Przedstaw sposoby kreowania i funkcje w wybranych utworach.
8.Obrzędy i obyczaje ludowe w literaturze – omów sposoby ich przedstawiania i funkcje w wybranych utworach różnych epok literackich.
9.Analizując wybrane teksty, scharakteryzuj cele publicystyki oświeceniowej i współczesnej. Porównaj wykorzystane w nich środki wyrazu.
10.Metamorfoza bohatera i jej sens w literaturze. Omów na przykładach wybranych autorów.
11.Idealiści i marzyciele w literaturze polskiej. Scharakteryzuj sposoby kreowania takich bohaterów w utworach z różnych epok.
12.Różne kreacje narratora i ukształtowanie narracji w epice – analiza wybranych utworów.
13.Groteska jako sposób wyrażania w literaturze tragiczności świata. Omów na przykładach wybranych utworów.
14.Analizując celowo dobrane utwory polskie i obce scharakteryzuj różne odmiany awangardowego dramatu XX w.
15.Obraz rodziny utrwalony w literaturze różnych epok. Przeanalizuj wybrane utwory.
16.Bohaterowie literaccy w poszukiwaniu szczęścia. Przedstaw sposoby dążenia do celu, analizując wybrane utwory z różnych epok.
17.Pokora i bunt jako dominujące postawy wobec świata i Boga. Omów na przykładzie wybranych bohaterów literackich z różnych epok.
18.Omów różne sposoby (mówienia o świecie) postrzeganie rzeczywistości przez literaturę na przykładach konkretnych utworów.
19.Biografia jako klucz do odczytania twórczości pisarza. Omów na wybranych przykładach z różnych epok literackich.
20.Małżeńskie dramaty w wybranych utworach literackich. Przeanalizuj problem na wybranych przykładach z różnych epok literackich.
21.Parabola jako sposób prezentacji świata w literaturze XX wieku. Omów na wybranych przykładach literatury powszechnej polskiej.
22.Dydaktyczna funkcja literatury. Omów na przykładach wybranych utworów pochodzących z różnych epok literackich.
23.Dzieło literackie dokumentem swego czasu. Rozwiń zagadnienie na przykładach pochodzących z różnych epok literackich.
24.Filozoficzne konteksty literatury. Omów problem na wybranych przykładach z różnych epok.
25.Motyw polskiego emigranta, zesłańca w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach.
26.Literackie dialogi z Bogiem. Przedstaw i omów problem na wybranych tekstach z różnych epok.
27.Motyw winy i kary, jego funkcje w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach.
28.Motyw nieśmiertelności poety i poezji w literaturze. Omów na przykładzie utworów literackich od starożytności do współczesności.
29.Literackie apele, przesłanie, testamenty. Przedstaw i omów sposoby dialogu pisarza z czytelnikiem na wybranych tekstach z różnych epok.
30.Bohater literacki wobec rzeczywistości, w jakiej przyszło mu żyć. Omów temat na przykładzie wybranych utworów z różnych epok.
31.Utopia i antyutopia – dwa sposoby przedstawienia świata w literaturze. Omów na wybranych utworach.
32.Motyw władzy i różne portrety władców. Omów na podstawie wybranych przykładów od starożytności do współczesności.
33.Bohater romantyczny i jego kontynuacje w późniejszych epokach. Scharakteryzuj bohatera romantycznego i omów sposoby nawiązań literackich na wybranych przykładach.Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki:

1.Inspiracje antyczne w kulturze. Scharakteryzuj je, analizując wybrane dzieła literackie i inne (np. malarskie, rzeźbiarskie, architektoniczne).
2.Malarstwo, rzeźba i architektura jako inspiracje dla literatury. Omów temat, analizując celowo dobrane utwory.
3.Dialog z tradycją literacką w obrazach i rzeźbach. Analiza wybranych dzieł.
4.Kostium historyczny i jego funkcja w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów sposoby i cele jego wykorzystania w wybranych dziełach.
5.Funkcje brzydoty w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Przeanalizuj wybrane dzieła.
6.Obrazy miasta jako przestrzeni życiowej. Analiza porównawcza wybranych dzieł literackich i innych (np. malarskich, filmowych).
7.Sposoby kreowania obrazu natury w poezji i malarstwie. Analiza wybranych dzieł.
8.Artystyczne interpretacje powstań narodowych w literaturze i malarstwie (analiza porównawcza dzieł).
9.Różne oblicza rewolucji w literaturze i innych sztukach (malarstwie, filmie). Analiza porównawcza dzieł.
10.Symbol jako środek wyrazu w literaturze i malarstwie – omów jego najciekawsze Twoim zdaniem wykorzystania w wybranych tekstach kultury. Scharakteryzuj kryteria oceny, którymi posłużyłeś się przy wyborze.
11.Metody budowania nastroju w literaturze i przedstawieniu teatralnym. Omów, analizując wybrane dzieła.
12.Katastroficzne wizje i obrazy zagłady w dziełach literackich i filmowych. Analiza wybranych dzieł.
13.Problemy filmowej adaptacji. Porównaj film z jego literackim pierwowzorem, oceń adaptację.
14.Parabola jako rodzaj stylizacji. Omów na wybranych utworach literackich, filmowych, teatralnych.
15.Dwory i dworki szlacheckie w literaturze. Omów temat analizując celowo dobrane dzieła.
16.Dawne i współczesne wzorce rodziny. Omów zagadnienie analizując celowo dobrane utwory literackie i filmowe.
17.Przedstaw i oceń współczesne interpretacje sceniczne i filmowe dramatu elżbietańskiego.
18.Dokumentaryzm jako sposób prezentacji świata w literaturze i filmie współczesnym. Omów tę koncepcję artystyczną.

Język:

1.Analiza językowa i kulturowa przysłów polskich. Omów na zebranym materiale z wybranych dzieł literackich.
2.Wpływ literatury na współczesną frazeologię polską. Analizując zgromadzony materiał, scharakteryzuj funkcję skrzydlatych słów w tekstach mówionych i pisanych.
3.Scharakteryzuj język wybranych bohaterów literackich. Omów cechy ujawniające ich przynależność środowiskową i charakter.
4.Specyfikacja języka bohaterów literatury science – fiction. Omów na przykładach wybranych utworów.
5.Język mówiony jako tworzywo literatury (np. w twórczości Bolesława Prusa, Juliana Tuwima, Mirona Białoszewskiego, Stanisława Barańczaka). Analiza celowo dobranych utworów.
6.Język w służbie satyry dawniej i dziś. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
7.Językowe sposoby wyrażania uczuć w listach twojego pokolenia i pokolenia romantyków. Analiza wybranych przykładów (np. listów A. Mickiewicza,J. Słowackiego, Z. Krasińskiego, C. Norwida, Chopina) i innych przykładów.
8.Dialekty terytorialne języka polskiego jako tworzywo literackie. Omów na przykładach wybranych utworów literackich.
9.Język twoich rówieśników – scharakteryzuj na podstawie analizy zgromadzonego materiału językowego.
10.Jak w polszczyźnie odzwierciedla się kultura naszych przodków? Analiza zgromadzonego materiału językowego.
11.Ekspresja i impresja – analizując celowo zgromadzony materiał językowy, określ właściwości i wypowiedzi świadczące o nadawcy i odbiorcy.
12.Sztuka przekazywania a manipulacja językowa – porównaj sposoby wykorzystania środków językowych we współczesnych polskich tekstach propagandowych.
13.Język jako instrument walki o władzę. Zanalizuj wybrane materiały wyborcze.
14.Oceń poprawność językową wybranych tekstów prasowych. Scharakteryzuj kryteria, którymi się posłużyłeś.
15.Analizuj zgromadzony materiał językowy, scharakteryzuj zapożyczenia we współczesnym języku polskim. Oceń ich celowość.
16.Błędy językowe w prasie lokalnej. Zanalizuj problem na zebranym materiale.
17.Funkcję neologizmów w poezji. Omów na dowolnie wybranych przykładach z twórczości polskich poetów różnych epok.
18.Dokonaj analizy językowej nazw miejscowości twojego regionu na zebranym materiale.
19.Funkcja stylizacji biblijnych w utworach literackich z różnych epok. Omów zagadnienia na wybranych przykładach.
20.Funkcje środków stylistycznych w poezji. Scharakteryzuj zjawisko na wybranych przykładach z dwóch epok.


Załączniki:
Polecasz? Tak Nie
Komentarze (1) Brak komentarzy
11.3.2009 (15:55)

sorry ale tematu juz zmienic nie moge!!!!!!

Gramatyka i formy wypowiedzi