profil

Różnice między integracją UE a Ameryki Pł.

poleca 85% 107 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1.Integracja gospodarcza w Unii Europejskiej:

przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego - oddziałuje na rozwój i modernizację gospodarki głównie poprzez zwiększenie rozmiarów inwestycji, dopływ nowych technologii, łatwiejszy dostęp do rynku krajów członkowskich Unii, większą skalę i specjalizację produkcji, poprawę jakości zarządzania i efektywności gospodarowania;
przyspiesza wdrażanie reform - pomaga zapewnić przejrzystość reguł i mechanizmów gospodarczych, wymusza dyscyplinowanie polityki makroekonomicznej, co z kolei zwiększa odporność gospodarki na negatywne skutki wahań koniunkturalnych i zaburzeń na rynkach międzynarodowych;
koordynacja polityki gospodarczej w ramach UE - przestrzeganie tzw. programu konwergencji – służy to spełnieniu kryteriów zbieżności z Mastricht co z kolei warunkuje udział państw w Unii Gospodarczej i Walutowej (strefie euro);
modernizacja gospodarki - przyspieszenie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych-członkostwo w Unii Europejskiej postrzegane jest jako czynnik silnie ograniczający ryzyko polityczne i gospodarcze związane z dokonywaniem inwestycji, wzrost pozycji państw członkowskich jako partnerów we współpracy gospodarczej; mechanizmy unijnego Jednolitego rynku UE - jego istotą jest swobodny przepływ towarów (zniesienie ceł oraz wszelkich opłat równoważnych cłom w obrotach między państwami członkowskimi UE, stosowanie wspólnej taryfy celnej w handlu z krajami spoza Unii, zniesienie kontyngentów, likwidacja barier o charakterze jakościowym związanych z przekraczaniem granicy w ramach UE), usług, kapitału i osób oraz przestrzeganie reguł konkurencji, wymogów socjalnych i ekologicznych co oznacza zniesienie wszelkich ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej wewnątrz UE poprzez harmonizację prawa spółek krajów członkowskich, a zatem większą konkurencje. Przyczynia się to do wzrostu atrakcyjności inwestycyjnych poszczególnych państw m.in. dzięki zwiększonej stabilności prawnej oraz większej przewidywalności polityki gospodarczej;
pełna liberalizacja handlu artykułami rolno - spożywczymi - stwarza to szansę większej sprzedaży produktów rolnych i zdrowej żywności na wspólnym rynku. Nowe możliwości zbytu przynosi pełna dostępność rynku zakupów publicznych w krajach UE;
liberalizacja sektora energetycznego, transportowego, pocztowego i telekomunikacyjnego – powoduje obniżanie kosztów oraz podnoszenie jakości usług i produktów powodowane wzrostem konkurencyjności na rynku;
Unia Gospodarcza i Walutowa (EMU) - koordynacja polityki gospodarczej w ramach Unii, polityki fiskalnej (m.in. w kwestii dyscypliny budżetowej, poziomu długu publicznego i deficytu sektora finansowego), polityki monetarnej i kursu walutowego (stabilność cen, stabilność kursu walutowego - niezbędne z punktu widzenia prawidłowego rozwoju gospodarki państw członkowskich), wprowadzenie jednolitej waluty euro;
2. Integracja gospodarcza w Ameryce Północnej:
wolny rynek - jest główną siła napędową NAFTA (Północnoamerykańskie Porozumienie o Wolnym Handlu);
ustawodawstwo, polityka monetarna i fiskalna - nie obowiązuje dostosowywanie ustawodawstwa uzgadnianie polityki podatkowej czy też tworzenie "ciał zarządzających" (nie ma komisji przewodniczącego i biurokracji);
mechanizmy wspólnego rynku - wszystkie bariery celne między państwami NAFTA mają zostać zniesione dopiero w roku 2009, ale dzięki szerszemu otwarciu rynków północnoamerykańskich Meksyk już odczuł wyraźne korzyści z tego płynące - poprawił stan gospodarki i zdołał się obronić przed skutkami kryzysu ekonomicznego z roku 1994,
wzajemna współpraca gospodarcza - strony układu zrezygnowały we wzajemnej wymianie z wielu procedur standaryzujących, pozostawiając decyzję rynkowi, czyli konsumentom. Zrezygnowano także z subsydiów i innych form pomocy;

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty