profil

Podatek od czynności cywilno-prawnych i z tytułu umowy sprzedaży.

poleca 85% 194 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Podatek od czynności cywilno-prawnych i z tytułu umowy sprzedaży.
Podatnikami są osoby fizyczne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej a warunkiem płacenia jest to że przedmiotem czynności cywilno-prawnych są rzeczy znajdujące się na terytorium RP lub prawa wykonywane na jej terytorium. Jeżeli nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce i czynność została dokonana na terytorium RP objęte są podatkiem również rzeczy znajdujące się za granicą oraz prawa majątkowe wykonane za granicą.
Podatkowi podlegają następujące czynności cywilno-prawne:
• Umowy pożyczki
• Umowy sprzedaży
• Umowy zamiany rzeczy i praw majątkowych
• Umowy darowizny
• Dożywocia i ustanowienia renty
• Podział spadku
• O zniesienie współwłasności
• Ustanowienie hipoteki
• Umowy depozytu
• Umowy spółki w przypadku której również zmiany umów dotyczą np. podwyższenia wkładu, zwiększenie majątku, kapitału zakładowego.
Czynności nie podlegające temu podatkowi:
• W sprawach alimentacyjnych, opieki, kurateli, przysposobienia
• Ubezpieczenia społecznego
• Świadczeń socjalnych
• Zdrowia
• Zatrudnienia, wynagrodzenia za pracę
• Nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej
• Wyboru prezydentów, posłów, senatorów, radnych, wójtów, burmistrzów.
Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania określonych czynności przy czym stawki podatkowe SA zróżnicowane i ustalono gotowe np.: sprzedaż, przeniesienie własności nieruchomości to 2%, stawka od umów sprzedaży to 1%, ustanowienie hipoteki to 0,1% i dwie czynności objęte są stawką kwotową- od ustanowienia hipoteki na zabezpieczenie hipoteki o wysokości 19 zł, od umowy majątkowej małżonków stawka 38zł.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta